PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Adenauer en De Gaulle tegen verzachting van houding in krisis - Berlijn In Middelburg kan men spoedig weer heel „Walcheren" overzien BILT VERZET TEGEN AFKONDIGING VAN „DUIDELIJKE CRISIS" Vandaag... 202e jaargang - no. 54 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 5 maart '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no, 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr I tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 8508 of Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zienkzee. red. tel 2425, adm. tel. 2094. MACMILLAN IN LAGERHUIS TOEGEJUICHT- Eisenhower: suggesties van Britse premier niet geheel uitvoerbaar De reis van MacmiUan naar Rusland is gisteren onderwerp geweest van overleg en besprekingen. In het Lagerhuis heeft Macmillan een verklaring afgelegd. Hij werd zowel door conservatieven als door socialisten toege juicht. In Parijs hebben president De Gaulle en bondskanselier Adenauer overleg gepleegd. In Washington wijdde president Eisenhower een gToot gedeelte van zijn persconferentie aan de besprekingen, die in Moskou zijn gevoerd. In Leipzig kwam premier Kroesjtsjew aan, die in scherpe be woordingen het westen waarschuwde geen geweld te gebruiken als de Sowjet-Unie haar controlebevoegdheden op het verkeer tussen West- Berlijn en West-Duitsland aan Oost-Duitsland overdraagt, Oost- en West- Duitsland kunnen volgens de Russische premier slechts door een akkoord tussen beide staten worden herenigd. verzetten tegen verzachting van zijn houding in de crisis om Berlijn. Zij hebben zich uitge sproken tegen de onderhande lingen zoals de Engelse premier Macmillan diè heeft voorgesteld. Er zou wel een verschil in het Franse en Westduitse 3tandpunt zijn overgebleven. De Gaulle gaat uit van de overtuiging, dat bij alle vastbeslotenheid in de eerste plaats de eenheid van het Westen moet behouden worden, terwijl Adenauer stelt dat het Westen tegenover Moskou op geen enkel punt moet toegeven. Amerika blijft gekant tegen Rapacki-plan Dc Engelse eerste minister verklaar de in het Lagerhuis nuttige gedach- tenwisselïng gehad te hebben met de Russische regeringsleider, al hadden de besprekingen hem de overtuiging gegeven dat oost en west op vele punten diepgaand van oordeel ver schillen. Maar de besprekingen met Kroesjtsjew over de vermindering van dè conventionele en kernbewape ning in de Middeneuropese zone - zo als indertijd al in 't plan Rapacki was voorgesteld - waren nuttig en constructief geweest. Uit gezaghebbende bron te Pa rijs wordt vernomen, dat bonds kanselier Adenauer en president De Gaulle tot het standpunt zijn gekomen dat het westen zich met alle kracht moet blijven Met toewijding Het eerste deel is verschenen van het rapport, dat de commissie- Koersen uitbrengt over een reeks droeve dingen, die zich bij de materi aal-aankopen voor de landmacht heb ben voorgedaan. De commissie-Koersen is een Twee de Kamer-commissie die werd samen gesteld op 8 mei 1958 om een onder zoek in te stellen naar zulke zaken als de helmenaffaire, de gasmasker kwestie, het geval van de jeepwiel tjes, de zaak van majoor K. en nog enkele algemeen bekende affaires, die een zekere blaam wierpen op het di rectoraat materieel landmacht. Het thans verschenen eerste deel van het rapport doet geen nieuw licht over deze zaken stralen. Het herhaalt de reeds bekende feiten en veroor deelt die feiten. De publikatie ervan had rustig kunnen wachten tot het tweede deel van het rapport gereed zal zijn. Vermoedelijk is dat tweede deel heel wat belangrijker, want daarin komt onder meer een verbete ring van de parlementaire controle op de besteding van de defensiegel- den aan de orde. En om verbetering van de controle gaat het tenslotte. In een bijgevoegde „nota van opmer kingen" erkent minister Staf de ge maakte fouten en hij verontschuldigt zijn departement daarvoor. Ook dat was en is geen nieuws, want onge veer een jaar geleden heeft de minis ter datzelfde reedrf tegenover het par lement gedaan. Maar er is toch zowel in het rap port van de commissie als in het ministeriële antwoord iets naar voren gebracht, waarover een opmerking valt te maken. De commissie constateert, nadrukke lijk, dat bij 't di rectoraal materieel landmacht een aantal bekwame offi cieren en ambtenaren dienen, die hun taak met grote toewijding verrichten, i „Over het geheel genomen zijn zij er i in geslaagd het aanschaffingspro gram te realiseren, zoals de leiding zich dat voorgenomen had". Het is goed dat daarop nog eens de nadruk is gelegd want bij een deel van het publiek is de voorstelling ontstaan, dat het hier ging om corruptie en on bekwaamheid op grote schaal en dat het hier een Augiasstal betrof, die met bezems schoongemaakt diende te worden. Een Augiasstal y/as het stellig niet! Er zijn wel een 'aantal fouten ,en zeer ernstige fouten - gemaakt, maar men mag niet zoggen, dat het gehele beleid heeft gefaald. Met dat laatste zou men de zaak grotelijks overtrek ken, want dat beleid is vrij goed ge weest. Het misdadige geknoei had slechts betrekking op een kleine frac tie van de enorme sommen, die voor de legeraanschaffing werden uitgege ven. Overigens willen we daarmee de gemaakte fouten volstrekt niet verkleinen Het is zelfs eniger mate spijtig, dat de minister in zijn „nota van opmerkingen" wel de in druk wekt. dat hij met deze verklein- arbeid bezig is. De minister erkent, dat door de hel menaffaire schade is toegebracht.. ook aan het moreel van de troep. Hij (Zie slot pag. 3 kol. 1) De Westduitse minister van buiten- - landse zaken Von Brentano zei naar aanleiding van Macmillans bezoek: Ik zie geen speciale reden tot ver- heugenis. Van de zijde der Duitse delegatie in Parijs werd duidelijk gemaakt, dat Adenauer een erken ning in feite of naar de vorm van de Oostduitse regering door de wes telijke mogendheden als onjuist zou beschouwen en als gevaarlijke con cessie aan de Sowjet-Unie. De reis van de Engelse premier naar Moskou noemde Eisenhower nuttig en hij vond dat Engeland er in ieder geval tevreden over mag zijn. Maar, zei hij, de wereld zal moeten afwach ten of Macmillans besprekingen met Kroesjtsjew geleid hebben tot een feitelijke vermindering van de span ningen in de wereld en de starheid van het Kremlin. Macmillan heeft in Moskou enkele Engelse voorstellen ten aanzien waarvan de Verenigde Staten een ze ker voorbehoud in acht nemen over het doorbreken van de impasse in de Geneefse conferentie besproken. Amerika heeft geen bezwaar tegen de Engelse ideeën, als Macmillan die als zijn persoonlijke, of de Britse, voorstelt. Maar, zo merkte Eisenho wer op, studies van de Amerikaanse autoriteiten hebben uitgewezen dat Masmillans suggesties niet geheel uitvoerbaar zijn. Verdere mededelin gen wilde Eisenhower over dit onder werp niet doen. Hij noemde het uiterst rampzalig gis Ameria algemene mobilisatie zou afkondigen met het oog op de spanning inzake Berlijn en andere wereldproblemen. Ame- rika's afweer tegen een verras singsaanval achtte hij voldoende. Maar het Westen kan en zal niet afzien van zijn rechten en ver plichtingen in West-Berlijn. Over de herbewapening van West- Duitsland verklaarde Eisenhower dat deze pas begon nadat West-Duits land in 1954 tot de Navo toetrad. Oost-Duitsland daarentegen had in 1950 al 50.000 man onder de wape nen en in 1953 een 140.000. De Verenigde Staten blijven gekant tegen het Rapacki-plan van een ge neutraliseerde zone in Midden-Euro pa, omdat het de grote problemen niet in overweging neemt, die ver antwoordelijk zijn voor de spanning tussen oost en west, aldus hebben Amerikaanse hoge ambtenaren giste ren gezégd. De Russische steun voor dat plan is gebaseerd op de hoop, dat het plau de verdeling van Duitsland zal bestendigen en leiden zal tot het te rugtrekken van de Amerikaanse strijdkrachten uit Europa, voegden die ambtenaren daaraan toe. KOLEN SITUATIE IN EUROPA Belgen bleven in gebreke bij modernisering mijnen Bij de bespreking van het Belgische verzoek aan deJËogo Autoriteit om afkondiging vaH een toestand van duidelijke crisis op de kolemnarkt in de E.G.K.S. bleek de meerderheid van de raad van ministers der gemeen schap maandag van oordeel te zijn, dat hier geen sprake is van een Euro pese crisis, maar van een zuiver Bel gische crisis, zo werd te Parijs ver nomen. De afkondiging van een toestand van duidelijke crisis zou inhouden, dat de Hoge Autoriteit aan de raad van mi nisters voorstelt maatregelen te ne men tot bepérking van de produktie en de invoer van kolen. Volgens gewoonlijk goed ingelichte bron te Parijs weigert Frankrijk ech ter akkoord te gaan met maatregelen die erop zouden neerkomen, dat Frankrijk wordt gestraft voor de mo dernisering van zijn mijnindustrie, die het heeft bereikt. Deze Belgische kolencrisis, zo meent men te Parijs, is toe te schrijven aan het feit, dat de Belgen steeds in ge breke zijn gebleven hun mijnen te moderniseren, hoewel dit hun de laat ste tien jaar telkens is aangeraden, nu eens door de O.E.E.S. dan weer door de E.G.K.S. Er worden evenwel verscheidene maatregelen overwogen om de Bel gische mijnen te hulp te komen, o.a. een beperking van de invoer van kolen uit de Verenigde Staten. is het 500 jaar geleden, dat Karei de Stoute als Graaf van Charollais door zijn vader Philips de Goede werd begiftigd met de stad Gorinchem, waar hij vervolgens met grote pracht op de Grote Markt als heer werd gehuldigd en zich een nieuw kasteel liet bouwen, waar hij veel jaren verblijf hield; 1 H. lord Beveridge, die wegens zijn groot deel verwezenlijk- te sociale hervormingsplannen „de man van de sociale zeker heid" wordt genoemd en aan wie de economischr hogeschool to Rotterdam in 1946 het ere doctoraat verleende, te Oxford zijn 80e verjaardag. Italië zou bereid zijn de langlopen de contracten voor de invoer van Amerikaanse kolen te herzien. Voorts zou de E.G.K.S. hulp kun nen verlenen voor de reorganisatie van de Belgische kolenmijnindus trie en met name 90 pet..kunnen garanderen van de lonen der mijn werkers. die door deze reorganisa tie worden getroffen. Afscheidswoord tot oude Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Dr. Kortenhorst heeft aan het eind van de vergadering van de Tweede Kamer woensdagmiddag een woord van afscheid gesproken tot de leden, die in de nieuwe Kamer niet meer zullen terugkeren. Een tiental Kamerleden zal zeker niet in de nieuwe Kamer zitting nemen, 't Zijn mevr. Ploeg-Ploeg (p.v.d.a.), cn dc heren Boekhoven (p.v.d.a:), Van den Born (p.v.d.a.), Fokkema (a.r.), Gerbrandy (aj.), Groen, (k.v. p.), Krol (c.h.u.), Stufkens (p.v.d.a.).. Van der Weyden (k.v.p.) en Van dei- Zaal (a.r.). De voorzitter dankte hen voor hun collegialiteit en ingespan nen werk. Bijzondere dank werd ook gebracht aan de leden van de commissie-Koer sen en de voorzitter merkte tenslotte nog op, dat de kabinetscrisis geen vertraging had doen ontstaan in de werkzaamheden van de Kamer. (zie voor verslag 3) Het doek gaat op voor een nieuwe voorstelling, in dit geval voor een nieuw seizoen... De 16-jarige Trix van der Graaf leidt dat nieuwe sei zoen symbolisch in door een plastic hoes weg te nemen van een nog vrij korte Lange Jan. Want voordat Mi niatuur Walcheren de poorten op 36 maart weer zal openen, moet de spits op deze korte Lange Jan nog ge plaatst worden. OverigensTrix van der Graaf heeft meer gedaan dan dit. Zij schreef al 12.000 enveloppen met reclame voor buiten- en binnen land. (Foto P.Z.C.) DIT JAAR: 1.000.000STE BEZOEKER VOOR „MINIATUUR" Delta-expositie als extra attractie TWAALF MANNEN EN EEN MEISJE hebben er in de afge- lopen maanden een dagtaak aan gehad om circa 200.000 binnen- en buitenlanders ook dit jaar weer gelegenheid te geven Walche- I ren met één oogopslag te overzien! Want in die afgelopen maan- den is dé toeristische trekpleister van Middelburg Miniatuur Walcheren grondig gereviseerd. Zo'n revisie is na ieder zo- I mer-seizoen broodnodig: de tand des tijds knaagt op dit minia tuur-eiland nu eenmaal harder dan in de realiteit. Maar dankzij al die man- en vrouwkracht kan op donderdag 26 maart nog j juist voor Pasen een als nieuw-geworden klein-Walcheren aan een ieder, die wil komen, getoond worden. De man, die op die dag de poorten van miniatuur officieel zal ontsluiten is: prof. ir. I P. Pli. Jansen, hoofd van de deltadienst van de rijkswaterstaat, maar in deze provincie vooral bekend als de „droogmaker van Walcheren". Dat het juist prof. ir. Jansen is, die miniatuur officieel weer uit zijn win terslaap schudt, heeft vanzelfspre kend zijn reden: meer nog dan in voorgaande jaren is aandacht besteed aan de deltawerken. Want in de gale rij, die zich naast de ingang uitstrekt, richt rijkswaterstaat een „delta-ex positie" in. Rijkswaterstaat doet dat echter niet alleen. Zo kan de heer L. van der Graaf, administrateur van miniatuur, die van nature echter te veel knutselaar is om zich alleen bij de boeken te houden, U nu al mo dellen van een windzuiger, wat bak ken en baggermolens laten zien. Al die modellen zijn gemaakt door de schilders en timmerlieden in vaste dienst van miniatuur, die van het knutselen hun beroep hebben ge maakt. Die modellen zullen een plaats krij gen in een tien meter breed en an derhalve meter diep diorama, het pronkstuk van de delta-expositie. In dit diorama strekt zich na tuurlijk in miniatuur een brede kuststrook van Walcheren uit: van Vrouwenpolder tot Veere; links lig gen nog net de lage huisjes van .Vrouwenpolder verscholen en rechts rijst het slanke stadhuis van Veere op. Maar centraal en als meest belangrijke deel van het dio rama ligt daar de werkhaven, de bouwput, de aanlegdïjk, kortom de plaats, waar het „delta-leven" bruist. Daarvoor zijn overigens nog meer modellen nodig: rijnaken, draglines, overslagkranen enz. En ook die mo dellen worden of zijn allemaal door het miniatuur-personeel vervaardigd. En het aandeel van rijkswaterstaat? Het ontwerp! Overigens: rijkswater staat doet meer. Zo komt er een foto expositie bij, verschillende materia len, die bij de deltawerken gebruikt worden, zullen getoond worden en er komen 4 grote panelen (6 bij 2 me ter), die momenteel in Den Haag klaargemaakt worden. Wat die pa nelen tonen is zelfs voor administra teur Van der Graaf nog een verras sing. En vanzelfsprekend zal ook de recreatie-mogelijkheid van het drie- eilandenplan naar voren komen. Naar Veere! Ook op Mi matuur-Walcheren zelf is weer iets nieuws te zien. Ge moet i (Zie slot pag. 2 kol. 3) In de vergadering o-o» de Tweede Kamer van woensdagmiddag heeft de heer G. M. Nederhorst (p.v.d.a.) een interpellatie gehouden over de crisis in de steenkolenmijnbouw. Fo to boven: geheel links de heer Ne derhorst tijdens zijn interpellatie zit tend aan de tafel v.l.v.r. commies griffier mr. dr. W. Koops, commies griffier mr. A. C. de Ruiter en Ka mervoorzitter mr. L. G. Kortenhorst. Foto onder: minister Zijlstra (staan de) antiooordt. Zittend voor hem de ministers prof. dr. L. J. M. Beel (links) en mr. A. N. M. Struijcken (rechts). Drie kinderen verdronken Nabij de ouderlijke woning in Venlo is gisteravond het 2-jarig zoontje Jos van de familie Dings in een vijver verdronken. In de afgelopen zomer was de jongen al eens met kunstmatige ademhaling van de dood gered, nadat hij in een beek was gevallen. Woensdagmorgen is het 3-jarig zoon tje van de familie Van Dam uit Krim pen aan de Lek verdronken. Het driejarig zoontje van de land bouwer Boere te Haastrecht is gis teren spelenderwijs te water geraakt en verdronken. Commissie op Cyprus voor overdracht bestuur De gouverneur van Cyprus, sir Hugh Foot, aartsbisschop Makarios en de leider van de Turkse genieenschap op C.vprus, Kntchuk, hebben woens dag op een bespreking besloten tot instelling vau een commissie van 10 leden, die de bestuursoverdracht aan de republiek Cyprus moet voorberei den. In de 'commissie zullen zeven Grie ken en drie Turken zitting hebben, die tegen het einde van maart zul len worden aangewezen door gouver neur Foot na overleg met Makarios en Kutchuk. Begin april zal een voorlopige ministerraad in het le ven worden geroepen die de taak van de commissie zal overnemen. Het rechtse Grieks-Cyprische blad „Ethnos" weet te melden dat de leider van de Eoka, kolonel Gri- vas, waarschijnlijk toestemming zal krijgen om met de mensen op Cyprus die hij wil spreken, con tact op te nemen en Cyprus, zo hij het wenst, te verlaten. Deze soepele houding van gouverneur Foot zou het gevolg zijn geweest van besprekingen tussen Maka rios en de gouverneur. Een botsing tussen een autobus met 35 inzittenden en een vrachtauto heeft dinsdag nabij Portazar in Mid- den-Mexico aan 27 mensen het leven gekost. Door de botsing ontplofte de benzinetank van de bus, waardoor het voertuig in brand vloog. VERWACHT... Geldig tot hedenavond DEZELFDE OF IETS HOGERE TEMPERATUREN Veranderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Matige, af en toe krachtige zuidelijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. ZON EN MAAN 6 maart Zon op 7.17 onder 18.27 Maan op 5.33 onder 15.29.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1