Incidenten in Leopoldstad zouden geen politiek karakter hebben Bemanning van Cornelia Maria stapte terneergeslagen aan wal mmoRv SCHILDER BEKENT MOORD OP HAAGSE VROUW WOENSDAG 7 JANUARI 1959 PROVINCIAL ZEEUWSE COURANT BIJ ONLUSTEN 35 INHEEMSEN OMGEKOMEN Het Wereldgebeuren GUSTAV BORGNER DRAAIDE PLOTSELING EEN HALVE SLAG Sober relaas van schipper Korving over aanvaring en ondergang Inbraak in kerk: voor duizenden meegenomen Schokken ucwc. „«.yv,,. .wwj.» Jan de Poststraat te Zierikzee uit een prachtig uitzicht op de fraaie, oude toren van het stadhuis. Door afbraak van een tweetal huizen in deze straat is een aardige doorkijk ontstaan, wel ke overigens van korte duur zal zijn. Momenteel wordt op deze plaats een nieuw huis gebouwd, zodat de stadhuistoren op een afstand ge zien spoedig weer geheel door huizen zal worden omsloten. (Foto P.Z.C.). In de kerk van Onze Lieve Vrouw m 't Zand te Roermond is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Een groot aantal ex voto's, vrijwel alle van goud of zilver, werd ont vreemd. In een zijkapel van deze kerk staat overdag een Mariabeeld, dat 's nacht in een kluis wordt bewaard. Toen een der Redemptoristen, aan wie de ver zorging van de kerk is opgedragen, gister het beeld naar de kapel terug bracht, vond hij daar een chaos. Gou den kettingen, broches met en zonder edelstenen, ringen, kruisen enz. als ex voto's in de kapel achtergelaten, bleken verdwenen. Twee van de kas ten, waarin de sieraden opgeborgen waren, waren door de dieven meege nomen en op een terrein bij de kerk opengebroken. Onder de gestolen voorwerpen, waarvan de gezamenlij ke waarde op enige tienduizenden guldens geschat wordt; bevinden zich een kruis en een ketting van wijlen mgr. Schrijnen, een der vorige bis schoppen van Roermond. Aanvankelijk dacht schipper Kor ring, dat de „Gustav Borgner" langs hem heen zou schieten. Onverwacht draaide de Duitser echter een halve slag in het rond, vlak bij de kop van de „Cornelia Maria". Een rampzalige botsing was niet meer te voorkomen, daarvoor was de vaart van de „Gus tav Borgner" te groot. Met een ver vaarlijke stoot, gepaard gaande met gekraak en geknars, werd het voor schip van de Scheveninger aan stuur boordzijde geramd. Spoedig werd het duidelijk dat de „Cornelia Maria" gedoemd was ten onder te gaan. Door het enorme gat, dat „tot aan de kiel" geslagen was, gutste het zeewater met golven naar binnen, zodat bet voorschip geheel vol moest lopen. Men kon het niet houden. Hoe spoedig de ramp zich voltrok moge blijken uit de notities van de schipper. Om 11.05 uur had de aanvaring plaats en om 11.47 ging de „Cornelia Maria" ten onder. De Nederlandse bemanning was er met veel moeite in geslaagd een red dingboot en een rubberboot uit te zet ten. Tien hunner slaagden erin hierin voorlopig een veilig heenkomen te vinden, maar de overige drie waren gedwongen zich in zee te storten. Ge lukkig mochten zij erin slagen de rubberboot te bereiken. Zo mocht het gelukken op de Duitse treiler -over te stappen, waar voor al len werd gezorgd en het genoemde drietal van droge kleding werd voor zien. Maar daar ook moesten zij met lede og i aanzien, hoe hun schip weg zonk in de golven. De bemanning werd in Waterford veilig aan wal gebracht, maar men stond daar met niets anders dan de werkplunje, zonder geld. zonder papieren, zonder verder iets van waarde. Van Dublin, waarheen men per taxi werd ge bracht, is men naar Engeland overgevaren en gisteren was dan Hoek van Holland bereikt. Niet lang nadat maandag In de hoofdstad van Belgisch Kongo, Leopoldstad, oproer onder in heemsen was uitgebroken, werden al le verbindingen over de rivier dc Kongo met de aan de andere oever gelegen hoofdstad van Frans Equa toriaal Afrika, Brazzaville, op last van de Belgische autoriteiten ge staakt. Misschien is dit verbreken van verbindingen kenmerkend voor de aard van de spanningen. Uit dit eerste „nationalistische" incident op grote schaal in Belgisch Kongo blijkt immers, dat de onafhankelijkheids- drang die zich de laatste jaren van de Afrikanen meester maakt, niet halt houdt voor de grenzen van Belgisch Kongo. Ook de Belgen mag het klaar blijkelijk niet gelukken, hun overzee se gebiedsdelen langs een weg van ge leidelijke ontwikkeling tot zelfstan digheid te brengen. Ook in Kongo is een beweging gaande, die ijvert voor onmiddellijke ontvoogding, wat ook de economische en sociale gevolgen daarvan mogen zijn. Ongetwijfeld is de „oversteek" van de Kongo tussen Brazzaville en Leopoldstad één der wegen geweest, waarlangs deze denk beelden, voor zover ze niet „spon taan" opkwamen, in de Kongo wer den ingevoerd. Vanzelfsprekend was het niet de bedoeling van de Belgische au toriteiten, om met de afsluiting van het contact tussen beide steden dit ideeënverkeer tegen te gaan; eer der was het hun streven om directe steun van „nationalistische" organisa ties in Frans Equatoriaal Afrika aan de Abako, de Association Culturelle des Ressortissants du Bas-Congo of tewel Culturele Vereniging van de In woners van Beneden-Kongo, onmoge lijk te maken. Deze vereniging van Beneden-Kongolezen heeft niet alleen religieuze en. culturele, maar vooral ook politieke doeleinden op haar pro gramma staan. Haar voormannen zweeft klaarblijkelijk het ideaal voor de geest om eens een nieuw rijk te stichten, dat evenals oude Kongolese koninkrijken behalve Belgisch Kon go ook de Franse Midden-Kongo en de Portugese kolonie Angola zou moeten omvatten. De directe aanleiding tot de bloe dige relletjes was het verhinde ren van een vergadering, waar op een der leiders van die partij, Pin- zi, verslag zou uitbrengen van een reis naai' België. Maar het is duide lijk, dat er al iets broeide. En die broei werd niet alleen door nationa listische hartstochten veroorzaakt, maar ook door de sociale moeilijkhe den. Leopoldstad heeft de laatste jaren een grote aantrekkingskracht geoe fend op de bewoners van het platte land, van wie velen „migreerden". Maar helaas heeft de daling van de conjunctuur een domper op het wo nen in de stad gezet. Vijftigduizend van de 350.000 Inheemse Leopold- stadters zijn werkloos en voor zover zij er „clandestien" (zonder de ver eiste papieren) zijn binnengekomen, ontbreekt hun nu elke vorm van fi nanciële steun. Voor Maurice van Hemelrïjck, die onder meer advocaat bij het hof van beroep te Brussel, gemeen teraadslid van Sint-Jans-Molenbeek en laatstelijk senator van Brussel is geweest en die nu als minister van koloniën optreedt, is deze ontwikke ling een gevoelige tegenslag, en het zelfde geldt voor de hele Belgische ministersploeg onder aanvoering van Gaston Eyskens. Reeds was aange kondigd, dat Van Hemelrijck (die zich in zijn politieke werk voor de Christelijke Volkspartij had gespecia liseerd in koloniale vraagstukken) een zeer vooruitstrevende verklaring zou afleggen, waarmee men mis schien de indruk had willen wekken, de ontwikkeling vóór te zijn. Eind augustus liet de Franse premier Charles de Gaulle in het enthousiaste Brazzaville (aan dc overkant van Leo poldstad) doorschemeren, dat Frans- Equatoriaal Afrika en andere Franse Afrikaanse gebieden in een later sta dium onafhankelijkheid konden ver krijgen; dat èen land dat daartoe de wens te kennen gaf zelfs onmiddellijk geheel en al zelfstandig kon worden. Het schijnt, dat Van Hemelrijck in dit „gaullistische" schuitje wil plaats nemen door aan het Belgische parle ment een wetsontwerp voor te leg gen waarbij de Kongo en het man daatgebied Roeandi-Oeroendi onaf hankelijkheid wordt aangeboden „als de tijd daarvoor rijp is". Hij zal het betreuren, dat de weg naar die on afhankelijkheid ook voor Kongo met koortsachtige schokken van onge duld gepaard gaat....„ OPROER IN LEOPOLDSTAD ..ideeën stoppen niet voor grenzen.... Volgens de anti-communistische inlich tingendienst „West" is de burgemeester van de Oostduitse plaats Caputh, ln de omgeving van Potsdam, met zijn vrouw, twee kinderen en drie ambtenaren van de secretarie naar West-Berlijn uitgewe ken. Belgische regering werkt aan ontwikkelingsprogramma voor Kongo Anderhalf jaar voor overval op apotheker Het gerechtshof te Amsterdam heeft de 26-jarige gedetineerde B. K. we gens diens aandeel in de mislukte roofoverval op een apotheker in Hil- I versiun tot anderhalf jaar gevange-1 nisstraf met aftrek veroordeeld. De-1 ze verdachte was in eerste aanleg door de rechtbank tot 2/z jaar ver- oordeeld, de procureur-generaal vroeg het Amsterdamse hof veertien dagen geleden bevestiging van dit vonnis. Samen met twee vrienden trok K. in de nacht van 18 op 19 januari van het vorig jaar in een gehuurde auto naar de Kamerlingh Onnesweg te Hilversum, waar zij een apotheker uit zijn bed belden. K. kocht wat zui veringszout en slaaptabletten. Toen de apotheker hem uitliet hielden de twee buitenstaande vrienden de in1 nachtgewaad gehulde man ieder een revolver onder de neus. De verschrik te apotheker zette het op een lopen. Er werden enige schoten gelost, maar daarna vluchtten de drie jongelieden in een auto terug naar Amsterdam. De twee vrienden zijn niet in hoger beroep gegaan. Een hunner werd naar de jeugdgevangenis gestuurd, de ander werd ter beschikking van de regering gesteld. Zwarte handel in baby's New York is het centrum van een zwarte handel in baby's, die voor namelijk afkomstig zijn uit Chi cago, Miami en Griekenland en waarvoor prijzen tot 3700 dollar worden betaald. De bewoners van Kopenhagen betalen meer voor de lift in hun flats dan voor het vervoer naar hun werk, aldus blijkt uit een rapport over de kosten van le vensonderhoud- BIJ ONENIGHEID DRIFTIG GEWORDEN wusteloos was. De dader heeft toen verschillende sieraden van do vrouw bij zich gestoken en andere voorwer pen zoals een massage-apparaat, een bontjasje en een infraphillamp mee genomen. Voor de woning te verlaten nam hij de vermoorde het polshorlo ge af en een gouden armband. Het massage-apparaat bond hij achter op zijn fiets en de infra phillamp nam hij in de hand en fietste zo naar huis. Toen de po litie hem vroeg, wat er nu ge beurd zou zijn als een agent hem had aangehouden, antwoordde S.: „Waarschijnlijk nog een kleine moord". S. is gehuwd en heeft een kind. Het tweede is op komst. De man heeft een tragische jeugd gehad en als jongen reeds een tijd in een opvoedingsgesticht doorgebracht. Grote onontplofte bom met succes gedemonteerd Een onontplofte bom van vijf ton aan de voet van de Sorpe dam nabij Langscheid in West Duitsland, welke tijdens een Britse aanval in 1944 was afgeworpen, is dinsdag met succes gedemonteerd. Ongeveer 120 bewo ners van het dorpje Langscheid wa ren voordien geëvacueerd. De bom werd ontdekt toen het reser voir van de dam vóór Kerstmis werd drooggelegd voor herstel van oor logsschade. De 3 meter lange bom werd gedemonteerd door kapitein Waters van de Britse luchtmacht en een Duitse deskundige, Mitzke. Wa ters zei, dat de demontage volgens plan was uitgevoerd. De eerste van de drie lonten werd aan de andere kant van de dam door afstandsbediening uit de bom ge haald, de andere twee met de hand verwijdei'd. Mitzke zei, dat hij de lon ten wilde houden als souvenirs en om na te gaan waarom de bom niet tot ontploffing kwam. Russen zullen werf bouwen in Ver. Arabische Republiek De Sowjet-Unie gaat in de Ver. Ara bische Republiek een scheepswerf bouwen, zo heeft Radio-Moskou maandagavond bekendgemaakt. Het plan zal worden uitgevoerd met hulp van Russische specialisten en met fondsen welke Moskou onlangs be schikbaar heeft gesteld voor de uit voering van industriële projecten in de VXR. BOETE I. De dertigjarige Desmond Chogwyn werd maandag wegens win keldiefstal beboet i met 14 pond. Hij bekende uit een warenhuis te Ports mouth gelopen te zijn met een goed kope kindermuts omdat hij te bleu was om in het rijtje vrouwen aan de kassa te gaan staan. BOETE II. Treffend realisme ken merkte maandag het optreden van de televisieacteur Martin Benson in Lon den. Benson treedt op als ambtenaar van het O.M. in een reeks voor de j Britse televisie geënsceneerde rechts zittingen. Maandag kon hij zich inle ven in de rol van de man aan de an dere kant van de groene tafel: liij kreeg zeventien pond boete voor roe keloos rijden. ma", de dagboot Engeland-Ne- derland van de maatschappij „Zeeland" aan wal in Hoek van Holland. In tegenstelling tot an dersluidende berichten waren ze dertien in getal en niemand ont brak er dus. Schipper Maarten Koning liet zich voordat hij naar huis ging vermur wen even „het" verhaal te doen voor de wachtende persmensen. Zijn relaas was sober. Hij antwoordde eigenlijk slechts met een enkel zinnetje op de tot hem gestelde vragen. Hieruit kon het volgende relaas gereconstrueerd worden. Ze waren vrijdagmiddag om vijf uur uit IJmuïden vertrokken en zetten koers naar de visgronden, ongeveer twintig schepen in totaal, allemaal Scheveningers. Maandagmorgen be vond de vloot zich in de buurt van Waterford. De „Comelia Maria" lag daar zo goed als stil, met de kop in de stevige bries, die een kracht van 5 tot 6 haalde. Men had al een keel de netten uitgegooid, maar in feite nog niets gevangen. En nu werd het vissen voorlopig achterwege gelaten. De schipper van de Duitse treiler „Gustav Borgner" scheen er ech ter anders over te denken. Hij stoomde op enige afstand en be vond zich aanvankelijk dwars op 1e kop van de Scheveningse trei- er, maar moet een vaart hebben ïehad van tien tot elf mijl. Ken- ïelijk stoomde de Duitser zoals Jat heet „zijn lijnen uit". Moge lijk was hij er achter gekomen dat achter de Nederlandse vloot zich „een plek haring" bevond. Hij wil de een kansje "op vangst wagen, ondanks het slechte weer. groter zeggenschap krijgen in het binnenlands bestuur. De regering zal zeker opnieuw de nadruk leggen op zijn voornemen, een „Eurafrikaanse" staat te vormen" wanneer de tijd daarvoor rijp is". Over de vorm van deze „Eurafri kaanse" staat is nog geen beslis sing genomen. Reeds zijn plannen geopperd een Verenigde Staten van de Kongo, naar Amerikaans model, op te richten wanneer de staten hiertoe in politiek en econo misch opzicht rijp zijn. Of deze staten zullen worden gevormd naar de invloedssfeer der stam men, economische eenheid of op een andere basis is nog niet be kend. De Belgische socialisten hebben mi nister-president Eyskens ook ver zocht een commissie van onderzoek naar de plaats van de ongeregeldhe den te zenden. De Congolese onder voorzitter van de Abako, Kanza, is in Leopoldstad gearresteerd. Belgische koloniale aandelen, die maandag op de Brusselse beurs verliezen tot vijf procent leden, toonden ook dinsdag verdere daling. Hij trachtte eigendommen van vermoorde te verkopen De 26-jarige schilder A. S., die door do Haagse politie werd gearresteerd, verdacht van.de moord op de 47-jarige vrouw Van E., heeft zijn misdrijf be kend. De man had volgehouden, dat hij de sieraden, welke door hem ten verkoop werden aangeboden en die eigen dom van de vermoorde bleken te zijn gekocht had van een onbekende in een bar in de binnenstad. Van deze transactie zouden, volgens zijn zeggen, ook twee Westlanders ge tuigen zijn geweest. De politie heeft een der barbezoekers, die de bewuste avond naast S. had gezeten, opge spoord, maar deze ontkende dat er die avond iets door S. was gekocht. Dc andere voorwerpen, die S. van de vermoorde in huis had, zou hij op straat hebben gekocht van de man, van wie hij in de bar de sieraden had overgenomen. Bij zijn bekente nis heeft S. verklaard, de avond van de moord in de door hem genoemde bar te zijn geweest, waar hij mins tens 16 glazen bier had gedronken. Vervolgens was hij naar het huis van „blonde. Marietje" gefietst en daar naar boven gegaan. Hij had toen met de vrouw een woordenwisseling gekregen over geld, dat deze hem schuldig zou zijn. Marietje weigerde echter hem dit geld te geven en zeide dat zij zelf nog een bedrag van hem moest ontvangen. Daarop werd S. zo doldriftig, dat hij de vrouw een hevige slag in het gezicht gaf, waar op deze op de grond viel en om hulp begon te roepen. S. heeft de vrouw toen bij de keel gegrepen en haar gewurgd. Het lijk legde hij op de divan, in de beginne denkende dat Marietje be- Dinsdagmorgen werd aan de brigade commandant der marechaussee te Breskens, de adjudant J. H. Joziasse de gouden medaille voor 36 jaar trou we dienst uitgereikt. Op foto: de com mandant van de eerste divisie der marechausseeoverste F. M. Thijs- sen uit Breda flinksspeldt adjudant Joziasse de medaille op de borst. Terneergeslagen, huiverend in het enkele colbertje dat ze inder haast in Ierland hadden kunnen kopen, stapte de bemanning van de bij Waterford onder de Ierse kust gezonken Scheveningse treiler „Cornelia Maria" gister avond van de „Koningin Em- Sedert zondag zijn 35 inheemsen bij onlusten in Leopoldstad om het leven gekomen, zo is officieel in Brussel bekendgemaakt. Onder de doden zou den zich ook inheemse soldaten bevinden. In de inlandse wijk, waar 300.000 mensen wonen, patrouilleren inheemse troepen onder bevel van Belgische officieren in pantserwagens en jeeps met machinegeweren door dc straten. Gisteren zonden er nog straatgevechten hebben plaats gevonden. Speciale troepen, die van de basis Kamina naar Leopoldstad zijn overge bracht werden ingeschakeld bij razzia's. De gouverneur van de provincie Leopoldstad, Bomans, heeft medegedeeld dat in de nacht van maandag op dinsdag grote vorderingen waren gemaakt met het herstel en handhaven van de orde. In Thysville, Inongo, Kikwit en ande re provincieplaatsen zijn door de po- litie-patrouilles versterkt. Er zijn echter nog geen aanwijzingen, dat de ongeregeldheden zich buiten Leopold stad hebben uitgebreid. Het verlies van mensenlevens schijnt niet alleen een gevolg van optreden van politie te zijn. Op sommige plaatsen zijn ook mensen gedood bij onderlinge gevechten tussen plunde raars. Er is niet alleen in winkels bij blanken geplunderd, maar ook in in heemse winkels en scholen. De gouverneur zei niet de indruk te hebben dat de betogingen in Leopoldstad georganiseerd waren. Ook volgens waarnemers in de stad schijnen de incidenten geen Solitiek karakter te hebben gehad. [et ministerie van defensie maak te dinsdag in Brussel bekend, dat een bataljon parachutisten zal aankomen om de Europese wijk te beschermen. Het ministerie sprak berichten tegen volgens welke pa rachutisten zijn gebruikt tegen de inheemse betogers. I)e Belgische Tweede Kamer komt donderdagmiddag bijeen om de toe stand in Leopoldstad te bespreken. Dit geschiedt op verzoek van de so cialisten. Normaal zou het parlement pas weer op 13 januari bijeengeko men zijn. Minister Maurice van He melrijck zal donderdag een verkla ring afleggen. Reeds langer dan een jaar yerkt de Belgische regering aan de opstelling van een programma voor de toekom stige politieke ontwikkeling van de Kongo Van zowel Europese als in heemse zijde is meermalen op spoed aangedrongen. Maandag maakte de Belgische minister van koloniën, Maurice van Hemelrijck, na een on derhoud met koning Boudewijn be kend dat dit programma binnenkort aan het parlement zal worden voor- Wellicht zullen de Afrikanen Congres op Cuba ontbonden Dr. Manuel Urrutia, die door de re bellenleider Fidel Castro is aangewe zen als president van Cuba, heeft zich maandagavond in het presiden tiële paleis in Havanna geïnstalleerd en onmiddellijk de eerder op de dag door Castro afgekondigde staat van beleg voor de provincie Havanna op geheven. Toen Urrutia in Havanna arriveerde, wilden de studenten-verzetsorganisa tie die het presidentiële paleis had be zet, hem aanvankelijk niet in het pa leis toelaten. De studenten wilden eerst weten of Urrutia de eenheid, die kenmerkend voor de strijd der op standelingen tegen het regime van Batista is geweest, zou handhaven. Zij hebben kennelijk een bevredigend antwoord gekregen, want later ston den zij toe dat Urrutia zijn intrek in het paleis nam. Een New Yorks radiostation heeft dinsdag gemeld dat de voorlopige regering van Cuba aangekondigd heeft het congres te zullen ontbin den en zolang er nog geen vrije verkiezingen zijn gehouden bij de creet te zullen regeren. Arnhemmer verdronken in Apeldoorn-Dierens Kanaal In het Apeldoorn-Dierens Kanaal is maandagavond de 41-jarige R. Siep uit Arnhem verdronken. Het slacht offer was met zijn vrouw en schoon zuster op verjaarsvisite geweest. Toen hij langs het kanaal op de bus stond te wachten, naderde een auto. In de veronderstelling, dat dit de bus was, stak de heer Siep, gevolgd door zijn vrouw en schoonzuster, de weg over. De politie neemt aan dat hij toen door de lichten van de auto ver blind is en het kanaal is ingelopen. Toen de auto passeerde, hoorden de dames een plons en zagen de heer Siep in het water verdwijnen. Toen de politie kwam dreggen en het slachtoffer ophaalde, was deze reeds overleden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 5