ZEELAND STEMDE IN ALLE RUST TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN 1 l»J ZONDER ENIGE WANKLANK 1 ^4T I „Hartekreten" op stembiljetten kwamen niet veelvuldig voor nuH| ZO zou het zijn voor de raden: VRIJDAG 13 MAART 1959 PROVINCIALE ZEEÜWSE COURANT 3 Percentages in zes Zeeuwse gemeenten bts a a 2 N tf <g '1 g •O .2 2 O 'i s H O N P.v.d.A. 38.0 48.8 32.5 35.6 31.3 36.9 K.V.P. 8.2 13.3 16.4 22.7 32.5 11.6 AR. 17.9 10.1 12-0 8.1 8.1 19.3 V.V.D. 13.7 13.0 12.5 10.4 18.4 15.7 C.H.U. 13.7 10.4 20.0 12.9 6.1 10.7 S.GJP. 6.4 1.8 4.6 7.3 1.8 4.7 C.P.N. 0.4 1.0 0.2 0.5 0.4 0.2 Boerenpartij 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.3 G.P.V. 0.5 0.2 0.7 1.5 0.5 0.3 P.S.P. 0.9 1.1 0.6 0.4 0.3 0.4 Indien de Tweede-Kamerverkiezin gen van gisteren voor de gemeen teraden zouden hebben gegolden, zou de Partij van de Arbeid de bij de gemeenteraadverkiezingen van 195S in Middelburg en Vlissingen verloren zetels in beide raden één hebben heroverd. In Mid delburg, waar deze partij in 1958 een veer aan de V.V.D. moest lay- ten, zou deze zetel ten koste van de A.R. Partij worden herwonnen en in Vlissingen, waar de zetel vorig jaar aan de V.V.D. werd ver loren, zou deze zetel weer van de V.V.D. worden „overgenomen". In Goes zou de P.v.d.A. ten koste van de K.V.P. van vier op vijf zetels in de raad komen, doch hier dient men er rekening mee te houden, dat de K.V.P. bij de raadsverkie zingen gemiddeld honderd stem men méér behaalt dan bij de ver kiezingen voor de Tweede Kamer. In Zierikzee zou de P. v. d. A. van vier op vijf komen. Hier dient te worden aangetekend, dat bij dé gemeenteraadsverkiezingen de partij „Algemeen Belang" met 'n lijst uitkomt: „Algemeen Belang" behaalde in 1958 één zetel» De raad van Oostburg zou ongewij zigd blijven en in de raad van Terneuzen tenslotte zou de C.H.U. van drie op twee zetels komen, welke zetel door de A.R. die hiermee van één op twee zetels zou komen zou worden over genomen. De raden in de zes genoemde ge meenten zouden er als volgt uitzien: (de uitslag van de gemeenteraads verkiezingen van 1958 die dus on gewijzigd blijft is tussen haak jes geplaatst). MIDDELBURG P. v. d. A. 8 (7), A.R. 3 (4), C.H. U. 3 (3). V.V.D. 3 (3), K.V.P. 1 (1), S.G.P. 1 (1). VLISSINGEN P. v. d. A. 11 (10.), Prot-Chr, gr. 5 (5), V.V.D. 2 (3), K.V.P. 3 (3). GOES P. v. d. A. 5 (4), C.H.U. 3 (4), K. V.JP. 2 (8), AR. 3 (2), V.V.D. 2 (3), S.GJP. 1 Bi) deze verdeling zijn we er van uitgegaan, dat de C.H.U., de AJt. en de 8.G.P. met een gezamenlijke lijst zenden zijn uitgekomen. De S.G.P. zou dan bij de raadsverkie zingen van 1958 aan de C.H. volgens afspraak van het grootste overschot afgestane zetel her overd hebben. TERNEUZEN P. v. d. A. 6 (6). K.V.P. 4 (4), C.H.U. 3 (3), V.V.D. 2 (2), A.R. 2 (1), S.G.>. 1 (1). ZI ERIK ZEE Prot. Chr. Fed. 5 (5), P. v. d. A. 5 (4), V.V.D. 2 (2), K.V.P. 1 (I), Algemeen Belang (1). OOSTBURG K.V.P. 4 (4), P. v. d. A. 3 (3), Prot.-Chr. gr. 2 (2), Gemeente Belang 2 (2). i Hierbij is men ervan uitgegaan, 1 dat de kiezers, die bij de gemeen- teraadsverkiezingen op „Gemeente Belangen" stemmen, bij de verkie zingen voor de Tweede Kamer hun stem aan de V.V.D. geven. De stemmen van AR., C.H.U., S. G.P. en G.P.V. zijn uiteraard sa mengeteld als vormende bij de ge meenteraadsverkiezingen de Prot.-1 Chr. groepering. MEVROUW VAN DER PEIJL ..weet wel op wie.. MEVROUW YVESTERHOUT ..dat d*e ik mgt Riezietv, DE SPANNING IS GEWEKEN, de resultaten zijn bekend. Ook in Zeeland zij» gisteren weer de duizenden stemgerechtigden opgetrokken naar lagere- en kleuterscholen, naar vergader en verenigingslokalen om m de beslotenheid van het stemhokje een vakje rood te maken wan neer het goed gedaan werd althans en om op die manier mede het komende regeringsbeleid te bepalen. Ook deze tussentijdse verkiezingen zijn in deze gewesten zoals te doen gebruikelijk weer rustig verlopen. Het is nergens tot wanklanken geko men en afgezien van de hartekreten, die sommi ge Heden meenden op de stembiljetten te moeten slaken (die daarmee natuurlijk weer prompt on geldig werden) bleveu de politiek® hartstochten Ritthem en 's-Heer Abtskerke „aan de kop"Zierikzee hekkesluiter Ditmaal echter terzijde gestreefd door het Bevelandse 's-Heer Abtskerke, dat zich eveneens om 19.19 uur meldde Daarna volgden de uitslagen uit de verschillende gemeenten elkaar in een snel tempo op, totdat Zierikzee om 22.05 uur als hekkesluiter fungeerde. Kort te voren om 21.50 unr was Sluis als voorlaatste „aan de lijn" ge weest; de koplopers" Ritthem en 's-Heer Abtskerke werden om half acht gevolgd door Ellevvoutsdijk en sindsdien stonden de vele telefoonlijnen van en naar onze kantoren in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Goes, Zie rikzee en Oostbnrg weer enkele uren lang „roodgloeiend" en werd er on der hoogspanning gewerkt om zo snel mogelijk een voorlopig beeld van de einduitslag te krijgen. Dat is dus allemaal weer gebeurd en vanmorgen heerst de jeugd weer in de schoollokalen.... volkomen binnen de perken van het maatschap pelijk fatsoen. De propaganda-activiteiten behoorden na zeven uur onmiddellijk tot het verleden. Hier en daar gingen al direct borden met aanmoedigende leu zen tegen de grond en verdwenen de aanplak biljetten van de vensters. Bij de P.Z.C.-posten in de Zeeuwse steden, waar de verkiezingsuitsla gen bekend werden gemaakt, verzamelden zich na zeven uur de honderden, die de gang van za ken van zo nabij mogelijk wilden volgen en die nauwlettend acht sloegen op de cijfers, die de re sultaten langzaam maar zeker duidelijk deden worden. In Zeeland hield het kleine Ritthem op Walcheren wederom de eer van een jarenlange traditie hoog door als eerste (om 19.19 uur) uit de (stem) bus te komen. der eveneens in de Scheldestad - slaakte schriftelijk de weinig ter za ke doende kreet: „Leve Zwitserland". In diezelfde lokalen, waar de volwas senen donderdag geacht werden hun stemplicht te vervullen. Maar ook ditmaal waren er weer made-kiezers, die deze plieht niet al te best bleken te verstaan en die de stembiljetten gebruikten voor het doen van niet direct schokkende mededelingen. De man in Middelburg, die dom weg meldde: „Ik stem niet", had zich de gang naar het stembu reau in feite wel kunnen bespa ren. Het effect zou hetzelfde zijn geweest! Dan was die kleuter scholier in de Zeeuwse hoofdstad beter van zijn (toekomstige) plichten doordrongen, want op een vraag of hij niet naar school moest, antwoordde hij parmantig: „Nee ik moet stemmen!" Die man in Vlissingen had wel gron dig „gestemd"; hij had met de groot ste zorg alle op het biljet beschikba re vakjes rood gemaakt en een an- Dat vrouwtje in Noordgouwe was wel te goeder trouw, maar het op Jn kladpapiertje geschreven epistel, waarin zij een plaatselijke postbode „machtigde" voor haar te stemmen voor „de Tweede Kamer der Genera le Staten" voldeed toch niet hele maal aan de eisen...... Teddy Scholten In Goes was ene meneer of n vrouw, die op beschuit stemde en een ander, die zijn duidelijke voorkeur uitsprak voor Teddy Scholten. Voorts dit rijmpje: „Ik stem niet op de schelmen, van die schoenen en die helmen! De partij van het gebroken geweertje, is meer iets voor het goede heertje! Dan is er nog een zekere Romme, Die houdt zich TEVEEL van de domme! De economen van de A.R. Stembureau-district 13". De man die gistermorgen in Middelburg dit bord aan de muur van het stembureau spijkerde, was er helemaal niet van on der de indruk, dat hij zijn spijkers zo ijverig in een ongeluksgetal joeg. De kiezers, die er gestemd hebben zullen er vermoedelijk evenmin bij stil hebben gestaan. Het kan natuurlijk nog anders worden, wanneer zij van daag tot de ontdekking komen, dat het.... vrijdag de dertiende is! (P.Z.C.). Een van de vele duizenden stembussen, die gistermorgen in ons goede vaderland de stembureaus binnen werden gedragen. Nog helemaal „woest en ledig". Gisteravond na zeven uur was dat anders. Toen rolden de biljetten er bij hon derden uit: geldig en ongeldig, veer links en voor rechts en om met Jules de Corte te spreken „voor de lui daar tussen Op de achtergrond de timmerman, die in alle vroegte zijn ha mer reeds zwaaide om in het gymnastieklokaal van een school ergens in Zeeland de eerste hand te leggen aan een stemhokje. Beide mannen waren al vroeg „in de stemming". (Foto P.Z.C.). 'k stem ook niet op de de V.V.D., die lopen langs het lijntje mee. Van weinig waarde is de rest geef mij maar OUD (bruin), dat is weer best! Goes, maart 1959. K. I. Ezer. Ook was er nog een kiezer, die naar aanleiding van een verkiezingsfolder de volgende opmerking maakte: „Stemt eerlijk, stemt-niet op ons! Wij zijn allen baantjesjagers". Kwestie van smeden „Het is een kwestie van het ijzer smeden nu het heet is", moeten die vijf inwoners van Meliskerke wel gedacht hebben. Zij stuurden in het dorp prompt briefjes rond met de mededeling, dat in het vergaderlo kaal-stembureau lijsten ter tekening zouden liggen om te protesteren te gen de gemeentelijke herindeling op Walcheren. Rond drie uur 's middags had naar ruwe schatting al negentig procent van de bevolking op de lijs ten getekend! Op wie de Melisker kers gestemd hebben is uiteraard ge heim, maar één ding is wel duidelijk geworden; zij stemmen en bloc té gen de herindeling. Maar daar ging het gisteren niet om.. MEVROUW VAN DONGEN ..een ernstige zaak.. Upuat niemand ütj tiet mezen een bok zou schieten, waren er gister morgen in heel Zeeland al mannen, die de bokken met voortvarendheid de (gymnastiek) stemlokalen uit sleepten. Of het geholpen heeft Dat „Zeeuwse vrouwen in de poli tiek" deze „kop" is eigenlijk niet helemaal juist. Maar we mogen wel aannemen, dat de echtgenoten van de heren Van Dongen uit Aardenburg (k.v.p), drs. Th. Westerhout uit Middel burg (p.v.d.a.) en C. F. van der Peijl uit Kloetinge (c.h.) toch wel eens met de poHtiek gecon fronteerd worden. Het was in ieder geval gisteren het geval, toen ook zij naar de stembus moesten om Tweede Kamerle den te kiezen is neaenmurgen, nu ntxi ue u/ uwtc van de tussentijdse verkiezingen weer achter de rug is, wel duidelijk geworden (Foto P.Z.C.). Zeeuwse vrouwen „in de politiek"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3