PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ook in februari mag K.L.M. tweemaal per week in Singapore landen Nauwe samenwerking leidt tot DUBBELSTAD MIDDELBURG-VLISSINGEN BILT Uitstel van Brits besluit: MINISTER LUNS NAAR LONDEN Vandaag... EERSTE DOODVONNIS GEVELD IN MONSTERPROCES IN CUBA GROOTHERTOGIN CHARLOTTE VEERTIG JAAR OP DE TROON VERWACHT. 202e jaargang - no. 20 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct^hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 jan. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties <max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ,3rteven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 HJnen (b.g.g. 3508 Of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel 2425. adm. tel. 2094. ENGELAND heeft zijn besluit om de K.L.M.-diensten op Singa pore van twee- tot één maal per week te beperken, een maand uitgesteld, zo heeft het ministerie van buitenlandse zaken vrij dag meegedeeld. Volgens de bekendmaking is deze beslissing genomen met liet oog op het komende bezoek van minister Luns aan Londen. Het uitstel geldt voor de periode van 31 januari tot 28 februari. Minister Luns komt zondagmiddag in Londen aan en zal maandag een be spreking voeren met zijn ambtgenoot Selwyn Lloyd. Later op de dag zal het onderhoud op informele wijze in de Nederlandse ambassade worden voortgezet en maandagavond ontvangt minister Luns zijn ambtgenoot aan een diner. Dinsdag wordt minister Luns op nummer 10 Downingstreet ont vangen door premier Macmillan in gezelschap van minister Lloyd. den. Het vindt dat het een aantal concessies heeft gedaan over de lan dingsrechten van de K.L.M. bij de langdurige onderhandelingen die zijn gevoerd, en bovendien, dat het de K.L.M. zoveel mogelijk „eindlan- dingsrechten" heeft verleend toen dit nodig was om Nederlanders uit In donesië te repatriëren. Het waren echter geen permanente rechten. Engeland heeft Den Haag altijd geraadpleegd of op de hoogte gesteld inzake elk besluit met betrekking tot Indonesië. Het deelde Nederland het besluit mede van de exportvergun ning voor 18 Gannet-vliegtuigen naar Indonesië. Zes zullen in 1959 verzonden worden en de verzending van de overige 12 zal in de loop van drie jaar plaatshebben. In de verklaring van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken werd gezegd dat de Nederlandse ambassa deur in Londen, baron Bentinck, stappen had ondernomen tegen het Britse besluit. Kans op compromis niet uitgesloten Het Engelse ministerie van buiten landse zaken heeft bekendgemaakt dat, zoals reeds lange tijd algemeen aangenomen was, de besprekingen zullen dienen om de kwestie van de landingsrechten te bespreken. Om de sfeer waarin ze worden gehouden zo ontspannen mogelijk te maken heeft de Engelse regering besloten te wachten met het in werking brengen van de beperking. Dit betekent echter niet dat de beslissing als zodanig gewijzigd is. Volgens A.F.P. is de mogelijk heid niet uitgesloten dat bij de besprekingen een compromis wordt bereikt. Diplomatieke waarnemers menen een verzachting in het Britse standpunt te kunnen bespeuren. Een officiële Blitse zegsman bracht, op vragen van United Press Inter national, de volgende punten naar voren: de Britse ambassadeur Sir Paul Mason en zijn staf in Den Haag heb ben de toenemende anti-Britse stem ming in Nederland ter kennis van het ministerie van buitenlandse za ken gebracht. Britse functionarissen zijn bezorgd. Engeland begrijpt niet waarom het plotseling impopulair is gewor- z- is het 50 jaar geleden, dat n H H. P. Abrahams, oud-direc- j| teur-hoofdredacteur van de Middelburgse Courant (thans g= Provinciale Zeeuwse Courant), H die zowel over zijn eigen blad afzonderlijk als over de Zeeuw- s se pers gedegen studies M schreef, te 's-Gravenhage over- s leed; If is het 100 jaar geleden, rz dat Moldavië en Walachij in een personele unie werden ver- H cnigd, welke in 1861 werd om- gevormd tot het koninkrijk Roemenie. 1 MORGEN M is het 600 jaar geleden, H dat de „Landvrede" tot stand kwam, ook wel genoemd het s Verbond tussen de Ileeren, Ridders, Knapen en steden der s landen van Gelre en Cleve n (waarbij inbegrepen de Peel); If is het 400 jaar geleden, §j dat ex-koning Christiaan II van Denemarken, Noorwegen §1 en Zweden, die volkomen on- M der invloed stond van de voor- malige herbergierster Syberich Willems, de moeder van zijn minnares „mooi Duyke" over- H leed. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Dr. de Bruyn bespreekt in Amerika wapenleveranties aan Nieuw-Guinea Het hoofd van liet bureau iulieem- senzaken van Nieuw Guinea, dr. De Bruyn, heeft vrijdag op een pers conferentie In'Los Angeles verklaard, dat Amerikaanse wapenleveranties aan Indonesië de strijd om Nieuw Guinea in de toekomst tot een we reldprobleem kunnen maken. De regering van Indonesië gebruikt deze wapens om er vrijwilligers mee uit te rusten, die tot taak hebben Nieuw-Guinea te „bevrijden", aldus dr. De Bruyn. Hij voegde hieraan toe dat hij deze aangelegenheid zal bespreken met functionarissen van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken als hij in Washington komt. Dr. De Bruyn verklaarde voorts dat de Nederlandse regering de inheem sen een kans wil geven om hun ei gen lot te bepalen en tot een eigen regering te komen als zij hiertoe in staat zijn. Voor het zover is, zullen wij echter wel minstens 25 jaar ver der zijn, aldus dr. De Bruyn. Noord-Noorivegen heeft zijn grenzen gemeen met Rusland, Finland en Zweden. In dit gebied, ver boven de poolcirkel, patrouilleren Noorse grenswachten dag en nacht, zomer en winter, zowel onder het licht van de middernachtzon als bij de felste stieeuwstormen. De foto toont een patrouille op weg langs de grens tussen Noorwegen en Finland. Volgens Nederlandse kringen in Lon den heeft de Britse onderminister buitenlandse zaken, sir Frede rick Hoyer Millar, donderdag baron Bentinck op de hoogte gesteld van het besluit tot uitstel. Afwachten Desgevraagd deelt men ons van de zijde van de K.L.M. mee dat men daar met belangstelling ken nis neemt van dit bericht. Met het geven van commentaar geeft de K.L.M. er echter de voorkeur aan te wachten tot de resultaten be kend zullen zijn van het komende gesprek tussen minister Luns en de Britse minister van buiten landse zaken. Mikojan in Moskou aangekomen Vice-premier Mikojan is in Moskou teruggekeerd na zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Het laatste deel van de reis Kopenhagen-Moskou maakte hij met een Russisch Topo- lev-vliegtuig. H:j werd verwelkomd door een groep hoge ambtenaren van de ministers van buitenlandse zaken en handel, aangevoerd door V. Koeznetsow, eerste vice-minister van buitenland se zaken. STADION WAS OVERDAG UITVERKOCHT Castro in Venezolaanse hoofdstad aangekomen. In het monster-proces tegen „oor logsmisdadigers" uit de tijd van ex- dictator Batista in het stadion van Havana is vrijdagmorgen het eerste doodvonnis uitgesproken, tegen ma joor Sosa Blanco, beschuldigd van veelvoudige moord en brandstichting. De beklaagde ontkende alie schuld met het argument, dat hij als soldaat onder bevel had gehandeld. Na de uitspraak van het vonnis werd hij overgebracht naar de gevange nis. Volgens de rechters krijgt hij de gelegenheid om gratie te verzoeken. Het proces had elf en een half uur geduurd. Toen het vonnis werd uit gesproken, was het stadion, dat over dag volledig uitverkocht was ge weest, nagenoeg verlaten. Ruim vijf tig getuigen werden gehoord. Slechts een paar van hen hadden de misdrij ven waarvan zij de majoor beschul digden met eigen ogen gezien. Een vertelde, hoe onder bevel, van Sosa negen broers van hem wérden gedood in het dorp Guisa. Een an dere getuige bevestigde dit en deelde mee, dat toen in Guisa, dat geheel bulten de gevechtszone lag, in totaal 47 personen om het leven werden bracht. Fidel Castro is vrijdagmiddag per vliegtuig in de Venezolaanse hoofdstad Caracas aangekomen. Meer dan 30.000 mensen waren ter begroeting aanwezig. De me nigte slaagde er in voor de lan ding het politiekordon om het vliegveld te doorbreken. Castro bezoekt Venezuela om de overwinning op de vroegere dicta tor Perez Jiminez mee te vieren. Overleg over maatregelen bij blokkade van W.-Berlijn Hc ge Amerikaanse, Britse en Franse officieren hebben overleg gepleegd over eventuele militaire tegenmaat regelen in het geval van een commu nistische blokkade van West-Berlijn, aldus heeft een woordvoerder van het Franse ministerie van buiten landse zaken vrijdag te Parijs mede- „Het is duidelijk, dat geweld met geweld beantwoord zal worden", aldus de woordvoerder. Weer instorting in Belgische mergelgroeve In de nacht van donderdag op vrij dag heeft zich in de mergelgroeve „De grote Berg" te Zussen een in storting voorgedaan over een twin tigtal vierkante meter. Er waren op dat ogenblik geen arbeiders aan het werk. Een hoeveelheid kampernoe lies ter waarde van 30.000 frank ging verloren. In de groeve te Zichen-Zussen-Bol- der, die enige tijd geleden over een grote oppervlakte is ingestort, is men nu gereed met het graven van een gang naar een mestkamer, waar zich de resten van tien mensen zou den bevinden. Men heeft 300 vierkan te meter van de kamer doorzocht, maar niets ontdekt. Het werk wordt voortgezet. De Luxemburgers hebben vrijdag het feit herdacht, dat groother togin Charlotte veertig jaar gele den op de troon is gekomen. In de ochtend werd een militaire parade gehouden. Vervolgens werd in de kathedraal een pontificaal Te Deum gezongen. Op het mid daguur werden 101 kanonschoten afgevuurd van de hoogten rond om de stad. De minister van buitenlandse za ken, Bech, bood een lunch aan, waarop de leden van de regering, de hoofden van de diplomatieke missies, de leden van de Hoge Au- toritéit van de E.G.K.S. en de le den van het gerechtshof van de Europese Gemeenschappen aan zaten. Toen donderdag ter gelegenheid van de herdenking van de troons bestijging vuurwerk werd afge schoten, trof een vuurpijl een wa renhuis, waardoor brand ontstond. De schade is aanzienlijk. BURGEMEESTER KOLFF van Vlissingen en burgemeester De Widt van Middelburg hebben vrijdagmiddag gelijktijdig ieder in hun nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad de „Dub belstad Middelburg-Vlissingen" gelanceerd. De besturen van beide gemeenten hebben namelijk besloten tot een nauwe sa menwerking, die weliswaar in eerste instantie geen formele vorm zal krijgen, maar die niettemin direct al resulteert in het houden van gezamenlijke vergaderingen tenminste elk kwartaal door de colleges van B. en W. der beide steden. De eerste van deze bijeenkomsten is reeds gehouden. Voorts is besloten de structuurplannen van beide steden geheel op elkaar af te stem men. De twee gemeentebesturen willen met deze samenwerking bereiken, dat diverse voorzieningen, welke in de toekomst nodig zijn om Vliissin- gen en Middelburg de rol te doen spe len, die aan beide steden in het „nieu we westen" is toegedacht, inderdaad getreftfen kunnen worden. In de on middellijke omgeving van beide plaatsen is immers het Sloeplan ont worpen, waarvan de eerste fase reeds in voorbereiding is. Na het tot stand- komen van dit project zal men hier de beschikking hebben over een be langrijk industriegebied aan diep vaarwater. Naast de verwezenlijking van dit Sloeplan een belangrijk onder deel van het Brabants-Zeeuwse plan tot ontwikkeling van het Westerscheldebekken achten beide gemeentebesturen echter di verse maatregelen nodig om de hier gelegen wooncentra aantrek kelijker te maken. Immers, de in de afgelopen jaren in Nederland opgedane ervaringen leren dat een industrialisatie pas dan een goede kans van slagen heeft, wan neer een stedelijke agglomeratie van voldoende omvang op korte afstand aanwezig is. Met name burgemeester De Widt vestigde de aandacht op dit punt. Thans is echter het inwonertal van Vlissingen noch van Middelburg zo-" danig, dat in alle opzichten deze ste delijke functie kan worden vervuld, zo zei hij. De stichting van een over dekt zwembad bijvoorbeeld is slechts mogelijk in een bevolkingscentrum van circa 50.000 zielen. Ten einde dus o.in. het juiste klimaat te scheppen voor de industrialisatie van het Sloe- gebied is besloten tot deze nauwe sa menwerking van de twee gemeenten, die in menig opzicht eikaars comple ment zijn. Burgemeester Kolff wees er op, dat dank zij deze samenwerking Middel burg eii Vlissingen waar mogelijk een zelfde gedragslijn kunnen volgen, terwijl de door hen te nemen maat regelen zoveel mogelijk op elkaar af gestemd kunnen worden. De dubbelstad Middelburg-Vlissin- gen zal binnen niet te lange tijd 60.000 zielen tellen. In de Vlissingse raad ging bur gemeester Kolff nog nader in op enkele aspecten van het Sloeplan. Hij deelde daarbij mede dat de Koninklijke Maat schappij „De Schelde" in begin sel overeenstemming heeft be reikt met de minister van ver keer en waterstaat over een terrein in het plan, dat aan dit bedrijf gelegenheid biedt die uitbreidingen tot stand te bren gen, die zij voor de bouw en re paratie van zeeschepen behoeft om aan moderne eisen te vol doen. De gronden in het Sloeplan voldoen aan hoge eisen, zo zei de burgemees ter. Het grote voordeel er van is, dat de het gunstigst gelegen gron den, die tevens het eerst voor ex ploitatie in aanamerking komen, thans nog buitendijks liggen. Land bouwgronden behoeven dus niet in gebruik te worden genomen. Qeze buitendijkse terreinen hebben alleen al een oppervlakte van 700 ha en zijn zonder dat verbeteringswerken in het vaarwater naar zee behoeven te worden uitgevoerd in één getij be reikbaar voor schepen van 45.000 ton. Het gehele Sloeplan met inbe grip van de benodigde gronden in de Quarlespolder en Noordsloe bevat 1700 ha haven- en industrieterrein. Een oppervlakte, die in de naaste omgeving nog verder vergroot kan worden, maar die ook zonder dat, reeds overeenkomt met de oppervlak te van de aan de Beer bij Hoek van Holland ontworpen haven- en indus trieterreinen. De beide burgemeesters eindigden dit deel van hun nieuwjaarsrede met het uitspreken van de wens, dat de thans gebleken wil tot samenwer king ook bij de gemeenteraden en bij de raadsleden individueel weerklank zal vinden, alsook bij de burgerij, omdat alleen dan de beste resultaten kunnen worden bereikt. „Moge de gedachte van de levendkrachtige dub belstad op Walcheren op ruime schaal ingang vinden!" zo besloten de heren Kolff en De Widt. De „Oranje" ligt op het ogenblik in het dok bij de N.D.S.M. te Amster dam voor ingrijpende verbouwingen. Vrijdagochtend is o.a. een compleet zwembad van 17 ton met een inhoud van 120 mS op zijn plaats gezet. Op 4 februari a.s. zal de vernieuwde „Oranje" voor het eerst weer de ocea nen bevaren. KORTE PREDIKATIE EEN VEILIGE ROTS Psalm 62 7a. Hij is immers mijn rots steen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Telkens weer mag David in deze psalm ervan zingen, en het zingend belijden, dat God de HEERE zijn sterkte, zijn toevlucht, zijn rots en hoog vertrek wil zijn. Ja, de arenden hebben hun nesten op hoge rotsen. Daar kan niemand se vinden, en niemand ze treffen. Er zijn anders vijanden genoeg. Da vid, en al Gods volk, weet ervan. Hij spreekt in vers 10 van gemene lieden, die ijdelheid, en van grote lie den, die leugen zijn. Zo hangt de wereld, en haar macht en begeerlijk heid aan elkaar. Het kan imponeren, ontzetten. Maar bij Geesteslicht zien en weten wij: op Gods weeg schalen gewogen, zijn ze lichter en vergankelijker dan de ijdelheid zelf. Hij is immers zijn rotssteen. In Hem mag David zich zalig verlustigen. Want met zijn macht is het niets ge daan (Luther); die gaat alras ver loren. Met onze (eigen-) gerechtig heid is het hélemaal niets. Een vodden-kleed! Gooi dat maar weg; laat het maar los in de gloed van Gods heiligheid. Kom maar, zoals ge zijt, tot die Rots der eeuwen. Bij en in Hem is het veilig. Bij XJ, mijn Ko ning en mijn God, verwacht mijn ziel een héilrijk lot. (Ps. 84). De wereld kan Gods volk niet be grijpen; in grote smarten gevoelt men er iets van: ik mis datgene, wat een David bezat. Arme lezer(es), die de opvaart met de vleugelen van ge loof en liefde, in de stuwing des Geestes niet kent. O, vernedert U nog voor de Heere; want hij weder staat de hovaardigemaar de nede- rigen geeft Hij genade. Hij is immers mijn rotssteen, mijn heil en mijn hoog vertrek. Ja, de Rots der eeuwen vergaat nimmer. Hij is nu gezeten in Gods troon; en wie overwint zal mét Hem zitten in die troon. Het gaat voor de ganse Kerk uiteindelijk door de druk, en door duizend doden heen naar de troon van God en van het Lam, om Hem eeuwig d'eer te geven: Gij hebt otis Gode gekocht met Uw bloed! St. Maartensdijk J. v. d. Haar Geldig tot hedenavond NOORDWESTELIJKE WIND Opklaringen, maar ook enkele ver spreide buien. Zwakke tot matige, aan de kust aanvankelijk krachtige tot harde westelijke wind, later noordwestelijk. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 25 januari Zon op 8.32 onder 17.14 Maan op 18.33 onder 8.21 26 januari Zon op 8.30 onder 17.15 Maan op 19.47 onder 8.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1