PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZES ZETELS WINST VOOR DE V.V.D. Zeeland stemde zo: Vermeer: P.v.&A. zal wellicht in de oppositie komen PvdA.herstel na Statenverkiezing maar verlies van drie zetels Charges op de Dam ZO STEMDE NEDERLAND K.V.P. gelijk A.R. - 1 C.H.U. - 1 C.P.N. GEHALVEERD piiiiiiiniiiiniiiiiiii os BILT 202e jaargang - no. 61 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 maart 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Min lm p advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van I.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 26 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus Vlisslngen Walstr. 58-60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g 3608 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841, Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red, tel 2425. adm. tel 2094. -- Nog juist één minuut voor middernacht ver scheen donderdagavond op de telex van het A.N. P. de einduitslag van de stembusstrijd, die het grote nieuws bracht: Zes zetels winst voor de V.V.D.; •Drie zetels verlies voor de P.v.d.A. Vier zetels verlies voor de C.P.N.; Twee nieuwe partijen in de Tweede Kamer, namelijk de Pacifistisch Socialistische Partij met twee en het Geref. Politiek Verbond met één; Van de vier opstandige communisten van de Bruggroep komt niemand in de Kamer terug; Verlies voor de A.R. en de C.H.U. met elk één zetel; Met een grote sprong, groter nog dan men na de resultaten van de verkiezingen in 1958 vrij alge meen had verwacht, is de V.V.D. dus de derde partij van Nederland geworden. De A.R. Partij werd naar de tevoren door de V.V.D. bezette vierde plaats verwezen. Wederom is de K.V.P., die zich met 49 zetels in de Tweede Kamer kon handhaven, nu de groot ste partij van Nederland. Met 1.895.222 stem men kwam zij op een percentage van 31.59, het geen een voorsprong van ruim 74.000 stemmen betekent op de Partij van de Arbeid, die met 30.37 procent thans een „goede tweede" is. Vrijwel overeenkomstig de verwachtingen ver loren zowel de A.R. Partij als de C.H.U. ieder een zetel, hetgeen wat de verhoudingen in de Kamer betreft echter voor de helft weer min of meer wordt opgevangen door het succes van het Gereformeerd Politiek Verbond, dat thans, na de verlaging van de kiesdeler tengevolge van de uitbreiding van het aantal Kamerleden tot 150, aan rond 40.000 stemmen genoeg had om zijn entree in het parlement te maken. De meerderheid van K.V.P., AJR.P. en C.H.U. tot dusver 77 van de 150 zetels is echter ver dwenen. Met in totaal 75 man bezetten zij thans precies de helft van het aantal Kamerzetels. Men moet daar de drie zetels van de S.G.P. en de zetel van het G.P.V. bijtellen om tot een krappe meerderheid van 79 zetels te komen voor de confessionele partijen. Het verlies van de P.v.d.A. en C.P.N. tezamen 7 zetels bij elkaar is slechts zeer ten dele ten goede gekomen aan de P.S.P., die er twee van in de wacht sleepte. De overige vijf zijn uiteinde lijk terecht gekomen bij de V.V.D., die als de grote overwinnaar van deze tussentijdse verkie zingen uit de strijd is gekomen. Vergeleken met de Statenverkiezingen van 1958 kan worden geconstateerd, dat de V.V.D. de toen reeds behaalde winst nog heeft weten te vergro ten. De K.V.P., die toen een vooruitgang van 1.2 procent boekte in vergelijking met de uitslag- van 1956, is sindsdien 1,3 procent achteruitge lopen. Dat is stellig een schraler resultaat, dan men in de K.V.P.-krïngen en ook wel daarbuiten, Zetelverdeling 1959 1956 P.v.d.A. 47 50 K.V.P. 49 49 A.R. 14 15 V.V.D. 19 13 C.H.U. 12 13 Brug-groep S.G.P. 3 3 C.P.N. 3 7 Boeren en P.L.M. G.P.V. 1 P.S.P. 2 P.C.N.U. 150 150 WWAWVW had menen te mogen verwachten. De P.v.d.A. heeft een vrij groot deel van het verleden jaar geleden verlies ongedaan kunnen maken, maar bleef toch nog 2.3 procent onder het peil van 1956. De P.Z.C. vandaag H De volledige resultaten van de f§ verkiezingen zijn in dit 28 pagi- na's tellende nummer van de §f P.Z.C. als volgt te vinden: n Zeeuwse uitslagen (pag. 2); p „Zeeland naar de stembus" (pag. 3); landelijke uitslagen (4 en 15); nieuws uit binnen- en buitenland (5); foto's nieuw- §i gekozen Kamerleden (6 en 8); Zeeuws nieuws (7 en 13); Ka- raerverkiezingen en „Binnen- hof" (9 en 10); biografieën nieu- we Kamerleden (12); commen- taren Zeeuwse Kamerleden (14) Vrouwenpagina (17); reporta- ges en boekbesprekingen (23 en 26). 1 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Waarheen? Via de stembus hebben de burgers van Nederland gisteren verteld in welke trant zij geregeerd wensen te worden. Wij weten nu welk deel van het Nederlandse volk achter de programma's van be- Jmalde politieke partijen staat. Er s uit deze cijferverschillen niet zo heel veel af te leiden. Het is nuttig die cijfers te weten, maar zij zeggen niet dat een beslissend woord gespro ken zou zijn. Vóór de verkiezingsdag besefte reeds iedere kiezer (es), dat geen der poli tieke partijen in staat zou zijn de absolute meerderheid te verwerven, om daarna het eigen politieke pro gram te verwezenlijken. Men moet die politieke program ma's dan ook slechts zien als strijdprogramma's of ten dele als onderhandelingsprogramma's. Na de verkiezingen gaan de politie ke partijen althans in Nederland met elkaar onderhandelen en dan pleegt er na langer of korter tijd een regeringsprogram uit de bus te komen, een kabinet vormt zich en het verwerft zich een Kamermeerder heid. Dat stadium van onderhandelen staat dus vandaag voor de deur. Als men zich nog eens te binnen roept wat de politieke leiders in de achterliggen de weken over de mogelijke sa menwerking met andere politieke partijen hebben gezegd, dan kan men moeilijk optimistisch zijn. De voornaamste vraag is of er weer een kabinet op brede ba- eis zal komen. De K.V.P. is nog altijd voor de brede basis gepor teerd, maar de P.v.d.A. wil alleen een brede basiskabinet, wanneer men zich houdt aan een regeringspro gram, waarin bepaalde wensen van de P.v.d.A. nauwkeurig zijn vastge legd. Het is duidelijk, dat zo'n verfijnd gedefinieerd regeringsprogram alleen maar de vrucht van wekenlange of zelfs maandenlange onderhandelin gen kan zijn. De C.H.U. is nog altijd tot samen werking met andere partijen bereid, waarbij van C.H.U.-zijde nog wel is geopperd, dat men niet bijzonder ge porteerd zou zijn voor samenwerking met alleen maar de A.R. en de K.V. P., dus met uitsluiting van de P.v.d. Wat de V.V.D. betreft, kan niet ver wacht worden, dat deze partij zal deelnemen aan eén regering, waarin (Zie slot pag. 4 kol. 6X Bijzonder druk en rumoerige was het gisteravond in de omgeving van het nationaal monument op de Dam in Amsterdam. De bordessen rond de py loon stond volgepakt met publiek. Tegen tien uur begonnen honderden op geschoten jongelui de politie te „jennen". Er werd gejoeld en gefloten als de bereden agenten hun paarden langs de trottoirs lieten trappelen en als agenten op motoren tevergeefs poogden enige orde in de deinende mensen massa te brengen. Een paar keer werden charges met de gummistok uit gevoerd maar dit sorteerde weinig effect! De relletjes duurden voort. Om kwart over tien kwam het tot een uitbarsting. Links achter het monument klom een onbekend ge bleven man op een aantal fietsen en begon de menigte toe te schreeuwen. Prompt ontstond er tussen een groot aantal opgescho ten jongens een vechtpartij, die enorme opwinding veroorzaakte. Hoe zouden de Staten er uit zien EE Wanneer deze verkiezing ge- houden zou zijn voor de Provin- Als een onstuitbare golf deinde plot- j dale Staten, dan zouden er in I sellng het tiendmzendkopplge pu- B da Zeeuwse Staten enkele ver- bliek van het Damplein over de g schulvingen zijn opgetreden, g (Zie slot pag. 12 kol. 5) SSS,'to:ÏÏS&'M sterkte zouden hebben inge- n boet: de Anti-Revolutionnaire Partij zou van zes op vijf ze- tels zijn gekomen, terwijl ook de Christelijk Historische Unie n een zetel zou zijn kwijtgeraakt, te weten van zeven naar zes zetels. Deze verloren zetels j= zouden ten goede zijn gekomen n aan de Partij van de Arbeid, die dan met dertien in plaats van met twaalf zetels in de Staten vertegenwoordigd zou n zijn en de V.V.D., die van vier op vijf zetels gekomen zou zijn. De zetels in Zeelands Stagen zouden dus aldus ver- deeld zijn: 1959 13 9 Zeeuwse Kamerleden werden herkozen De vier zittende Zeeuwse Kamerleden, drs. Th. J. Westerhout (p.v.d.a.) Mid delburg, burgemeester J. M. A. C. van Dongen (k.v. p.), Aardenburg, C. F. van der Peijl (c.h.), Kloetinge en burgemeester D. Kodde (s.g.p.) van Zoutelande zijn herkozen. Gisteravond laat hadden wij met alle vier nog een kort telefo nisch onderhoud, dat men vindt afgedrukt op pagina 14. Thans 12 9 P.v.d.A. K.V.P. C.H.U. A.R.P. V.VJ3 S.G.P.' Totaal IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Percentages Aantal stemmen 1959 1958 1956 1959 1958 1956 P.v.d.A. 30.87 28.65 32.69 1.821.677 1.654.396 1.872.209 K.V.P. 31.59 32.88 31.69 1.895.222 1.899.020 1.815.310 A.R. 9.39 9.42* 9.91 562.996 544.248* 567.535 V.V.D. 12.22 11.40* 8.77 732.952 658.388* 502.530 C.H.U. 8.10 9.01* 8.43 486.204 520.171* 482.918 Brug-groep 0.58 34.917 S.G.P. 2.16 2.24 2.26 129.621 129.089 129.517 C.P.N. 241 4.14 4.75 I44.37I 239.164 272.054 Boeren en P.L.M. 0.65 0.05 39.852 2.930 G.P.V. 0.67 0.75 0.65 40.033 43.493 37.206 P.S.P. 1.84 0.61 110.174 35.051 P.C.N.U. 0.02 1.340 Overige lijsten 0.85* 0.85 48.774* 48.463 100.- 100.- 100.— 5.998.859 5.774.724 5.727.742 =5 Voor een juiste vergelijking van de uitslagen van deze partijen met 1956 en 1959 dient er rekening mede te worden gehouden, dat deze partijen in 1958 in de provincies Noord-Brabant en Limburg gecombineerde lijsten hebben ingediend. De verkregen stemmen zijn in 1958 onder „Overige lijsten" opgenomen. De verdeling is uit de uitslagen van 1956 ongeveer als volgt te herleiden: A.R. 0.4 C.H.U. 0.3 V.V.D. 0.1 SI Als U mij vraagt in welke posi tie de P.v.d.A. zal komen bij de samenstelling van een nieuwe regering, dan zeg ik dat dat af hankelijk is van twee vragen: 1. Kan men komen tot een vooruit strevend programma? en 2. Is Namen der partijen Percentages Aantal stemmen 1959 1958 1956 1959 1958 1956 P.v.d.A. 29.3 28.2 32.0 45.659 42.629 48.782 K.V.P. 21.1 21.4 20.9 32.812 32.400 31.879 A.R. 12.5 13.0 .12.8 19.491 19.780 19.505 V.V.D. 11.1 9.6 8.1 17.224 14.506 12.322 C.H.U. 14.9 17.4 15.4 23.273 26.280 23.467 S.G.P. 8.9 9.0 9.0 13.779 13.632 13.656 C.P.N. 0.4 0.5 0.6 576 758 880 Boerenpartij 0.6 0 0 1003 G.P.V. 0.8 0.9 0.8 1304 1.325 1.242 P.S.P. 0.4 0 0 640 Overige partijen 0 0.4 699 Totaal: 100 100 100 155.761 151.310 152.432 men bereid in tegenstelling tot het verleden zich aan dat pro gramma te houden? De P.v.d.A. is in principe wel bereid aan een regering deel te nemen, maar al leen als het antwoord op die twee vragen gegarandeerd gun stig is. Ik kan U echter wel zeg gen dat het mij het meest waar schijnlijk lijkt dat de P.v.d.A. in de oppositie zal komen, dus .niet gaan, maar komen. Aldus sprak de heer Evert Vermeer, voorzitter van de Partij van de Arbeid, toen het A.N.P. hem gisteren om commentaar op de verkiezingsuitslag vroeg. (Zie slot pag. 12 kol4) Geldig *ot hedenavond WEINIG WIND Op de meeste plaatsen droog weer met enkele opklaringen en in de och tend hier en daar mist. Zwakke wind dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere- ZON EN MAAN 14 maart Zon op 6.59 onder 18.41 Maan pp. 0.43 onder *=i.i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1