PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KROESJTSJEW: KANS OP DOOI „Wij kunnen het ook kouder maken" Italiaanse regering dient ontslag in Bestuur „De brede watering van Zuid-Beveland" geïnstalleerd BILT ONRUST NEEMT TOE IN CHINESE „COMMUNES" Vandaag.. VERWACHT. Naar betere Russisch-Amerikaanse betrekkingen? De Sow jet-premier, Nikita Kroesjtsjew heeft, maandag ver klaard: „Wij hebben (na het bezoek van vice-premier Mikojan aan de Ver. Staten) de indruk dat er een mogelijkheid van dooi in onze betrekkingen is". De premier, die tijdens een receptie tér gelegenheid van de Indische na tionale feestdag sprak, voegde er echter aan toe, dat de besprekingen van Mikojan tot dusver niet tot iets concreets hadden geleid. Kroesjtsjew zei dat „de Sow jet-Unie al het mogelijke doet om een einde te maken aan de koude oorlog, maar indien het westen deze wenst, kun nen wij het ook kouder maken. Maar Ik ben nog steeds optimist". Een Britse staatsman had enige maanden geleden verklaard „Kroesjtsjew is meer dan wie ook bang voor oorlog", aldus de premier, die daarop nu antwoordde„Ik denk dat ieder normaal mens, wiens geestelijke vermo gens goed werken, bang voor oorlog moet zijn". Westelijke werkgroep bestudeert voorstellen voor Duits vredesverdrag Een werkgroep van Amerikaanse, Duitse, Britse en Franse ambtena ren zal, vermoedelijk begin februari, in Washington vergaderen om de westelijke antwoorden voor te berei den op de Sowjet-voorstellen voor een internationale conferentie over eén Duits vredesverdrag. De woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse zaken, Lincoln White, verklaarde maandag Grens tussen Spanje en Andorra gesloten De Spaanse autoriteiten hebben vrij dag do grens tussen Spanje en de republiek Andorra gesloten, zo is maandag te Madrid vernomen. Men kent niet het motief voor deze maatregel. §l|llll!llllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll| I Mist maakt het koud H (Van onze weerkundige |f medewerker). Behalve Brabant en Limburg bleef ook Zeeland gisteren de n gehele dag in een vrij dichte |j H mist leggen. De temperatuur H kwam hier maar nauwelijks boven het vriespunt, in Bra- bant en Limburg bleef het de j= H gehele dag licht vriezen. Ten noorden van de Moerdijk werd het in het gehele land een mooie zonnige winterdag, s waarbij de temperatuur tot vijf a zes graden steeg. Ons n land ligt in een hogedrukge- bied dat ook in de komende 48 H uur nog in de buurt blijft. Dit betekent een voortduren van H het rustige en op de meeste plaatsen nog mistige weer. De dichte mistvelden dreven gis- teravond en in de afgelopen M nacht verder naar het noorden, s zodat vandaag een groot deel H van Nederland in de mist zal liggen. In deze mistgebieden i§ 3chommelt de temperatuur H dicht bij het vriespunt en n H komt er slechts lichte vorst voor. Nieuwe depressies kun-. H nen ons voorlopig niet berei- ken zodat een vrijwel zelfde s weertype voorlopig zal voort- duren. in Washington dat vertegenwoordi gers van het Amerikaanse ministe rie en van de Britse, Franse en Westduitse ambassades in de Ameri kaanse hoofdstad aan het werk zul len deelnemen. De werkgroep zal aanbevelingen voor de westelijke antwoorden op de Sowjet-voorstellen uitwerken. De mogelijkheid bestaat dat de groep de gehele Duitse kwes tie, inclusief de Berlijnse crisis en de vereniging van Oost- en West- Duitsland, zal bespreken. In commentaar op een verklaring van de Westberiijnse burgemeester, Willy Brandt, (in een televisievraag gesprek van zondag), dat het her ziene Poolse plan voor de Europese veiligheid een basis voor besprekin gen tussen oost en west zou kunnen zijn, antwoordde White dat hét Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken volledig begrip heeft voor de zorgen van dé Poolse regering. Het herziene Poolse plan ging echter nog niet ver genoeg en White geloofde dan ook niet, dat het op het ogenblik een factor van overweging is in het westelijke denken over de kwestie der Europese veiligheid. Uitnodiging van Noordse premiers naar Kroesjtsjew? Nieuw plan voor een gemeenschappelijke markt De eerste-ministers van Zweden, Noorwegen en Denemarken, hebben zich uitgesproken voor een gezamen lijke uitnodiging aan - premier Kroesjtsjew vaii de Sowjet-Unie tot een bezoek aan de drie Scandinavi sche hoofdsteden in 1959. De kwestie zal aan de drie parlementscommissies voor buitenlandse zaken worden voor gelegd, zo meldde gisteravond het Franse persbureau A.F.P. uit Oslo, waar de Noordse premiers vergader den. Volgens het Britse persbureau Keuter, is de mogelijkheid van één Scandanivischo uitnodiging aan Kroesjtsjew echter nog een open kwestie. De topconferentie van Noordse minis ters is zondag geëindigd. In een com muniqué wordt de verwachting uitge sproken, dat het overleg belangrijk heeft bijgedragen tot economische sa menwerking en de instelling van een gemeenschappelijke Noordse markt. Behalve de drie genoemde Scandi- nische premiers waren er de Finse plaatsvervangende premier, vijftien andere ministers en een IJslandse waarnemer. Een commissie van de Noordse raad heeft opdracht een nieuw plan voor een gemeenschappelijke markt op te stellen, waarin op de conferentie ge dane voorstellen zijn verwerkt. Afge vaardigden van Noorwegen en Fin land hebben een meer geleidelijke in voering van een gemeenschappelijke markt voorgesteld. Auto raakte te water, makelaar verdronken De 55-jarige makelaar C. L. H. Zabel uit Aerdenhout is maandagmorgen met zijn auto in een tocht langs de Schipholweg in Badhoevedorp gere den en verdronken. Hij wilde een andere auto inhalen, slipte waarna de auto over de kop sloeg en in het water raakte. Dezer dagen vertrok uit de lianen van Oostende het Belgische oorlogsschip „De Moor" met bestemming Kongo. De bijgaande foto toont het moment waarop het schip de reis naar Afrika Vissersvrouwen naar fabrieken Zeven Chinese vissers die onlangs uit communistisch China de wijk hebben genomen, hebben maandag op een persconferentie te Hongkong verklaard, dat het gevoel van onrust onder de arbeiders en boeren in de volkscom munes toeneemt. Volgens hen waren de Chinese autoriteiten in oktober j.I. begonnen de vissers te dwingen tot de communes toe te treden. Terwijl de mannen visten, moesten hun vrouwen en kinderen op het land of in staalfabrieken werken. De bejaarden hadden tot taak iéder voor 25 kinderen te zorgen. De uitgewekenen zeiden dat er in de communes 18 tot 20 uur per dag moest worden gewerkt en dat er een groeiende voedselschaarste was. DRIELING GEBOREN IN NIJKERK Zondagmorgen is in het gezin van de heer L. van de Akker, te Nijkerk, een drieling geboren. Dé kinderen, twee meisjes en een jongen, die res pectievelijk vijf pond, vier pond en drie ons en vier pond en twee ons wegen, kwamen in een kwartier tijd ter wereld. Zij maken het goed, doch zijn voor alle. zekerheid tijdelijk opgenomen in het - ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort. De namen van de kin deren zijn: Hannie, Teunie en Aalt. Er waren in het .gezin Van de Ak ker. al vijf jongens en vier meisjes, zodat dit drietal het dozijn, heeft volgemaakt. De heer Van. de Ak ker is 41, zijn echtgenote 37 jaar oud\ Veehouder overleed door ^kolendampvergiftiging De ruim veertigjarige veehouder W. van Ruiten te Winsum (Fr.) is maan dagmorgen het slachtoffer van ko lendampvergiftiging geworden. De heer Van Ruiten, wiens echtgeno te in het ziekenhuis te Leeuwarden verpleegd wordt, sliep in de woon kamer, waar een kachel stond te branden en werd daar levenloos door een van zijn kinderen aangetroffen, die direct daarop de buren alarmeer de. De met spoed ontboden ai'ts heeft nog geprobeerd met behulp van een zuurstofapparaat de levensgeesten weer op te wekken, dóch dit mocht niet meer gelukken. De kindersterfte in Engeland en Wa les is in 1958 lager geweest dan ooit te vom. In de leeftijd benéden een jaar was dit 22,5 per duizend levendgeborenen. Het geboorteoverschot was het grootste sinds 1949. Christen democraten en socialisten tellen „rebellen" De uit christen- en sociaal-demo eraten bestaande coalitierege ring van de Italiaanse premier Fanfani is maandag afgetreden. Zij heeft in het parlement drie maal een nederlaag geleden. In politieke kringen verwacht men, is het 150 jaar geleden, dat H koning Lodewijk Napoleon het Grootboek der Nationale schuld instelde. H is het 400 jaar geleden, dat Brunssum (B.) tot heerlijkheid s werd verheven, welk vierde H eeuwfeest o.m. op 13 en 14 juni a.s. zal worden gevierd met H een internationaal folkloris- tisch feest. is het 100 jaar geleden, dat Wilhelm n van Duitsland te Potsdam werd geboren. dat er een minderheidsregering van alleen christen-democraten zal worden gevormd voor een korte ambtsperiode. President Gronchi heeft Fanfani (die tot de christen-democratische par tij behoort) verzocht de lopende zaken te blijven behartigen. De demiysionaire sociaal-democra tische minister van financiën, Luigi Preti, is van mening dat de crisis wel een maand kan du ren. De laatste maanden hebben chris ten-democratische „sluipschutters" Fanfani het leven als premier en partijleider moeilijk gemaakt. Conservatieve leden van zijn par tij hebben hem verweten, dat hij te veel naar links ging. In partij- zaken is hij van eigenmachtig op treden beschuldigd. Ook de sociaal-democratische partij, die samen met de christen-democra ten de regeringscoalitie vormde, heeft met „rebellen" te kampen. Zaterdag wordt een bijeenkomst van het cen trale partijcomité gehouden, waarop mogelijk zal worden voorgesteld hen uit te stoten. De „rebellen" zijn aan getrokken door de nieuwe onafhan kelijke politiek van de linkssocialis- tische partij van Pietro Nenni, die vroeger nauw met de communisten samenwerkte. Door af te treden heeft dezer dagen de sociaal-democrati sche minister van arbeid Vigorelli zich bij deze „rebellen" aangesloten, waarna een crisis niet was te ver mijden. Gister heeft de commissaris der ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, ook het bestuur van het nieuw gevormde waterschap „De Brede Watering van Zuid-Beveland" officieel, aeinstalleerd. De heer De Casembroot (links) en de dijkgraaf van het waterschap, de heer P. J. J. Dekker uit Wemeldinge, aanschou wen hier de kaart, die aangeeft welk een groot gebied dit waterschap om spant. (Foto P.Z.C.). REEDS IN DE 13e EEUW WATERSCHAPPEN Bijdrage van 5 a 10 procent te hoge last voor de streek DE COMMISSARIS DER KONINGIN, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot, heeft tijdens de eerste vergadering van het nieuw ge vormde waterschap „De brede watering van Zuid-Beveland" in de „Korenbeurs" te Goes het voltalligé waterschapsbestuur offi cieel geïnstalleerd. Jhr. De Casembroot hield daarbij een rede, waarin hij de in voorbereiding zijnde algemene bijdrageregeling van de polders en waterschappen ter sprake bracht. Hij deelde de mening van Bevelandse waterschapsbestuurders, dat een bij drage van 5 a 10 een te hoge last zou betekenen voor het wa terschap. De streek moet in staat worden geacht tot een bijdra ge van 2%, aldus spreker. Overigens kon de commissaris goed begrijpen, dat de minister er naar streeft de streek een deel te laten bijdragen. In antwoord op de rede van de commissaris der koningin, ver klaarde de dijkgraaf van het wa terschap, de heer P. J. J. Dekker uit Wemeldinge, dat hij tot de be langrijkste taken van het water schap rekende: de beveiliging en bescherming van Zuid-Beveland en zijn bewoners tegen het buiten water, een primaire taak, zoals hij vaststelde, de zorg voor de water beheersing en de zorg voor de hoe danigheid van het water; het be heer én onderhoud van de polder wegen, in voorkomend geval ver betering of vernieuwing van de wegen. Met betrekking tot de eerste taak zeide de heer Dekker, dat het water schapsbestuur spoedig voor de langrijke beslissingen komt te r*aan, vooral in verband met de plannen tot versterking van zwakke plaatsen in de zeeweringen en het op Delta-hoog te brengen van de dijkvakken langs de Westerschelde. Wat de tweede taak betreft, zal het bestuur binnenkort worden gecon fronteerd met de aanpassings- en vérbeteringswerken, die een gevolg zijn van de afsluiting van de Zand- kreek en het Veersegat. In dit ver band denken we ook aan de uitvoe ring in de toekomst van het Sloeplan en het Kreekrakplan, aldus de dijk graaf. Bij de aanvang der vergadering had de heer Dekker, een kort begroetings woord gesproken, in het bijzonder tot de commissaris der koningin, de ver tegenwoordiger van de minister van verkeer en waterstaat, ir. J. H. v. d. Burgt, hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat ih de directie Zee land, gedeputeerde C. Philipse, de hoofdingenieur-directeur van de pro vinciale waterstaat, ir. H. D. J. Swa- ter, het lid de Centrale Cultuurtechni sche Commissie, ir. J. D. Dorst en verschillende hoofdingenieurs en in genieurs van de rijks- en provinciale waterstaat. Vei-volgens deelde de dijkgraaf mede, dat de heer Iz. Groe- newege te Hoedekenskerke had be dankt voor zijn benoeming tot hoofd ingeland In zijn plaats hebben Gede puteerde Staten van Zeeland de heer J. Boogaard uit Hoedekenskerke be noemd. Nadat de heer Dekker de hoofdinge landen had beëdigd, hield de commis saris zijn installatie-speech. Hij juich te het inzicht van de dijkgraaf toe om er met alle krachten voor te ijveren, dat de belangstelling van de streek voor het nieuwe waterschap niet zal verflauwen. Bij de ramp in 1953 is gebleken, dat vele polderbe stuurders de op hun schouders geleg de verantwoordelijkheid ten volle hebben gedragen. Ik heb de moed en (Zie slot pag. 2 kot3) Geldig tot hedenavond TEMPER ATUUR OM HET VRIESPUNT Aanvankelijk op vele plaatsen mist, maar later plaatselijk ook opklarin gen. Weinig wind. Middagtëmpera- turen om het vriespunt. ZON EN MAAN 28 januari Zon op 8.28 onder 17.19 Maan op 22.18 onder 9.48 202e jaargang - no. 22 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde én Pi B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 27 jan. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1 ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 68-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508"of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G.' F. de Pauwstr. 9, tel 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2. Zlerlkzee. red. tel 2425. adm tel. 2094.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1