UITVOERING EXTRA-WERKEN IN W.-ZEEUWSCH-VLAANDEREN WALCHEREN ELECTR0-BI0SC00P - Middelburg MARKTBERICHTEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN IN „CIRCUSPARADE" RIJWIELPAD 'S-H. ARENDSKERKE- HEINKENSZAND BIJNA GEREED Telcko Taks op de vliegende Hollander WOENSDAG 7 JANUARI 1959 P BO V IX Cl ALE ZEEUWSE O OUR ABT f ANTWOORD GED. STATEN Zorgen over structurele werkloosheid Niet de seizoeuwerkloosheid, hoezeer op zichzelf te betreuren, maar de structurele werkloosheid vervult Ged. Staten van Zeeland met de meeste zorg. Zij hebben daarom, aldus de len zij mee in liun antwoord oft het algemeen verslag van de Staten over de begroting 1959, veel aandacht be steed aan het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen. Juist daar om zijn pogingen aangewend om ook voor Zeeland de faciliteiten te ver krijgen, die nodig zijn voor aanwij zing van zogenaamde ontwikkelings gebieden. Ondanks do mislukking van deze pogingen is de werkgele genheid in de industriële sector toe genomen. Ged. Staten zijn allen, die zich daarvoor hebben ingespannen erkentelijk, maar anderzijds is d( toeneming niet voldoende geweest. Van het voor 1958 beschikbaar ge stelde bedrag van 55 miljoen voor cle uitvoering van extra-werken, kreeg Zeeland ondanks alle daartoe ondernomen pogingen niets. Wel is het gelukt om van het daarna be schikbaar gestelde aanvullende be drag van 10 miljoen 1 miljoen te bestemmen voor materiaal-inten sieve werken in West-Zeeuwseh- Vlaanderen, Hiervan zijn of komen de volgende werken in uitvoering: In SJnis de wegvcrbetering en riolering St. Annastraat enz.; in Groede de aanleg van de uitvals weg Groede naar Oostburg: in Oostburg de verbetering van de weg Grotendani en de aanleg van het rijwielpad Oostburg-Uzen- dijke; in Waterlandkerkje de ver betering van de Dijkstraat, de riolering en de zuiveringsinstal latie; in Cadzand de aanleg van een parkeerterrein en in Sluis de riolering van de Zuiddijkstraat. Daarnaast zijn gemeentelijke wer ken in uitvoering of voorbereiding, waarvan de kosten de limiet van f 175 per manweek niet overschrij den. Hetzelfde geldt voor cultuur technische werken. Vervolgens wijzen Ged. Staten er op, dat de werkloosheid sterk toeneemt. In januari deze maand is als re gel de topmaand voor Zeeland zal het aantal werklozen vermoedelijk de 5000 overschrijden, dat is ruim 6% van de mannelijke beroepsbevol king. Vergroting Wat de toekomst "betreft blijven Ged. Staten streven naar vergroting van Onderzoek naar aardolie in Zeeland Bij Hoedekenskerke en in de Poel Do Nederlandse Aardolie Maatschap pij N.V. te Almelo is dinsdagmorgen nabij Hoedekenskerke begonnen met een onderzoek naar de aanwezigheid van aardolie in de bodem. Dit werk is een onderdeel van een onderzoek, dat zich over het gehele land uit strekt. Behalve te Hoedekenskerke zullen ook onderzoekingen worden verricht in De Poel bij 's Heer Hen drikskinderen en enkele andere Zeeuwse plaatsen. Het betreft hier in hoofdzaak een technisch werk, dat slechts enkele dagen m beslag neemt. Er worden seismografische waarnemingen ver richt, die de olie-specialisten van de N.A.M. de nodige gegevens verschaf fen. Momenteel is in Hoedekenskerke een ploeg van zeven man werkzaam. Werkplaats minder validen te Terneuzen aanbesteed Op het gemeentehuis tc Terneuzen werd dinsdagmorgen aanbesteed het bouwen van een werkplaats voor min der invaliden aan de Industrieweg. De aanbesteding geschiedde door de Stichting Beschuttende Werkplaat sen in Midden Zeeuwsch-Vlaanderen. De begroting bedroeg f 128.000. De inschrijving was als volgt: F. Verstelle, Philippine, f 118.433.D. Freyser, St. Jansteen, f 121.000. Fa. Leenhouts, Sluis f 126.000. Gebr. v. d. Poel, Terneuzen f 126.250.L, de Bruijn en Zn., Hulst f 129.100.—; R. Bleijenbergh, St. Jansteen f 130.156.R. van Wiemeersch, Axel f 134.000.Gebr. Simons, Terneuzen f 134.029.Fa. A. J. Goossens en Zn., Walsoorden f 136.010.-; Gebr. Krieckaert, Hengst dijk f 137.700.—; J. Bossant, Oost burg f 138.444.-; L. Hamelink, Zaam- slag f 140.900.—; J. de Rooy, Vogel waarde f 140.900,M. J. Galle, Zaamslag f 141.000.Gebr. de Theije, Terhole f 142.700.— J. Kolijn, Terneuzen f 144.321.P. Binders, Hoek f 144.311.—; P. Gijsel, West- dorpe f 145.800.D. S. Jouret, Clin- ge f 146.000.—; H. P. Freyser, Ter hole f 146.440.De gunning werd aangehouden. Begrafenis H. Breen Dinsdag is op de algemene begraaf- Elaats te Wemeldinge onder zeer gro- s belangstelling het stoffelijk over schot van de berger H. Breen, die op 27 deeember J.I. in Engeland is over leden, ter aarde besteld. De onder een schat van bloemen bedolven kist werd gedragen door de bemanning van het vaartuig, waarvan de heer Breen jarenlang het commando heeft ge voerd, nX dat van het bergingsvaar tuig „Walrus" van W. A. v. d. Tak's Bergingsbedrijf. De droeve plechtig heid werd oa. bijgewoond door de directies van Van den Tak's Ber- rngsbedrijf uit Rotterdam, van de .Z.E.M. uit Middelburg, de N V. Hok land uit Papendrecht en van de Ka- belfabriek uit Delft. Tevens bewees een deputatie van de rijkspolitie te water de overledene de laatste eer. Ds. K. W. Slik hield op het graf een korte rouwdienst, waarna een neef van de overledene namens de familie dank bracht voor de belangstelling. het aantal arbeidsplaatsen. Zij ho pen, dat stimulering van de Kanaal zone en het Sloeplan, alsmede de aanwijzing van te stimuleren kernen, ten goede zal komen aan behoud, uitbreiding en vestiging van bedrij ven. Daarnaast zijn Gedeputeerden zich bewust, dat voor de directe le niging van de nood aanvullende wer ken uitgevoerd moeten worden. In samenwerking met vele instanties zullen zij trachten het euvel der werkloosheid zoveel mogelijk te be dwingen. Tot slot delen zij nog mee, dat deze maand nog de regionale werkplaats in Terneuzen aanbesteed zal worden. De aanvankelijke financieringsmoei lijkheden zijn mede door toedoen van Ged. Staten tot een oplossing ge-: bracht. (Advertentie) SENSATIE Jn WINTERPRIJZEN Damesschoenen 6,93, 8,95, 9,95 enz. Herenschoenen 15 90, 17,90, 194)0 enz. jongens- en meisjesschoenen 5,95, 6,95, 7,95 enz. Kinderschoenen HM 2,95, 8,95, 4,95 enz. OVERS SCHOENEN MIDDELBURG Begin van brand door verhitting Dinsdagmiddag omstreeks twee uur werd de Middelburgse brandweer ge alarmeerd voor een begin van brand in de winkel van de heer L. J. P. R. aan de Vlasmarkt, Toen de brand weer ter plaatse kwam bleek het ge lukkig nogal mee te vallen. De olie- stookkachel in de winkel brandde zo hard, dat door de hitte de kachelpijp dreigde door te branden. Om onge lukken te voorkomen heeft de brand weer de kaehel naar het achter de winkel gelegen binnenplaatsjè ge bracht waar men de toevoerkraan van het reservoir afsloot. De oorzaak is, dat men nadat 's middags het re servoir met nieuwe brandstof was ge vuld, verzuimd had de toevoerkraan te regelen waardoor de brandstoftoe voer te groot werd. ZOUTELANDE Filmavond in „Middendorp" De afdeling Zoutelande, Meliskerke eti Koudekerke van de Chr. Metaal Bedrijfsbond en de afdeling Zoute lande van de N.C.B. hield maandag een filmavond in gebouw „Midden dorp" te Zoutelande. De talrijke aan wezigen werden welkom geheten door de voorzitter, de heer P. Brasser. Daarna werden enkele tekenfilms van Walt Disney vertoond. De bonds- bestuurder, de heer J. L<odder hield een interessante causerie over het onderwerp „Niets verandert, en toch" Na de pauze draaide de hoofdfilm ,Het lied van Kaprun". Officiële publikatie MIDDELBURG. TOEPASSING WEGENWET. B, en W. van Middelburg maken bekend, dat het besluit van de raad dezer ge meente van 21 juli 1958, gewijzigd bij raadsbesluit van 17 november 1958, Inza ke onttrekking aan liet openbaar ver keer van de verbindingsweg tussen de Koudekerkseweg en de Oude Koudekerk- seweg, door Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd bij besluit van 9 december 1958, no. 205, 2e afd. Deze besluiten liggen vanaf heden t.m. 19 januari 1959 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (kamer 14). Middelburg. 5 januari 1959. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen op 5 Jan.: Be rends van Londen. Anita-Bolten van Hamburg; Greta-Thorden van Terneu zen; 6 jan- Olive van Hansweert; De- vonbrook van Antwerpen. Vlissingen vertrokken op 5 jan.: Noord- stad naar Kopenhagen; Barendsz naar Bordeaux; Alpha naar Zeebrugge; Lien naar Zeebrugge; 6 jan.: Aletta naar IJonfleur; Greta-Thorden naar Colombo; Olive naar Londen; Anita-Bolten naar Antwerpen. Vlissingen gepasseerd naar Antwerpen op jan.: Tamo van Bremen. Fiat van Rotterdam-Gent. Antje van Zee-Gent. Rien Teekman van XJ-mulden. 6 jan.: Minorca van Boulogne; Jura van zee- Terneuzen; Nato van zee-Sas van Gent; Hector van Bremen; John V van Queensborough. Vlissingen gepaseerd van Antwerpen op jan.: Flevo naar Londen; Procyon naar zee-Breskens, Nike naar 6iUoth; Alberts Willem naar Drogheda; Eagle naar Lon den. c jan.: Duurt naar Malmo; Regina lds naar Aalborg-Sas van Gent; Huy- bergen naar Goole; Maron naar Rotter dam; Spirit naar Londen-Gent. Kaap St. vincent naar Lomma; Soestdijk naar New-York; Corsica naar Hull-Gent. SINT-LAURENS Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen bij de postcom- mandant rijkspolitie te Sint Laurens; sjaal, knipmes, paar zwart lederen motorhandschoenen. ARNEMUIDEN Loop der bevolking Het zielenaantal van de gemeente Arnemuiden nam in het afgelopen jaar toe met 19. Op 31 december 1957 bedroeg het aantal ingezetenen 2813 (1417 mannen en 1396 vrou wen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 65 (38 mannen en 27 vrouwen) en door vestiging met 47 (23 mannen en 24 vrouwen); het verminderde door overlijden met 11 (6 mannen en 5 vrouwen) en door vertrek met 82 (43 mannen en 39 vrouwen). Op 31 december 1958 be droeg het inwonertal dus 2832 (1429 mannen en 1403 vrouwen). Er wer den 36 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen inge schreven. WESTKAPEU.E Loop der bevolking Het zielental van de gemeente West- kapelle nam in het afgelopen jaar toe met 222. Op 31 december 1957 be droeg het aantal ingezetenen 2357 (1193 mannen en 1164 viouwen). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 49 (26 mannen en 23 vrouwen) en door vestiging met 226 (111 man nén en 115 vrouwen)het verminder de door overlijden met 21 (11 man nen en 10 vrouwen) en door vertrek met 32 (14 mannen en 18 vrouwen). Op 31 december 1958 bedroeg het inwonertal dus 2579 (1305 mannen en 1274 vrouwen). Er werden 13 hu welijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven. Burgerlijke stand WESTKAPELLE. Bevallen: K. AlewijnseSlabber, z.j A Francke—Van Rooijen, z.; W. Lous— Brasser, z. Getrouwd: A. L. Kodde, 25 j. en P. Faasse, 22 jaar. Overleden: J. Cijsouw, BI jaar, wed. van L. Roelse; L. Hendrikse, 57 Jaar, e. van B. LIevense; P. Roelse, 82 jaar. Brand door ontploffing Maandagochtend ontstond door een ontploffing brand in een schuurtje aan de Watermolenstraat te Sas van Gent. In het schuurtje stonden enke le blikken benzine en bovendien een brandende kachel. De brandweer, die spoedig ter plaatse was bluste het vuur met een hoge druk-nevelspuil. De schade door de vlammen aan het schuurtje toegebracht was groot. Wielrijders in botsing Tijdens de hevige sneeuwbui van za terdagavond kwamen omstreeks kwart over elf onder Driewegen (gem. Terneuzen) de wielrijders P. S. de B. uit Terneuzen en J. v. d. B. uit Axel door het Slechte zicht met elk aar in botsing. Beide fietsen werden licht beschadigd. Collecte De in de Nederlands hervormde kerk te Bruinisse gehouden oude jaarscol lecte voor het algemeen kerkewerk bracht 467 op. VEERE Loop der bevolking Het zielental van de gemeente Veere nam in het afgelopen jaar af met 5. Op 31 december 1957 bedroeg het aantal ingezeten 1054 (531 mannen en 523 wouwen). Pit aantal vermeer derde door geboorte met 16 (9 man nen en 7 wouwen) en door vestiging met 54 (24 mannen en 30 wouwen); het verminderde door overlijden met 16 (5 mannen en 11 vrouwen) en door vertrek met 61 (27 mannen en 34 vrouwen). Op 31 december 1958 bedroeg het inwonertal dus 1047 (532 mannen en 515 wouwen). Er werden 10 huwelijken voltrokken, er werden geen echtscheidingen ingeschreven, GRIJPSKERKE Loop der bevolking Het zielental van de gemeente Grijps- kerke nam in het afgelopen jaar toe met 4. Op 31 december 1957 bedroeg het aantal ingezetenen 833 (431 man nen en 402 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door geboorte met 22 (13 mannen en 9 vrouwen) en door ves tiging met 29 (13 mannen en 16 vrouwen); het verminderde door overlijden met 8 (5 mannen en 3 wouwen) en door vertrek met 39 (19 mannen en 20 vrouwen). Op 31 december 1958 bedroeg het inwo nertal dus 837 (433 mannen en 404 wouwen). Er werden 6 huwelijken voltrokken, er werden geen echt scheidingen Ingeschreven. VRIJDAG 9 JANUARI a,S. Das Madchen Rosemarie „Het gesprek van de dag." VEEMARTK ROTTERDAM. Aanvoer In totaal 2953 dieren. Weektotaal 4731. Vette koelen en ossen 450- Ge- brulksvee 717- Vette kalveren 260- Gras- kalveren 167. Nuchtere kalveren 615 Varkens 09- Biggen 21. Paarden 61. Veu lens 2. Schapen o£ lammeren 576 Bok ken of geiten 16. Vette koelen pr. in ets. per kg le kw. 310—340, 2e kW. 295—310, 3e kW. 276—285; vette kalveren le kw. 280—310, 2e kw- 260—270, 3e kw. 220—230; Slaehtpanrden le- kw. 220, 2e kw. 200, Se kw. 180. Prijs in guldens p. st. le kw. 2e kw. 3e Gra6kalveren 460 380 Nuchtere kalveren '5 62 Biggen 62 48 Schapen 85 60 Lammeren 95 70 Kalfkoeien 1225 1050 Melkkoeien 1225 1650 Vare koeien 890 760 Vaarzen Pinken 675 525 Vette koeien aanvoer iets ruimer, han del levendig, prijzen als gisteren. Vette kalveren aanvoer Iets groter, handel le vendig. prijzen stabiel- Graskalveren aan voer groter, handel lui, prijshoudend. Nuchtere kalveren aanvoer even minder, handel redelijk, vooral niet lager in prijs. Biggen aanvoer klein, handel goed, ruim prijshoudend. Slachtpaarden aanvoer als vorige week, handel kalm, prijzen Iets hoger- Schapen aanvoer groter, handel tamelijk, prijs vooral niet hoger. Lam meren aanvoer groter, handel tamelijk, vooral niet hoger in prijs. Kalfkoeien aanvoer als vorige week, handel g wat stijver in prijs. Melkkoeien aan voer als vorige week, handel goed. wat stijver in prijs, vare koeien aanvoer iets meer, handel redelijk, ruim prijshoudend Vaarzen aanvoer even ruimer, handel kalm, goed prijshoudend. Pinken, aan voer even ruimer, handel kalm, goed prijshoudend. FILMS IN ZEELAND „Fanfare" en „Glas" geprolongeerd „ELECTRO" (Middelburg) brengt deze week een geheel apart pro gramma. Een eïreusfilm en een Spoetnikfilm, beide in fraaie kleuren. „Circusparade" is een groots opge zette poging om de circussfeer op het witte doek en daarmee in de bioscoop zaal te brengen. In het midden latend of deze poging geslaagd is, moet ge zegd worden, dat de film aardige kijkjes achter de schermen geeft, hetgeen de circusbezoeker doorgaans niet gegund wordt. BELANGRIJKE VERKEERSVERBETER1NG Natuurschoon moest wijken voor veiligheid Voor de fietsers en bromfietsers zal binnenkort op het traject 's-Heer- ArendskerkeHeinkenszand een be langrijke wegverbetering gereedko men. Het rijwielpad, dat langs de provinciale weg van Heinkenszand naar 's-Heer-Arendskerke wordt aan gelegd, nadert zijn voltooiing. De rijweg, die ter plaatse over een dijk loopt, is voor het moderne ver keer beslist te smal. Het is dan ook geen bijzondere luxe dat na een lange tijd van voorbereiding dit weggedeel te, dat voor de inwoners van Hein kenszand de „Arendskerksediek" heet en in 's-Heer-Arendskerke „Eindjes- zandsediek" wordt genoemd, een rij wielpad rijk wordt. Een Deiangrijk voordeel is hierbij, dat de weg over de dijk voor het snelver keer wordt bestemd, terwijl het onder aan de dijk liggende fietspad geheel van de rijbaan gescheiden wordt. Een bijkomend voordeel is, dat de ligging aan de oostzijde van de dijk een be schutting betekent tegen de westelij ke winden. Voor de aanleg van het rijwielpad was het nodig, dat niet minder dan vijftig grotere en kleinere perceeltjes wer den aangekocht. De onderhandelingen, die namens de provincie door een com missie van schatters met de eigenaren hebben plaatsgehad zijn tenslotte tot een goed einde gekomen, waarna het plan kon worden uitgevoerd. Het werk zelf werd door de aanne mersfirma Otte uit Nieuwdorp met groot materiaal aangepakt, zodat bin- nen korte tijd het pad gelegd is. De helling van de dijk werd met drag lines van bomen en struiken ontdaan en de bestaande watergang werd over de gehele lengte van de weg enige meters verlegd. Waar voordien knoestige knotwilgen hun koppen verhieven, ligt nu een grijze tegelstrip door het landschap. Uit het oogpunt van natuurschoon be tekent de totstandkoming van dit pad een verlies van een mooie groengordel in het landschap, maar het belang van de verkeersveiligheid heeft hier ge prevaleerd. De rolprent is opgenomen in cine mascope, wat vooral het trapezewerk een bijzondere aantrekkelijkheid ver leent. De prestaties van de artiesten, die wel de beste van de wei-eld wor den genoemd, zijn inderdaad origi neel en verbazingwekkend. Men ziet o.m. dressuur van Wladimir Doerov en Alexander Serzh en zijn kozakken, trapeze-oefeningen van „De vliegen de libellen" van Wladimir Develko en men kan genieten van het optreden van de dompteur Konstantinovski met zijn assistente Margarita Nazarova. Bovendien is er de clown Oleg Popov. De Spoetnikfilm draagt de suggestie ve titel „De weg naar de sterren" en dient, ondanks het gewichtige onder werp, als zeer smakelijk voorgerecht. Zowel GRAND (Goes) als AL- HAMBRA (Vlissingen) zetten de vertoning van „Fanfare", Bert Haanstra's geslaagde speelfilm, nog enkele dagen voort. In het voorprogramma draaien beide bio scopen de documentaire „Glas", die eveneens door Haanstra werd vervaardigd. De vrolijke komedie, die zicli afspeelt in het dorp La- gerwiede (Giethoorn) werd verle den week uitgebreid in deze ru briek besproken. „De dood van een bandiet", Luxor (Vlissingen), aangekondigd als het romantische ve-haal van Jesse James ontpopt zich als een kernachtige western, waarin men flink op de vuist gaat. De naam Jesse James is bij de western-liefhebbers niet onbe kend. Deze film brengt echter, zoals de titel ai verraadt, het einde van de vogelvrij verklaarde bandiet. DONDERDAGCYCLUS. In de donderdagcyclus deze week slechts één film, namelijk een mees terlijk produkt van de Franse regis seur Julïen Duvivier; „De man in de regenjas", thriller en komedie tege- Een goede thriller, zoals men van de kundige regisseur verwachten kan en een, eveneens geslaagde, komedie door het optreden van Fernandel, de acteur waarom men lachen moet of men wil of niet. Fernandel speelt de titelrol en behalve de man in de re genjas is hij klarinettist in een thea- terorkest. 82. Het begon er inderdaad veel op te lijken, dat zij de schat nu gevonden hadden, want in de ruimte, waar zij zich bevonden, zagen zij in het schemerduister de vage omtrekken van een grote oude scheepskist. Er lagen ook nog wel een paar dikke boeken benevens een kleine re doos, maar ogenblikkelijk voelde iedereen, dat, als er werkelijk een schat was, die dan in die grote kist moest zitten. „Nou vooruit dan maar!" sprak Tekko met trillende stem, terwijl hij haastig de allerergste spinnewebben wegveegde. „Daar gaat-ie dan!" Met een plechtiv ge baar sloeg hij de deksel open en terstond straalde de schittering van een enorme hoeveelheid edelstenen en gouden munten hen tegen. „Ah! Oh! Oei!" kreunde de bemanning van verrukking, toen Tekko voorzichtig een paar snoeren met robijnen en diamanten omhoog hief. Allen keken zich de ogen uit en werden cr stil van. Zoiets hadden zij zelfs nooit durven dromen. Wat voor kopen? konden zij daar niet allemaal GA. VEILING „WALCHEREN" MIDDELBURG 6 Januari. Fruit. Golden Delicious H I 70-75 27, 60-79 22, H H 8—12, keuken 22— 37. Groninger Kroon, keuken 18—». Goudreinetien H I 75-80 22-33, 65-75 23, H II 11—13, keuken 14—22. Jonathan H I 76-80 23—36, 70-75 21—31, 60-70 18—23, 60-85 8—10, H II 9—14, keuken 12—16. Lom- barts Calville H 1 70-80 23—25, 60-70 20— 21, H H 6—7, keuken 24. Winston H I 65- 75 28, 55-65 11—17, keuken 17. Comtesse de Paris H I 65-70 20—24, 55-85 15—20, keu ken 8—17 Gieser Wildeman H I 60 en op 37, 55-60 28—29, 50-55 21, H II 11. Saint Remy, fabriek 1013. Groenten: Andijvie, glas 72—1.06. Rode kool 13—27 Savooiekool 7—26. Wittekool 14—22. Boerenkool 10—16. Prei 14—29. Sla kg 6167. Herfstrapen 7—9. Veldsla, glas 1.27. Uien 10—14. Bloemkool 4 st. per kist 77—80, idem 6 st- per kist 88—69. Idem 8 st. per kist 22—44, Idem 10 st- per kist 10—20. Spruiten, ongeschoond 15—61, ld. geschoond 61—69- Witlof 37—54. Waspeen 16—30. Breckpeen 5—12. Kroten kg 5—11. VISMIJN VEERE 3404 kg exportgarnalen 152—230. 16? kg schar 82—91. 261 kg bot 71—90. 1 kg tong 2 26. 6 kg rog 32—33. 61 kg wijting 51—70. 72 bg sprot 5963. 7 kg kabeljauw 5579. 152 kg ongesorteerde vis 42—73. VEILING V.V.Z.B. GOES 6 januari- Export- en industrieveillng. Golden Delicious H 80-85 41—54, H 73-80 42—56, H 70-75 36—50, H 63-70 28-48, H 60- 65 17—37, H n 12—17. GoUdreinette H 85- 95 26, H 80-85 26—27, H 75-30 17—22, H 65- 75 13—16, H n 6.50, keuken 14, fabriek 7. Jonathan H 80-85 26—29, H 75-80 29—32, H 70-75 28—34, H 65-70 26—28, H 60-65 13—16, H II 6—8. Cox's Orange Pippin H 75-80 74, H 70-75 77, *H 63-70 71-72, H 60-65 38. H 55-60 S2, H II 10. Diverse appelen, kr. en val 8.50. Op monster: Conference H 65-75 57—39, H 53-65 51—54. Gewone veiling: Winston H 65-75 28—37, I-I 68-65 15—30, H 65-60 13, keuken 11—12, fabriek 3. Laxton Superbe H 75-80 20—26, H 70-75 17—27, H 65-70 21 Doyenne du Co- mice H 80-85 97, H 75-80 103, H 70-73 109— 112, H 65-70 114—116, H H 100. keuken 96— 91, fabriek 90. Saint Remy H 75-80 14—15, H 65-75 18—15, H II 9—13, keuken 12, fa briek 9—11- Comtesse de Paris H 65-75 15 —20, H 55-65 11—13. Gieser Wildeman H 80-70 33, H 55-60 23, H n 12. Conference H II 23—28, keuken 41—50, fabriek 26—42. BEURSBERICHT MARKT GOES 6 JANUARI 1959. Granen, raden en peulvruchten. Tarwe, basis 17 To vocht, boerenschoon af boer derij, per 100 kg 27.50—29.60. Gerst, Idem 24—27.50. Haver, basis 15 vocht 20—24.50. Kleine groene erwten 30—53. Schokkers 50—90. Bruine bonen 70—95. Karwijzaad 70—«4. Blauwmaanzaad 120—135. Aardappelen. Klei-aardappelen noteer den heden: Bintje, 35 mm opw., binnen landse sortering 1750. Bintje, 35 mm opw., exportsortering 19.50. Koopmans blauwe, 35 mm opw., binnenlandse sor tering 15—16. Eigenheimer, 35 mm opw„ binnenlandse sortering 13.50—14 50. Meer- lander, 35 mm opw., binnenlandse sorte ring 1350—1450. Alpha, 35 mm opw., ex portsortering 1850. Deze prijzen gelden per 100 kg, geleverd aan de sorteerinrlchttng, «meerkosten voor rekening van koper. De prijs van voederaardappelen bedroeg f 8.60—f 4 per 100 kg. Stro. Gerstestro per ton 4750—30. Tarwe- stro per ton 50—5750. Erwtenstro per ton 60-64. Uien. De prijs van uien bedroeg f 7— f 9 per 100 kg. onafgestaart produkt. Vlas. Er bestond een zeer dringende vraag naar vlas. Voor goede kwaliteit gerepeld vlas werd 20—26 cent per kg betaald, terwijl voor afwijkende kwali teit 12—20 cent kon worden genoteerd. Goede kwaliteit ongerepeld vlas deed 19—23 cent, afwijkende kwaliteit 12—io cent per kg. Eieren De prijs van eieren bedroeg f 1.76 per kg. EIERNOTERING GOES Bericht van handelaren; klppeëieren 10 cent, kleine eieren 8 cent, eendeëieren 8 cent. VEILING KRABBENDIJKE Golden Delicious H 80-85 44—49, 75-80 46— 51, 70-75 46—51, 65-70 34—42, 60-65 22—30, II 13, keuken 21—33, fabriek 14—17, broct 3—17. Goudreinette H 85-90 22—25, 80-85 22—26, 75-80 19—20, 70-75 15—16, 05-70 11— 12, II 6. keuken 12—14, fabriek 6—7, kroet 7—9. Cox's Orange Pippin H 75-80 65, 70- 75 63—66, 65-70 61—63, 60-65 46—50, 55-60 15-21 keuken 20—45, fabriek 6. kroet 11, stele 10. Jonathan H 80-85 19—24. 75-80 23— 27, 70-75 27—30. 65-70 13—27, 60-65 9—16, fa briek 4, kroet 3. Rode Goudreinette H 85- 90 30, 80-85 29, 75-80 25, 70-75 13, keuken 17. Comtesse de,Paris H 75-85 17, 65-75 18, 55-65 11, kroet 6. Verpakt fruit: Cox's Orange PipDin li 80-85 70—73, 75-80 72—75, 70-75 74, 65-70 67. Rode Jonathan H 80-85 S7. 75-80 38. VEILING SINT-ANN A LAND Uien, middel 11.34, bonken 11.50, drielin gen 13.01, pickles 11.73. Aanvoer 149 ton. VEILING SCHERPENISSE Uien, middel 11.40, bonken 11.50, drielin gen 12.90, pickles 11.81 Aanvoer 25 ton. UIENYEILING STAVENISSE Middel ll.60-ll.78, bonken 12, drielingen 13.20, pickles 12. Aanvoer 105 ton. VEILING ST.-MAABTENSDIJK Zaaluien 40-55 12—11.92, 55-70 11.5311-47, bonken 11.95, drielingen 12.81, pickles 11414. Aanvoer 130 ton. De heer en mevrouw OCKÉ—DE LE LIJS en JENNY geven met grote vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoontje en broertje PIETER JOHANNES SIMON. Schoondijke 2 januari 1959. Kon. Julianastraat 20.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3