CTPCO.. PULMD MUSEUM voor tinfiguurtjes MIDDEN-AFRIKA EEN DORADO VOOR JAGERS OP GROOT WILD pot haarcrème 59 cent J0 FIBBE Vrij en Wij de. lente in Amsterdamsche Bank N.V. 4153 GOES LANGE VORSTSTRAAT 80-82 PZC. de familievriend PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 MAART 1959 LEDEN VAN DE TINNEN TAFELRONDEWILLEN De historie in 180.000 typen (Van een speciale verslaggever). „We hebben thans in het geheel 101 leden en zijn vol doende sterk om een eigen permanent museum te stichten. Het meest achten we dit geschikt voor een middelgrote stad. We hebben reeds een bepaald doel voor ogen en de besprekingen geopend. Er zullen twee afdelingen komen; de eerste zeer spectaculair toont de wordingsgeschiedenis van het tinnen figuur tje en de tweede de opstelling van vele taferelen. Waarom zouden we geen 30.000 bezoekers per jaar kunnen trekken Temeer, daar het een levend mu seum gaat worden, want de diorama's en historische toneeltjes worden doorlopend gewijzigd, zodat er steeds iets nieuws te zien is". Dit «ei ons de heer drs. J. Die- derich te Amsterdam, vice- voorzitter der hobbiïsten, die met behulp -van platte gego ten tinfiguurtjes ter grootte van 30 mm kleurrijke tafere len uit het verleden met de belangrijke personen van „toen" laten herleven. Men heeft reeds enkele malen ge ëxposeerd, maar thans wordt er hard gezwoegd om de kroon op het werk te zetten: een tentoonstelling, die ln '60 in Den Haag zal worden gehou den en waarbij de internatio nale handel door alle eeuwen been in beeld zal worden ge bracht. In het geheel komen er 70 opstellingen en het oog zal zich kunnen verlustigen aan miniatuurtaferelen van Hanzehavens en roofridders, aan Indische handelskarava nen met olifanten en kame len. aan de bedrijvigheid der onde Inca's en Turken, aan de Europese marktplaatsen in de Middeleeuwenenfin, noemt U maar op. Giet-producenten Het devies „zeg het in tin" is overigens geen uitsluitend eigen dom van de „Ned. Stichting ter bevordering van de toepassing van cultuur-historische tinnen figu ren", want de hobby draagt een internationaal karakter. Op het ogenblik kunnen de 72 producen ten, die over verschillende landen verspreid zijn, in totaal 180.000 verschillende typen uit voorraad leveren. Inmiddels gaan bekwame tekenaars, die goed oude platen en schilderijen kunnen bekijken, dagelijks verder om. met fijne stift voor- en achterzijde van nieuwe figuren op papier te zet ten, waarna de graveur het type van een Beierse dragonder uit 1700 of van een oud-Neandertha ler om eens twee voorbeelden te noemen op Thiiringense lei steen overbrengt en de vormen met een beitel gaat uitdiepen. Zo ontstaan dan onder zijn handen de twee gietvormen (met lucht- kanalen), waarmede de fabri kant tot in het oneindige kan werken. Wat wenst U? Een handvol Duitse Keizers uit vervlogen eeu wen, Napoleon tijdens de slag om Waterloo, een legertje Batavieren. Bismarck in Friedrichsruh in 1860, Sneeuwwitje, Robesspierre of Shakespeare? Theoretisch is het mogelijk om alles vanaf Adam en Èva tot onze tijd met tinnen figuren op te stellen, maar de meeste hob biïsten (het zijn voor 60 aca demici, die zich interesseren voor historie, uniformkunde en kleder drachten) hebben een voorkeur voor bepaalde episoden. Het beschilderen van de plat te htiniatuurtjes, die vooraf in de grondverf gezet worden men kan de contouren dan al dadelijk beter zien vormt samen met het arrangeren van het historische tafereel de kern van de hobby. Zonder het be studeren van documentatiema teriaal en een zeker geschied- kondig „indringingsvermogen" komt men niet aan een ver antwoorde aankleding van de twee kanten van ieder figuur tje toe. Daarnaast is een ze-, kere vaardigheid om met fijne penselen (veelal met behulp van een vergrootglas) te schil deren, natuurlijk onmisbaar. Dan zijn er nog de requisieten bomen, struiken, hekken die een oog voor compositie vragen, terwijl allerlei andere zaken, zo als wagens, kanonnen, paarden, enz. met de menselijke figuurtjes zo opgesteld dienen te worden, dat de toeschouwer zegt: „Ja, zo moet het ongeveer geweest zijn..." Twee of drie knopen? Maar de ware hobbiïst heeft een hekel aan dit „ongeveer." Hij eist van zichzelf, dat hij zo dicht mo gelijk de toenmalige werkelijk heid benadert. En zo kan het ge beuren, dat tijdens de regelmati ge vergaderingen onder het mot to „Tinnen Tafelronde" de gemoe deren warm lopen over problemen als „twee of drie uniformkno- pen?" of „was het aan de Napo leontische soldaten toegestaan om baarden en snorren te dragen?" Op het ogenblik begint ook de Nederlandse tinnegieterij steeds meer op gang te komen en worden er reeds 65 figuur tjes uit onze vaderlandse his torie aan de markt gebracht, die ook in het buitenland gre- de hele Nederlandse deelr aan Waterloo in de internatio nale tin-catalogi een vergeten hoofdstuk vormde, is men thans begonnen de Nederlandse artillerie, de Huzaren van Bo- reel (in Waterloo werd hun naam gegrondvest), alsmede de Prins van Oranje uit te gie ten. De man, die hiervoor de tekenstift opnam, is de burgemeester van Westhelm (Zd. D.), Ludwig Mad- lener, oud-leraar van de Kunst hogeschool te München. Van zijn hand is ook het ontwerp van de veel verkochte Gouden Koets-set (22 fig.) met bespanningen, pal freniers en stalmeester, waarvan de prijs om U eens een in druk te geven van de kosten van deze hobby in blanke uitvoe ring 8,50 bedraagt. Onder de hobbiïsten bestaat ook nog steeds veel interesse voor de serie figu ren van de Muiderkring en wel in het bijzonder voor de twee eerste Nederlandse „civielen", die gego ten werden: P. C. Hooft en Marie Tesselschade. Ook het uit drie fi guren bestaande toneeltje „Rem brandt ontvangt zijn opdrachtge vers voor de Nachtwacht" (Ban ning Cocq en Van Ruitenburg, die van het befaamde schilderij ge- copiëerd werden) blijkt een „best seller." Er is sedert '54, toen onze gast heer in gezelschap van zijn vriend mr. P. j. Mijksenaar, perschef van Amsterdam en thans voorzitter van de stichting tijdens een reis naar Hamburg onverwachts op een „Zinnfigurenaustellung" verdwaalde, waarbij het vuur van het enthousiasme ontstoken werd, veel gebeurd. Niet slechts, dat reeds in '56 het eerste internatio nale tincongres in Amsterdam ge houden kon worden (terwijl er se rieus over gedacht wordt om ook het tweede weer in ons land te organiseren), maar tevens zijn de collecties der leden inmiddels zo uitgegroeid, dat b.v. het huis van de neer Diederich, die de feitelij ke motor van de hele tinbeweging is, te klein is geworden MET BUKS EN CAMERA Mits men een safari betalen kan Jagers, die hier tijdens het jacht seizoen niet aan hun trekken zyn gekomen, omdat zij weinig geluk hadden op hun tocht door Euro pese wouden, behoeven niet te wanhopen, want een veel uitge strekter gebied met een enorme verscheidenheid van wildsoorten staat voor hen open: de vlakten, bossen en bergen van Centraal Afrika. De bossen van Centraal Afrika, die voor het grootste deel onder Frans gezag staan, zo schrijft de „Frank furter Allgemeine", vormen een waar wildparadijs. Naar deze gebie den worden zovele expedities geor ganiseerd, dat men wel eens vreest, dat de wildstand er sterk onder zal lijden. Aan de hand van cijfers ver klaren deskundigen echter die vrees voor ongegrond. Zelfs als men achter de officiële getallen, die de Belgische regering opgeeft en volgens welke cijfers er in Midden Afrika nog circa 200.000 olifanten leven, een vraag teken zet, kan men gerust de jacht en reisprospectussen geloven, die van tienduizenden olifanten, nijl paarden, rode buffels en antilopen spreken. Daartegenover staat het aantal die ren dat in het afgelopen jaar werd neergelegd: 55 olifanten, 180 buffels, 17 leeuwen en enkele honderden an tilopen. De grote jachtvergunning die men nodig heeft voor de jacht; op oli fanten en antilopen kost in Frans Midden-Afrika ongeveer f 860. hetgeen betrekkelijk goedkoop !s. Bovendien wordt voor ieder ge schoten exemplaar nog een bedrag gevorderd, dat voor olifanten bij voorbeeld tussen de f 72.en de f 220.ligt. Een giraffe „kost" f 90.—. Men zal zo langzamerhand begrijpen, dat een safari, zoals men een expe ditie in Afrika noemt, niet door ie dereen te betalen is. Enkele grote luchtvaartmaatschappijen bieden jachtexpedities aan tegen vooruit vastgestelde prijzen. De goedkoopste daaronder is een reis naar Dakar en terug met een oponthoud van -vijf dagen in Centraal Afrika voor onge veer f 3600.De helft van dit be drag is voor de vliegreis. Een safa ri van 21 dagen in het Tsaad-gebied, die met de reis naar Afrika en de vliegreis terug 26 dagen in beslag neemt wordt aangeboden voor f 7900.— tot f 11.500.—. Wanneer de jacht dertig dagen duurt stijgen de ze prijzen tot f 9900.f 14.500. De „droge" tijd Het beste seizoen oni in Afrika op jacht te gaan is de droge tijd. In de regenperiode bemoeilijken de moerassen het speurwerk. Boven dien krijgt men vele diersoorten, waaronder de antilopen, in de natte tijd niet te zien. Het wild wordt door allerlei voor schriften beschermd. Zo is het bij voorbeeld verboden de dieren met de auto achterna te zitten, het wild met schijnwerpers of andere lichtbron nen te verblinden of het in valkuilen te lokken. Wie „met fototoestel en buks" door de Afrikaanse jungle wil wordt daar toe in de gelegenheid gesteld door foto-safari's, die even duur zijn als de jacht-expedities. De nationale parken, waarin het wild onder bescherming staat, bieden de fotografen een goede buit. Ook voor deze vorm van „jacht" is echter een vergunning nodig en degene die een gorilla of neushoorn zonder die ver gunning fotografeert en het dier zo woedend maakt, dat hij verplicht is naar zijn wapen te grijpen en het dier neer te schieten zal geen beroep kunnen doen op zelfverdediging. In dat geval zal men een aanzienlijk bedrag moeten neertellen voor zijn buit. Franse koopvaardijvloot voor ernstige crisis De directeur van het Franse centrale rederscomité, Marchegay, heeft In de jaarvergadering van het comité te Parijs verklaard, dat er dit Jaar een ernstige crisis voor de Franse koop vaardijvloot dreigt. Deze vrees hondt verband met de devaluatie van de frank, die de exploitatiekosten en de prijzen der enige jaren geleden be stelde schepen aanzienlijk heeft doen stijgen. Marchegay zeide ook te vrezen, dat de politieke veranderingen in de vroeger tot de Franse unie behorende gebie den zullen leiden tot een vermindering van het vrachtaanbod aan de Franse scheepvaartlijnen, in het bijzonder op het Verre Oosten, Tunesië en Marok ko. Bij deze problemen komt dan nog de depressie op de wereldscheepsvrach- tenmarkt en op grond hiervan ver wacht Marchegay geen spoedige ver betering van de situatie voor de Fran se koopvaardijvloot. Naar zijn mening is er geen andere oplossing dan het opleggen en slopen van een groot aan tal oude schepen. A. DE KONING TANDARTS, SOUBURG. 't KOOPJE van de WEEK ls niet alleen een extraatje voor d® heren, maar óók voor de dames. Want nu verkopen wij een voor En als klap op de vuurpijl geven wij daarbij een zakkam cadeau. Dit koopje mag U niet voorbij laten gaan, maar haast U Natuurlijk weer bij Vlissingen Middelburg l De genezende hoestdrank die tevens Uw i weerstand verhoogt r EXTRA voordelig! sterk getoncentreerd en DEN BOEK levert het drukwerk I Wat gaat U dragen by wandeling, fietstocht of autorit in de frisse lentelucht Een kort, modieus jasje van suède Omdat het zo prettig zit, blijft het modern. U vindt nu veel nieuwe modellen suède jasjes bij BERCO. Wacht niet te lang, het gaat vlug. Bovenallet eens op de prijzen 'n Meisjesboek dat „het doet" kunt U vinden bij Kantoor Goes. Wij geven kennis, dat met ingang van 16 MAART A.S. onze huidige telefoonnummers zijn vervangen door het groepsnummer (meerdere lijnen) DE DIRECTIE valt mee tij:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 10