Yerseke heeft na twintig jaar uitzicht op een nieuwe haven... Eisenhower wenst „principieel akkoord" tussen Amerika en Sowjet-Unie s HKUYInblALL /.llUttOl bUUKAnl „GESPANNEN SFEER" NA NIEUWE ONLUSTEN IN LEOPOLDSTAD GEEN AARDBOL MAAR AARDPEER 202e jaargang no. 24 g| f) f|l f 1 k g* I A I "f ff" P I IIAIP f P ^11 I A kl Y DonderdaS 29 '59 Dagblad, uitgave van de firma B I I H KR A» Hkl fijj ÊNk L M Hntt L I Uf I fl BB RBI H HBH ADVERTENTIEPRIJS 29 cent per Adjunct-hoofdred.; G. A. de Kok. 23 cent P reSel met eeH minimum t T'r K WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 0;,Bfl'."!v^ e«», °«'e" per kw Losse nummers 15 cent. Giro no 359300 P.Z.C.. Middelburg, Bureaus Vllssingen Walstr 68-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841, Goes, L. Vorststr 63, tel 2475 (b.g.g, adv 2234); Oostburg. G P de Pauwstr 9, tel 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2, Zlerikzee. red tel 2425 adm tel 2094. Als uitgangspunt voor technische overeenkomsten Generaal Salan wordt gouverneur van Parijs Generaal Baonl Salan, inspecteur-ge neraal 'van de Franse nationale defen sie, is woensdag benoemd tot militair gouverneur van Parijs, zo is officieel bekendgemaakt na een bijeenkomst van het Franse kabinet onder leiding van generaal De Gaulje. Generaal Salan volgt generaal Jean Garbey op, die is benoemd tot bevel hebber van Centraal-Afrika. Het garnizoen van Parijs telt 30.000 man, Salan was vorig jaar december als algemeen gemachtigde van de rege ring in Algerije (waar hij een be langrijke rol speelde bij de gebeurte nissen van mei '58) vervangen door de burger Paul Delouvrier. Generaal Paul Ely, de stafchef van de Franse strijdkrachten, is woens dag benoemd tot stafchef voor de na tionale defensie. Generaal Massu, die vorig jaar mei leiding gaf aan de be weging tegen de Vierde Republiek in Algiers, is benoemd tot legerkorpsbe velhebber in Algiers. IJPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Verkeerd gerichte j reclame De „Verenigde Gezondheids- H zorg Noord-Nederland", een, H overkoepelend orgaan voor H ziekteverzekering in de drie ji H noordelijke provincies, heeft met een door een Amster- ff dams reclamebureau ontwor- pen reclamefolder heel wat misverstand veroorzaakt. De li folder was samengesteld als een rekening met gefingeerde cijfers van een gefingeerde n H ziekenfondsorganisatie en een n eveneens verzonnen chirurg: dr. B. van Wageningen, Vee-' markt 9. De pseudo-rekening H leek zo echt, dat menigeen M dacht bij vergissing een reke- ning te hebben ontvangen. Men belde het telefoonnum- mer en kreeg, door een onge- n lukkig toeval, de Groningse n chirurg prof. dr. L. D. Eer- land, Osscmarkt 9. De tele- §e foon van het huis van prof. Eerland ratelde onophoudelijk M De directie van de V.G.N.N s heeft inmiddels aan prof. Eer- 'and spijt betuigd over deze ij gang van zaken. PROJECT VAN TWEE a DRIE MILJOEN GULDEN IN D.A.C.W.-VERBAND Het ziet er naar uit, dat binnen afzienbare tijd het liavenpro- bleem van Yerseke tot een op lossing zal worden gebracht. Na meer dan twintig jaar van plan nen maken zal het oesterdorp dan eindelijk zijn nieuwe haven krijgen, waaraan grote behoef te bestaat. Het provinciaal be stuur van Zeeland heeft zich bereids achter de plannen ge steld van het gemeentebestuur van Yerseke en het wachten is thans op een beslissing van de betrokken instanties uit Den Haag. Wanneer inderdaad het havenplau, dat een uitgaaf zal vergen van twee a drie miljoen gulden, gunstig wordt beoor deeld, zal het werk in D.A.C.W.- verband worden uitgevoerd. „Nog nimmer hebben de zaken er zo goed voorgestaan, als thans het geval is". Dit verklaarde ons burgemeester A. C. Willemse van Yerseke, die zei- de goede hóóp te hebben, dat de Cen trale Commissie in Den Haag, toe stemming zal geven tot realisering van het havenplan. Het is overigens een lange weg geweest om tot dit (eind)resultaat te geraken. Reeds in 1938 deed zich de behoefte aan een grotere haven voelen. Op initiatief van de toenmalige burgemeester van Yerseke, de heer Gunning, werd aan het ingenieursbureau K. Drok te Ter- neuzen opdracht gegeven een plan op te stellen. Uitbreiding van de be staande haven van 1% ha grootte, bleek vrijwel onmogelijk, omdat men tevens de los- en laadruimte aanzien lijk wilde uitbreiden. Vooral het lossen en Iaden blijkt, T>ij de oude haven een voortduren de bron van moeilijkheden. Want jaarlijks wordt rond de 15.000.000 kg goederen gelost of geladen in de haven van Yerseke. Bij uitbrei ding van de bestaande haven zou ook de havenmond moeten worden verlegd, hetgeen bezwaarlijk was voor de mosselverwaterplaatsen en de oesterputten in de onmiddellijke nabijheid van de haven. In de polder Nog voor de Tweede Wereldoorlog had men de plaats voor de nieuwe haven geprojecteerd in de Burenpol- der, nabij de Kijkuit, ten noorden van de gemeente. Hoewel de plannen op papier klaar waren, gooide eerst de oorlog roet in het eten, was het daarna de afwikkeling van de oor logsschade die realisering vau de plannen in de weg stond en toen kwam de ramp, die verwezenlijking enkele jaren opschoof. Intussen wer den de plannen wel bekeken en wer den de mogelijkheden voor uitbrei ding nogmaals onderzocht, maar daar bleef het dan ook bij. Thans heeft het provinciaal bestuur van Zeeland zich achter de plannen gesteld voor de aanleg van een nieu we 3.5 ha grote en tijvrije haven. Een beslissing van de betrokken in stanties in Den Haag kan thans op korte termijn worden verwacht. Vast (Zie slot pag. 7 kol. 6) Voorwaardeneens zijn over Europa geen ondermijning meer; inspectie Amerika's president Eisenhower heeft gisteren op zijn perscon ferentie gezegd, dat de Ver. Staten en de Sowjet-Unie tot een principieel akkoord moeten zien te komen, op grond waarvan men technische overeenkomsten zou kunnen slniten waarin de automatische tenuitvoerlegging geheel is geregeld, zoals rege lingen ter voorkoming van onverhoedse aanvallen en voor een verbod van proeven met kernwapens. Men zou alleen vorderin gen kunnen maken als de twee landen een betere algemene op vatting omtrent de vrede in Europa zouden hebben en zich be reid verklaarden, van geweld en ondermijnende activiteit af te zien. Voor genoemde regelingen achtte hij wederzijdse inspectie een eerste vereiste. Op de vraag of hij plannen had om vice-president Nixon een be zoek aan de Sowjet-Unie te la ten brengen, antwoordde de pre sident dat er geen plannen wa ren om op dit ogenblik wie dan ook naar Rusland te zenden. Gevraagd naar de mogelijkheid Grote Drie staan op deconcentratie Kruppconcern Het Franse persbureau A.F.P. verneemt van welingelichte zijde te Bonn, dat de Ver. Staten, Engeland en Frankrijk bij de Bondsregering stappen hebben gedaan inzake de deconcentra tie van het Krupp-concern. Vól gens deze kringen constateren de westelijke geallieerden, dat Krupp zich geenszins heeft ge houden aan zijn verplichting be paalde ondernemingen te verko pen, maar integendeel zijn pro- duktieeapaciteit heeft vergroot met name door de verwerving van de Bochumer Verein. Een woordvoerder van het Westduit- se ministerie ,van buitenlandse zaken heeft gisteren te Bonn bekendge maakt, dat de Bondsregering Enge land, Frankrijk en Amerika heeft meegedeeld, dat Alfred Krupp ver zocht heeft de termijn, binnen welke hij zijn kolen- en staalbelangen moet verkopen, een jaar te verlengen. De bondsregering heeft deze zaak be sproken zonder een beslissing te ne men over de te volgen gedragslijn. De gevraagde yerlenging kan alleen worden toegestaan door de geallieer den. Zoals men zich zal herinneren heeft Ki upp, de eigenaar van het. Krupp concern, zich in 1953 tegen over de westelijke geallieerden verplicht zijn kolen- en staalbe langen voor 31 januari 1959 van de hand te doen. De geallieerden stonden hem toen toe het grootste gedeelte van zijn machinefabrie ken en co.nstructiewerkplaatsen te behouden. Inmiddels heeft Krupp ongeveer een kwart, naar de waar de gemeten, van zijn ko"len- staalbelangen verkocht. dat na het bezoek van Mikojan premier Kroesjtsjew naar de Verenigde Staten komt, zei Eisenhower dat een bezoek van een regeringsleider iets geheel anders zou zijn dan de infor mele reis van de eerste vice- premier. Vorderingen bij projectielénbouw Eisenhower heeft op deze perscon ferentie voorts verklaard, dat de Verenigde Staten „opmerkelijke vorderingen" maken bij de con structie van internationale ballisti sche projectielen. Gevraagd naar commentaar op Kroesjtsjew's me dedeling op het 21ste congres der Russische partij, dat de Sowjet- Unie begonnen is met de massa- Hef na de oorlog nieuw herbouwde ziekenhuis te Stuttgart heeft een uniek onderdeel'., een echte onder- grondse" 'bestaande uit vier treinen met 35 wagentjes. Er zijn drie „sta tions" in het 1 km. lange traject. De treinen worden hoofdzakelijk gé bruikt voor het vervoer van eteneen aantal wagentjes is daarom van een speciale elektrische verwarming produktie van deze wapens, zei de president dat men in de Verenigde Staten naar het schijnt zeer ge neigd is, alle geloof te hechten aan die Sowjet-verkiaringen, welke in de lijn liggen van eigen bezorgd heid, geloof en overtuiging. Ande re verklaringen werden echter vol komen genegeerd. De president zei niet precies te we ten wat de Sowjet-premier bedoelde, maar hij wist wel dat „het Ameri kaanse raketprogram zo snel moge lijk wordt uitgavoerd onder leiding van de beste geleerden". Dat er in be trekkelijke korte tijd opmerkelijke vorderingen waren gemaakt, was voor de Amerikanen een reden om trots te zijn in plaats van voortdu rend in vernedering het hoofd te la ten hangen. Aan het raketprogram is steeds de grootste voorrang gegeven, aldus de president. Ongeluk met vliegtuig van „Karei Doorman"1 dode Tijdens een vrije dekstart aan boord van Hi'. Ms. vliegkampschip Karei Doorman, is dinsdag een eenmotorig aanvalsvliegtuig van het type Aven ger, behorende tot vliegtuigsquadron tw -e, verongelukt. Van de vierkop pige bemanning, bestaande uit luit. ter zee-vlieger der eerste klas A. Se- ret; luit. ter zee-waarnemer der twee de klas oudste categorie P. Smit, ma- joor-vliegtuigmaker-constabel J. Bo de en de korporaal vliegtuigtelegra fist J. Muller, wordt korporaal Muller vermist. Aangezien na 25 minuten minutieus zoeken de vermiste niet ge vonden werd, dient te worden aange nomen, dat hij verdronken is. De overige leden van de bemanning konden worden gered en verkeren in goede gezondheid. De korporaal- vliegtuigtelegrafist J. Muller was ge huwd en afkomstig uit Katwijk aan de Rijn. POLITIE BEZET OPENBARE GEBOUWEN Communistisch plan voor revolutie In Brussel is woensdagavond bekend gemaakt, dat na ongeregeldheden van dinsdag politie-eenheden, ver scheidene inheemse wijken van Leo- poldstad zijn binnengetrokken. Zij hebbèn daar woensdag openbare ge bouwen bezet. In één der wijken is een grootscheepse razzia gehouden, waarbij honderden inheemsen zijn aangehouden. Vele van deze arres tanten vertoefden clandestien in Leopoldstad en zullen naar hun stamdorpen worden teruggezonden. Jn de bekendmaking wordt voorts gezegd» dat de politie-eenheden géén gebruik van hun wapens hebben ge maakt. De toestand in de stad kwa lificeert het communiqué met de woorden: „de zenuwen zijn gespan nen". Een winkelier gaf 's middags een negerjongen die 'hij in zijn ge plunderde winkel aantrof, een pak slaag. Dit incident vórmde de aan leiding tot de nieuwe ongeregeld heden. Groepen inheemsen wierpen stenen naar auto's van Europeanen. Na el ke „aanval" op de auto's verspreid den zich de groepjes inheemsen on middellijk, hetgeen het ingrijpen van de politie bemoeilijkte. Tegen elf uur plaats'elijke tijd 's avonds verlieten verschillende groepen inheemsen, ondanks de avondklok die nog steeds van kracht is/.hun huizen en wierpen versperringen op op twee van de voornaamste wegen der nieuwe stad. Militairen hebben de versperringen later opgeruimd. Pinzi Van welingelichte zijde te Brussel wordt vernomen, dat de Belgische autoriteiten berichten onderzoeken, vólgens welke een Kongolese natio nalistischeleider met een gedetail leerd - communistisch plan voor een revolutie naar Leopoldstad zou zijn teruggekeerd. Gezegd wordt dat het onderzoek uit gewezen heeft dat de man, Arthur Pinzi, burgemeestér van een Afri kaanse gemeente bij Leopoldstad, geregeld contact heeft gehad met Belgische communistische partijlei ders en functionarissen van de Rus sische ambassade, te Brussel. Hierbij wordt gewezen op een foto, die een Belgisch dagblad het vorig jaar heeft gepubliceerd. Op deze foto, die ge maakt is tijdens een Belgisch-Russi sche bijeenkomst in de Ardennen, zag men Pinzi met de Russische functionarissen. Officiële kringen in België weigeren commentaar te ge ven. Pinzi móet in Leopoldstad te zamen met 18 andere Afrikaanse na tionalistische leiders terechtstaan op beschuldiging van het aanmoedigen van rassenhaat en het - in gevaar brengen van de openbaïe veiligheid. In Ainsterdam is gisteren het proces begonnen tegen het „goede heertje". Foto boven: aan de achterzijde van het paleis van justitie ontstond om streeks negen uur een enorme dei ning toen er een gevangenen-auto arriveerde. Het „goede heertjebe hoorde echter niet tot de inzittenden, Zodat de talrijke journalisten bot vingen. Foto's ónder v.l.n.rpresident van het hóf: mr. J. Coninck Liefsting. Inspecteur W. v. d. Vóórt, die het vooronderzoek heeft geleid. De verdediger: van het „goede heer tje", de Friese rechtsgeleerde mr. Jeljer de Jong. (voor verslag zie pag. S en I{). Meisje van Nijkerkse drieling overleden Geheel onverwacht Is dinsdagmiddag in het ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort Teuni, een van de twee meisjes van de Nijkerkse drie ling, overleden. De drieling werd zondagmorgen ge boren. De moeder is de 37-jarige me vrouw Van de Akker. Het gezin telt thgns elf kinderen. De aarde heeft niet de vorm van een sinaasappel (een bol die aait de bo ven- en onderkant was Is afgeplat) doch zij is enigszins peervormig, zo blijkt uit de gegevens die zijn verkregen met behulp van de Amerikaanse Vanguard-satelliet, die tién maanden geleden werd gelanceerd. Drie deskundigen van de Amerikaanse nationale raad voor lucht- en ruim tevaart hebben woensdag in New York verklaard, dat door de bijzonder gelijkmatige baan van deze satelliet een juister beeld van de bolvorm van de aarde is verkregen. Het zeeniveau aan de noordpool blijkt ruim 15 mé- ter hoogte te zijn dan men tot óp heden dacht, en dat aan de zuidpool cir ca 15 meter lager. De jonge Zweedse kroonprins Carl Gustaf is een sportief kereltje. Hier ziet men hem, terwijl hij met over gave de juiste starthouding beoefent, waarbij hij advies krijgt van Sixten Albinssoneen van de drie Zweedse schaatsenrijders, die deel zullen ne men aan de komende Europese kam pioenschappen in Gothenburg. WEINIG VERANDERING In de ochtend overwegend lichte vorst en hier en daar mist. Overigens zonnig weer met ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Weinig wind. ZON EN MAAN 30 januari Zon op 8.25 onder 17.22 Maan op onder 10.44

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1