De Franse duwvaartproef op het Zuidbevelandse kanaal COMMANDANT MARECHAUSSEE BRESKENS ONDERSCHEIDEN Zeeuws? Almanak beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen l GEEN SUBSIDIE VOOR HET CENTRUM „HEDENESSE" MIDDELBURGS INWONERTAL OVERSCHREED WEER 22.000 ELECTR0-BI0SC00P - Middelburg Das Madchen Rosemarie Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOtiiNOJLJACi .1 U.-.ivi TOCH NIET GEHEEL MISLUKT: Beduidende verkorting van de vaarweg Antwerpen-Straatsburg Er zijn ernstige Belgische bezwaren In het Antwerpse scheepvaartblad „Lloyd Anversois" werden de resul-1 taten gepubliceerd van de proef, die een Franse Rijnvaartmaatschappij nam met de duw-vaart op het tra- ject StraatsburgAntwerpen. De proef is geslaagd, dank zij de moei ten, welke deskundigen zich ge troost hebben, maar de proef kan toch niet beslissend genoemd wor den, zo meent de medewerker van de „Lloyd Anversois", de heer Mar cel Sehiltz. De grootste moeilijkhe den heeft men gehad toen de duw- eombinatie het Kanaal door Zuid- Beveland passeren moest. Bij de sluizen had men de hulp van twee sleepboten nodig. De conclusie van de Franse Rijnvaart maatschappij (de C.N.F.R.) waren de volgende: IDe reis door Zeeland was bij zonder gemakkelijk dank zij 't kalme weer. Nieuwe proefvaar ten moeten gemaakt worden. Het is noodzakelijk de bebake- ning tussen Gorkum en Wemel- dinge te voorzien van radar-re flectoren. 2 Er waren grote moeilijkheden bij het passeren van de sluizen en van het Kanaal door Zuid- Beveland. Eerstens waren de afmetingen van de sluizen te ldein voor het duw-.convooi (16 bij 150 m in plaats van ongeveer 21 bij 205 m). De breedte van het kanaal is te gering om een convooi, dat twee schepen breed is, te laten passeren. Het con vooi moest opgebroken worden en de laadbakken moesten een voor een geduwd worden. De vluchthavens te Hansweert en Wemeldinge zijn thans reeds ontoereikend om schuilplaats te kunnen bieden aan alle kleine eenheden die beter weer af wachten. Zij zijn zeker ontoe reikend voor grote duw-con- vooien. Terwijl, de sluizen gedu rende 24 uur worden bediend, werkt de Nederlandse douane dienst in deze tijd van het jaar slechts 10 uur (van half acht 's morgens tot 's avonds half zes). Dit tijdschema is een anchro- nisme geworden, dat zo spoedig mogelijk moet verdwijnen. Al deze bijzondere moeilijkhe den zijn weinig bevorderlijk voor dé verbinding met Ant werpen per duw-convooi. Als Antwerpen zijn positie te genover de Nederlandse havens wil handhaven dan zullen de Belgische autoriteiten in sa menwerking met de Nederland se autoriteiten tot een oplossing moeten komen, die verbeterin; in de huidige toestand brengt. Het is niet mogelijk te wachten op de verwerkelijking van het Deltaplan. 3. De gemiddelde duur van sleep reizen met gewone sleepboten tussen Antwerpen en Straats burg ig normaal (voor de heen- en terugreis tezamen) 30 dagen. Men mag verwachten, dat door de duw-vaart de duur van deze reizen met een derde deel kan worden verminderd, ondanks de hierboven geschetste moeilijk heden. Tot zover de conclusies van de Franse Rijnvaartmaatschappij. De „Lloyd Anversois" plaatst daarbij enkele aan tekeningen. Het blaad vraagt zich af wat men uit de boven opgesomde ge gevens kan afleiden en het meent dan dat Antwerpen ten opzichte van de Rijnvaart slecht bedeeld is. Wanneer voor de Rijnvaart het duw- systeem meer en meer wordt toege past zal Antwerpen in diskrediet ge raken en Rotterdam zal daarvan pro fijt trekken. Maar wat gebeurt er dan met de ver binding naar onze industrie-provincies in *t zuiden en naar Noord-Frankrijk? En wat stellen de Nederlandse reders zich voor, wier schepen in groot aan tal gebruik maken van onze water wegen? Hebben wij onlangs niet ge zegd, dat de Belgische verbinding met de Rijn eveneens als verbindingsweg voor alle Beneluxhavens dient? De „Lloyd Anversois" zegt, de hard nekkige tegenkanting van de noorder buren tegen het graven van een aan alle moderne eisen voldoende water weg, niet te begrijpen en het stelt daartegenover hoe in zekere delen van Zuid-Nederland alle hoop gevestigd is op het graven van een Moerdijkkanaal of van een soortgelijke waterweg, die nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden opent voor deze gebieden, welke geen belangrijke verbindingswegen hebben en waar de industrieën zich niet dur ven uitbreiden, als gevolg van dit ob stakel van de eerste orde. Reeds eerder is geschreven dat dit deel van Nederland steeds meer in beweging komt en dat autoriteiten er voor, nebben gepleit, dat deze streken die vaak overbevolkt zijn, niet behan deld zuUen worden als stiefkinderen. Men weet natuurlijk nog niet of deze protesten een nuttig effect zullen heb ben. Dit alles zal ongetwijfeld worden be sproken in de respectievelijke parle menten. Maar om terug te komen, zo besluit de „Lloyd Anversois", op de duw- vaartpróeven tussen de Rijn en België, de pessimistische toon domineert, ondanks het vleugje optimisme aan 't eind van de conclusies, waartoe de C. N.F.R. komt. Wij zijn er intussen van overtuigd, dat nieuwe proeven in de periode van winterstormen, mist en ijs weinig kans van slagen hebben, ge zien de route, die in Zuid-Nederland gevolgd moet worden. HULDIGING ADJUDANT JOZIASSE Gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst Dinsdagmorgen werd aan adjudant J. H. Joziasse, brigade-commandant der marechaussee in Breskens, tij dens een plechtigheid voor het ver enigingsgebouw „De Uitkomst" al daar, de gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst uitgereikt. De uitrei king geschiedde door de comman dant van de eerste divisie der mare chaussee, overste F. M. Thijssen uit Breda, die in zijn toespraak veel waardering toonde voor het. optreden van adjudant Joziasse, die eerst kortgeleden van het district Botter dam naar Breskens werd overge plaatst. Onder de talrijke genodigden waren onder meer de burgemeester van Sehoondijke, ae heer F. A. van Ro- sevelt, de garnizoenscommandant Middelburg, overste Meeter, wethou der P, Zegers van Breskens, de groepscommandant der rijkspolitie te Breskens, de heer Van de Woes- tijne, de dienstgeleider der douane, de heer Goldsmeding en de familie van de adjudant. Tijdens de bijeenkomst ln het ver enigingsgebouw voerden verschillen de sprekers het woord. Overste Thijssen sprak over het con tact dat de marechaussee met de burgerlijke overheid heeft en dat in Breskens wel bijzonder prettig ligt. Hij roemde de verdiensten van ad judant Joziasse op het gebied van VAN <3jvï in TOT slijpt KLOKGELUL Hoewel de klokken van de St. Ja- cobstoren te Vlissingen reeds om de vijftien minuten hun bronzen stem men laten horen, zullen zij in de toe* „Maar ik ben blijdat al die feest da- yen weer achter de rug zijn", sprak die man bij de kapper en hei kwam klaarblijkelijk uit de grond van zijn hart. Nergens beter dan thuis", ver- zuchtte kif vervolgens en hij verzuim de niet om een kleine toelichting op die verzuchting te geven. „Met mijn vrouw ben ik vier dagen bij de kinde ren geweest en als 'je nou weet, dat de kinderen zelf ook al weer zes kin deren hebben, dan hoef je niet te vra gen". sprak hij. De kapper het was t» Goes ae kapper vroeg niet. Hij knikte begrij pend en meelevend en daardoor aan gemoedigd ging de man, slechts be geleid door het suizen van de schaar, 'verder: Jes kinderen, plus mijn zoon, m'n schoondochter, daar een broer van met zijn vrouw en de schoonmoe der van mijn zoon. En dan natuurlijk mijn vrouic en ik. Tel maar na. Alle maal op een flat - in een huiskamer met een dressoir en een boekenkast en natuurlijk ene kerstboom. En niet zo'n kleintje". De groeven in zijn min of meer ge teisterd gelaat verdiepten zich bi) de herinnering en dat zag de kapper. Een goea zakenman. Wa ar gelees, als gold het een opmerking over het weer; vroeg M.: ,J3n wat dacht me neer van een kleine gezichtsmassa ge Meneer bezag zich nog eens extra op lettend in de spiegel, ontwaardde de groeven als even zoveel sporen van de 'doorstane feestdagen en knikte berus tend. Jij masseert maar, man", ant woordde hij mat..:. komst nog vaker blinken. De kerk voogdij van de Nederlands Hervorm de Kerk in Vlissingen heeft namelijk het gemeentebestuur toestemming ge vraagd om voortaan bij huwelijksin- zegeningen de klokken te mogen lui den. B, en W. hebben die toestem ming gegeven, KERSTBOMEN. Ook in Bruïnisse hebben de kerst bomen na hun taak in de huiskamera te hebben vervuld een einde gevon den in het vuur. Echter niet op oude jaarsavond tot ergernis van de politie, maar zaterdagmiddag onder aan de zeedijk in de Stoofpolder. Het vuurtie was aangestoken door de padvinders van Bruinisae, die er ongetwijfeld een van de fraaiste kampvuren uit hun geschiedenis hebben gehad. Heiaas kwamen zij door koude en nattigheid tot de conclusie, dat kampvuren in de zomer aantrekkelijker zijn. SNEEUW, De technische dienst van de P.T. T. in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft het zondagmorgen druk gehad In Biervliet konden enkele bo vengrondse telefoonkabels de last van de sneeuw, die in de nacht van zaterdag op zondag in deze streek overvloedig viel, niet lan ger dragen. De kabels knapten af en de P.T.T. moest in actie komen om de verbindingen te herstellen. dé sportbeoefening in dienstverband en bood als herinnering een draagr medaillekan. Namens het gemeente bestuur van Breskens voerde wet houder Zegers het woord, daar bur gemeester J. A. Eekhóut door fa milie-omstandigheden verhinderd was. Hij bood de heer Joziasse na mens het gemeentebestuur zijn lukwensen aan. De districtscommandant, kapitein E. N. Spronk uit Terneuzen, herinnerde er in zijn toespraak aan hoe de ad judant een aandeel had in de op richting van de brigades Vlaardin- ;en, Rotterdam-Haven en Zestien- ^ioven. Ook deze spreker wees op de verdiensten van de jubilaris voor <je sport. Verder voerden nog het woord bur gemeester F. A. van Rosevelt, de oudste brigadecommandant, van het district Terneuzen, adjudant A. Pou- wels uit Sas van Gent, adjudant Van de Heuvel, namens de marechaussee vereniging, de opperwachtmeester J. F. Oele uit Vlissingen, wachtmeester eerste klasse N. P. Beye, namens het lersoneel te Breskens. Allen boden lun gelukwensen, verschillende ver gezeld van eën geschenk, aan. Adju dant Joziasse dankte tot slot alle sprekers. (Advertentie) tiklil dsl U MHI plet'W U* •otn' Zilveren jubileum bij Invoerrechten en Accijnzen De ambtenaar bij de inspectie der in voerrechten en accijnzen te Terneu zen, de heer M. de Jonge, heeft maan dag in intieme kring zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd. De inspecteur der inspectie, mr. L. W. van Os wenste de jubilaris geluk en bracht hem mede namens de inspectie der rijksbelastingen dank voor de wijze waarop hij in die 25-jarige periode zijn diensten heeft verricht. Namens de dienst werd' hem een ge schenk onder couvert en namens het gezamenlijk personeel een cadeau overhandigd. De jubilaris sprak daarna een woord van dank voor de tot hem gerichte gelukwensen en voor de hem aange boden stoffelijke blijken van waarde ring. ANTWOORD OP ALGEMEEN VERSLAG Gedeputeerde Staten handhaven hun ingenomen standpunt In de afdelingen van de Provinciale Staten van Zeeland is gesproken over het voorstel van Gedeputeerde Staten om afwijzend te beschikken over de subsidieaanvrage door het bestuur van het vormingscentrum „Hedenesse" te Cadzand. Deze sub sidieaanvrage betreft het ongedekt tekort, n.l. circa 7 van de voor 1959 geraamde uitgaven, zijnde f 1000.—. Gedeputeerde Staten, die naar aanlei ding van het algemeen verslag geen reden zien hun voorstel te wijzigen, zijn wel bereid om met het bestuur van Hedenesse in overleg te treden om een basis te vinden voor subsidië ring om eventueel in de zomerzitting met een voorstel te kunnen komen. In één der afdelingen wezen enige Statenleden op de grote betekenis van dit vormingscentrum voor de op voeding en ontwikkeling van de jeugd. Deze leden achtten, gezien het grote nut van deze instelling, inwilli ging van het verzoek volkomen ver antwoord. Een ander Statenlid zou graag zien, dat dit vormingscentrum door de provincie wordt gesteund, omdat de instelling het enige vor mingscentrum in Zeeland is en als zodanig vele mógelijkheden biedt. Naar aanleiding van het algemeen verslag merken Gedeputeerde Staten in hun antwoord op, dat zij de groot ste waardering hebben voor het werk van het vormingscentrum. Gelet ech ter op de geringe financiële armslag, die ook de begroting voor 1959 toe laat, alsmede op de nog onzekere vooruitzichten voor de komende ja ren, menen G.S., dat vooralsnog geen nieuwe objecten in het subsidiebeleid moeten wórden betrokken. Zeker niet wanneer het gaat om een subsidiëring waaraan de provincie voor een reeks van jaren zal zijn gebonden. De vergelijking die een lid uit één van de afdelingen trok tussen het voorstel van G.S. om wel een sub sidie te verlenen voor het behoud van de resten van het kasteel Hel- lenburg bij Baarland en het voor stel om afwijzend te beschikken over de subsidieaanvrage van He denesse gaat mank, aldus Ged. Staten in hun antwoord, In eerst genoemd geval gaat het om een subsidie voor één keer zonder ver dere consequenties voor de toe komst. Begin ran brand in hotel te Terneuzen Dinsdagmiddag om twee uur ontstond in hotel „Centraal" op de Markt te Terneuzen een begin van brand, door dat het roet in de oliekachel vlam had gevat. De kachel vloog in brand, waarbij de vlammen naar alle zijden uitsloegen. Binnen enkele minuten was de politie met schuimblussere ter plaatse. Toch had men nog de hulp nodig van de Terneuzense brandweer die binnen vijf minuten na het alarm aanwezig was en de vuurhaard wist te blussen. De twee gealarmeerde brandspuiten behoefden geen dienst meer te doen. De kachel werd zwaar beschadigd, terwijl één der ruiten van het café door de warmte was gespron gen. lingswerken op Schouwen Dinsdag heeft de herverkaveling* oommissie Zeeland in hotel „Concor dia" te Zierikzee aanbesteed het draineren van percelen met bijbeho rende werken in de polders Dreischor en Npordgöuwe.' De inschrijving was als volgtfa wed. G. Hoek en Zn, Nieuwendijk f 57.945; F. D. Hillebrand, Rilland- Bath, f 60.920; S. Schaafcma en C. J. Kuyper, Zierikzee-Ouwerkerk f 65.320; Gebr. van Kessel, Geldermalsen, f 65.400; Fa. J. van de Ende en Zn., Borssele f 65.675; C. van Kilwingen, Werkendam, f 65.830; Drain, bedr. „Het Noorden", Delfzijl, f 65,990; Drain, bedr. „Barth", 's Gravendeel, f 66.080; W. Kesteloo, Middelburg, f 69.910; D. Rentier, Noordgouwe, f 70.000; P. de Jonge, Rene.sse, f 75.220, Voorts werd aanbesteed het graven, verruimen en dempen van sloten, hel in cultuur brengen van toegangswe gen, het verlagen en ophogen van percelen, een en ander met bijbeho rende werken in complex 6 van de polder Oosterland. Hiervoor werd als volgt ingeschreven: P. de Jonge, Re- nesse, f 174.700; Comb. J. F. van de Hulst en J. van de Weerd en C. J. Kuyper, Re nesse en Ouwerkerk f 174.750; Fa. M. de Oude eh K. T. de Jonge, Zierikzee, f 178.000; N.V. Maas en Jonker, Roosendaal, f 179.000 C.V. gebr. van de Heuvel, Werken dam, f 179.000; Fa, van Dongen en de Voogd, Haamstede, f 181.600; Fa. J. D. Janse, Middelburg, f 182.000; Aann. Mij. Zeeland N.V., Middelburg, f 185.900; M. Uil, Middelburg, f 186.600; C.V. fa. J. van 't Verlaat, Hardinxveld, f 188.000; N.V. Gebr. van Oord, Werkendam, f 190.000; Fr. H. de Jager en Co, Sliedrecht, f 197.000; P. Verachten, Kerkdriel, f 209.000; Aann. bedr. Doilard, Delf zijl, f 222.000. Nieuwjaarsreceptie commissaris der koningin In de Statenzaal te Middelburg hiel den gisteren de commissaris der ko ningin en mevrouw De Casembroot hun nieuwjaarsreceptie. Zeer velen, uit alle delen van de provincie, maak ten van de gelegenheid gebruik om de commissaris en zijn echtgenote een voorspoedig 1959 te wensen. Een ldein orkestje, gezeten op wat gewoonlijk als publieke tribune fungeert, zorg de voor de muzikale opluistering. Arbeidsongeval bij „De Schelde" Op een van de terreinen van de Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen zijn maandagmiddag de arbeiders H. uit Souburg eh P. uit Westkapelle niet •hun benen tussen tweë balken bekneld reraakt. De mannen, die beenverwon- lingen opliepen, zijn naar het zieken huis „Betliesda" overgebracht, waar zij ter verpleging zijn opgenomen. NA ENKELE JAREN ACHTERUITGANG In 1958 werd toeneming bereikt van 430 zielen De reeds enkele jaren voortdurende en het gemeentebestuur met onrust vervallende achteruitgang van het in woneraantal van Middelburg is ln het afgelopen jaar tot stilstand gekomen. Er is thans een kentering ten goede gekomen, want uit de voorlopige on gave van de loop der bevolking in ae Zeeuwse hoofdstad over 1958, die het gemeentebestuur ons verstrekte, blijkt dat de bevolking met 430 zie len gestegen is van 21.936 tot 22.366. (Advertentie) Rode Kruisziekenhuis Zierikzee in financierings- VRUDAG 9 JANUARI ajs. „Het gesprek van de dag." Per 1 januari 1958 bedroeg het aan tal inwoners dus 21.936, waarvan 11.310 vrouwen en 10.626 mannen. Gedurende 1958 steeg dit aantal door feboorte met 398 zielen, te weten 11 meisies en 187 jongens, terwijl dit aantal door overlijden verminder de met 214 zielen, te weten 102 vrou wen en 112 mannen. Het geboorte overschot bedroeg dus 184, te weten 109 meisjes en 15 jongens. Voorts vermeerderde het aantal door ingekomen inwoners met 1652, waarvan 867 vrouwen en 785 mannen, terwijl het door vertrek verminderde met 1406, waarvan 769 vrouwen en 687 mannen. De winst bedroeg dus door vestiging in totaal met 246, to weten 98 vrouwen en 148 mannen. Zodoende vermeerderde het inwoner aantal van de Zeeuwse hoofdstad in totaal met 430, te weten 207 vrou wen en 223 mannen. Het bedroeg per 1 januari jJ. 22.866, waarvan 11.517 vrouwen en 10.849 mannen. In 1957 nam de Middelburgse bevol king af met 34 personen, terwijl de ze afneming het jaar daarvoor zelfs een aantal van 190 bereikte. (Slot van pag. 1) Rijk aangesproken De geldschieter stelde het rijk aan sprakelijk, dat ook inderdaad voorlo og de rente en aflossing betaalde. 'are dit niet het geval geweest dan zou de gehele lening opeisbaar zijn geweest met de consequentie, dat vrij wel zeker tegen een veel hogere ren te een nieuwe lening zou moeten worden aangegaan. Om de „strop" niet nog groter te maken betaalde het rijk. De kous was daarmee niet af, want het rijk klopte heel spoedig bij het stichtingsbestuur aan. teneinde het „voorschot" terug te krijgen. Zo ver Is het echter nog niet. Het Zweed se Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee dat reeds met een exploitatietekort werkt, kan het geld niet opbrengen. Het bestuur heeft inmiddels een be roep op de minister van Sociale Za ken gedaan om alsnog de bijdrage te verlenen. Behalve het aan duidelijkheid niets overlatende argument, dat de stich ting geen geld bezit, heeft het bestuur herinnerd aan de afspraak tussen de Staat der Nederlanden en het Zweed se Rode Kruis: de lening zou geen verzwaring van de lasten voor de streek tot gevolg hebben. De gemeenten op Schouwen-Duive- land hebben hun mening reeds dui delijk kenbaar gemaakt. Men voelt er niets voor een schuld van meer dan een miljoen gul den op het ogenblik precies f 1.087,125,op zich te nemen. Het zou ook tegen de afspraak zijn! Trou wens, de gemeenten op Sehouwen- Duiveland zitten reeds voor zware lasten. Zij zijn alle aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling en moe ten het jaarlijkse exploitatietekort dekken, wat per inwoner neerkomt op f 3.75. Een mogelijkheid om toch aan de ver plichtingen te voldoen is bijvoorbeeld tariefsverhoging. Het is echter zeer de vraag of men die kan doorvoeren. Niet alleen omdat de tarieven al vrij hoog zijn, maar ook omdat dit een aangelegenheid is van het ministerie van Economische Zaken. Wel zeer ra dicaal zou inbeslagneming van het ziekenhuis zijn, hetgeen juridisch mo gelijk is. Zeer waarschijnlijk zal noch het een, noch het ander gebenren. Momenteel zijn onderhandelingen gaande tussen het ministerie van So ciale Zaken en het stichtingsbestuur. Het „touwtrekken" om het miljoen mag echter niet te lang duren, vrant het duurt nog slechts enkele weken voordat opnieuw de datum voor de halfjaarlijkse rente-aflossing aan breekt. Velen op Schouwen-Dulve- land wachten thans in spanning op een (gunstige) beslissing, want dat de streek uiteindelijk zelf voor het miljoen zou moeten „opdraaien" kan men moeilijk aannemen..... KUNST „De Koopman van Venetië" Middelburg.. Sehomvburr; „Koninklijke Nederlandse Schouwburg" uit Antwerpen. DE VRIJ BESCHEIDEN toneelruim te van de Middelburgse Schouwburg is gisteravond enkele malen in zowel (schijnbaar) letterlijke als zeer ze ker in overdrachtelijke zin, uitge groeid tot zowel dimensionale als tij- deloze afmetingen. Dat gebeurde tij dens de magistrale opvoering, die de „Koninklijke Nederlandse Schouw burg" uit Antwerpen gaf van Shake speare's komedie „De koopman van Venetië" en dat was dan te danken aan zowel de ingenieuze décorbouw als aan de geïnspireerde vertolking die dit Vlaamse toneelgezelschap aan dit klassieke toneelspel heeft gege ven. De dimensionale moeilijkheden werden schijnbaar moeiteloos over wonnen door een even eenvoudige als spitsvondige décorbouw, die tevens tot resultaat had, dat dit vijf bedrij ven durende en in twee delen samen gevatte stuk in een weldadig en over rompelend tempo over het voetlicht kwam. Waar uiteraard een zeer zorg vuldig uitgesponnen mise-en-scene evenmin vreemd aan was, welk on derdeel dan mede diende tot meerde re glorie van regisseur Fred Enge len (met als. assistent Walter Tille- mans), die klaarblijkelijk toch al zulk een groot aandeel heeft gehad in deze opvoering, die daardoor zoals opgemerkt ook in overdrach telijke zin uitgroeide tot „tijdeloze af metingen". Want vooral dank ztj de voortreffelijk uitgebalanceerde regie werd deze aloude „Koopman op nieuw tot een gloedvolle, daarmee de eeuwen wegwissende toneelbelevenis, die een geheel gevulde schouwburg zaal van a tot z en van „claus tot claus" boeide. In de Nederlandse bewerking van Bert Voeten kreeg Shakespeare s schepping overal de juiste a.ccenten en bleef ae figuur van de Joodse woe keraar Shylock centraal, zonder even wel al te nadrukkelijk te domineren. Niettemin was het spel van Luc Phi lips als Shylock van een zodanig ge halte, dat er bij zijn optreden tussen „Bühne" en zaal telkenmale de der mate gespannen wisselwerking op trad, die zo kenmerkend ls voor waarachtig toneel en die dan ook te recht een enkele maal en naar on ze smaak nog te weinig t- tot een open doekje leidde. Philips was de in zijn tragiek tot het demonische vervallende, verguisde en onbegrepen eenling ten voeten uit; in alk woord, in elk gebaar. Groots in elk opzicht. Wanneer men dan weet, dat hij om ringd was door speelsters en spelers, die hun taak over het algemeen uit stekend verstonden; dat kostuums en aankleding en heel de overige entou rage voortreffelijk verzorgd waren, dan zal duidelijk zijn, dat degenen, die gisteravond deze onder auspiciën van de Z.V.U. gegeven voorstelling hebben bijgewoond, een avond van puur toneelgenot hebben mogen beie- ven. Het zij ons toegestaan aan de verde re inhoud van deze overbekende, klassieke komedie verder zonder meer voorbij te gaan. Rest ons nog een enkele opmerking over de type ringen van Shakespeare's figuren, waarbij dan na de Shylock-figuur jn de eerste plaats genoemd dient te worden de Lancelot Gobbo van Willy Vandermeulen; fris en met een indringend komisch vermogen ge speeld; de Tubal van Maurits Goos- sens, die van deze bijrol een flonke rend juweel wist te maken en de kit tige kamerjuffer Nerissa van Ketty van de Poel. Tine Balder gaf een ge nuanceerde Portia gestalte en Roger Coorens een trouwhartige Bassanio. Enigszins vlak en weinig bezield bleef de Antonio van Frans van den Bran- de en dat viel temeer op, waar de overigen zich zo kennelijk tot het ui terste gaven, maar zij drukten dan ook gelukkig het doorslaggevende stempel op deze opvoering, die zo doorwrocht, met overtuiging en vaak ontroerend sterk doorleefd gebracht werd. Bloemen en een ovationeel applaus vormden de beloning voor deze op merkelijke prestatie van de „Ko ninklijke Nederlandse Schouwburg" uit Antwerpen. v. B. uit de bocht Geen persoonlijke ongelukken Dinsdagmiddag omstreeks twaalf uur beleefden de chauffeur F. L. uit Eind hoven en een viertal reisgenoten - onder wie een baby van eeu paar maanden enkele angstige ogen blikken toen de personenauto ter hoogte van het monumeutje op de Sloedam uit de bocht vloog en in het naast de weg gelegen bouwland te recht kwam. Toen de chauffeur, die met een mati ge snelheid reed, ter hoogte van de scherpe bocht kwam Verd hij zo ner- neus, dat hij de macht over zijn stuur verloor. De wagen reed door een smalle sloot en kwam pas in het bouwland tot stilstand waar de auto kantelde. Zonder noemenswaardig let- sel te hebben opgelopen, konden de inzittenden uit de auto kruipen. Al leen de chauffeur L. had een kleine hoofdwond, die door dokter Brons uit Nieuw en Sint-Joosland werd ver bonden. Een garagehouder uit Nieuw en Sint-Joosland heeft de auto, die vrij ernstig beschadigd was, wegge sleept. VANDAAG. Middelburg Electro: „Circusparade", tO uur, a l. Schouwburg: Algemene le denvergadering L.J.G. Zeeland, 1345 vlissingen Alhambru: „Fanfare", 19 en 21 uur, e-l.( Luxor: „De dood van een bandiet", 20 uur, 14 Jaar; Con certgebouw: Filmavond Christelijke Metaalbedrijfsbond, 20 uur; Schel- dekwartier; Feestmiddag bejaarden, 144)0 uur. Goes Grand: „Fanfare", 19 en 21 uur, 3.1; Hotel „De Korenbeurs": v»rg. Kamer van Koophandel en Fabrieken, 10.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 2