uniek album met langspeelplaat cadeau van de nieuwe Philips grammofoons PHILIPS GRAMMOFOONS [IROOSI U hèbtnog kans... 'i BLIJFT WEG zodat u zelf de klank-kwaliteit kunt keuren - ter introductie ONZE KLEINTJES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 5 JANUARI 1959 Heden werden wij verblijd met de geboorte van ons zoontje en broertje ROLAND PETER. I. Kole A. Kole-Rottier. Kapel-Ie, 2 januari 1959. Ooststraat 25. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje MARIA JACOMINA (MARJA). W. H. van Gorsel. L. A. van Gorsel' van Dijke. Tholen, 31 december 1958. „Luchtenburg' VERLOOFD JACOMIEN BRUYNZEEL en R. J. MIJNARENDS. Arnhem, 't Joppe, 3 januari 1959. De hartelijke wijze,, waarop ons op 27 december een offi cieel afscheid is bereid, heeft ons diep getroffen. Allen, die er, in welke vorm dan ook, toe hebben bijge dragen deze dag voor ons tot een onvergetelijke te maken, betuigen wij onze welgemeende dank. Hun, die ons op 15 decem ber en nieuwjaar een ge lukwens zonden, wensen wij wederkerig een gezegend 1959 toe. Burgemeester en mevr. Stemerding. Souburg, januari 1959. Voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ontvangen zeggen wij, mede namens wederzijdse ouders, harte lijk dank. L. v. Peene. M. C. v. Peene-Maas. Vlissingen, januari 1959. De burgemeester van Vlis singen en mevrouw M. K. KOLFF-KRUISIN GA be tuigen hun vriendelijke dank aan. allen, die hun bij de intrede van het nieuwe jaar gelukwensen hebben doen toekomen en bieden bij deze, wederkerig hun ge lukwensen aan. Vlissingen, januari 1959. Leidster, helpers en kinderen van het Kindercircus „Lambertha" te Haarlem zeggen de directie van de Prov. Zeeuwse Courant zéér hartelijk dank voor de gelegenheid, die hen is geboden om hun programma voor de Zeeuwse jeugd te mogen uitvoeren. Het enthousiasme, waarmee de kinderen op de uitge voerde nummers hebben gereageerd, zal voor ons een stimulans zijn' om op de ingeslagen weg voort te gaan. De heer J. E. Witte, organisator van de voorstellingen, danken wij eveneens voor de prettige wijze, waarop wij met hem hebben samengewerkt. 1 DOND! n.m., DONDERDAG 8 JAN. 1959, 8 uur Prins van Oranje" te GOES. VRIJDAG 9 JANUARI 1959, 8 uur .Britannia" te VLISSINGEN. ROTTERDAMS TONEEL met SUIKER toneelspel van Hugo Claus. Medespelenden Guus Hermus, Ina van Faassen, Leo de Hartogh, Pim Dikkers en anderen. Regie: Ton Lutz. Toegangsbewijzen a 4,— (r.i.) uitsluitend in combi natie met (week)lidmaatschapskaart Z.V.U. verkrijg baar te GOES op de dag der voorstelling van 57 uur n.m. bij „De Prins van Oranje", tel. 2463. NOORD-BEVELAND Inlichtingen over kaartverkoop etc. bij M. J. Doeleman, Wissenkerkepolder 6, Wissen- kerke, tel. 01108-309. VLISSINGEN bij F. J. Clowting, St.-Eustatiuslaan 14, Vlissingen (uitsl. van 67 uur n.m.) tel. 3616. Weeklidmaatschapskaart Z.V.U. 0,75. Belangstellenden te Middelburg en naaste omgeving voor de voorstelling te Vlissingen kunnen kaarten be stellen bij het Z.V.U.-secretariaat, Singelstraat 13 te Middelburg. Tel. 2715. De heer en mevrouw BLOOS—v. d. BERG danken voor de ontvangen nieuwjaarswensen en bie den wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw MIJS—ROMEIJN zeggen dank voor de ont vangen goede wensen en bieden wederkerig de hun ne aan. Vlissingen, 5 januari 1959. De heer en mevrouw BILBOON, Vlissingen, danken voor de goede wen sen en bieden U ook de beste wensen voor 1959 aan. De heer en mevrouw SLOOSHEIKENS zeggen allen hartelijk dank voor hun welgemeende nieuwjaarswensen en bie den wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw ROEGHOLT— VAN NOORD danken hartelijk voor de vele, bij de jaarwisseling ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hun ne aan. Burgemeester en mevrouw DEN BEER POORTUGAEL betuigen hun dank voor de door hen ontvangen geluk wensen bij de jaarwisseling en bieden wederkerig hun beste wensen aan. De heer en mevrouw BAX-BOUWMAN zeggen langs deze weg dank voor de bij de jaarwisseling ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw STIEGER—VAN WAES danken voor de ontvangen nieuwjaarswensen en bie den wederkerig hun beste wensen aan. Hoedekenskerke, januari 1959. De. heer en mevrouw VEENING—BAKKER danken voor de vele geluk wensen bij de jaarwisse ling en bieden wederkerig hun gelukwensen aan. De heer en mevrouw VAN DIJKPLJA.SSE danken voor de goede wen sen en bieden U ook de beste wensen voor 1959 aan. De heer en mevrouw DETMAR—ICKLER danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen ,en bieden wedekerig de beste wensen voor 1959 aan. De heer en mevrouw SIMONS—KAAN zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw OKKER-VROLIJK zeggen hartelijk dank voor de gelukwensen met de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun bes te wensen aan. De heer en mevrouw FRUMAU—ROTHUIZEN danken voor alle ontvangen gelukwensen en bieden we derkerig de hunne aan. De heer en mevrouw •RIETEMA—ROSATO danken hartelijk voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de beste wensen voor 1959 aan. De heer en mevrouw DEN BOER-ROELFSEMA danken hartelijk voor 'de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hun ne aan. W, FEIKEMA dankt voor alle ontvangen gelukwensen en biedt we derkerig de zijne aan. Middelburg, januari 1959. De heer en mevrouw r. batten-paarlberg te Middelburg, zeggen har telijk dank voor de geluk wensen ter gelegenheid van de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw TER BALS-TREBBE, Middelburg, zeggen harte lijk dank voor de ontvan gen - nieuwjaai'swensen en bieden wederkerig de hun ne aan. Hoofdroos is lastig: en on smakelijk - haaruitval ïs| het onvermijdelijk gevolg. Wassen helpt niet. want het haalt de beschermende] huidvetten weg. Daarna, komt roos weer terug - nogrl I erger dan tevoren. f A Nieuwe behandeling met ïl medicinale crème-wassing. 1 Een nieuwe ontdekking! I neemt roos volledig weg.ll maar laat de huidvetten! intact: SEBBIX huidvoe-fj dende, mild schuimende crème-wassing. SEBBIX is haarwortel-ver sterkend èn antiseptisch i met Liquor Carbonis 2 i iHexachlörofeen 1 SEBBIX helpt u defini tief van die nare roos af, maakt haar en |hoofdhuidkerngezond, glanzend en fris. (Begin nog vandaag met SEBBIX. f 2.75 per tube voor 6 è.8 maal heerlijk zui- verend shampo- Nog slechts korte tijd NieUW is de verrassende vorm geving van de Philips grammofoons. Nieuw is het mechanisme, dat een triomf is voor de fijnmechanische industrie van Philips (één der meest ervaren producenten van elektrische precisie-apparaten)! En totaal nieuw is deze gedachte: u krijgt bij uw Philips grammofoon een unieke lang speelplaat in een prachtig kleurenalbum cadeau! Want met een nieuwe plaat komen de uitstekende hoedanigheden van de Philips grammofoon eerst ten volle tot hun recht. Exclusief Philips album bevat 30-cm-langspeel- plaat „Uw gids in mu ziekland" met 19 lange, afgeronde fragmenten uit het klassieke en mo derne Philips repertoire (o.a. Bach, Beethoven, Mozart, Malando, Bras- sens, EroÜ Garner). Het album heeft vele kleuren- pagina's met foto's van bekende zangers, dirigenten en solisten in prijzen vanaf f 69.- AG 2009 - f 89.-(hierboven groot afgebeeld) Platenspeler voor Inbouw. Ook geschikt voor stereo. Regelbare naalddruk. Opnemerarm met lift. Fijnrege ling voor draaisnelheid. AG2&0- f 119.- Dezelfde platenspe ler op voet en met deksel en draagbeu- gel. Fraaie, moderne vórm en kleur. maar dan moet u vlug zijnl Bij de fabriek zijn alle albums al weg. Maar u hèbt nog kans! Bij uw handelaar! Neem. dus direct contact op - wellicht kan hij nog helpen aan het album met langspeelplaat. 23 ct. per regel met een minimum van 1, max. 8 regels. „Brieven of adres bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. TE KOOP Te koop werkpaard. ABR. KLUYFHOUT, Zuidbeekstr. 10, Koudekerke. Te koop: Een kamerkook- haard. Wilhelminastraat 20, Vlissingen. De heer en mevrouw VAN BÓCKEL-DE BIE zeggen hartelijk dank voor de nieuwjaarswensen en bieden wederkerig de hunne aan. Souburg, 5 januari 1959. Te k. 2-p. ledik., nachtkastje, tafeltje, sprei, mv. gebr. vest en petroleumkachel. Menno V- Coehoox-ngr. 23, Vlissingen. P. J. BRONS dankt hartelijk voor de ve le ontvangen gelukwensen en biedt wederkerig de zij ne aan voor een gezegend 1959. Mej. M. J. VAN DE VOO- REN dankt hartelijk voor de goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen en biedt wederkerig de hare De heer en mevrouw REYERSE-SCHIPPERS Middelburg, zeggen harte lijk dank voor de ontvan gen nieuwjaarswensen en bieden wederkerig de hun ne aan. Te koop een grote gothische tafel. Br. lètt. A 81, bur. P.Z. C., Vlissingen. Te koop goed onderhouden Zeeuws kabinet. Br. no. B 1, bur p.z.c.. Goes. Te koop: personen- en be drijfsauto's, banden, assen en wielen, enz. Lambrechtstraat 17, tel. 3029, Middelburg. Te koop: Engels kamerameu blement, f 250; 2-pers. stalen ledikant f 15; kinderledikant met commode f 15- Br. lett, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop in zeer goede staat zijnde bascule, balansploeg, en pomp- P. SCHOUT, Klaas- sesweg 1, Biggekerke. Te koop: baard, kinderstoel, 2 armfauteuiltjes, 2-pers. bed, 2-pers. spiralen, bromfiets en keukenfornuisje. JAC. VAN LOON Vrouwestr- 32, Vllss. Kruissnarige piano te koop, waardevol instrument. Lijster beslaan 13, Middelburg. Na 6 uur. Tel. 3195. Te koop: kl. Philips radio en korte kanten trouwjapon met toebehoren, maat 38—40. Nieu we Weg 16, Baarland. Te koop: mooi gebeeldhouwd kamerscherm,, spiegel, thee kastje en kolcosgangloper 5 meter. Adres: St. Antheunis- straat 2, Middelburg. Te koop groot pand, centr. Middelburg. Bev. flinke bo venwoning, met ruime bene denverdieping, geschikt voor verschillende doeleinden. Febr. leeg te aanvaarden. Inl. Vlas- markt 7, Middelburg. 1 en 2-pers. opkl. bed, jongens fietsje 8 jr., "1 en 2-pers. Eng. ledikant, wringer met bok, 1 en 2-pers. Auping spi ralen, step, tafels, 1 en 2-pers. 3-dlg. bed, „Salamander" ka chel, divan, kinderledik., slaapkamer. Vllss. singel 34, Middelburg, tel. 3513. TE HUUR Te huur: gemeub. etage op eerste stand te Vlissingen, f 150 p. maand. Br. lett. V 79, tour- P.Z.C., Vlissingen. PERSONEEL Vrouwelijk pers. „gevr. Aanm.: stoomwasserij „Edèlweis", P. Krugerstr. 248—250, tel. K 1184 —2589, Vlissingen. BIEDT ZICH AAN Naaiwerk gevraagd, bijv. kin derlingerie enz. Br. no. 1116, bur. P.Z.C., Middelburg. Telef. 3380, autorijschool DE BLIECK, Herman Heyermans- laan 2a, Vlissingen. Prijs per lesuur f 7,50. Ons zeer modern lesmateriaal bestaat uit de wagens: Opel- Ford, Taunus 15 m. Fiat 1100 en V.W. Autorijschool JAS- PERSE, N. Vlissingseweg 366, Middelburg. Tel. O 1180—3387. 'T JANTJE VAN ALLES: het juiste adresvoor vakkundige vernieuwing van uw wasbord- zinkje. Losse zinkjes 1.50 p. st. Korte Noordstr. 11—15, Mid delburg. Tel. 3733. Voor uw foto, plaat, ets, tegel of schilderstuk vindt U een moderne omlijsting tegen bil lijke prijs bij 'T JANTJE VAN ALLES. Vraagt prijsopgaaf. Korte iyoordstraat 11—15, Mid delburg. Tel. 3733. H.H. landbouwers. Heeft u al een onkruidegge? Zo niet, koopt dan de originele Schoon- land onkruidegge. c. BRAS SER Zonen, magazijn Zus terstraat 56, Middelburg, telef. 2812 en 4246. VERLOREN Verloren: damespolshorloge v. Arnemuiden via Welzinge naar Oost-Souburg. T. bel. terug te bezorgen Wilhelminastr. 61, Souburg. Erg gedupeerd! Verloren woensdagavond 24 dec. op sta tion ICruiningen portefeuille met papieren en loon. Wil eer lijke vinder deze teruggeven? Adres bekend. Goede beloning. en DEN BOER levert 't drukwerk DIVERSEN BALSEMPILLEN van AKEN tegen hoest en bronchitis. Slijmoplossend. Bij apoth. en drogisten. Wegens huw. van het tegenw., net zelfst. dagmeisje gevraagd. Aanmelden: 's avonds na 7 u, Mevr. VAN HIJFTE, Singel 18 a, Vlissingen. Wenst U goed steneilwerk en snel geleverd, ga dan in onze stencilafdeling praten, Kreu- kelmarkt 11, Goes. Fa. S. BIRKHOFF EN ZN. Beter steneilwerk met vlotte re tekeningen levert, stencil- inrichting J. A. WESTSTRA- TE, Rouaanse Kaai 21, telef. 2453, Middelburg. ELECTRO, MIDDELBURG. Dinsdag en woensdag Ben unieke circusfilm in CinemaScope en kleuren, met 's werelds beste clowns, acrobaten en dressuurnummers CIRCUSPARADE. EXTRX Vooraf de eerste grote Spoetnikfilm in kleuren „DE WEG NAAR DE STERREN". Aanvang 8 uur. - Toegang alle leeftijden. ELECTRO, MIDDELBURG. Donderdag-cyclus FERNANDEL in een komedie-thriller van JULIEN DUVIVIER „DE MAN IN DE REGENJAS". 7 en 9.15 uur. - Toegang 14 jaar. GRAND, GOES en ALHAMBRA, VLISSINGEN De vrolijke .Nederlandse film FANFARE. LUXOR, VLISSINGEN. Dinsdag t.m. donderdag DE DOOD VAN EEN BANDIET. Met STEPHAN McNALLY en PEGGY CASTLE. Het romantische verhaal van Jesse James de beruchte bandiet. Aanvang 8 uur. - 14 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 4