ZcrrfM\urbij\mt\ PAUL VLAANDEREN en Juffrouw Truelove's Obsessie IhUIDÜ IT SLA G;: riïïHn net meisje PEET VAN EST Firma JAC. DE BRUYN POLITIE te AMSTERDAM AGENT(E) VAN POLITIE 95 cent CAPRI „DE LICHTBRON" HANDEN SPREKEN GESLOTEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 JANUARI 1959 BEDENK. WEUPftT WE HIER JMSSA'5 VAN ZULKE GE-^SI VALLEN KRIJ5EN...IK HOUD NOG VOL,DAT HET EEN ^TRIESTE IMITATIE KAN ZIJN.MAAR. WE GAAN ER. \DIT KEER TOCH WAT DIEPER --r-r- VT7#*\OP-IN-GEGTELD.... ZAT ER. NIET WAT IN Z'N IJS U GELOOFT NOG AAN L ZELFMOORD 1/7 MAAR. WAT ANDERS? /FRANK EVANS ZAT OP /Z'N EENTJE IN DE BlCS- 'COOP. HU MOET EEN PAAR SECONDEN NA HET INNE MEN VAN DE CYAANKA LI GESTORVEN ZIJN EN ET ALS DE AN- p V DERE TWEE. Altijd tussen dezelfde vier muren werken Daarop is bij de Marine niet veel kans, want haar werkterrein is ao groot als de wereld en marinemensen hebben dan ook een afwisselend leven. Zij awerven uit.naar alle windstreken; steeds is het anders en altijd even boeiend. Bij de Marine ben je beter-af! Wij hebben een uitvoerig en fraai uitge voerd inlichtingenboekje voor Ui ZEND DEZE BON AAN: Het Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123, Den Haag verzoekt toezending inlichtingenboekje. 2157-1 Bij de Koninklijke Marine is voor flinke jongemannen van 16 jaar en ouder weer plaats in veie dienstvakken als: matroos, elektromonteur, radio-radarmonteur, telegrafist, seiner, machinist, ziekenverpleger, marinier, vliegtuigmaker (-elektromonteur, -radio-radarmonteur, •fotograaf, -bekleder-parachute pakker), vliegverkeersleider Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon in of, beter nog, kom eens praten cp een van de volgende adressen: Goes, Gemeentehuis, donderdag van 15—13-30 uur. Middelburg, Koe poortstraat 8, donderd. v. 12.30—14.00 uur. Xerneuzen, Gemeentehuis, le en 3e vrijd. v. d. maand van 13.00—14.30 uur. Zierikzce, Gemeentehuis, 2e vrijd. v. d. maand van 12.00—14.00 uur en te 's-Gravenhage. Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123. Met vreugde geven wij ken nis van de geboorte van onze dochter PIETERXELLA JANNA (PETRA). G. S. Roosje P. J. Roosje-Burger. Wilhelmïnadorp, 5 jan. 1959. De heer en mevrouw RUTTER-MULDER danken hartelijk voor de ontvangen nieuwjaarswen sen en bieden bij deze we derkerig hun gelukwensen aan. Middelburg, januari 1959. De heer en mevrouw SCHEP-WYMENGA zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw DU FOSSÉ-v. d. SLIKKE zeggen hartelijk dank voor de welgemeende nieuwjaars wensen en bieden wederke rig de hunne aan. De heer en mevrouw DE LA HAYZE- VAN BUTTINGHA WICHERS danken hartelijk voor de nieuwjaarswensen en bieden wederkerig de hunne aan. Middelburg, januari 1959. Seisdam 22. De heer en mevrouw MERKELIJN— FLINTERMAN danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden hunnerzijds de beste wensen voor 1959 aan. V Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder vloeiba- re D.D.D. dringt tot diep onder de huid, zuivert de V poriën, ontsmet en ge- V V neest. V •Xv# f 1.35 per flacon .,v geneest uw huid TVLOEISTOF - BALSEM - ZEEP! N.V. STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ' BRESKEN S-MALDEGEM gevestigd te Aardenburg. De rente der 2% obliga tielening 1942 zal met in gang van 1 januari 1959 verhoogd worden tot 5 mét dien verstande dus, dat de coupon die vervalt per 1 juli 19-59, als eerste coupon betaalbaar zal zijn op 5 rentebasis. De obligaties dienen na 1 maart 1959, doch voor 1 juli 1959 ingeleverd te wor den bij de Amsterdamsche Bank N.V. te Oostburg die voor de bijstempeling zal zorgdragen. Alleen bijge- stempelde coupons komen na 30 juni 1959 voor beta ling in aanmerking. Een en ander ingevolge besluit van de Raad van Commissaris sen. De directie. Aardenburg, 29 dec. 1959. HOEST KEELPIJN Nattermann's Bronchicum Elixir helpt, lost taai slijm op, neemt de prikkel weg. Flacon 2,- bij elke drogist. Gevraagd voor dagelijks, 93 uur of langer. Mevr. Drykoningen, Rouaansekaai 49c, Middel burg. Automobielbedrijf Opel Rekord 1958-'57-'56-'55 Karrmann Ghia '57 Peugeot 403, '57 Chevrolet Bei-Air '56 en '55 Chevrolet de Luxe Sedan, zwart '56 Opel Kapitan '57-'56 D.K.W. 3-6, '56 Fiat 600 '56 Morris Minor '56 Renanlt 4 de Luxe '57 Ford Consul '55-'54 Fiat 1100, '55-'54 Volkswagen de Luxe '56 en '54 Volkswagenbus Samba 1957. Ford Taunusbus '56-'57 Ford Bestel FK 1000, '58 Volledige garantie. Inruil, financiering. Keuze uit 50 auto's. Verkoopkantoor Willebrordnsstraat 45a, Rotterdam, tel. 01800- 89361-121947. Elke dag van v.m. 9 uur tot njn. 10 uur geopend. Speciaal a.s. zondag 11 jan. geopend van 9-6 u. Hierdoor werken "Akkertjes" zijn cachets: als U een "Akkertje" "Akkertjes" zo snel: zoudt openmaken, ziet U, dat het snel-oplosbarc ouwel-'doosje' de geneeskrachtige stoffen bevat in micro-poedervorm, zó fijn, dat het zou weg stuiven bij het geringste zuchtje. Daardoor wor den deze stoffen snel opgenomen in het organisme, daArdoor begint de werking onmiddellijk. En dat is belangrijk: elke minuut pijn is één-minuut- te-lang pijn! En zó komt het, dat U een "Akkertje" veilig kunt innemen: Bij de keuze van de "Akkertjes"-bestanddelen werd speciaal gelet op veiligheid, ook voor hart en nieren. En het fijne micropoeder voor komt elke aantasting van de maagwand door samengeperste brokjes, één van de belangrijke voordelen van de cachet-vorm boven gewone tabletten. Ondervind zelf hoe makkelijk U een "Akkertje" inneemt: Hét ouwel-'doosje' sluit de smaak van het poeder mengsel volkomen op: Uproeft niets. En een week gemaakt "Akkertje" glipt met een slokje water naar binnen vóór U het weet. Inderdaad een ideale vorm voor een geneesmiddel! Vertrouw op de goede, snelle en veilige werking van "Akkertjes": Zorg, dat U steeds "Akkertjes" in huis hebt voor mogelijke hoofdpijn, spierpijn, reumatiek, kiespijn, periodieke pijnen, of als kouvatten en griep aan de orde van de dag zijn. winkelchef J. DE GROOT, wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een gelukkig en voorspoedig 1959. Langeviele 34 Middelburg Smederij - Teerpakhuizenstraat 24. S Een gelukkig en succesvol 1959 y wordt U toegewenst door FIRMA DERT, NIEUWENDIJK 35 - VLISSINGEN en DEN BOER levert het drukwerk BIJ DE GEMEENTEPOLITIE TE AMSTERDAM bestaat voor flinke jongemannen en tevens voor enige ongehuwde jonge vrouwen gelegenheid tot plaatsing als adspirant(e) teneinde opgeleid te worden tot Geboden wordt een aantrekkelijke, behoorlijk be zoldigde werkkring. AANSTELLINGSEISEN o.m.Nederlandse nationaliteit; leeftijd van 21 t.m. 28 jaar; niet brildragend; lengte voor man nen tenminste 1.75 m, voor vrouwen tenminste 1.65 m; voor vrouwelijke gegadigden is het bezit van een MULO-DIPLOMA gewenst. Salaris gedurende de opleidingstijd Ongehuwden bruto 328,28 per maand. Gehuwden bruto 349,55 per maand en eventueel kindertoelage en duurtetoeslag. Kledingtoelage 254,40 per jaar. Vakantietoeslag 4 van de jaarwedde. Gunstige regeling voor geneeskundige verzorging van de ambtenaar en zijn gezin. Na voltooide opleiding (duur ca. 1 jaar) aan vangssalaris van agent(e) van politie 372,49, maximum 464,28 bruto per maand. Voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren bovendien de compensatie in verband met de huurverhoging. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Hoofdcommissaris van Politie te Amster dam (c), Bureau Sollicitantenonder kenmerk R.P. 1. Zorgvuldig werden de geneeskrachtige stoffen gekozen, die de inhoud van een "Akkertje" vor men. Nauwkeurig is de juiste verhouding vast gesteld. 't Is de wetenschappelijke samenstelling, die de werking van "Akkertjes" zo krachtig, veelzijdig en toch zo veilig maakt. gedeponeerd handelsmerk Dit is het, waarom een "Akkertje" afdoende iedere pijn verdrijft: 1,10, 1,50, 3,75, 4,50, 6,75. DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Segeersstraat 4 MIDDELBURG is verkrijgbaar aan stations VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES - BERGEN OP ZOOM WIJ WENSEN U IN veel geluk veel succes veel perfecte tv-uitzendingen veel ongestoorde radioprogramma's veel gemakkelijke wasdagen veel gemak, gezelligheid en sfeer in huis... allemaal wensen, die in vervulling" kunnen gaan wanneer U bij „De Lichtbron" radio of tele visie, 'n wasmachine, 'n stofzuiger of moderne verlichting koopt. L. Noordstraat 14 - MIDDELBURG - Tel. 3873 Dorpsstraat M 100a - ZUIDZANDE - Tel. 555 Erkend installateur G.E.B. en P.Z.E.M. thuiskomst van Hr. Ms. „Groningen" na een verre reis... I I I CD „Weet je wat Ik hoop „Nee „Dat mijn mevrouw een goede handcrème koopt bij Capri. Want daar hebben ze handcrèmes, die beter zijn en niet duurder. Dan voel ik me weer zacht en blank. Dan kan mijn me vrouw weer trots op me zijn enhaar man weer op zijn vrouw". Capri heeft de merken, die wij zo prettig vinden en heerlijk zijn, o.a. Sun Balm, Olivin, Cutex, Angel Skin, Hamea, Hamol, enz. in prij zen van Wegens STERFGEVAL zijn de volgende zaken DONDERDAG 8 JANUARI de hele dag te MIDDELBURG Sigarenmagazijn „DELI", P. C. JOOSSE, Vlasmarkt 2. IJs en Patates Frites I. JOZIASSE, Banckertplein 2 ('t Zand) Muziek- en Grammofoonhandel WAGENVOORT, Lange Delft 8; te SOUBURG: Bazaar „KEMELING" K. KEMELING, Paspoortstraat. te VLISSINGEN: Walstraat bazaar J. TORBIJN, Walstraat 109.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 8