PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gewijzigde omroepwet legt de nadruk op samenwerking tussen verenigingen Bevredigend gesprek van Dulles te Parijs Doortrekken van Vlissingse boulevard geen „simpele zaak".... Memorie van antwoord belooft „open situatie" WERELDOMROEP WORDT DOOR SCHATKIST BETAALD Vandaag.. 202e jaargang - no. 32 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P v. d Velde en F. B. den Boer Adjunct. W de Pagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G A de Kok ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p kw.; fr p. p. 7.25 per kw Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 febr. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mnn Midlm p advertentie 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties «max 8 regels» 23 cent p. regel met een minimum van 1-— „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P2 C.. Middelburg. Bureaus- Vlissingen Walstr 58-60, tel- 2355 4 lijnen (b g.g 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr, 63, tel, 2475 (b.g.g. adv 2234); Oost burg. O P de Pauwstr, 9. tel. 20; Temeuzen, Brou werijstraat 2; Zlerikzee. red tel 2425, adm tel 2094. T17V^f^T,¥ T\ AlffTt APH IV7/"\r&V"\TH T"V AAA enieineen. maar kunnen als zii vol- De voorzitter van de Tweede Kamer, dr.Leonard C. Kort en- horst, heeft vrijdagochtend l»t het R.A.I.-gebouw te Amster dam de JfOste R.A.I.-tentoonstelling voor bedrijfsautomobielen geopend. De foto toont dr. en mevrouw Kortenhorst bij het enorme chassis van een autobus tijdens een rondgang over de tentoonstelling. (Voor verslag zie pag. 3). Bij de Tweede Kanier is ingediend de memorie van antwoord op het wets ontwerp tot regeling van de omroep, in de. wandeling de Omroepwet ge naamd. De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. R. G. A. Höppener, heeft hiermee zijn woord, dat het ontwerp omstreeks eind januari de Kamer zou bereiken, gestand gedaan, hoewel deze indiening niet betekent, dat dit wetsontwerp nog tijdens de zittingsperiode van het huidige kabinet behandeld kan worden. Dat is uitgesloten. De memorie gaat vergezeld van een groot aantal wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp, dat destijds zonder enthousiasme door de Kamer werd ontvangen. In zijn huidige vorm gaat het ontwerp uit van het ook thans reeds bestaan de en historisch gegroeide stelsel van autonomie van de omroepver enigingen, waarbij de taak van de overheid een zeer beperkte is. Een nieuw element is de mogelijkheid voor nieuwe omroeporganisaties voor het ver krijgen van de zendtijd, hoewel deze organisaties aan zeer strenge voor waarden moeten voldoen, voordat zij werkelijk toegang zullen krijgen tot de ether. Het wetsontwerp legt zeer in 't bijzonder de nadruk op de wen selijkheid en noodzakelijkheid van de vrijwillige samenwerking tussen de verschillende omroepverenigingen, waarvoor de Nederlandse Radio Unie als het aangewezen orgaan wordt beschouwd. niet met programa's van de andere oroepverenigingen). Zou een dergelij ke nieuwe vereniging (adspirant-om- omroepverenigingen). Zou 'n dergeüj- sen voldoen hetgeen ons voorals nog een theoretische mogelijkheid lilkt dan kan zij erkend worden ais C-organisatie. De omroepvereni gingen zijn namelijk in drie categorie- en verdeeld, die respectievelijk over een aantal leden moeten beschikken dat te stellen is op 10, 7% en 5 pro cent van de ingeschreven luisteraars (A-, B-, en C-omroepen). Geen verhoging luisterbijdrage Andere belangwekkende punten uit dit wetsontwerp zijnr de Wereldomroep zal niet meer uit de luisterbijdragen worden ge financierd maar uit 's Rijks Schatkist; de mogelijkheid wordt geopend om zich op een programmablad te abonneren zonder tegelijkertijd lid te zijn van een omroepvereniging; de voorlopige regeling voor po- tieke partijen krijgt een definitie ve vorm, waarbij nadrukkelijk wordt vastgesteld, dat niet ge tornd wordt aan het recht van de omroepverenigingen om ook in hun eigen zendtijd „aan politiek te doen". In het wetsontwerp wordt gesproken van een „open situatie", waardoor verstarring van ons omroepbestel kan worden voorkomen. Hiermee wordt bedoeld de mogelijkheid voor organi saties om zendtijd te verkrijgen. Wordt zo'n organisatie gedurende en kele jaren gesteund door tenminste vijf procent van de ingeschreven luis teraars (op het ogenblik dus 150.000 leden). Dan krijgt zij één uur zend tijd per week toegewezen, terwijl ze enkele jaren nog geen eigen program mablad mag uitgegeven (tenminste Drie categorieën De beschikbare zendtijd wordt (iede re vijf jaar) tussen deze omroepen verdeeld naar een verhouding van 5: 2:1. De grote bestaande omroepen be horen alle tot de A-categorie, de V.P. R.O.wordt ingedeeld in de C-gr oep. Eventuele nieuwe omroepen zouden uiteraard beginnen als C-omroepver- Werkloosheid De pijnlijke werkloosheidscijfers voor Zeeland hebben de aan dacht van de regering. De mi nister-president heeft de toestand in Zeeland „niet rooskleurig" en „erg moeilijk" genoemd. Toen hij donder dag j.l. in de Tweede Kamer sprak zag hij weinig mogelijkheden voor directe verruiming van de werkgele genheid in Zeeland. Alleen het vroe ger uitvoeren van werken, die later in verband met de industrialisatie toch nodig zouden zijn, bood enig perspectief. Uit alle andere plannen zal pas over enige jaren een zekere verruiming van de werkgelegenheid voortkomen. Dat waren de nogal pessimistische mededelingen van de minister president. Zonder de ernst van die mededelingen in twijfel te trek ken, mag men toch de hoop uitspre ken, dat er tegen de werkloosheid in Zeeland wat meer gedaan zal worden, dan alleen maar het uitvoeren van enige werken, die voor de toekomsti ge industrialisatie nodig zijn. In het bijzonder wat de werkloosheid onder de bouwvakarbeiders betreft, liggen er ook nog andere mogelijk heden, die met hulp van een aantal ministeries en in samenwerking met lokale besturen, zeker te realiseren zijn. Maar ook al doet men wat meer en ook al zou door een verbete rende conjunctuur het aantal werklozen dalen, het ziet er op dit ogenblik toch naar uit, dat in bepaal de steden en streken van Zeeland een aantal werkers voor langere tijd tot ledigheid veroordeeld zal zijn. In dit verband moet de vraag gesteld worden of het niet wenselijk is, voor deze mensen activiteiten te organi seren, waardoor de morele druk van de werkloosheid zo goed mogelijk wordt afgeweerd. Daarbij kan ge dacht worden aan ontspanningsmid dagen, aan ontwikkelingscursussen, aan hobby-werk enz. Er zijn streken in Nederland, waar men al langer dan in Zeeland met structurele werk loosheid worstelt en waar de vakbe weging op het gebied van de culture- Ie ontspanning voor de werklozen zichzelf een taak heeft opgelegd. Het ogenblik is thans aangebroken om ook voor Zeeland te overwegen in hoeverre men eventueel in sa menwerking met andere instanties tot actie moet overgaan. Het gaat om vele honderden mensen, die be schermd moeten worden tegen de de primerende invloed van de werkloos- enigingen, maar kunnen als zij vol doende aanhang krijgen, in de loop der jaren groeien tot de A-categörie. Het gevaar voor versplintering acht de staatssecretaris klein, aangezien" de eisen zo zwaar zijn, dat een nieu we verenigingen slechts zal ont staan, indien daaraan een werkelijke behoefte ten grondslag ligt In de prak tijk zal deze regeling erop neerko men, dat de VARA, NCRV, KRO en AVRO alle over een gelijk aantal zenduren zullen beschikken, dat de VPRO iets meer armslag krijgt dan voorheen en dat bijvoorbeeld de RVU te zijner tijd gaat verdwijnen. Ge streefd zal zeker worden naar ëeri verstrekken van zendtijd zoveel mo gelijk in aaneengesloten uren. Het wetsontwerp hecht een grote po sitieve waarde aan de Nederlandse Radio Unie. De samenwerking tussen de omroepverenigingen wordt als een der belangrijkste punten van het ont werp beschouwd. Het samenwer kingsorgaan krijgt daarom een gro ter zelfbestuur. De mogelijkheid voor verdere uitbouw van de samenwer king wordt uitdrukkelijk gesteld en zelfs aanbevolen. De staatssecretaris is van mening, dat deze samenwer king op deze thans wettelijke basis zal uitgroeien, zodat uiteindelijk de vorm van een publiekrechtelijke be- (Zie slot pag. 5 kol. 5) VANDAAG NAAR BONN H ...wordt te Zürich het jaar- lijks bal der verenigde Zwit- serse universiteiten, het zgn. j Uniball gehouden, waarbii de dansmuziek zal worden ver zorgd door de Dutch Swing j College Band uit Den Ilaag, van welk orkest radio Zürich op de middag van die dag een uitvoering zal opnemen. ...viert de Friese Elfsteden- j§ tochtverenlging te Leeuwarden haar 50-jarig jubileum met een n buitengewone ledenvergade- ring, waarop een door de Frie- se journalist Fenno L. Schou- stra geschreven gedenkboek officieel zal worden overhan- digd. n MORGENJ ...is het 100 jaar geleden, dat g de bekende Nederlandse schrij- ver van jongensboeken Johan H. Been (schuilnaam: Hendrik |l Eben), eertijds gemeente- archivaris te Brielle, aldaar werd geboren. m inmiiiiniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Ook overleg met Spaak gevoerd Ook in Parijs heeft minister Dulles een bevredigend gesprek over de Duitse kwestie gehad, en het geza menlijk antwoord van het westen op de Russische voorstellen voor een Duits vredesverdrag kan thans bin nen enkele dagen tegemoet worden gezien, zo wordt uit zeer gezagheb bende kring te Parijs vernomen. De reis die premier Macmillan naar Mos kou onderneemt zal het westelijke antwoord op geen enkele wijze ver tragen. In Londen, waar Dulles met Macmil lan en Selwyn Lloyd sprak, heeft hij donderdag het zelfde resultaat ge boekt en men vermoedt niet dat de Westduitse regering, die Dulles van daag ontvangt, uitzonderingen zal maken. Minister Dulles heeft ongeveer ander half uur lang met president De Gaul le geconfereerd over zijn ontwerp van een antwoord aan Moskou op de Rus sische nota. In Washington is een groep deskundigen van de regeringen van Amerika, Frankrijk, Engeland en West-Duitsland op het ogenblik doende het concept van Dulles in zijn definitieve vorm te gieten. Algemeen wordt verwacht dat het westen het ten opzichte van Ber lijn gestelde ultimatum zal ver werpen, het recht van vrije toe gang tot West-Berlijn niet zal af staan, en de gezagsoverdracht aan de Oostduitse regering niet zal aanvaarden. Speciaal op het punt van vrije toegang tot West-Ber- lijn is de Frans-Amerikaanse over- eenstemmihg volledig, zo werd te Parijs vernomen. De secretaris-generaal van de N.A. V.O., Paul Henri Spaak, bracht gis teren een bezoek van een uur aan de Amerikaanse minister van buiten landse zaken Dulles, die hem ontving in de Amerikaanse ambassade. Na afloop van het onderhoud verklaarde Spaak dat hij en minister Dulles „al le hangende kwesties besproken heb ben". Hij gaf geen nadere inlichtin gen. Na de verklaring, die premier Mac millan donderdag in het Engelse La gerhuis heeft afgelegd over zijn reis naar Moskou, is niet veel nieuws meer losgekomen over dit onderwerp. Men neemt algemeen aan dat de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier elkaar na eind april in Genève zullen ontmoeten, en veronderstelt dat de „conferen tie op het hoogste niveau" kort na de ministersconferentie zal wor den belegd. Geen hoop meer voor opvarenden van „Hans Hedtoft". De Deense regering heeft vrijdag avond bekendgemaakt dat er geen hoop meer bestaat voor de 93 opva renden van de „Hans Hedtoft", het Deeno-Groenlandse schip dat vorige weck vrijdag bij Groenland na een aanvaring met een ijsberg is gezon ken. De verklaring is uitgegeven na een vergadering van premier Hansen met de minister voor Groenland, Kai Lindberg, functionarissen van de Groenlandse handelsmaatschappij en marine-autoriteiten. Eerder op de dag had ae kapitein van het Britse weerschip „Weather Re porter" bij aankomst in Greenock (Schotland) verklaard, dat er moge lijk nog overlevenden van de „Hans Hedtoft" in rubberboten ronddrijven. De „Weather Reporter" heeft de vo rige week willen deelnemen aan het zoeken naar overlevenden van de ramp, doch de kapitein moest hier van afzien omdat zijn brandstofvoor raad niet toereikend was. Vliegtuigen hebben vrijdag nog het zeegebied waar het schip ver dwenen is, afgezocht. Er zijn wrakstukken waargenomen, waar onder vermoedelijk een luikdeksel. Ook zijn oliesporen op ijsschotsen gezien. Koning Boudewijn brengt vakantie door in Sankt Anton Koning Boudewijn der Belgen is don derdagavond incognito te Sankt An ton am Arlberg in Oostenrijk aan gekomen om daar een vakantie door te brengen. De koning, die vergezeld is van zijn secretaris, laat zich „mijnheer de Re- thy" noemen. AL JAREN LANG koesteren vele Vlissingers vooral dege nen, die het toerisme een goed hart toedragen een vrome en schone wens: doortrekken van de boulevard „naar het oos ten"... Nog vorige week zei een Vlissings raadslid, de heer E. G. Vader, er dit van: „Ik denk aan een boulevard, die loopt van de buitenhaven en aansluit op de bestaande boulevard. De totale lengte van de boulevards zou daardoor drie en een halve kilometer gaan bedragen en in dien op het gedeelte tussen de Buitenhaven en de Vissershaven flats konden worden gebouwd, zou 'n intensief bewoonde wijk ontstaan"! Een plan. dat er on getwijfeld mag zijn, maar dat door zijn omvang bijna wat te groots is. „Een wensdroom, een luchtkasteel, en niet meer,..", zullen velen wellicht zeggen. Het is bijzonder verleidelijk die laat ste uitlating flink te onderstrepen, omdat de vraagstukken en de (me rendeels financiële) moeilijkheden vele zijn. Want: a. hoe denkt men de ruimte tussen Buitenhaven en het Eiland de sluizen dus te over bruggen; b. hoe wil men dit „over gangsprobleem bij Koopmans- en Vis sershaven oplossen; c. de Oranjedijk tussen het Eiland en de Vissers haven op Deltahoogte brengen is zeker niet identiek aan een boulevard opwerpen, (tussen een „simpele" Deltadijk en een brede boulevard be staat, financieel bezien, een verschil van vele tonnen); d. een „intensief bewoonde wijk" bouwen langs een nieuwe boulevard kost ook geld. Dat zijn zonder twijfel een aantal flink uit de kluiten gewassen vraagstuk ken, waarbij we het nog niet eens over het loodswezen dat ook wel eens in de knel kan komen heb ben gehad... Kruinbreedte Er is overigens nog een punt, dat de luchtkasteel-theorie waarschijn lijker maakt, dan de realisering van deze veelomvattende wens. De plan nen om ook de Oranjedijk op Delta hoogte te brengen zijn bij rijkswa terstaat bijkans in kannen en krui ken. Deze rijksinstantie streeft er zelfs ernstig naar dit plan al ln 1960 werkelijkheid te doen worden. Als ge echter de vraag stelt: „Is er bij dit plan rekening gehou den met de mogelijke aanleg van een boulevard op deze dijk?", dan krijgt ge ten antwoord: „In eer ste instantie niet...". Met andere woorden: de kruinbreedte van een Oranjedijk-op-Deltahoogte zal vol gens de plannen van rijkswater staat zeker niet zo groot zijn, dat de aanleg van een boulevard mogelijk ls... Natuurlijk zijn er over de plannen om deOranjedijk te verhogen be sprekingen geweest tussen rijkswa terstaat en de gemeente Vlissingen. Maar als een enorm struikelblok voor de gemeente Vlissingen lag daarbij het reusachtige financiële versch:l tussen een „gewone Deltadijk" en een „ruime boulevard". Want het ligt toch voor dé hand, dat het rijk dat op zijn begroting ook aan alle kanten aan het beknibbelen is zich niet voor een zoveel duurdere boulevard laat strikken. En waar moet de gemeente Vlissingen, die „eenvoudige werkjes" als bijvoor beeld uitbreiding van de huishoud school financieel voorlopig nog lang niet aankan, de benodigde gelden één, twee, drie vandaan halen? De heer Vader stelde ln de gemeen teraad ook, dat zijn ideeën afslui ting en wellicht ook demping van de Vissershaven inhielden. Hij voegde daar zelf al aan toe: „Ik weet het: deze mening is burgemeester en wet houders niet sympathiek"... Nu Oranjedijk reeds in 1960 op Delta-hoogte? KORTE PREDIKATIE HET FESTIJN DER VOLKEN Zien wij, niet menselijk dwaas, over het hoofd, dat God spot met het ru moer der volken die tegen Hem sa menspannen f Psalm 2). Want Hij verbreekt de raad de volken door Zijn Raaddie in eeuwigheid bestaat. (Psalm S3). Zien wij dit Godsbestel zich voltrekken in het tegendeel van de bedoeling der volken f Die rusten zich 7i.l. toe met de geniale vondsten van de allerjongste teclmischè voor- Uitgang, waardoor de vooruitzichten van een derde wereldoorlog onuit sprekelijk benauwend zijn. Daar helpt geen ene Dr. X. aan, die ons sust. Hosea heeft al ,,het geweldadig einde wan het geweld" der volken voorzien (2 17). God zal bogen, zwaard en oorlogstuig verbreken. Evenzo Micha (j 3) „De volken zul len hun zwaarden omsmedeii tot ploegscharen". De oorlog zal de oor log beslechten!! Berlijn, Korea, Suez, Hongarije (geen peuleschilletjes) leidden niet tot de derde wereldoor log. Hemelse beschikking legt de'sa tan, de aanstoker der volken, aan de ketting en sluit hem in de afgrond. (Openbaringen 20)tot de laatste ex plosie, waarin onze planeet zal schip breuk lijdeii in het heelal, om op een onveriiioede kust te worden gewor pen. God heeft ZIJN Koning gesteld over Sio7i, machtig in woord en werk; Jezus Christus, gezaghebber en won-' derdoener, om het verborgen Godsbe stel een aa7ivankelijke gestalte te ge ven. In Hem woont de volheid Gods lichamelijk. Zo zal God de sluier vernietigen, waarmee de natiën bedekt zijn (in gemis aan levensuitzicht) en de smaad van Israël zal van de ganse aarde weggenome7i worden (Jesaja 25). En jood en niet-jood zullen aan de maaltijd der volkeii aanzitten en God zal hun gastheer zijn; zeer onbe krompen. Daarom moet thans de oorlog radi caal worden afgewezen; aan de ach tergebleven gebieden stoffelijken geestelijk het werelddiaconaat wor den betoond; en Israël respectwor den bewezen. Ziedaar drie concrete punten voor een christelijke wereld politiek. En voor de dagelijkse dag Nuchtere beoefening van de geloofsblijd- schap, ixdar Paul us-' recept: geloof, toekomstverwachting en liefde 1 Cor. 13 13) uit harten, die bege nadigd icerden Axel. P. J. Pennings. staan burgemeester en wethouders niet alleen in deze mening, want een doorgetrokken boulevard mag dan belangrijk zijn voor het vreemdelin genverkeer, „een pittoreske vissers haven is dat ook", zo zeggen vele Vlissingers. Zwakke plaats! Toch zal mettertijd een definitieve beslissing op dit punt moeten vallen. Als in 1959 de glooiing voor de bou levard De Ruyter gereed is gekomen en een jaar later ook de Oranjedijk op Deltahoogte is gebracht, ligt tus sen deze twee veilige waterkeringen nog altijd een zwakke plaats: de Koopmans- en Vissershaven... De keersluis van de Vissershaven en de vloedplanken langs de Koopmans haven rijzen namelijk op tot een hoogte van 5.50 meter en dat is juist de hoogte van de fatale waterstand. Argeloos zou men misschien vragen: „Dus is die waterkering juist hoog genoeg?". Maar wie die vraag stelt houdt geen rekening met de soms (Zie slot pag. 7 kol. 5) Geldig tot hedenavoixd OP VELE PLAATSEN MIST Op vele plaatsen mist of laaghangen de bewolking, en pas later op de dag hier en daar opklaringen. Weinig wind. Lichte vorst tot temperatoren om het vriespunt, maar in opkla- ringsgebieden lichte dooi. ZON EN MAAN 8 februari Zon op Maan op 9 februari Zon op Maan op 8.10 9.03 8.08 830 onder 17.41 onder 20.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1