PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ONAFHANKELIJKE REPUBLIEK CYPRUS Londense conferentie volledig geslaagd In 3 grote mijncentra wordt niet gewerkt Expositie „Dit Maakt middel voor grotere Tholen": export Na jaren van haat en vijandschap Vandaag... MINISTER SOEBANDRIO WEER OP WEG NAAR INDONESIË 202e jaargang - no. 43 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 20 febr. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of. adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 88-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 31, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostbürg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2: Zïerikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Einde ballingschap voor Makarios Op de gisteren te Londen gevoerde besprekingen van de ronde tafelconferentie over Cyprus is overeenstemming bereikt over de stichting van een onafhankelijke Cyprische republiek. De be sprekingen te Londen zijn thans geëindigd. Volgens gezagheb bende kringen in Londen zal de nieuwe republiek Cyprus onge veer binnen een jaar tot stand komen. In de komende drie maan den zal een begin worden gemaakt met het overdragen van de bevoegdheden. Er heerste, reeds voordat de officiële bekendma king werd gedaan, een begeesterde stemming op het eiland Cy prus. Griekse en Turkse Cyprioten wensten elkander geluk, een ongewoon verschijnsel na jaren van wederzijdse verdenking, haat en vijandschap. Probleem Tliolen Men streeft er in Tholen naar sa men de handen uit de mouwen té steken, opdat er iets goeds totstandkome. Het is verheugend, dat de eilandbewoners-zelf zich hebben beraden over de vraag wat er kan ge beuren, wat er gedaan moet worden om een oplossing te vinden voor het waarlijk niet geringe „probleem-Tho- len". Dat beraad is terug te vinden in een rapport gisteren verschenen van de commissie voor de werkver ruiming, een uit de bevolking voort gekomen instelling, die zelf het onder zoek ter hand heeft genomen. Met dit rapport, wil men nu op het eiland rond de tafel gaan zitten oni met elkander over de hier aan de orde ge stelde problematiek te spreken. Een verheugend initiatief! Hoe goed der gelijke besprekingen zijn, blijktuit de lezenswaardige en in het rapport opgenomen verslagen van vergade ringen, welke de commissie vorig' jaar op het eilahd heeft belegd. Woorden van lof over al deze, activiteiten zijn niet misplaatst, integendeel! Aan de andere kant evenwel zou het onjuist zijn dit nieuwe rapport kritiekloos voorbij te gaan. Enkele vragen. Hoe is het Thoolse probleem het eenvoudigste sa men te vatten? Antwoord: er ontbreekt voldoende werkgelegen heid. Wat is nationaal gezien een van de belangrijkste middelen om daarin te voorzien? De aanwijzing van ont wikkelingskernen. En met dit ant woord is dan tevens een zaak van het grootste gewicht aangeroerd, die evenwel door de commissie niet als zodanig wordt gezien. Zij stelt in haar rapport, dat enige jaren geleden pogingen werden aan gewend om bepaalde plaatsen als ont wikkelingskern aangewezen te krij gen. Maar zegt de commissie nu „deze pogingen vonden bij de over heidsinstanties niet het verwachte onthaal, mede doordat de belangen van het eiland niet eendrachtig ken baar wedden gemaakt". Wij geloven, dat deze formulering een elegante aanduiding is van de gang van zaken in deze kwestie. Voor zover wij we ten was het zo goed als zeker, dat Sint-Maartensdijk als kern zou wor den aangewezen, doch door activitei ten van met name het gemeentebe stuur van Tholen, dat zich op het standpunt stelde dat héél het eiland moest worden aangewezen, was het advies van het provinciaal bestuur aan de minister zodanig dat de be windsman meende dit niet te kunnen opvolgqn. Gevolg: er kwam géén kern. Nu willen wij geenszins betogen, dat een industrie-kern destijds de reme die was voor alle Thoolse kwalen, maar wel dat dan de mogelijkheid tot industrialisatie op het eiland groter zouden zijn geweest dan nu het geval is. Het rapport evenwel zegt, dat men zich niet blind moet staren op een aanwijzing tot ontwikkelingskern. En als een van de redenen daarvoor wordt de zesde industrialisatienota aangehaald, waaruit zou blijken dat de ondernemers zich vaak in andere plaatsen dan in de kernen vestigden. Dat laatste is juist. Maar rh de indus- trialisatienota en niet in het rap port wordt ook vermeld waarom. Namelijk door het ontbreken ter plaatse van een reeds gevestigde, flin ke industriële aanzet, alsmede tenge volge van de invloed, uitgeoefend door naburige bloeiende industriële centra. Oorzaken duS, die óók op Tholen een industrialisatie wel eens kunnen doen mislukken. Daarom geloven wij dat, waar elders het welslagen van de in dustrialisatie soms al mislukte in een kern, er voor dit slagen zónder kern toch wel héél weinig hoop is...... Is men niet wat te optimistisch op Tholen Het rapport spreekt ze'fs ergens van „keuze" van bedrijven. Zal er wel veel te kiezen rh'n Het rapport is helaas niet zonder schoonheidsfoutjes. Enkele daarvan willen wij hier toch wel aanstippen. Zo wordt gezinspeeld op een te verwachten memorie van toe lichting, terwijl bedoeld is memorie van antwoord, welk stuk bovendien reeds is verschenen. Er wordt tussen (Zie slot pag. 3 kol 1) Het Britse ministerie van buitenland se zaken gaf het volgende communi qué uit: „De conferentie over Cyprus is, na geslaagd te zijn, donderdag middag geëindigd. De partijen zijn tot een overeenkomst gekomen. De volledige details van de overeenkomst en de betreffende documenten zullen maandag gelijktijdig worden gepubli ceerd in Londen, Athene, Ankara en Nicosia. De geest van samenwerking heeft gezegevierd". De Britse premier, Macmillan, heeft in het Lagerhuis megedeeld dat Groot-Brittannië voornemens is zo spoedig mogelijk een einde te maken aan de noodtoestand op Cyprus. Dit zou de vrijlating van gevangenen, het regelen van amnestie en de terugkeer van de verbannen personen met zich meebrengen. Het Huis was afgeladen toen Macmillan een debat over bui tenlandse zaken onderbrak om be kend te maken dat een overeenkomst over Cyprus was bereikt. Macmillan zei dat de Grieks-Turkse besprekin gen ervan uitgingen dat het Verenigd Koninkrijk, die gebieden onder zijn soevereiniteit zou houden met de nodige rechten en faciliteiten noodzakelijk was om aan zijn strate gische verplichtingen te kunnen vol doen. Beide landen hebben ook toege stemd het voortdurend gebruik van deze faciliteiten te waarborgen. Zorlu, de Turkse minister van buiten landse zaken, verklaarde tegenover de verslaggevers: „Iedereen heeft ge tekend, Macmillan, Karamanlis (de Griekse premier) allemaal. Er is over de gehele linie overeenstemming be reikt. Ook aartsbisschop Makarios heeft getekend. Er is geen compro mis geweest". Premier Menderes van Turkije heeft de overeenkomst gete kend in het ziekenhuis. De Britse premier Macmillan en zijn Griekse ambtgenoot Kara manlis reden, na elkander de hand te hebben geschud, tezamen in Macmillans auto weg. Kort na hen vertrok de Griekse minister van buitenlandse zaken Averoff. Toen hem om commentaar werd ge vraagd, spreidde hij zijn armen uit en zei: „Honderd procent". Verslaggevers vroegen aartsbisschop Makarios, of hij naar Cyprus terug keerde. „Ja, binnen enkele -dagen", antwoordde hij. NAVO functionarissen in Parijs noemden het nieuws van de onderte kening het einde van een lang geschil dat een schaduw had gelegd over de betrekkingen tussen drie NAVO- bondgenoten Groot-Brittannië, Griekeland en Turkije. Zij herinner den aan de pogingen van de secreta ris-generaal van de NAVO, Spaak, en diens voorganger, Lord Ismay, om partijen bij elkaar te brengen. In diplomatieke kringen bij de V.N. werd gezegd dat de overeenkomst waarschijnlijk de genezing zal bren gen van wat wel eens de „blijvende zere plek" in het westerse bondge nootschap werd genoemd. In Athene verschenen dagbladen met een extra-uitgave. Het publiek reageerde kalm op het nieuws van de overeenkomst. Men had dit al enigszins verwacht na de berich ten van donderdagmiddag dat de conferentie een goed einde nabij was. De oppositie in het Griekse parlement niaakte bekend dat zij een motie van afkeuring zou indie nen wegens „het verkeerd behan delen van de kwestie-Cyprus". GEEN ERNSTIGE INCIDENTEN Kamer vóór kolenpolitiek van regering De algemene staking in de Belgische mijnen heeft een kalm verloop en ernstige incidenten hadden zich tot donderdagmiddag niet voorgedaan. In de drie grote mijncentra lag het werk geheel stil. In tegenstelling met hetgeen in de ochtend van socialistische zijde was verklaard, blijken de mijnwerkers in de Kempen niet aan de staking deel té nemen. De mijnstreek was donderdag in een dichte mist gehuld en de samenscho lingen in de nabijheid van de wegversperringen waren kleiner van om vang dan in de afgelopen dagen. De wegen door de Borinage en de an dere mijnstreken zijn nog steeds on begaanbaar, hoewel in Bergen de versperringen hier en daar zijn op- In Moskou wordt op liet ogenblik een tentoonstelling gehouden, die de eco nomische vooruitgang in beeld moet brengen. Een van de inzendingen is deze raketpunt 'met natuurkundige instrumenten, die tot een hoogte van 452 km werd geschoten en vandaar met een parachute weer naar de aar de kwam. geruimd. De stakingsposten hebben evenwel hun posten niét verlaten èn houden alle vervoermiddelen aan. De ze .posten bewegen zich op motoren door de gehele streek, teneinde erop toe te zien dat de orders van de vak bond worden pageleefd. Het treinverkeer is normaal hoewel op enkele plaatsen sabotage werd ge constateerd. De trein uit Parijs kwam donderdagmorgen met vertraging in Brussel aan, doordat aan beide zijden van het station Frameries de draden van de seininstallatie waren doorge sneden. Nabij bet station van Bergen bleek men ook de telefoondraden van het veiligheidsstelsel té hebben doorge knipt. Dit had tot resultaat dat deze plaats over geen enkele seinmoge- lijkheid meer beschikte en de verbin dingen tussen Brussel en Charleroi totaal waren verbroken. Tot nu toe werden in de drie sta- kingsgebieden nog geen betogin gen gehouden en slechts hier en daar kwamen samenscholingen voor. In Frameries, Paturages, La Bouverie en Cuemes blijft de -atmosfeer evenwel gespannen. De Belgische kamer, van volksverte genwoordigers heeft zich donderdag met 118 stemmen voor, 78 tegen en drie onthoudingen uitgesproken voor de regeringskoienpolitiek. Alle rooms-katholieke en liberale af gevaardigden steunden de regering, terwijl de socialisten ,en de commu nisten tegen stemden. Aan de stemming is woensdagavond een stormachtig debat voorafgegaan, waarin de socialisten de eis stelden dat de regering haar plannen tot sluiting van een aantal Belgische mij nen, die met verlies werken, zou op geven. De socialistische afgevaardig den drongen ook aan op nationalisa tie van de in particuliere handen zijn de Belgische mijnbedrijven. Donderdag hebben de socialistische kamerleden verklaard een wetsont werp te zullen indienen, dat voorziet in nationalisatie van alle in particu liere handen zijnde bedrijven der Belgische steenkool-, gas-, elektrici- teits- en kernenergie-industrieën. De liberale vakbond heeft de re gering verzocht van de Hoge Au toriteit der E.G.K.S. gedaan te krijgen dat de sluiting der mijnen in een langzamer tempo wordt voltrokken dan thans is voorzien en iedere sluiting te doen samen vallen met de oprichting: van een nieuwe industrie waar de zonder werk komende mijnwerkers dan emplooi zouden kunnen vinden. Vijf Joego-Slavische geleerden, die indertijd aan een hevige radioactieve straling waren blootgesteld en in het Parijs'e ziekenhuis „Curie" met suc ces werden behandeld, zijn in hun va derland teruggekeerd. Op de foto ziet men een van hen, Rajkó Maksit- so, die door zijn broer aan het station van Belgrado verwelkomd wordt. ff ...hoopt men bij Wilton-Feijen- s oord te Schiedam de verbou- H wing van het vracht- en passa- H giersschip „Willem Ruys" tot luxe toeristenschip te hebben voltooid, waarna het op 7 H maart met twaalfhonderd pas- f| sagiers voor .een reis om de wereld zal vertrekken; j§ ...bestaat het Zeiss-Planeta- M i§ rium van de Haagsche Courant p te Den Haag 25 jaar, welk ju- f| bileum op 21 februari zal wor- p den gevierd. I§ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif „SCHILD VOOR AUSTRALIË" „Onze aanspraken eindigen met Ned. Nieuw-Guinea" De Indonesische minister van buiten landse zaken, dr. Soebandrio, heeft donderdag gezegd-dat Australië een vriendschappelijk gezind Indonesië Dr. Van Roijen vroeg opheldering over Baird's opmerkingen De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Roij en, heeft donderdag het Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken opheldering gevraagd over de anti-Nederlandse opmerkingen, die het hoofd van de Amerikaanse mis sie voor bijstand in Djakarta, J. C. Baird, zou hebben gemaakt. Dr. Van Roijen heeft een half uur gesproken met de onderminister van buitenlandse zaken, die speciaal be last is met Europese aangelegenhe den, Livingston Merchant. Dr. Van Roijen zei na het onder houd tegen journalisten, dat de on derminister beloofd had de kwestie uit te zoeken. „Als de opmerkingen inderdaad ge maakt zijn, is dit zeer ernstig", zo voegde hij hieraan toe. Volgens persberichten heeft Baird gezegd, dat het verdringen van de Nederlanders in Indonesië een psy chologische druk van de Indonesiërs had afgenomen. „Betreurd wordt dat dit niet kon gebeuren op_ vreedzame en vriendschappelijke wijze, maar ik zie niet hoe dit zou kunnen worden vermeden indien Indonesië volledige onafhankelijkheid en vrijheid zou krijgen. In zeker opzicht moest een of andere stap worden gedaan",, ZELFS JUKEBOXEN EN AMUSEMENTSARTIKELEN Werkloosheidsbestrijding door de uitbreiding van industrieën „De mogelijkheid voor Tholen om uit de werkloosheidsimpasse te komen is, dat bestaande industrieën en ambachten zich moeten uitbreiden. Door zelf initiatieven te ontplooien kunnen de bedrijven op liet eiland Tholen tot verdere expansie worden gebracht". Dit verklaarde donderdagmiddag de directeur-generaal voor de middenstand en het toerisme, mr. H. M. S. van Oers, bij de opening van de door de Commissie Werkgelegenheid Eiland Tholen georganiseerde tentoonstelling „Dit Maakt Tholen" in de nieuwe veiling van de stad Tholen. Mr. Van Oers wees er op, dat men doelbe wust moet streven naar export van de op het eiland gemaakte goederen en produkten. Hij noemde deze twee dagen durende tentoonstelling een mid del om tot meerdere export te komen en daardoor mede een stimulans te zijn voor de verdere ontwikkeling van de Industrie op het eiland. Hierdoor kan dan een aandeel worden geleverd in de bestrijding van de (structuele) werkloosheid op Tholen, meende de dire» eur-generaal. De tentoonstelling, waaraan bijna dertig Thoolse ondernemers mee werken, geeft een indruk van wat op dit eiland wordt geproduceerd. Zo wordt men geconfronteerd met typi sche Thoolse produkten als oesters en gezuurde mosselen, verschillende soorten confectie, artikelen van de houtverwerkende industrie, landbouw werktuigen in verschillende grootten, diverse soorten banket en koek en zelfs parfumerieën en cosmetica. De talrijke genodigden hebben tevens kunnen constateren, dat het eiland Tholen ook producent is van jukebo xen en amusementsartikelen! Al deze artikelen, produkten en goe deren waren zeer overzichtelijk in fraaie stands tentoongesteld en uiter aard waren de ondernemers wel be reid het een en ar Ier over hun zaken te vertellen. Een enkeling ging zelfs zover, dat hij genodigden nader ken nis liet maken met zijn produkten. Zo kregen de directeur-generaal voor de middenstand en het toerisme, mr. Van Oers en de waarnemend-commis saris der koningin in de provincie, de heer M. J. van Poelje o.a. een vaat je oesters: Ontvangst De talrijke genodigden, onder wie van de Economische Voorlichtings dienst, tal van Kamers, van Koophan del voor andere landen, de voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Zeeuwse Eilanden, dc heer C. A. Kammeraad te Middelburg, de direc teur van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk, mr, J. Hornstra en de directeur van het Economisch Technologisch Insti tuut voor Zeeland, drs. M. C. Ver burg, werden 's morgens ontvangen in het stadhuis van Tholen, waar bur gemeester mr. A. J. v. d. Hoeven een begroetingswoord sprak. Hij roemde de initiatiefnemers van de tentoonstelling. Hij ver klaarde zijn toehoorders, dat men Tholen de laatste jaren maar zo'n beetje links'heeft iaten liggen. Waarom is in het secondair uit te voeren Deltaplan geen verbinding Gorishoek-Y erseke opgenomen zo vroeg hij zich af. Tholen moet ook in de richting van Zeeland worden ontslotenzei spreker ver der. Na de ontvangst, die in een gemoede lijke sfeer verliep, werd de maaltijd gebruikt in hotel „Zeeland", waarna (Zie slot pag. 8 kol. 1 nodig heeft als schild tegen het ove rig deel van Azië. Een door Indonesië in vriendschap bezet westelijk Nieuw- Guinea zou een schild kunnen zijn zo als het overige deel van Nieuw- Guinea tijdens de Tweede Wereldoor log is geweest. Voor zijn vertrek van het vliegveld van Sydney vcor de te rugreis naar Djakarta zei dr. Soeban drio niet van mening te zijn dat hij wijziging in de houding van de Aus tralische regering teweeg had ge bracht. Op de waag of zijn bezoek een succes was geweest antwoordde hij: „Nee, het bracht wat ik ervan had ver wacht. Ik heb geen wijziging in de houding van de Australische regering teweeg gebracht". Hij zei bereid te zijn elke verzekering te geven dat als Indonesië het beheer over westelijk Nieuw-Guinea overneemt, het niet het overige deel van het eiland zou opeisen. Onze aanspraken eindigen met Nederlands Nieuw-Guinea. Indo nesië en Australië moeten vrienden zijn. Op zekere dag zult U ons mis schien nodig hebben". Op de vraag wat hij daarmee bedoelde antwoordde minister Soebandrio: „In de komende vijf tot tien jaar zou van alles kun nen gebeuren". Geldig tot hedenavond LATER ENKELE OPKLARINGEN Overwegend droog weer met aan- vank->'ijk mist, maar later enkele opklaringen. Zwakke tot matige, langs de Waddenkust later krach tige wind tussen zuid en west. Ho ge e temperaturen. ZON EN MAAN 21 februari Zon op 7.45 onder 18.03 Maan op 16:12 onder 6.17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1