Ril SJ>lC!ALE ^RKOOP mo Waar zijn onze schepen? mmmiL HET ROTANHUIS SENSATIONELE GORDIJNSTOFFENVERKOOP UNIEKE KOOPJES zoals overwint! Bk de hardnekkigste in C0RSETTEN, STEP-INS en BUSTEHOUDERS Restanten halve prijs Geweldig voordeel! reclame-aanbieding REISTASSEN 9,95 BIJOU OFFICIËLE PUBLIKATIES ALLES „DRAAIT" OM 9,98 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 JANUARI 1959 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Lichte daling door aanbod 5 Jan. 6 jan. Nederland 1951 (3ft) 93 ft 94 Nederland 1948 (3ft) 87 a7>/« Nederland 1955 (3ft) 87 ft 88'/. Nederland 1047. (3ft) 80% 90{è Nederland 1937 3 87ft 87% Dollarlening 1947 3 90ft 90% Investeringscert. 3 96H 96% Nederland 1962-64 3 95 ri 95% Nederland N.W.S. 2ft 95% Ned. lndië 1937 3 90H 91 8 Woningbouwlening 1957 110 UOft Grootboek 1946 3 88>/« Nat. Handelsbank 143ft 155% Ned. Handelmij. 187ft 190 Alg. Kunstzijde Unie 278ft 284 Berghs' en Jurgens 272 272 Calvé-Delft 432 42? V» Hoogovens n.r. 341 333 Ned. Kabelfabriek 304 305 Philips 491% 491 ft Unilever 449ft 446 Wllton-Feljenoord 200ft 200 ft Kon- Petroleum Mij. 181 182 Amsterdam Rubber 87 ft 86ft Holland Amerika Lijn 161ft 163V. Kon. Paketvaart 427'/. 131 Rotterdamse Lloyd 141% 150 Scheepvaart Unie 144% Stv. Mij. Nederland !66ft 172 ft H.V.A. 133'/. 13!'/g Deli Mij. 135.40 137 Bank van Ned. gem- 0-5-10 108% Van Berkels Patent 220 Centrale Suiker 290 288 Kon. Mij. De ScheldeN.B. 222 225 Intern Nickel 88% 87 American Motors 39A 38ft ooft Anaconda eon Baltimore en Ohio 46 47 Bethlehem Steel 62'/. 52ft General Motors 49H soft Kennecott 97 ft 96ft Missouri K T. 7 ft New York Central 29ft 31 Pennsylvania 19% 19% Republic Steel 73 74 Shell OU Comp, 83% 85% Title Water 84,'* 24 ft U.S. Steel 36% 35'A Nat, Can. Corp. 14% 14% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 87 ft 83 Breda 1954 82 V» 82 ft Eindhoven 1954 82% Enschede 1854 83 831 Den Haag 1952 I 95 Den Haag 1952 II 93 ft Rotterdam 1962 II 85 ft 95 Rotterdam 1953 H 95V. 95 utrecht 1952 100 99 ft Amsterdam 1956 I 86ft 86 ft Amsterdam 1956 II 96'/s Mft Amsterdam 1956 lil 95 ft 96 Amsterdam '33 (C en A) 99 ft 99% Dordrecht 1956 85% 85s, Alkmaar 1956 84 84b ANP-CBS-BEURSINDICES. 2-1 5-1 6-1 Intern. Concerns 37550 376.39 378.74 Industrie 173 Jt 175.78 177.45 Scheepvaart 15126 154.09 158.81 Banken 138-22 142.30 142.14 Indon. fondsen 103.32 104.20 105.67 Algemeen 25473 256.35 257.23 Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.57%—10.58%; New Yori 3.76H—J.77A; Montreal S.90%-3.90ft Parijs 76.85—76.95; Brussel 755ft- 7.56; Frankfort 90.23—9048; Stock holm 72.90—72.95; ZUrich 87.41- 87.46; Milaan 60.48ft—80.53ft; Ko penhagen *54.68—54.73; Oslo 62.84'/! -52,89ft; Wenen 14.5Sft—14.56ft. Ankarn 3-77—3.77ft; Praag 62.84- 52.94; Lissabon 13.18%—13.20%; nen 14.55ft—14-50'/.. De affaire voor de Internationale waar den bleef gistermiddag binnen nauwe grenzen. De situatlo in de Belgische Congo en de niet-overtuigende 6lotkoer- sen van Wellstreet waren oorzaak dat het publiek hier en daar tot winstne» mingen overging. Hierdoor viel er bij de opening wat middenkoersaanbod te ver werken, waardoor de koersen, over vrij wel de gehele linie, beneden die van de vorige slotprijzen kwamen t® liggen. Dit was vooral het geval voor de certifica ten Unilever die op een prijs van 444 circa 6 punten lager openden. Hierna trad in deze hoek een herstel In waar door de koers opliep tot 446. Aandelen Philips werden rond de 490 verhandeld, min 2 punten. Ter beurze gaan geruch ten over een hoger slotdividend van de Philipsaandelen- Hierdoor bestaat er weinig animo voor de nieuwe aandelen, die, zoals bekend, niet delen in dit slót- dividend- De geregistreerde omzet van eergisteren heeft voor de nieuwe aande len slechts nominaal f 58.000 bedragen tegen f 291.000 voor de oude aandelen De maatschappij beschikt over een goede orderportefeuille en door de grote sprei- ding van het bedrijf heeft het concern flinke expansiemogelijkheden, aldus de beurs. A-KU.'s waren bij opening circa 2 punten lager doch konden daarna tot 283ft aantrekken, waardoor een winst, ten opzichte van eergisteren, kon wor den geboekt van ruim 4 punten. Aande len Kon. Olie bleven nauwelijks prijs houdend bij een minimale omzet. K-L. M. had een goede vlucht en. werd een paar gulden hoger geadviseerd. De laagst gedane prijzen voor Unilevers, Philips en AKU's in de morgenuren waren resp 442, 486 en 274. De vaste tendentie, die eergisteren voor de scheepvaartwaarden intrad, hield ook gisteren aan. De koerswinsten beliepen l tot 4 punten. Er ging in deze hoek meer om dan de laatste dagen gewoon lijk het geval ls geweest. Van de leiden de cultures was de stemming voor Am sterdam Rubbers zwak, die voor Deli aan de vaste kant. Van de staatsfondsen kwam de nieuwe 4ft procent lening gisteren voor het eerst boven de 1 maal parlkoer#. De stemming voor de staatsobligaties was aan de vaste kant. Er voltrok zich gistermiddag een flinke LEZERS SCHRIJVEN Kritiek op „kritiek" Mot verbazing heb Ik het stuk van Bukkens gelezen in het nummer van 30 december 1958. Eorlijk gezegd heb ik niet goed begre pen, dat iets dergelijks in de P.Z.C. wordt opgenomen. Door dit gedoe worden niet'alleen de leden van de kunstkring „Het Zuiden" op een kwa jongensachtige manier in het zonnetje gezet, maar ook de heer Van B. van do P.Z.C. Er bestaat nog steeds een grote mensen, die menen overal van te hebben en die direct klaar staan mot het vellen van een oordeel, dat dan meestal kant noch wal raakt. Bukkens verkeert nog in de opstandi- fe periode, die meestal ln de puberteit egint en dan nog enkele jaren duurt. Sommigen bliiven hun hele leven in deze periode steken. Ik zou Bukkens willen aanraden, wan neer hij zich tenminste voor schilde rijen interesseert en hij eventueel be hoefte heeft zijn visie hierover in de krant te zetten, eerst eens na te gaan, wat een schilderij of tekening eigen lijk is. Hij zou b.v. de kunstgeschiede nis eens grondig kunnen bestuderen. Over een jaar of tien zou hij misschien wel ln staat zijn. zich voorzichtig op dit glibberige pad te begeven, alslen- mlnste zijn animo al niet veel eerder over zou zijri. Vlisslngen F. van Roessel. Naschrift: Bij deze laatste reactie op hot inge zonden stuk van de heor Bukkens (wij sluiten hierbij de discussie) willen wij nog aantekenen, dat diens bijdrage opgenomen werd, omdat de rubriek „Lezers schrijven" nu eenmaal open staat voor een ieder, die uiteraard binnen de perken van de normaal gel dende fatsoensnormen zijn hart wil luchten. Daarom werd ook zijn „kri tiek" geplaatst, ondanks het feit, dat de heer Bukkens de voor een buiten staander misschien begrijpelijke fout maakte om werk van amateurschil ders te vergelijken met dat van be roepsmensen. Overigens zij nog onge merkt, dat onze redacteur Van B. er tegen kan om in het zonnetje gezet te worden. Hij heeft geen boter op het hoofd. Redactie P.Z.O. Zeeuwse damrubriek In de jongste Zeeuwse damrubriek staat een onjuistheid. De heer A. van Sorge is ten onrechte gerangschikt onder de jeugdige spelers. Dit ls niet waar, want de neer Van Sorge speelt reeds langer mee. Bovendien vermeld den wij, dat de heer M. F. de Jonge uit Middelburg nimmer het hoofd klasse-kampioenschap van Zoeland heeft behaald. Ook dit is niet Juist. handel in een open hoek voor de aan delen National# Handelsbank die van 148 opliepen tot 156, tegenover eergiste ren 143ft. Oude geruchten ever overna me traden gistermiddag weer near voren en hierop was de vraag voor deze aan delen hoofdzakelijk gepasseerd. Prolongatie 3'/. pet. Aagtedijk 4 te Amsterdam- Aagtekerk 6 te Hamburg. Aalsdljk 5 v. Suez n. Hallfax. Aardijk 5 v. Halifax n. Tripoll. Abbekerk 2 dw. v. Kp. St. Vincent. Alblreo 4 te Hamburg. Alcor 4 te Santos. Alhena 4 28 m. zw. v. Kp- St. Vincent Almdljk 3 150 m. n. v. Azoren. Alnatl 3 te Buenos Aires. Alphacca pass 4 Saba. Alphard 4 v. Hamburg n. Rotterdam. Amerskerk 2 te Belra Appingedam 5 150 m no. v. Kp. Villana. Arendskerk 6 te Manilla. Arkeldijk 3 te Singapore. Astrid Naess p. 4 ell. Masira n Bantanura AtUs 4 250 m zo. v. Kp. Hatteras- Ball 2 te Soerabaja. Bawean 5 te Penang. Binnenhaven 4 100 m. no. v. Casablanca. Brinio 4 te Amsterdam- Calamares 4 te Los Angeles. Calli8to 4 450 m. t. n. v. Finisterre. Caltex Arnhem 4 36 m z. v. Cyprus. Caltex Delft p. 4 The Brothers. Caltex Nederland 4 45 m. o. v. Sabang Caltex Rotterdam p. 4 Bona. Camilla 3 265 m. nnw v. Paramaribo. Carillo 5 v. Ciudad Bollvar n. Los Angeles. Colytto 4 270 m wtz v, Balboa. Crania 4 70 m. no. v. Ouessant. Dordrecht 4 120 m- w. v- Key West. Duivendljk 4 780 m. no v- Puerto Rico- Eenhoorn 4 te Rotterdam. Esso Nederland 4 220 m. ono. v. Aden. Friesland (KRL) 1 te Beira. Gaasterkerk 3 te Hongkong. Garoet 4 van Le Havre, Groote Beer p. 4 Gibraltar n. R'dam. Harold 4 dw. v. Gotland. Heemskerk 2 te Hamburg. Holendrecht 3 v. A'dam n. Baltimore. Hoogland 3 te Rotterdam. Houtman 5 v. Mauritius n. Pt. Elizabeth- Hulst 3 v. R'dam n. Lissabon. Hydra 3 te San Jose. Hoogkerk 5 te Port Elizabeth. Ivoorkust 4 te Le Havre. Kabylla 5 v. Stockholm n- R'dam. Kara 4 v- Thameshaven n. Killingholme. Kermia S v- R'dam n. Donges. Khasiella 6 v- Napels n. Malta. Korenia 6 v. Thameshaven n. R'dam. Kosicia 5 v. Pt. Cardon n. Trinidad. Krebsia 4 te Oslo. Kreeft 4 185 m- ono. v. Madeira. Kryptos 4 30 m- z v. Kuria Muria eil. KopJanella 4 v Pt. Harcourt n. Curasao. Laagkerk 3 te Agaba. Laarderkerk 4 te Bahrein. Langkoeas 5 te Tandjong Mani. Lekkerkerk 5 v. Catania ji. R'dam. Lelykerk 4 loo m ozo. v Kp. st- Vincent. Leopoldskerk 3 v. R'dam n. Londen. Leto 4 145 m- nw v. Freetown. Limburg 6 v. Pt. Said n. Venetië. Lissekerk 3 te Rotterdam. Loenerkerk 5 v. Hamburg te Szczecin. Laurenskerk 4 v. Bahrein n. Basra. Maasland 4 70 m. zo v. Recife. Maetsuycker 3 v. Singapore n. Fremantle. Malea 4 35 m. o. v Mackay. Marie Christine 3 te Scaham. Marietje Bohmer 2 te Londen. Meliskerk 5 v. Bahrein n. Koeweit. Merwede 1 te Lagos- Heden overleed, na een kortstondige ziekte, on ze geliefde schoonzus ter en tante ELISABETH BROUWER, van in de ouderdom ruim 82 jaar. Goes: C. Brouwer- Nicolai. Neven en nichten. Goes, 5 januari 1959. Huize Randwijck. De teraardebestelling zal plaatsvinden don derdag 8 januari 1959. Vertrek sterfhuis, des namiddags 2 uur. Heden overleed, nog onverwachts, onze lie ve vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder S. M. KOOLS, geboren PROVOOST, in de ouderdom van bijna 85 jaar. Aardenburg: A. D. Kools Breskens: M. J. Eekhout- Kools J. A. Eekhout Rotterdam: M. Eekhout Aardenburg, 6 jan. '59. De teraardebestelling zal plaatshebbon op vrijdag 9 januari a.s., om 15 uur, op de alge mene begraafplaats te Aardenburg. Voor de vele bewijzen van deelneming na het overlij den van onze lieve groot moeder, zuster, behuwdzus ter. schoonmoeder, schoon dochter en tante KATHARINA THEUNE, wed, van Franclscus Geldof, betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. Fam. Theune. Middelburg, januari 1959. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoonde na het overlijden van onze ge liefde man, vader, behuwd- en grootvader, de heer JAKOB ROELSE, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie, M. Roelse-Kaland. Westkapelle, januari 1959. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na hot overlijden van mijn man JAOOBUS STEKETEE, betuig ik mede namens de familie mijn oprechte dank. W. J. Steketee-Kole. Lijn, Ontario/Canada. Bij zieke kinderen hoort de dokter èn - als te niet helemaal in orde tijn, hangerig, koortsig of verkou den. als ze pijntjes hebben of onrustig zUn - óók prettige en veilige SINAaPRÜ. suig- tabletjes. Hetzelfde ale de beroemde, van ouds beproef de grote-mensen-tabletten, maar in speciale kinderdose ring met frisse limonade- smaak. Een oranje Sinaspril- tabletje gaat er zó in en helpt uw kind er zo prettig en vlug weer overheen. Gauw even naar apotheker of drogist, u kunt het morgen al nodig hebben. van 7 tot 15 januari. MODERNE GORDIJNSTOFFEN van 4,95 voor 3,95 p. m. van 8,40 voor 6,40 p, m. van 8,25 voor 6,25 p. m. van 4,50 voor 2,95 p. m. van 8,1 van 4,15 voor 2,95 p. m. van 6,85 voor 4,90 p. m, van 3,90 voor 2,90 p. m. van 9,90 voor 7,25 p. m. voor 6,60 p. m. van 4,85 voor 3,25 p. m. enz. enz. Op alle overige gordijnstoffen geven wij 15 KORTING. MIDDELBURG - Langevi<?lo 48-50 - Telef. 8478 ROUWBRIEVEN Drukkerij Van do Velde Walstraat - Vlissingen CORSETTEN MAGAZ'JN DE ENIGE WERKELIJK JORSET-SPKCIAALZAAK IN GEHEEL ZEELAND H. v. d. BEL, voetkundige, AFWEZIG van 1023 jan. a.s. Domburg, Badhuisweg 14. De curator in het faillisse ment van E. Tournois te Groede, heeft heden Ier griffie der arrondissements rechtbank te Middelburg en van het kantongerecht te Oostburg, nedergelegd de enige uitdelingslijst in be doeld faillissement, om al daar gedurende 10 dagen ter kosteloze inzage der schuldeisers te liggen. Oostburg, 7 jan. 1959. De curator, Mr. H. A. R. de Mul, Nieuwstraat 19, Oostburg. In deze speciale presenteren wij een van de mooiste voor een fantastisch lage prijs. Het is een grote, royale reistas, van hoek tot hoek versterkt met leer, vervaardigd van sterk linnen, met een slot. Maten: lengte 46 cm, breedte 22 cm, hoogte 30 cm. Praktisch onverslijtbaar. Nu koopt U deze reis tas. in alle kleuren, voor de unieke prijs van Alleen weer bij HET LEDERHUIS Lange Delft 41 MIDDELBURG De zaak met de grootste sortering. Geboortekaartjes Drukkerij Van do Void Walstraat - Vlissingen 1 Mirzam-N 3. v. Casablanca n. Nantes. Mltra 3 te Liverpool. Molenkerk 3 v. A'dam n. Marseille. Muiderkerk 2 te Tanga. Musi (KPM) 5 te Singapore. Naess Tiger p. 4 Mona n. New York. Nestor 5 te Port of Spain. Nias 3 v. Freetown. Nieuw Amsterdam 3 v. Nassau n. New York. Noordzee 6 te Corpus Christi. Nijkerk 2 te Shanghai. Oldekerk 4 te Rotterdam. Omala 4 v. Norrkoping n. R'dam. Ommenkerk 5 v. Marseille n. Barcelona. Oostkerk 4 te Suez. Oranje Nassau 5 v- A'dam n. Hamburg Ossendrecht 4 370 m zo. v. Kaap Race Ouwerkerk 4 v. Marseille n. Antwerpen Parkhaven p. 5 Finisterre n. Antw. Perna 2 te Abadan. Plato 5 te A'dam. Ridderkerk 4 v- Chittagopg n- Rangoon. Roggeveen 2 3600 m. zw. v. Kaap Leeuwin. Rijndam 6 te Halifax. Rijnkerk 5 te Mombasa. Riouw 5 t.a. Bushire. Salatiga p. 4 Port Soedan. Sarpedon 3 te Maracalbo. Sehelpwijk 4 330 m- wtz. v- Bermuda Schie 5 v. Lissabon. Senegalkust 7 te Le Havre verw. Sibajak 4 te Wellington. Sibigo 3 v- Melbourne n. Sydney. Slamat 3 van Port Said. Soestdijk 4 te Antwerpen. Sommelsdljk 3 v. Morehead City n- Baltimore. Stad Arnhem 4 30 m. no. v. Algiers. Stad Rotterdam p. 4 Dakar n. IJmuiden. Stad Schiedam p- 5 Queensb. n. Ceuta. Statendam 3 te New York. Steenwijk 4 510 m zw. v. Kaap Race. Straat Bali 5 v. Santos n. Montevideo. Straat Cook l te Durban. Straat Lombok 2 te Melbourne. Straat Malakka 3 v. Mauritius n. Laurenco Marques Straat Torres 5 v. Fremantle n. Soerabaja. Sumatra l te Hollandla- Tablnta 5 te Antwerpen- Tamo 5 te Antwerpen. Tara 3 te Montevideo. Tarla 3 te Port Moresby. Telamon 4 te Houston TJimenteng 4 te Mombasa. Tjinegara 3 van East-London. Titus 4 660 m ozo. v. Bermuda. Twin 4 dw v Bornholm. Utrecht 2 te Djakarta. Van Spilbergen 2 ven Lobito. Vasuin 4 te Amsterdam. Waal 4 van Beiroet n Lattakia. Walngapoe 4 van PubïU te Karachi. Weltevreden 4 te Rotterdam. Wleldrecht 4 400 m. w. v. Bermuda. Willemstad 5 te Trinidad. Witmarsum 5 te Amsterdam. Wonorato 4 750 m. n. v. Guam. Zaankerk l te Melbourne. Zuiderkerk p 4 Perim. BEKENDMAKING. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. JAPANS SMARTEGELD. Het door Japan als smartegeld voor tij dens de oorlog in Azië geïnterneerde bur gers beschikbaar gestelde bedrag laat een nabetaling toe van f 25.— A f 30.— per persoon. Alleen indien na de eerstebetaling wij ziging is gekomen ln naam of adres van de rechthebbenden, zal de administratie moeten beschikken over nieuwe gege vens: a. bij verhuizing: het nieuwe adres; b- bij overlijden: naam en adres van de rechtverkrijgende(n); c. bij huwelijk von vrouwelijke recht hebbenden: nieuwe naam en eventueel nieuw adres, d. bij echtscheiding: nieuw adres en eventueel vermelding aap wie de met name te noemen minderjarige kinde ren zijn toegewezen: e. als de meerderjarige leeftijd is be reikt: mededeling daaromtrent en eventueel nieuw adres; f. als een andere betalingswijze wordt verlangd dan eertijds bekend gesteld ill de aanvrage of bij afzonderlijke op gave of machtiging: de thans verlang de betalingswijze. Aangezien bankbetallngen tot het aller uiterste beperkt moeten worden en ge splitste betaling aan erfgenamen afzon derlijk onmogelijk is geworden zullen zij die voorheen: g. verzochten om storting op een bank rekening en nu ln Nederland geves tigd zijn: thans hun naam en adres moeten opgeven; h. als erfgenamen elk afzonderlijk hun deel ontvingen: thans een gemachtig de moeten aanwijzen aan wie het ge hele bedrag kan worden betaald. Het doen van opgave dient, behalve in de gevallen b en h hierboven, te geschie den per gewone gefrankeerde briefkaart te adresseren aan: bet Ministerie van Buitenlandse Zaken, bureau ACO/JS Hooftskade 1 te 's-Gravenhagej in de ge vallen b en h per brief. Op deze briefkaart behoort op de voor correspondentie bestemde blanco zijde in blokletters ln alle gevallen linksboven te worden vermeld de naam en voornamen van de oorspronkelijke rechthebbende (zoals die luidde ten tij de van zijn/haar internering) en diens geboortedatum. Voorts onderstreept en eveneens ln blokletters, de naam en het adres van degeen aan wie moet worden uitbetaald, eventueel met vermelding van hetgeen verder van belang is. In de gevallen waarin ls uitbetaald aan een rechthebbende die sindsdien is over leden, zullen de erfgenamen een ge machtigde moeten aanwijzen, aan wie kan worden uitbetaald. Deze kan zich per brief, waaruit van die machtiging blijkt en onder opgave van gegevens betreffen de de oorspronkelijke rechthebbende en eigen naam en adres, tot bovengenoemd bureau wenden Eveneens zullen erfgena men aan wie eerder afzonderlijk hun deel werd uitbetaald thans een gemach tigde moeten aanwijzen die dan op de juist aangageven wijze heeft te handelen- Alle opgaven moeten voorzien zijn van de hantekenlng van de afzender. Er wordt met bijzondere nadruk op ge wezen; 1. dat geen nieuwe melding wordt ver wacht van hen die geen wijziging in adres of anderzins hebben op te ge ven: 2. dat de termijn voor het indienen van bovenbedoelde opgaven onherroepelijk afloopt op l maart 1959 Uiteraard zullen opgaven van na die datum opgekomen wijzigingen wel in be handeling worden genomen. Met de uitbetaling zal zo spoedig moge lijk na l maart 1959 een aanvang worden gemaakt. 9 De Ford-stichting heeft het „Institute of Social Studies" te Den Haag 25 000 dollar geschonken ter financiering van een studie over de problemen waarvoor de Europese parlementaire vergaderin gen en Individuele parlementariërs zich geplaatst zien. Er moet aan het slot een Internationale ronde-tafelconferentie van vijf dagen over dit onderwerp worden gehouden. HOOG EN LAAG WATER 8 januari Vlissingen Terneuzcn Han8weert Zierikzee Wenieldlnge nap uur meter 1.91 0.45 1.n 2.00 2.09 2.35 2.06 2.17 1.61 1.86 nap uur meter *3.11 2.17 13.40 14.25 14.36 14.58 2.32 2.44 1.61 1.87 - nap uur meter 1.94 7.20 7.54 8.25 8.00 8.15 2.11 2.24 1.48 1.73 nap uur meter 19.40 2.03 20.15 2.20 20.49 2.33 20.13 1.46 20.39 1.74 Honderden paren DAMESSCHOENEN 9,98 - 9,98 - MEISJESSCHOENEN, maten 28/35. 7,91 fi'9r - 86'QI 86'SI 3'sx sarsavvaiHOVAsawva

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 6