mm PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Bruid op zicht WEER TWEE MAANDEN GEËIST TEGEN WACHTMEESTER EVEN NADENKEN DOPS- POEDER uit de ETHER crew, 31 cr en.... WOENSDAG 7 JANUARI 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT HET SCHOT OP DE SPOORBAAN Verdediger: onderzoek was „Ik ben ervan overtuigd, de de spoor baan bij Oldenbroek niet is bescha digd door de brisantgranaat uit het kanon, waar wachtmeester Den O. bij stond als veiligheidsonderofficier", zei kolonel L. H. Ie Fèvre de Mon- tigny in zijn pleidooi als verdediger van de 28-jarige beroepswaehtmees- ter A. J. den O. uit 't Harde tot het hoog militair gerechtshof. De wachtmeester stond terecht in be roep omdat het aan zijn g.rove schuld en nalatigheid te wijten zou zijn ge weest dat. bij schietoefeningen in hel artillerieschiètkamp Oldenbroek op 4 februari van het vorig jaar een bri santgranaat ver buiten de veilig- heidssector vlak bij de spoorbaan Zwolle-Amersfoort terecht was geko men, vlak nadat een trein was gepas seerd. De elektrische bovenleiding werd beschadigd en het treinverkeer werd lange tijd gestagneerd. De krijgsraad te velde-oost had de wachtmeester vrijgesproken, o.m overwegende dat de verantwoorde lijkheid voor de zijdelingse veiligheid bij schietoefeningen ligt bij de vei ligheidsofficier en niet bij de veilig- heidsonderoffioier. De auditeur-mili tair vorderde destijds twee maanden hechtenis. Nu, gisteren, requireerde ook de advocaat-fiscaal twee maanden hechtenis. Kolonel Le Fèvre de Montigny zeide Horizontaal: 1. lichaamsvooht; 5. ruim; 6. schip van Noach; 8. meeval lertje; 10. myth, heidens volk uit Openb. v. Johannes; 12. met gebroken schroefdraad; 13. meisjesnaam; 15. kreet; 17. element, afk.; 18. recht bank; 20. deel v. e. mast; 21. de com missie de comm. voor deze bepaal de zaak; 22. stalletje; 23. bep. wind richting, afk.; 24. belegering; 25, ele ment, afk.; 27. hen; 29. niets; 30. ver delgingsmiddel, afk.; 31. land; 33. zie •13; 34. soort pen; 36. bep. afsluiting; 37. overdreven zucht. Verticaal: 1. lichaam; 2. Eng. lengte maat, afk.; 3. muzieknoot; 4. zeer; 5. breimateriaal; 7. bep. koopvaardij schip; 8. damesvertrek; 9. wens; 11, bundel v. vuurpijlen; 12. iets to drin ken; 13. spurten!; 14. bep. boom vrucht; 16. dun plaatje; 18. jongens naam; 19. hevig; 25. soort strik; 28. holle buis; 30. corpulent; 32. toiletge rei; 33. hert; 85. muzieknoot; 36. haars inziens, afk. Welterusten o.m. dat het onderzoek ondeskundig was gedaan en met grote vooringeno menheid. Na enkele minuten wees men de wachtmeester als de schul dige aan, maanden lang daarna heeft men naar bewijzen daarvoor gezocht. Hij meende dat het vonnis van do krijgsraad juridisch Onaantastbaar is, omdat in de regiementen staat dat de veiligheideofficier verantwoordelijk is voor de zijdelingse veiligheid. De pleiter wees voorts op het tijds verschil dat hij had geconstateerd tussen het uitvallen van de stroom op de spoorbaan, tengevolge van de explosie en de schietoefeningen. Bij het onderzoek zijn alle beginse len met voeten getreden. De gehele stelling werd opgeruimd, voordat men deze had nagekeken. Zijns inziens wa- ren de veiligheidsofficier en de batte rij-officier de verantwoordelijke figu ren als er fout werd geschoten. De waarnemers hadden de explosie niet gehoord, maar de brisant-granaat was van de grootste die het Nederlandse leger heeft. Het moet daarom een kleinere explosie zijn geweest V3n een kleiner projectiel, diep in de grond, waarschijnlijk een Engelse vliegtuigbom. Aan het slot zeide de kolonel nog dat de wachtmeester veertien da gen streng arrest heeft gehad. Hij meende dat deze straf onbevoegd was opgelegd. Het hoog militair gerechtshof zal over veertien da gen arrest wijzen. Aanbesteding werken in Polder Scherpenisse Dinsdag heeft het waterschap van Scherpenisse aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van 1 januari tot 31 december 1959, van de waterkerende werken aan het wa terschap. Er werd als volgt inge schreven: J. van Vossen, Scherpenisse 69.300; M. v. d. Velde, Bruinisse 69.000; J. F. Warrens, Ossenisse 68.900; A. J. Herwig, Willemstad 68.200; G. A. Sponsëlee, Klooster- zande 67.400; W. Vlot, Sliedrecht 67.346: K. Trlöst en J. de Oude. Biervliet 66.490; A. en D. C. v. d. Werf, Soherpenisse 65.300. Koninklijke onderscheiding voor controleur In verband met zijn 40-jarig dienst- jubileum bij de Z.V.T.M. rei let e bur- Semeester P, L. D. J. van Oeveren n Axel aan de heer R. J. de Wit, de bronzen medaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau uit. Tijdens deze plechtigheid werd o.m. -het woord gevoerd door ir. J. F. Denie, directeur van de Z.V.T.M. De jubila- Afwijzing subsidie voor twee landbouwscholen Ged. Staten achten toekenning niet verantwoord Ged. Staten wijzen in hun antwoord op het algemeen verslag van de sta- tenafdelingen over het voorstel om afwijzend te beschikken over de sub sidiëring van de bijzondere middelba re landbouwscholen te Middelburg en Hulst er op, dat de provincie reeds tal van jaren geheel onverplicht aan zienlijke bijdragen heeft verleend in de slichtingskosten, zowel van lager als van middelbare land- en tuin bouwscholen. Het Statenlid dat opmerkte, dat het bijzonder onderwijs blijkbaar nog steeds niet nodig gevonden wordt, geeft naar de mening van Gedepu teerde Staten een verkeerde voorstel ling over het standpunt van hun col lege. Gedeputeerden hebben in hun voorstel geenszins een voorkeur voor openbaar landbouwonderwijs willen uitspreken, aldus het antwoord. Een der Statenleden meende, dat het afwijzend voorstel uitsluitend op het minder gunstige beeld van de pro vinciale begroting is gebaseerd. Dit is naar zijn mening bijzonder teleur stellend gezien de grote bedragen, die desondanks voor allerlei andere cul turele doeleinden worden gevoteerd. Dit lid merkte voorts nog op, dat de aanvragers zeer bescheiden zijn ge weest. Een reeks van jaren hebben de schoolverenigingen 25 subsidie ge geven. Zij vragen nu om daarvan de helft, 12% door de provincie te doen betalen. Van de zijde van Ged. Staten werd hierop geantwoord, dat het college om financiële redenen had besloten voor te stellen geen subsidie te verlenen. Zij staan op het stand- iunt dat de provincie reeds het hare teeft bijgedragen in de stichtingskos- ten der scholen, en dat de exploitatie een zaak voor het rijk is. Een ander lid trok hierbij een verge lijking tussen de provincie Zeeland waar tot nu toe niets gedaan werd aan de subsidiëring van het land bouwonderwijs en andere provincies, die wel bijdragen geven voor dit doel. Van de zijde van Ged. Staten werd hierop geantwoord, dat de aanvrage zeker billijk is. Indien het college wist, dat met ingang van 1 januari 1959 of 1960 de gelijkstelling in de wet vastgelegd zou worden, dan zou het verlenen van subsidies voor deze scholen geen beletsel zijn. Nu is het een zwevend iets en weet het provin- ciaal bestuur niet waar het aan toe is. Gedeputeerde Staten vinden dan ook in het algemeen verslag geen aanleiding wijziging te brengeji in hun voorstel. ris mocht tijdens de receptie in res taurant „Zomerlust" vele blijken van waardering ontvangen, waaronder een fraai geschenk' van het personeel van de Z.V.T.M., aangeboden door de heer A. Lippens. *n Kwaliteitsproduct »an ds Wfbart-Fabriekon. 70 an 90 ct alléén bi) Apothekers en Drogisten SLECHTE SPIJSVERTERING DONDERDAG JANUARI. HILVERSUM I. «3 m 748 lec/s. 7.00 AVRO. 7.30 VPRO. 8.00—14.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws, 7.10 Oym. 7.M Gram VPRO: 7-60 Dagopening. AVRO: 8X0 Nws. 8.15 Gram- 900 Gym. voor de vrouw. 940 voor de vrouw. 9-15 Gram 9X5 Waterst. 9 40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10X0 Voor de kleuters. 11.00 Tussen de wal en het schip, caus. 11.15 Alt en piano. 11-35 Gr RADIO- EN T.V.-RUBRIEK AWWWWWW»AAAAWWNA scnvijveu Schelt voor een nationaal omroepplan van de VJ'.R.O. Gisteren heeft de V.I\ït.O. een „schets voor oen nationaal omroep plan", waaraan 't bestuur Jaren heeft gewerkt, aan de openbaarheid prijs gegeven. Niet met do hoop en zelfs niet de bedoeling dat «e hierin ge dane voorstellen nu binnen afzienbare tijd uitvoering ztdlen krijgen, muar wel in do verwachting, dat dit door wrochte, zeer ingenieuze Htuk een po sitieve bijdrage zal vormen tot de discus9lo over de toekomst van ons omroepbestel. Do V.BJt.O. nam als uitgangspunt dat in allo onderdelen van ons leven maatschappelijk, religieus, op sportgebied een ontwikkeling merkbaar is naar eendraohtsvorming. Nationaal en internationaal begint - -1 men in te zien, dat samenwerking dnjfsieven, caus. 13X0 Nws- i3.k> Meded. met aanvaarding van gemeenschap- 13-20 Gram. 13AS Beuraber. 14 00 Instr kwint. 14X5 Zijn zeven vrouwen hoorsp- 15.15 Voor de vrouw. 16.00 Van vier tot vijf. 17 00 Voor de jeugd. 17.45 Lichte muz. 18.00 Nws. 18.15 Amu8. muz. 18.45 Sport- praatje. 18.23 Gesproken brief uit Lon den, caus. 19.00 Voor de kinderen. 19 03 Ga er eens voor zitten. 20.00 Nws. 20-05 Radio Philh.ork. en soliste. (Ip de pau ze: plm. 20.4521.05 De laatste witte plek van ons Koninkrijk vraaggesprek). 21X5 Sopr. piano en fluit. 2215 Gevar. muz. 22.40 Act, WX0 8portaet. L 00 Nws. 23.15 Koersen van New York. 23 25—24.00 Gr. HILVERSUM II. 29» m 1007 kc/s. 7X0 KRO. 10.00 NCRV. 11,00 KRO. 14.00—24.00 NCRV. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.30 Voor de j jeugd. 7.40 Gram. 7.45 Morgengebed en lit. kal. 8 00 Nws. 8.15 Gram. 8.50 Voor de hulsvrouw. 9.40 Gram. NCRV: 10.00 Gram. 1030 Morgendienst. KRO: 11.00 Voor de zieken- 11.45 Gewijde muz. 12.00 Middagklok noodklok. 18,03 Gram. 12.25 voor de boeren. 12.35 Land- en tulnbouwmeded. 12.38 Gram- 12.50 Act. i 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 15-20 Lichte muz. 13.40 Dansork. en solist. NCRV: 14.00 Promenade-ork. en solist. 14.45 Instr- trio. 15.10 Kamerork. en solist. 16.00 Bijbelover denking. 16.30 Pianorecital. 17.00 Voor de jeugd. 1730 Gram. 17.40 Beursber. 17.45 Lichte muz. 18.15 Sport. 18.30 Lichte muz 18.50 Sociaal perspectief. 19.00 Nws- en weerber. 19.10 Op de man af caus. 19.15 Vocaal ens. 1940 Radiokrant. 19.50 Pol caus. 20.00 Gevar. progr. 22.00 Periodie ken parade. 22.10 Orgelconc, 22,40 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15 Zaalsportuitsl. 23.2024.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 20.00 Journ- en weeroverzicht. VPRO: 20 20 Gesprek aan de schrijftafel. 20.30 Oude lilms. 20x0 Jazzmuziek, cir cusprogramma en zang. 21.23 Rep, VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19.00 Voor de kinderen. 10.30 Nws- 20.00 T.V.-exploralle. 20.50 Filmprogramma 22.00 Stemmingsprogramma. 2230 Nws. BRUSSEL. 484 m 620 kc/s. 12X0 Gram. 12.30 Hammondorgelspel. 13.00 Nws. 14X0 Oude muziek- 15,30 en 16.05 Gr 16,30 Lichte muz. 17 00 Nws. 17.10 Gram. 17.20 Kamermuz. 19 30 Nws. 20.00 Gevar. programma. 22.00 Nws- 22-10 Gevar. muz. 22X5 Nieuws. pelijke taken en verantwoordeliikhl den maar met behoud van het eigene een noodzaak is. Bij deze ontwikke ling mogen de massa-communicatie- Radio-actie Alles op één kaart Ook dit jaar zal een der omroep verenigingen een radio-actie met kleine en grote geschenken en zelfs (weer) met topprijzen ontketenen ten bate van een charitatief doel. Het is ditmaal de A.V.R.Ó. die on der het motto „Een gezonde jeugd is alles waard", „alles op een kaartt" gaat zetten in een nieuw radiospel, waarvan de netto op brengsten ten deel vallen aan de sectie jeugdzorg van de Nederland se Jeugdgemeenschap aan het Cen traal Genootschap voor Kinderher stellingsoorden en Gezondheidsko lonies en aan de Stichting Vakan tieverblijven Lagere Schooljeugd. Het bedrijfsleven zorgt met de no dige reklame voor de prijzen, die een totale waarde hebben van circa twee ton. Dezer dagen wordt in het gehele land een krant huis aan huis verspreid. Met een bon uit deze Icrant krijgt de luisteraar desge wenst bij een kruidenier een land* kaart. Aan de hand van deze kaart kan men tijdens iedere uitzending van het spel twee plaatsnamen ra den, waarvan twee teams de week daarop in een hersengymnastiek* wedstrijd tegen elkander uitkomen. Het is de bedoeling, dat de luiste raars behalve de beide plaatsna men ook de uitslag van de wed strijd raden alsmede de namen van twee bedrijven die in deze plaatsen zijn gevestigd. Zijn „gok" kan men vermolden op. eon brief kaart met extra postzegels (mini mum vijftig cent, maximum een gulden"alsmede en dit is een nieuw element met een vermol ding van de bestemming van dit geld voor welke der drie deelne mende organisaties. Het spel begint op dinsdag 27 ja nuari tussen 19 en 20 uur. Flip van der Schalie heeft de ï'egle. Voor elk van de 15 uitzendingen zijn meer dan 190 prijzen beschikbaar. 1064. Góthai had een ogen blik gevreesd, dat de Aard- mens hem op het laatste nippertje nog zou ontsnap pen, toen hij zag hoe de Horzel over de rand van het ravijn wegdook. Hij raasde en tierde als een bezetene tegen de bedieners van de magnetorstraal. De mannen Waren die woedeuitbarstin gen wel gewend en concen treerden hun aandacht ge heel op hun taak. Kalm richtten zij de straal op het punt waar de vluchteling verdwenen was. Zij kenden de kracht van hun apparaat en inderdaad werd even la ter de Horzel langzaam uit Kunt U niet slapen door reumatiek, spit, ischias, hoofd- en zenuwpijnen jgj ^vierdaT^oog^tVok: neem dan Togal. Togal verdrijft ken. Gothai's scheldwoorden snel en afdoende die pijnen en U veranderden eensklaps in slaapt daardoor weer rustig de ge- loftuitingen. De mannen hele nacht. Togal kan baten waar grijnsden zelfbewust... Het dfl?o™d«C°/^JaXkUvVoo" Voor de intlUenden'van'deShastarschepen. die ae nieren en is onscnaaeii]K voor h boyen de Zwarte Burcht kruisten, was I Bl,1 aP°th. en drog. he^ een fantastische aanblik, toen de lang- 0,95, 2,40 en 8,88. verbeide ontploffing plaatsvond. Nadat de schokgolven gepasseerd waren en de stofwol ken optrokken, was er van het roversnest wei nig meer over dan een chaotische puinhoop... Gelukkig voor piloot Storm liet niet iedereen daar boven zijn aandacht afleiden door die spectaculaire finale. Een der uitkijkers van het vlaggeschip had nog juist gezien hoe de Horzel in de rivier smaktol middelen radio en tclevislo niet ach terblijven. Maar het gevaar dreigt, dut de omroepwet een verouderde si tuatie fixeert. Het bestuur zet uiteen, dat ona om roepbestel voor dc oorlog seperatief werkte en na de oorlog federatief. De oprichting van de N.R.U. in 19-17 betekende een herstel van de voor oorlogse toestanden, zij dat er afwij kingen waren, zoals betreft de sa menwerking met technische appara tuur e.d. Op programmatisch gebied faalde de samenwerking evenwel vol komen. Volgens dc V.P.R.O. kan al leen een organisch omroepbestel lelden tot een oplossing van het omroepvraagstuk in waarlijk natio nale zin. Bij alle centralisatie der aanwezige krachten aldus het plan moet volledig recht gedaan wor den aan de betrekkolijke mate van zelfstandigheid der geestelijko en maatschappelijke stromingen, zoals die in ons volk leven. Er dient dus gezocht to worden naar een beheers vorm, waarin do verschillende bevol kingsgroepen gelegenheid krijgen, «ich zelfstandig to uiten, zonder dal daardoor het nationale karakter van de omroep wordt ontzet. Bij de prak tische verwezenlijking daarvoor wordt uitgegaan van een „centraal programma", aan do totstandkoming waarvan behalvo de bestaande om roepverenigingen ook een groot aan tal culturele organen meewerkt en een „federatief programma", dat in het centrale programma is opgeno men, dat elementen van levensbe schouwelijke aard bevat en waarop de omroepverenigingen een beslissen de invloed hebbon. Het plan gaat ervan uit, dat op deze- manier het omroepprogramma uit één creatief centrum tot stand kan stromin gen autonomie. De omroepverenigin gen zouden dus blijven bestaan. Hun lédental zou hun zendmogelijkheden blijven bepalen die zelfstandig ge realiseerd kunnen worden in het fe deratief programma, echter niet ln die zin, aat de omroepverenigingen programma-onderdelen door middel van eigen programmastaven voorbe reiden en uitvoeren. De omroepvereni gingen zouden grote offers moeten brengen: ze zouden zich moeten be perken tot de verzorging van die pro- grammastof, die zozeer het karakter draagt van de eigon levensbeschou welijke groepering, dat dezo op een zelfstandige verzorging aanspraak mag maken. Een beperkte staf van medewerkers is daartoe voldoende. Het is uiteraard onmogelijk, in zo'n kort bestek ln te gaan op de merites van dit ingewikkelde en diep ingrij pende plan. Alleen willen we conclu deren. dat in deze uitvoering een ver antwoord gecoördineerd programma ongetwijfeld veel heter mogelijk zou zijn dan tot dusver. Het zwakke punt is echter, dat de omroepverenigingen hun „erfelijke belasting" meeslepen. De kernvraag is immers, hoeveel on derdelen federatief verzorgd moeten worden, of wel hoe vaak men een „ei gen geluid" wil laten horen. Wordt dit al te zeer beperkt, dan zullen de om roepverenigingen nooit en te nimmer hun posities prijs willen geven. On getwijfeld heeft het sehetsplnn inte ressante mogelijkheden, maar wie in ons bizarre omroepwereldje thuis is geeft het weinig kans, komen. Anderzijds krijgen al telijke en maatschappelijke 1 Vrachtauto's botsten te St.-Laurens Maandagmorgen kwamen op deGol- steinsweg te Sint-Laurens twee vrachtauto's met elkaar in botsing toen de chauffeur C. W. een vracht auto van de firma B. te Sint-Laurens, bestuurd door P. G., wilde passeren. Bij het voorbijrijden slipte de auto van W. waardoor hij tegen de andere auto reed, die zo ernstig beschadigd werd, dat deze weggesleept moest worden. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Benoeming Tot besteller der P.T.T. in vaste dienst, met standplaats Zaamslag, werd met ingang van 1 februari be noemd de heer J. Bakker te Stoppel dijk (gem. Vogelwaarde). FIIJIM.CTOM VAN MARGARET MALCOLN 28 Caroline aarzelde. Op echt vrouwe lijke manier en als orn Kit nog ver- langencter te maken, zei ze tenslotte glimlachend: „O, dat heeft de tijd". „Zeker niet", drong hij aan. „Morgen willen al die Fransen die ik uit net restaurant zag komen, beslag op je leggen. Je zult geweldig in trek zijn en mij vergeten". „Neen, dat zal ik niet. In elk geval blijf je voor mij onafscheidelijk ver bonden met mijn eerste dag in de „Maintenon". „Ik zou andere herinneringen aan jou willen hebben", vezekerde Kit haas tig. Toen hoorde hij 't naderen van een motor. „Misschien oen taxi", zei hij hoopvol. En beiden keerden hun gezicht in die richting. Het was geen taxi, maar een parti culiere auto met chauffeur, die lang zaam reed. Kit keek de andore kant op. „Hier zullen we geen taxi krijgen", meen de hij. „Aan de overzij zal er wel een te nden zijn." Caroline antwoordde niet, want ze had niet gehoord wat hij zei. Mis schien verbeeldde ze het zich, maar ze was cr vrijwel van overtuigd, dat de auto iets langzamer was gaan rijden toen hij naderbij kwam. Het volgende ogenblik had hii er spoed achter gezet en was weldra uit het gezicht. Maar in die enkele seconden had ze gezien wie erin zat. Dat was Raoul Pierre en hun blik ken hadden elkaar ontmoet. Er bekroop haar pen vreemd gevoel van vermoeidheid en uitputting. Op eens kreeg ze hoofdpijn en verlang de ze naar huis. O, nu het verrassen de moment voorbij was, drong het tot haar door, dat hij geen enkel blijk van herkenning had gegeven. Zijn gezicht was een maskor geweest en toch wist ze zeker, dat hij haar had opgemerkt. Met enige inspanning herstelde ze zich en zag, dat Kit in beweging was gekomen. Vlug en nauwelijks wetend wat ze deed, regolde ze haar gang naar de zijne. Allerlei gedachten be stormden haar, maar zo verward en togenstrijdig, dat ze zich geen helder idee kon vormen. Als Raoul Pierre haar eens gevolgd was. Zou hij van plan zijn geweest haar thuis te brengen? Neen, dat was onmogelijk, want in dat geval zou hij hebben gestopt en haar heb ben verzooht ln te stappen. Had ze aan hot slot van deze prachtige avond iets heerlijks gemist door haar overhaast vertrek zonder hem goedenacht te zeggen of de kans tot oen beleefdheid zijnerzijds te geven. Och, wat baatte al dat denken en zichzelf vragen stollen. Het leidde tot niets, dacht zij. „Ik zal nooit we ten wat ik gemist heb en evenmin of ik maar een illusie heb gekoesterd." Kit nam haar hand, die ongevoelig bleef voor de warme druk van zijn vingers. „Moe?" vroeg hij. „Een beetje'1, antwoordde Caroline, maar die vermoeidheid was énkel geestelijk. „Dat dacht ik al. Je hebt de laatste vijf minuten geen woord gezegd." Caroline herstelde zich. Ze waren nu de brug over en stonden naast elkan der op het trottoir. „Er viel niets bijzonders te zeggen en ik zag uit naar een taxi". Ook Kit keek om zich heen. „Als er niet gauw een komt, wordt het te laat om nog naar een boulevardcafé tc gaan", zei hij. De idee, dat ze nu met Kit een heel gesprek zou moeten voeren, terwijl Raoul al haar gedachten in beslag nam, stond Caroline tegen. Daarom zei ze, met meer aandrang don ze zelf besefte en niet wetend, hoe wei nig complimenteus het klonk: „O, laat ons vanavond niet meer ergens I heen gaan. Een andere avond alsje blieft. Ik ben moe en wil liever dade lijk naar huis, want ik verlang naar mijn bed". Kit fronste de wenkbrauwen, terwijl hij haar wat verbaasd aanzag. „Hm", merkte hij op, „dus je bent van mening veranderd. Ik begrijp het niet goed, want daareven had je er wel zin In". „Dat kwam omdat ik er niet over had nagedacht. Je voorstel om naar een café te gaan klonk heel verleidelijk, maar lk had totaal vergeten, dat ik morgen vroeg opstaan moet omdat ik om negen uur een schilderles moet bijwonen en er nog heel wat te doen is in het appartement voor ik uitga schoonmaken, kleren wassen, strij ken enzovoort". „Kan je kamergenote dat niet eens doen". Fanny? O, ze is niet huishoudelijk aangelegd en zou niet weten waar mee ze moest beginnen. Ze zou er zo'n chaos van maken, dat ik het ten slotte heel wat vlugger kan opknap pen". „Je hebt zeker bezwaar oir met me uit te gaan". „Alleen vanavond", verzekerde ze vriendelijk, omdat ze hem niet wilde kwetsen. „Een andere keer graag". „Wanneer?" „Dat weet ik niet. Ik zie er tegen op oen afspraak te maken, die lk mis schien niet zou kunnen nakomen". „Nu, over een paar dagen ben je to taal bezet; dat zul je zien". Caroline had amper de deur van hun gemeenschappelijk verblijf geopend en was blnnengetrteden, toen Fanny al op haar afstormde. „Ik ben expres opgebleven om jou nog to spreken", zei ze en Caroline begreep, dat Fanny, die haar de nieu we baan had bezorgd, nu groot en tot zekere hoogte persoonlijk belang stelde ln de prestaties van haar be schermelinge. Fanny verwachtte niet meer of minder dan een relaas van Carolines eerste avond in de „Main tenon". Er zat niets anders op dan aan deze wens gehoor te geven. Be weringen over vermoeidheid en be hoefte aan slaap zouden niets uitwer ken. Als zo 't wilde kon Fanny onver biddelijk zijn. •Caroline stelde voor, dat ze koffie zou zetten en voegde dc daad bij het woord, terwijl ze zich meteen uit kleedde. Haar gedachten waren ge heel van een en dezelfde persoon ver vuld; verder scheen niets er op aan te komen. Ze bewoog zich als in een droom, antwoordde alk Fanny het woord tot haar richtte, maar mees tentijds dacht ze aan heel iets anders. „Luister nu eens kindlief; geef me duidelijk antwoord", hoorde zo zeg gen, De stem was haar bekend en ze richtte zich met een ruk op. „En?" woog ze, mot een verschrikte blik van haar grijze ogen naar Fan ny, die in een ochtendjapon mot ge kruiste benen op het bed zat. Zij had een heel commentaar over de „Main tenon" ten beste gegeven, onderwijl tal van door haar zelf gestelde vra gen beantwoordend, tot ze er genoeg van kreeg. „Nu Is het jouw beurt", ging ze voort. „Tot-nu-toe heb je weinig anders gedaan dan me toe- grommen als een varken". Caroline moest eenklaps glimlachen, wat de hele uitdrukking van haar ge zicht veranderde. „Zo heeft ze me vanavond ook al ge noemd", vertelde ze. „Wie zij?" vroeg Fanny, een sigaret aanstekend; ze begreep dat het amu sant werd. „Nini". „Nu, ik zou wel eens willen, dat iemand mij voor varken uitschold", riep Fanny uit. „Het schijnt, dat je je daar een vijandin hebt gemaakt. Wat heb jij daarop-gezegd?" „O", antwoordde Caroline, glimla chend bij de herinnering. „Ik heb haar in het kantoor opgesloten, maar dat was vóór ze me „varken" noem de". Nu was Fanny vol bewondering. „Stille wateren hebben diepe gron den", riep ze. „Ik had nooit gedacht, dat je zo uit de hoek kon komen". Uit de beschrijving, die Caroline reeds van Nini's persoontje had ge geven, had Fanny al heftige antipa thie tegen Raoul's secretaresse opge vat. „Hm", ging zo voort, „ik geloof dut als jij mijn Georges inpalmde, ik jo nog heel wat erger zou noemen dan „varken". Caroline bloosde hevig. „Je praat on- zin, Fanny", protesteerde zo. „Heus? Nu. je behoeft me niet te vertellen wat er vanavond gebeurd is. Ik weet het al". „Wat weet je?" „Dat jij schat, verliefd bent". (wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7