ftf uej'1^ Tekko Taks duikt in het verleden Waar zijn onze schepen? MASSEY-FERGUSON Noodlanding in de winternacht 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 MAART 1939 3 ZATERDAG ÊP^^K Co/ofogvt AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Markt was aan de vaste kant BEURSOVERZICHT. Voor de 4% procent converteerbare obli gaties K.L.M. werd' een notering per ad vertentie toegestaan. De obligaties wer den druk in een open hoek verhandeld op circa 112 procent. De uitgifteprijs be droeg 100 procent. Aandelen walvisvaart zullen, tot nader order, eenmaal per dag officieel worden genoteerd. De taxatiekoers was 100 a 110 procent. In de morgenuren werden deze papie ren verhandeld op 120 tot 125 procent. Hiervan werd geen notering opgegeven. Het was donderdagmiddag in de hoek van de walvisvaart, in tegenstelling tot woensdag, zeer rustig. De handel in de internationale waarden droeg een eigenaardig karakter. De al- faire was, behoudens voor de Philips- waarden, geringer vergeleken bij die van de vorige dagen. De tendentie Was merendeels aan de vaste kant. Aandelen Philips openden op 543 tegen de vorige slotprijs 539',i. Op aanbod van zekere zijde liep de koers van de aandelen te rug tot 53314. De converteerbare obli gaties Philips waren een punt hoger. Unilevers, waarvoor belangstelling be stond van Amerikaanse zijde, lagen vast in de markt en boekten op' 467% een koerswinst van circa 3 punten. Ook A.K.U.'s deden het goed met een winst van circa 2 procent. Kon. Olies liepen terug van 1G5.20 tot f 16450 en noteer den circa een gulden beneden de vorige slotprijs, doch bleven nog een paar dub beltjes boven pariteit New York. K.L.M. werd, op de vaste slotprijs van New York, een gulden hoger geadviseerd. Van de scheepvaarten noteerden Hol- land-Amerika Lijn op 144 vier punten bo ven woensdag. Er was publieke belang stelling voor deze aandelen in een klei ne markt. De overige scheepvaartwaar den ondergingen niet veel verandering. Certificaten Dell werden ex f 10 slotdi- vldend genoteerd op een mlddenprijs van f 148. De koers van woensdag bedroeg f 157.60 cum dividend. Senembah's liepen terug van 178 tot 17314, waarna een herstel intrad tot 175- Het koersverlies beliep derhalve circa 3 punten. Staatsfondsen prijshoudend zonder meer. Na Jaren, werden donder dagmiddag in een open hoek verhandeld certificaten Tide Water in de Ameri- kaanse sector op 25% tegen woensdag 21%. Deze certificaten kwamen vier dol lar hoger uit New York. Voor de inschrijving op f 20 min. pre mie-obligaties Amsterdam tot de koers van loo procent bestond ter beune een behoorlijke belangstelling. Certificaten Eurunlon werden wederom hoger gead viseerd. De advieskoers voor aandelen Nederlands-Amerikaanse Fitting was eveneens hoger op het gunstige Jaarver slag. Vromen Papier 2 punten hoger op 240. Prolongatie 3 procent. 11 mrt 12 mrt. AAVVVWVVV\A»VvVVVVWVW> KERKNIEUWS NED. HERV. KERK Beroepen te Sliedrecht (derde predi kantsplaats) T. Langerak te Vinken veen. Aangenomen naar St. Antonie- polder (Z.-H.) J. Tigchelaar, kand. te veenendaal; naar Kortenhcef (toez.) D. H. Bosma, vie. oud-Loosdrecht, die bedankte voor Uitwijk. Bedankt voor Weaterveld G. Messie te Beuningen. Benoemd tot bijstand in het pasto raat te Apeldoorn mevr. H. H. C. Wartenaar-Bos, kand. te Winters wijk. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Ermelo B. Bijleveld te Noordeloos en N. de Jong te Katwijk aan Zee. GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Moerkapelle G. A. Zij- derveld te Paterson (U.SA.) Mej. ds. Brugman legt ambtsbediening neer In verband met haar aanstaand hu welijk met ds. G. J. W. den Herder uit Amsterdam zal mej. as. C. W. Brug man uit Amsterdam haar ambtsbe diening als predikante bij de Algeme ne Doopsgezinde Sociëteit neerleggen. Mej. ds. Brugman was in 1939 drie maanden waarnemend predikante te Aardenburg. (Advertentie) Nederland 1951 (3%) 95',4 95% b. Nederland 1948 (3%) 80% b. 88'/» Nederland 1955 (3%) 89 89% Nederland 1947 (3%) 3 92% Nederland 1937 3 90 90 Dollarlening 1947 J 93 93% Investeringscert 3 97H 97% Nederland 1962-64 3 97A 97 Ned. Indië 1937 3 93 6 pet. Woningbouwlening '57 111% 111% Nat. Handelsbank 140 138% Ned. HandelmiJ. 208 210 Alg. Kunstzijde Unie 271% 271% Berghs' en Jurgens 276% 276% Calvé-Delft 450 453 Hoogovens n-r. 368% 368% Ned. Kabelfabriek 335 339 Philips 539% 539 Unilever 464 467% Wllton-Feijenoord 205 204 Kon. Petroleum Mij. 164.50 165.50 Amsterdam Rubber 85% 84% Holland Amerika Lijn 139% 144% Kon. Paketvaart 127% 130 Rotterdamse Lloyd 141 142 Scheepvaart Unie 130 130% Stv. Mij. Nederland 149 153 H.V.A. "2% 132% Dell Mij. 157,65 147% Bank van Ned. gem. 4 98% 98% Van Berkels Patent 226 Centrale Suiker 254% 254% Kon. Mij. De Schelde N.B. 215 218 Intern. Nickel 9G% 96% American Motors 31% 31to Anaconda 73% 72% Baltimore en Ohio- 43B Bethlehem Steel 51% 51% General Motors 46% 46% Kennecott 116% 115% Missouri K.T. 6% Pennsylvania 16% Republic Steel 69% 69% Shell Oil Comp. 85 86% Tide Water 21% 25A U.S. Steel 34% 34% Nat. Can. Corp. 34% Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.61%—10.61»/», New Yont 3.77',4—3.77%, Montreal 7.08A3.881-3 Parijs 76.97',477.07%, Brussel 7.54% —755%, Frankfort! S5).1990|.24, Stockholm 72.94',472.99'A Zürich 87.24—87.29, Milaan 60.83',4—60.88',4, Kopenhagen 54.75—54.80, Oslo 52.95 —53.00, Wenen 14.56'/«—l4-57Vi.An kara 3-76%—3.77%, Praag 52.84- 52.94, Lissabon 13.23'/»—13.25. Amsterdam 1951 89 89 Breda 1954 82 81% Eindhoven 1954 82 81% Enschede 1954 ri-. 83% Den Haag 1952 I 90 89 Den Haag 1952 II 93% 89 Rotterdam 1952 I 90 Rotterdam 1952 II 93 1. 90 Utrecht 1952 92% 92% Amsterdam 1956 I 85% 85% Amsterdam 1956 II 97 Amsterdam 1956 III 97% Amsterdam '33 (C. en A.) 99 b. 59 Dordrecht 1956 81 81% Alkmaar 1956 84% - A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 10-3 11-3 12-3 Intern, concerns 369.66 372.49 371.78 Industrie 181.76 182.63 183.85 Scheepvaart 13851 139.60 140.90 Banken 150.95 151.77 152.42 Indon. fondsen 115.82 116.00 115.55 Algemeen 255 58 259.29 257.35 Veevervoer naar kfiuringen en tentoonstellingen Daar in de praktijk nogal eens twij fel ontstaat over het gebrnik van de kosteloze belastingkaart voor het vervoer van vee naar keuringen en tentoonstellingen, heeft de commissie Wegenverkeersvraagstukken van het Landbouwschap zich hierover tot het ministerie van Financiën gewend. Van die zijde is nu bekend geworden, dat zowel het vervoer van vee van een landbouwbedrijf naar een keu ring, als naar een tentoonstelling, als weggebruik ten dienste van het land bouwbedrijf kan worden beschouwd, zodat van een kosteloze belasting- kaart gebruik mag worden gemaakt. Ingevolge het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Goederen is het slechts toegestaan vee van eigen bedrijf te vervoeren. De commissie wil er te vens aan helpen herinneren, dat de aanhangwagen, waarin het vee wordt vervoerd, aan bepaalde voorschriften moet voldoen, ingevolge voorschrif ten van de Rijksdienst voor het Weg verkeer. Het Vaticaan heeft de plannen goed gekeurd voor de bouw van een 48 meter j hoge kerk van de Annunciatie te Naza- i reth, in het Heilige Land. De bouwkosten zullen omstreeks 740.000 gulden bedragen. Ook crisis m Amerikaanse kolenmarkt De Amerikaanse regering lieeft de aandacht van de zes landen der Euro pese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en van haar Hoge Au toriteit gevestigd op de ernstige te rugslagen, die de reeds genomen of overwogen maatregelen tot beperking van de invoer vanuit de Verenigde Staten afkomstige kolen kunnen heb ben, zo wordt van welingelichte zijde vernomen. De Verenigde Staten wijzen erop, dat de Amerikaanse kolenmarkt zelf ook een crisis doormaakt, welke ernstiger is dan die van de E.G.K.S. Beperken de maatregelen op de invoer van ko len uit de Verenigde Staten zullen vol gens de Amerikaanse regering onder deze omstandigheden ernstige gevol gen hebben voor de Amerikaanse ko- lenindustrie en de Amerikaanse spoor wegen. Verder waarschuwt de Ameri kaanse regering de belanghebbende landen voor ongunstige reacties, wel ke de Amerikaanse openbare mening zeker ten aanzien van dergelijke maatregelen zal tonen. De Amerikaanse kolenleveranties aan de landen der E.G.KS, die in 1957 on geveer 38 miljoen ton beliepen bij een totale 'invoer van die landen van 44 miljoen ton, zijn verleden jaar tot 26 miljoen ton gedaald bij een totale invoer van 32 miljoen. De mogelijk heid bestaat, dat zij in 1959 zullen af nemen tot minder dan 15 miljoen ton. 0 Een ingenieur van de raketbasis van Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida heeft meegedeeld dat bij het volgen van raketten over de Atlantische Oceaan gebruik wordt gemaakt van fakkels waarvan het schijnsel tot op een afstand van bijna 10.000 kilometer kan worden gefotografeerd. De fakkels wor den door de raket afgeschoten en ont branden daarna. Met het blote oog is het licht waargenomen tot een afstand van 500 kilometer. Aagtedijk 12 Belra. Aalsdijk 10 180 m. o. van Azoren. Aardijk 10 van Singapore. Akkrumdijk 10 Cristobal. Alblasserdijk p. 11 Vlissingen. Alcor 10 260 m. zw. van Lissabon. Aldabl 10 dw. van St. Paul Rocks. Alioth 10 van Las Palmas. Almdijk 10 150 m. w. van Brest. Alnati 11 van Rotterdam n. Buenos Aires. Alphacca 10 Norfolk. Amerskerk 10 Amsterdam. Amstelkroon 10 220 m. ot.z. van Kaap Guardafui. Astrld Naess 10 150 m. n.w. van Puerto Rlco. Attls 10 Curacao. Axeldijk 10 300 m. zzw. van Santos. Abida 10 van Curajao n. Maracaibo. Aegis 11 van Matanzas n. Mobile. Barentsz Zee 7 van Falmouth. Caltex Delft 11 Rotterdam. Caltex Eindhoven p. 11 Bougie n. Port Said. Caltex the Hague 10 v. L. Marques n. East London. Caltex Leiden 10 85 m. zo. van Little Quoin. Caltex Rotterdam 11 van R'dam n. Sidon. Capricormus 10 dw. van Dover. Carillo 9 Libertador. Cartago 11 Puerto Cortes. Castor 10 10 m. w. van Kaap San Antonio Celebes 12 Beira. Charis 10 v. Amsterdam n. Port of Spain. Colytto 12 San Francisco. Crania 10 540 m. zto. v. Mauritius. Daphnis 8 100 m. wnw. van Azoren. Delfshaven 8 Antwerpen. Diemerdijk 11 Londen. Dordrecht 10 230 m. zo. van Kaap Hatteras. Duivendrecht 11 van Calabar n. Port Harcourt. Eenhoorn 11 Rotterdam. Ena 9 Punta Cardon. Esso Amsterdam 9 Aruba. Esso Nederland io 180 m. n. van Benghazi Gaasterkerk 10 Antwerpen. Giessenkerk 10 608 m. w- van Manilla. Groote Beer 11 van Rotterdam n. Hallfax. Advertentie VRIJDAG 13 MAART 1959 Introductie op de Amsterdamse beurs van De voornaamste producent van landbouwmachines in de Euromarkt en het Britse Gemenebest Omzetten en winsten vertonen een sterk stijgende tendentie Sedert 1946 werd ononderbroken divi dend betaald. Winst 1958 1.25 per aandeel. Getaxeerde winst 1959 1.70 per aandeel. Verwachte koers: ca 16% of 617,50 P®r certificaat van 10 aandelen. LABOUCHERE CO. N.V. - AMSTERDAM HOOG EN LAAG WATER nap nap nap nap uur meier uur meter uur meter 14 maart Vlissingen 4.45 2.02 17.08 2.00 11.13 2.10 23.13 1.87 Terneuzen 5.15 2.18 17.36 2.16 11.42 2.26 23.42 2.03 Hansweert 4.46 2.30 18.11 2.33 12.15 2.40 Zierikzee 6.05 1.38 18.26 1.39 11.54 1.77 Wemeldinge 6.32 1.64 18.52 1.61 12.06 2.02 42. Eén oogopslag was voor onze vriend voldoende om te zien, dat die soldaat niet één, twee drie weer op zou staan. Dankbaar maakte hij van deze gelegenheid ge bruik om naar zijn vriend Foxius te hollen, die nog steeds aan de andere kant van het standbeeld stond. „Jij moet blijven staan, an ders verdenken ze jou ook!" fluisterde Tekko gejaagd. „Maar waar moet ik nu naar toe?" „Deze kant uit!" wees Fox ius, „je gaat dan langs de arena waar je gevochten hebt en ziet dan vanzelf de heuvels. Na de tweede heu- velrij kom je bij de ingang van onze catacomben, maar dan zie je wel een wacht post Vlug! Ga nu! Tot straks!" Zo snel zijn korte beentjes hem dragen kon den ging onze vriend er vandoor. „Zo, nu krijgsman Pllnius!" grinnikte Foxius die de danig verfrommelde soldaat weer op de benen ging helpen. „Gij eh... gij hebt in groot ge vaar verkeerd, heer Foxius" bracht de krijger moeizaam uit terwijl hij- nog duizelig heen en weer zwaaide. „Dat was Taksius, de groot ste zwaardvechter van Rome. Gelukkig maar, dat ik hem op de vlucht gejaagd heb!" Groote Kerk 12 Marseille. Greta 8 Londen. Harold 10 dw. van Bardsey eil. Heemskerk 11 van Yokohama n. Hsingliang. Hera 10 1250 m. zw. van Azoren. Hoogkerk p. H Blzerta n. Port Said. Houtman 10 van Melbourne n. Auckland Hydra 10 370 m wnw. van Finlsterre. Ivoorkust 10 van Freetown n. A'dam. Heelsum 12 te Hamilton. Iberia 10 25 m. zo. van Wight. Jacob Verolme 10 90 m. w. van Guayaquil Jagersfontein 10 van Las Palmas. Jason 12 Las Piedras. Johanca p. 10 Lundy eil. Java 10 294 m. zzo. van Bermuda. Japara 11 van Barcelona n. Le Havre. Kalinga 11 Port Said. Kenia 10 100 m. nnw. van Rio Grande. Khasiella 9 Stanlow. Kinderdijk 10 340 m. zw. van Bermuda. Kloosterdak 11 Rotterdam. Kopionella 10 Hha do Sol. Kosicia 11 Rotterdam. Krebsia 10 60 m. wzw van Kaap Finisterre Kreeft 10 110 m. nno. van Trondheim. Korovina 10 Thameshaven. Lombok 10 500 m zzo van Suez- Lutterkerk 11 van Bremen n. Hamburg. Maetsuycker 10 v. Singapore n. Port Swettenham. Maron 10 Philadelphia. Marcella 10 op de Theems. Marietje Bohmer 8 te Huil. Marnelloyd 11 v» Singapore n. Belawan. Molenkerk 10 van Kaapstad. Montferland 10 van Las Palmas. Moordrecht 10 120 m. o. v. Malta. Mussilloyd 9 Sorong. Meerkerk 10 200 m. w. v. Minllcoi. Mississippi Lloyd 12 Savannah. Naess Commander 10 dw. v. Cadiz. Naess Lion 10 180 m w. v. Kreta. Nestor 11 v. Port of Spain n. Carupano. Nieuw Amsterdam 10 v. New York n. P. au Prince. Noordwijk p. 11 Kaap St.-Vlncent n. IJmuiden. Oldekerk 9 Dairen. Ommenkerk 12 Penang. Oostkerk 10 v. Rotterdam n. Genua. Oranje 12 Melbourne. Ossendrecht 10 390 m. n. van Azoren. Ouwerkerk 10 Kaapstad. Plancius 8 Waterford. Perna 10 40 m. z.z.o. v. Ras al Hadd. Pr. Willem van Oranje 10 400 o.z.o. van Kaap Race. Polyphemus 10 v. Balboa n. Manila. Pr. der Nederlanden 10 v. Kingston Ja naar Santiago de Cuba. Ridderkerk 10 van Aden. Rijndam 10 330 m. z.o. v. Sable Eil. Rijnkerk 11 Marseille. Ruys 11 van Singapore n. Hongkong. Samarinda 8 New York- Schelpwijk 10 275 m. w.z.w. v. Bombay. Schouten 11 v. Mombasa n. Kaapstad. Schie 10 Alexandrië. Schledijk 11 v. Baltimore n. New York. Scherpendrecht 10 650 m. w. van Azoren. Sigll 8 Sandakan. Slamat 9 90 m. z. van Kreta. Sloterdijk 10 v. Rotterdam n. New York. Sliedrecht 10 Schiedam. Sommeisdljk 10 Antwerpen. Stad Arnhem 11 Vlaardlngen. Stad Rotterdam 10 210 m. z. v. Tenerife. Stad Schiedam 10 v. Gent n. Narvik. Statue of Liberty 10 450 m. v. St. Pauls Rock. Straat-Bali .10 Kure. Straat Cook 8 Sydney. Sumatra 10 150 m. o. v. Sicilië. Stad Leiden 10 dw. v. Kaap Trafalgar. Telamon 10 50 m. n. v. Monica. Tegelberg 23 Yokohama. Tide 10 v. Londen n. Gent. Tjlluwah 10 238 m. o.n.o. v. Saigon. Tjimenteng 9 Hongkong. Tjinegara 10 v. Hongkong n. Singapore. Tibia 10 Rio de Janeiro. Titus 11 Puerto Plata- Twin (kustv.) 9 Algiers. Temate 11 v. Bornclay n. Colombo. Theobaldlus 10 120 m. z.w. v. Vitoria. Talisse 10 dw. van Kaap Nao. Utrecht 10 Alexandrië. Van Heemskerk 12 Kaapstad. Vlist 10 660 m. w. v. Land End. Waal 11 van Eleusis n. Alexandrië. Waterman 11 van Port Said n. Suez. Weltevreden 11 Semarang. Westland p. 11 Abrolhos n. Las Palmas. Wieldrecht 10 v. Norfolk n. Amuav Bay. Willem Ruys p. 10 Gibraltar. Willemstad 10 v. Madeira. Witmarsum 10 v. Savannah n. A'dam. Woensdrecht 12 Puerto la Cruz. Wonosari 11 New York. Wonogirl 11 Cochin. Zeeland 11 v. Singapore n. Kohsichang. Zuiderkerk 10 860 m. o.z.o. v. Kaap Leeuwin. Zuiderkruis 10 van Aden. FEUILLETON DOOB LAWRENCE EARL 28 Hij verbaasde zich een ogenblik over haar klaarblijkelijke bekendheid met Noël Coward, een schrijver die men niet in de bibliotheek van een pool- zendeling zou verwachten. Zijn sche ren onderbrekend schilderde hij haar toen kleine taferelen van het Londen- se leven, dat nu zó ver weg leek alles wat hem in de gedachten kwamde kroeg, vlakbij Trafal gar Square, waar de Canadese offi cieren regelmatig kwamén gedurende de lange perioden van afwachten tij dens de oorlogde aan de drank verslaafde straatzanger die om een aalmoes voor de rijen bioscoopgan- gers met een paar, als slaginstrument dienende lepels, tegen zijn lichaam de maat sloegde knappe blonde artiste, die „I'm going to get lit up when the lights go on in Londen" (Ik ga me bezatten als de lichten in Londen aangaan) zong voor de ont zaglijke menigte die 's avonds in Pic cadilly Circus de overwinning in Eu ropa vierdede redenaars in Hy de Park, die alles openlijk veroordeel den, van de Amerikaanse buitenland se politiek tot „Zijne Majesteits Com munistische regering" toe! (De ko ning leefde toen nog)Gualdi, met zijn ronde, rose gezicht die hem naar een tafel in .Monseigneur" bracht, zich zijn naam herinnerde en hem behandelde zoals hij iedereen behandelde als een bezoekende vorstNaarmate hij zich de on belangrijke bijna vergeten fragmen ten herinnerde, kwamen stukjes van Londen weer tot leven in deze hut in de wildernis. „Ik wist niet dat een grote stad er zo uitzag", zuchtte Alison. „Dat een stad helemaal uit betoverende kleine stukken bestond." Toen zei ze: „Dus daar hoorde je hen over Canada pra ten. Daar hoorde ie dus de dingen die je deden besluiten om naar Ca nada te emigreren?" „Hè? Wat bedoel je?" „The Coach and Horses; ik geloof dat je het zo noemde." Hij was voldaan over haar begrip en een beetje gevleid. „Ach, natuurlijk; ik vermoed dat ik het daar voor het eerst te pakken kreeg." Zijn geest was terug in Londen, een eeuwigheid weg. Automatisch begon hij zijn snor bij te knippen met net speciale, smalle schaartje. Ze liep om hem heen om beter te kunnen kijken. Ze fronste: „Waarom doe je al die moeite?" „Eh?" „Ik bedoel, waarom laat je zo'n reus achtige snor staan?" Haar manier om van onderwerp te veranderen verraste hem weer. Lon den viel terug in zijn verre mist. Sur rey liet zijn schaartje zakken en dacht na over haar nieuwe vraag. Hij haalde zijn schouders op. „Een mannelijke ijdelheid denk ik." Hij zou er de voorkeur aan gegeven hebben om het hierbij te laten. Hij kon het evenwel niet van zich af zetten, want het maakte dat hij zich afvroeg hoeveel of hoe weinig hij over zichzelf wist. Misschien was zijn snor een beetje opzichtig. Hij vroeg zich af of hij in al die jaren dat hij hem zo zorgvuldig verzorgd had, zich misschien had schuldig gemaakt 'aan een beetje ordinaire overdrijving. Ja: het was een soort opschepperij, besloot hij met een gewaarwording die hem lang ontgaan was. Het was een opzettlijk vragen om aandacht. En hij had zich altijd voorgehouden, omdat hij zichzelf als een bescheiden mens beschouwde, dat bescheidenheid niet een van de mindere deugden was! Hij voelde een kleur van ver-. legenheid opkomen en om dat te ver bergen voor Alison, die er de oor zaak van was, trok hij zich dieper in de schaduw terug. „Het kietelt", zei ze ernstig. Ze was een jonge vrouw die je van streek, bracht; op veel verschillende manieren van streek bracht. Om onverklaarbare redenen schoot hem het volgende in de gedachte: Nu de dertig dagen va nafwachten voorbij zijn, zullen de vliegtuigen op gehouden zijn met zoeken. HOOFDSTUK IX. Toen de eerste sneeuw van de sneeuwstorm begon te vallen, strom pelde Burd naar het westen, bijna versuft. Reeds gedurende enige tijd was hij maar af en toe geheel bij be wustzijn zoals bijvoorbeeld toen hij over een verborgen obstakel zijn evenwicht verloor en tegen de ruwe frond sloeg, zonder in staat te zijn e val met zijn armen te breken. Dit gebeurde vaker en vaker en toen hij aldus ruw was opgeschrikt, kregen zijn zorgen vat op hem. Hij was zich meer dan ooit bewust van zijn kna gende honger. Hij moest met terug kerende bezorgdheid denken aan die keer toen hij stil was blijven staan om zijn richting met het kompas te controleren, alleen om te zien dat de naald wild heen en weei; bewoog, aangetrokken door een verborgen ertslaag. Hoe vaak was hij reeds van zijn koers afgeraakt door te veel ver trouwen in het instrument te stellen Vechtend tegen een steeds dieper wor dende wanhoop, kon hij, in optimisti sche buien slechts hopen dat hij nog steeds in de richting van de veronge lukte Norseman liep. Wat hem soms dicht bij paniek bracht en zelfs in tra nen, was de mogelijkheid dat hij, na tien dagen op de terugweg te zijn, er misschien reeds voorbijgelopen was. Als hij dat zou hebben gedaan, dan was hij natuurlijk onherroepelijk ver loren. Hij was reeds zo goed als dood. Hij voelde een dodelijke vermoeidheid in zich, een traagheid in zijn geest en in zijn hele lichaam en een loodzware pijn in zijn benen, waardoor ze hem moeilijk gehoorzaamden. Er kwam bovendien nog een andere pijn bij in de vorm van maagkrampen, die hem nooit lang met rust'lieten. Hij zou deze laatste pijn misschien minder gevoeld hebben als hij helemaal niets te eten had gehad, in plaats van af en toe een kwellende mondvol, die zijn knagende honger levend hield. Als hij niets had gehad, zou een meer volle dige loomheid hem beslopen hebben een barmhartig iets en hem zachtjes in een eeuwige slaap gevoerd hebben. Hij had evenwel zijn laatste, kleine blikje met worstjes dagen geleden geopend en hij had in de week ervoor nooit voldoende gegeten. Gis teren was hij nog zo gelukkig ge weest een sneeuwhoen te schieten. Vandaag kauwde hij de botjes tot vochtig poeder, slikte 't in en tracht te de leegte van de honger te vullen door veel water te drinken en de wei nige overblijvende bramen in het voorbijgaan van de struiken te pluk ken. Op de laatste heuvel, juist voor het begon te sneeuwen, had hij een hoopje bleekrose paddestoelen gevon den en ze rauw opgegeten, hopende dat ze niet giftig zouden zijn. Hij be gon bijna direct te kokhalzen, maar er kwam niets uit en dit kostte hem weer een gedeelte van zijn afnemende krachten. Zijn kleren, gescheurd door het val len en het zoeken naar dode takken, hingen slobberig om hem heen. Zijn nem ging vier gaatjes verder dicht dan drie weken geleden. Met een soort kwellende betovering voelde hij nu en dan door een scheur in zijn windjekker naar zijn ribben, die bol uitstaken tegen een strak gespannen huid, iedere rib scherp afgetekend. Zelfs als hij tamelijk goed zicht had, begon iedere heuvelrug en iedere val lei eruit te zien als een rug en een vallei die hij al vroeger gepasseerd was. Toen de eerste, matige sneeuw viel en het landschap bedekte, weiger de hij zijn kompas verder te vertrou wen. De sneeuw die tegen zijn wan gen smolt, vormde kille straaltjes in zijn nek en onder zijn kleren. Als het kouder werd en hij verder liep zou den de straaltjes bevriezen. Dat was in dit seizoen geen gering gevaar want hierdoor zou dé temperatuur van zijn lichaam, dat geen warmte kon missen, verlaagd worden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 26