RAAD SEROOSKERKE KWAM IN NIEUWE RAADZAAL BIJEEN WALCHEREN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Agenda Tekko Taks op de vliegende hollander MAANDAG 5 JANUARI 1959 P li OVlNVlALb 'A Li Li U W 8 E COURANT 1 Bijdrage in tekort rusthuis Haamstede De raad van Serooskerke (S.) kwam in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van wnd.-hurgemees- ter J. Kiompe. Alvorens tot behande ling van de agendapanten over te gaan wees de voorzitter er op, dat deze laatste vergadering van het jaar thans in de nieuwe raadzaal ge houden kon worden, hetgeen hem tot vreugde stemde. Vervolgens deelde hij mede, dat de gemeentesecretaris, de heer G. A. Haringman, het zieken huis heeft verlaten en herstellende is. hoewel het nog wel enige tijd zal'du ren eer hij weer aan het werk zal kunnen gaan. Het bekende schrijven van het ge meentebestuur van Ouwerkerk inzake de bestemming van het voormalige ziekenhuis te Noordgouwe werd voor kennisgeving aangenomen. Het rap port van de werkcommissle zal afge wacht worden. Met algemene stemmen werd besloten de gevraagde bijdrage in het exploi tatietekort van 't rusthuis te Haam stede te verlenen. De heer C. de Rijke (arb.) vroeg en verkreeg inlichtingen omtrent de hui dige bezetting. Wethouder Kloet (arb.) zou gaarne zien dat personen afkomstig uit de niet-deélnemende gemeenten thans een hogere pensionprijs zouden gaan betalen teneinde het exploitatietekort in de toekomst zoveel mogelijk te verlagen. Naar aanleiding van het van de Raad van Advies van het Rode Kruis ziekenhuis te Zierikzee in zake do finanoiële moeilijkheden met betrekking tot de garantie verlening door de minister van sociale zaken werd besloten hier tegenover een afwijzende houding auu to nemen. Afgewezen werd het verzoek van de I.Z.A. in Zeeland tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Op het verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrij- ding om een jaarlijkse subsidie van 1 cent per inwoner werd gunstig be schikt. Voorts werd met algemene stemmen besloten over te gaan tot verkoop van een perceel grond in het wederopbouwplan aan de heer J. Kiompe voor de prijs van 3 per meter. Het krediet in rekening-cou rant voor het jaar 1959 bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten werd vastgesteld op 50.000. Vast gesteld werd een destructie-verorde- ning overeenkomstig het ontwerp zo als dit door de centrumgemeente van de vleeskeuringskring werd opge maakt. De heer J. J. Kloet werd met algemene stemmen herbenoemd tot ZEEUWSCH VLAANDEREN Burgerlijke stand TERNEUZEN, Bevallen: 'Th. Lauret—Bllstoln, z. en z.; Ch. J. den Engelsman—de Feijter, d.; M. J. de Zeeuw—Verschelling, z.; T. Over- dulve—Stoffels, z.; R. Openenneer—van den Bos, d.; W. C. Leeuwenburgh—van Doorn, d.; I. E. de Vos—Verhoeven, d.: j. Hamelink—van Tatenhove, d.: M. L. Wi Standaert—Mestrom, d.; M. M. Mang-. nus—de Brouwer, z.; L. Platteeuw—Ha- mellnk, z.; D. Dekker—Walhout, z. Ondertrouwd: A. M. Lange Jan, 28 j. en E, F. J. van Wel, 27 j.; A. Joosse, 25 J. en M. c. N. Versloot, 21 j.; A. G. van Driel, 2t j. en G- J. de Feijter, 10 J- Getrouwd: M- de Jonge, 54 j- en M. Scheele, 40 j. Overleden: P. J. van Mellen, 50 J., e. v. M. C- van den Bos; O. van de Veire, 01 J., e. v. E. Delemarre; L. Herrebout. 81 j., o. v. J. Scheel; A- J. Krijger, 71 J., e. v. C. D- C. Bleijenberg; R- Pietera, 68 J-, e. v- G. de Tollenaer; J. B. de Betue 76 J., wed. v. I. de Cierck; P. C. Diele- man, 48 J., e. v. K. Keus. OOSTBURG. Bevallen: E. M. T. Cortvriendt—van Vooren, cl.; J. J. Barra—Lergner, d.; R. C. de Ilouck—Brakke, en z.\ M. J. Sohoele—Soheele, d.; Ch. V. Pongajow— Hatuauplj, cl.; E. E. M. de Reu—Debaere, z.\ M M. Buysse—de Letter, cl.; A- A. Snouwaert—Verstrynge, d-: 11. J. van I-liJfte—Nauta, d.; P. de FelJter-de Put ter. d.; D. M. T. Verrostte—Hauteklet, z.: H. C- M. Verhallen—van Schalk, z. Getrouwd: A A. van de Wege, 26 j. en H- Cataman, 28 j. Overleden: M. E. de Paepe; J. J. Ris- seeuw, 68 J., o. v. I. P. Becu; W. F. van der Hooft, 75 J.; M. J. S. de Smit, 75 J., e. v D. A. Crtnce: J. M. J. Asard, 81 J.; E. Pijnekels, 71 J.. wed. v. P. v. d. Velde; J. van Hal, 90 j.; M. S- Boetjo, 73 J. NIEUWVLIET. Bevallen: W. J. Heuie—Lauret, z. zuidzande. Bevallen: M. M. Datthijn—Dees, d. ZAAMSLAG. Bevallen: J. J. van Langevelde—Hame- llnk, z,; C. A. Haak—de Visser, d.j C. E. de Kubber—de Regt, z.; M. s. Haak— van Hoorn, cl.; T. A. Overdulve—Stoffels, z- Ondertrouwd: P- Hamelink, 23 j. en N. van Hoeve, 20 j. Overleden: D J. Haak, 31 j.; J. J. de Vos, 63 j., e. v. F. S. Oppeneer. PHILIPPINE. Overleden: M. van Gestel, 63 J., e.v. J. Moelker; A. Vincent, 82 J., wedn. v. d. E. van Loo. AARDENBURG. Bevallen: S. C. van Kerkhoven—Rts- seeuw. z.; a F. Beun—Barontsen, d Ondertrouwd: N. E. M. de Vlieger. 24 J- en D. M. L. Goethals, ID J.; A. E. Qua- taert, 28 j. en J. P. Blaeke, 23 J. Getrouwd: P. H. Risseeuw, 25 J. en I. S. M. Trapman, 21 j.; F. J. van Proolje, 25 J. en A C. Lere, 25 J N. E. M de Vlie ger. 24 J en D. M. L. Goethals. 18 J-; A E. Quataert. 28 J en J P. Blaeke, 23 J. Overleden. J. Boun. 88 J., echtgenoot van J. C Hol. Te Utrecht slaagde voor het diploma kantoorstenograaf de heer Fr. van der Hooft te Aardenburg. lid van het Burgerlijk Armbestuur. Vervolgens werd besloten het ge meentelijk sportterrein met ingang van 1959 te verhuren aan de korfbal vereniging „Velocitas" voor de prijs van 25 per jaar. Voorts besloot de raad met algemene stemmen sollici tanten op te roepen voor het schoon houden van het dorpshuis. Tijdens de rondvraag vestigde de heer M. Geluk (arb.) er de aandacht op, dat de schoorsteen van het dorpshuis lekkages vertoond. De voorzitter zegde toe dit onder de aandacht varf de aannemer te zullen brengen. De heer C. de Rijke (arb.) zou gaar ne zien dat de huurders van de volks tuintjes bij de begraafplaats in ken nis werden gesteld met de huidige, bepalingen van de wet op de aardap pelmoeheid, teneinde ongewenste aardappelteelt in de toekomst te voorkomen. De onwetendheid van de bepalingen bij de huurders heeft er het afgelopen jaar toe geleid dat di verse telers bekeurd werden. De voorzitter zegde toe een en ander ter kennis van de betrokkenen te zul len brengen, alhoewel dit reeds bij openbare bekendmaking is geschied. De heer M. J. Bouwman (c.h.) zou gaarne zien dat bij de bushalte aan de provinciale weg een wachtgelegen- heid voor de passagiers zou worden geplaatst. De voorzitter zegde toe dit te onderzoeken. De heer M. Geluk (arb.) deelde hier na méde, dat hem ter ore was geko men dat de motorgrasmaaimachine van de gemeente abnormaal veel brandstof verbruikt en hij zou gaar ne zien dat dit onderzocht werd, het geen de voorzitter toezegde. Vervolgens werd besloten grind aan te kopen voor de toegangspaden bij de woningwetwoningen aan de Dorps weg en tot plaatsing van een één voudige ligustrumhaag voor die wo ningen ter afscheiding van de open bare weg en de voortuinen. De heer M. Geluk (arb.) vroeg tenslotte nog enige inlichtingen over de naschade- reeeling voor de woningen aan de Dijkweg. Tot slot van de vergadering sprak de voorzitter zijn beste wensen voor het jaar 1959 uit voor de leden en hun gezinnen, welke wensen door de heer M. Geluk (arb.) namens de raadsle den wederkerig werden beantwoord. Geen subsidie voor de muziekschool Terneuzen. Ged. Staten handhaven besluit Tijdens de besprekingen van het voorstel van Ged. Staten om de sub sidieaanvrage van de Terneuzense Muziekschool af te wijzen, meenden enkele Statenleden, dat deze subsidie stellig toegekend kan worden. „Met een bijdrage van 1000 is men goed koop af", meenden deze leden. Sa menwerking met de Zeeuwse Muziek school springt volgens deze leden af op de kostenfactor, daar aansluiting de gemeente 12.000 meer zou kos ten. In hun antwoord op het alge meen verslag wijzen Gea. Staten er op, dat het nier gaat om een princi pieel standpunt ten aanzien van het muziekschoolonderwijs in Zeeland. Gedi. Staten hebben zeker waardering voor het werk van de Terneuzense school, maar nu de Staten een pro vinciale opzet voor het muziekschool wezen hebben gekozen, kan er voor de provincie geen aanleiding bestaan verdere financiële st,eun te verlenen aan plaatselijke activiteiten. Immers, de provinciale opzet is door 't groot ste deel der provincie aanvaard als de enige mogelijkheid om het muziek schoolonderwijs in volle omvang in beginsel voor heel de provincie mo gelijk te maken en niet slechts in enkele centra. Daarom hebben Ged. Staten ook voorgesteld om over 1957 en 1958 voor éénmaal een subsidie van 1000 te verlenen en niet meer voor„1959. Dit standpunt is duidelijk aan de Terneuzense Muziekschool bekend gemaakt. „Indien de Terneuzense gemeenschap uit ideële, dan wel uit financiële motieven prijs stelt op het handhaven van de plaatselijke mu ziekschool, dan is dat uiteraard haar goed reoht", aldus betogen Ged. Staten, „maar dan zal die gemeen schap daaruit de consequenties moe ten trekken en de financiële last ook volledig' voor eigen rekening moeten nemen. Voorts wordt er nog op gewezen, dat bij voortzetting vaii het subsidie het provinciaal bestuur de Terneuzense school Immers zou erkennen, waaiv door een precedent geschapen zou kunnen worden voor afscheiding door andere gemeenten. Tenslotte wordt er nog op gewezen, dat het thans onmogelijk is voor Ged. Staten gunstig te adviseren op de aanvrage van Terneuzen, daar deze gemeente geen enkele poging heeft gedaan om te onderhandelen over eentuele aan sluiting of een tussenvorm daarvan. MIDDELBURG Duister speelde bromfietser parten Vrijdagavond omstreeks acht uur reed de bromfietser J. K. uit Middel burg op de Rouaanse Kaai tegen de geparkeerd staande 'auto van T. J. v. E. uit Zoutelande op. De bromfiet ser, die de wagen te laat opmerkte reed met grote vaart tegen de achter zijde op, waardoor hij over het stuur van zijn brommer sloeg en met zijn hoofd op de kofferruimte van de auto. terechtkwam. K. liep hierbij verwon dingen op aap zijn hoofd, welke door dokter Pel werden verbonden. VLISSINGEN Bromfietser reed een wandelend echtpaar aan Op de Oostsouburgscwcg te VLissin- gen is in de nacht van zulerdag op zondag het echtpaar B. uit Vlissingen KERKNIEUWS Afscheidsdienst voor ds. Groenveld in Sluis Enige maanden geleden werd ds. L. P. W. Groenveld, Ned. herv. predi kant te Sluis, beroepen te Amstel veen. Door verschillende omstandig heden kon hij daar niet direct in functie treden. Thans is zijn af- s.cheidsdienst vastgesteld op zondag middag 11 januari a.s. in de Neder lands hervormde kerk te Sluis. Zijn opvolger, ds. Pannelcoek, zal 1 fe bruari in zijn ambt te Sluis worden bevestigd door ztjn broer. NEDERLANDS HERVORMDE KERK. Beroepen te.Ouclo Tongo: A. Jonker te Schalkwijk: te Dubbeldam: J. v. d. vel den te Feyenoord: to Eist (Utrecht) (toez.): J.. c. Schuurman te Bleskens- graaf; te Vroomshoop: J. Venema te Ee (Fr.). Aangenomen naar Kockengen: H. Zethof, kandidaat te Putten; naar Utrecht: (va cature G- J. Geurtson): C. P. van Andel te Scharnegoutum: naar Renkum (toez.): J. C. van Hunnik te Kortonhocf- Bedankt voor Goedereede: J. van Vltet te Zetten-Andelst. Beroepbaar9telllng: D. J. Spijkerbóer, vicaris te 's-Gravenzande is beroepbaar GEREFORMEERDE KERKEN. Bedankt voor Nieuw Vennep: C. W- Thijs te Voorburg; voor Vroomshoop: A, Wier- slnga te 's-Oraveland. Beroepen te RIJssen (Walkerk): E. du Marchie van Voorthuijsen te Leersum. dat daar liep, aangereden d<jor de bramfietser II., eveneens uit Vlissin gen. Mevrouw B. werd licht gewqnd en kon na in het St.-Josephziekenhuis behandeld te zijn, naar huis terugke ren. H. werd licht aan het hoofd ge wond. Het ongeluk gebeurde tijdens een sneeuwstorm, waardoor H. verblind moet zijn geweést. Bovendien liep het echtpaar B. niet zoals voorgeschre ven aan de linkerzijde, maar rechts van de weg. Zowel de heer als me vrouw B. zijn doofstom, zodat zij de. bromfiets niet konden horen naderen^ Schooklammen In de 5e ronde van het schooldam- men in Vlissingen, werden de volgen de partijen gespeeld: Groep I: St.-Paulusulo A-r-h.b.s. A 2-8 Techn. school C-Techn, school A 0-10; Prins Willem C-Prins Willem A 6-4; Bonedijke A-St.-Petrusschool A 0-10; Groep II: St.-Paulusulo B-Chr. ulo B 8-2; v.g.l.o. B-v.g.l.o. E 5-5 f Prins Wil lem D-Kon. Wilhelm. D 9-1; Bonedijke B-Bouwen Ewout A 4-6; Jan Ligt- hartschool A-Jacob Catsschool A 6-4; Groep III: St.-Paulusulo C-Chr. ulo A 6-4; v.g.l.o. C-v.g.l.o. D 5-5; Oranje- schooi A-Omnjeschool B 10-10; Groep TV: Jacob Catsschool B-Jan Ligt.hart A 4-6; St.-Paulusulo A-Chr. ulo C 10-0. De bekerhouder van 1957 de St.-Pau lusulo A moest ln de rJi.b.s. A, welke laatste voor het eerst in een' dergelijk toernooi ingeschreven heeft, met flin ke cijfers hun meerdere erkennen, daar na oen spannende, strijd tenslotte de r.h.b.s. A met niet minder dan 8-2 wist te winnen. Burgerlijke stand aagtekerke. Bevallen: C. van do Woostljne—Wouters, d. Getrouwd: C. Dlngemanse, 36 J- en M. Hugense, 27 J. BIGGEKERKE. Getrouwd: K. Bossohaart, 31 j. en S. K. Alewijnse, 28 j. MELISKERKK. Bevallen: S. Boogaard—Melse, d.; T. Wijkhuijs—Sinke, d. Getrouwd: G. A. Geschiere, 25 J. en C. J. Davldse, 23 J.; C. Stroo, 22 j. en S. Jakobsen, 21 J. SINT-LAURENS. Bevallen: J. Polak—Buljtendljk, z.; L. den Boeft—den Hollander, z.; L. San ders—Klelneplcr, cl.; E. Leijnse—Vogel, z.; L. Aalbiogt—do Rondo, d. Overleden: J. M. Koole. SAS VAN GENT Afscheidsjubileum bij de „Walzenmolen" Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de directie van de N.V. Meelfabriek „Walzenmolen" te Sas van Gent deel de drs. H. J. P. Verschaffel als direc teur der N.V. mede, dat de heer Mechelink in verband met zijn verge- vorde leeftijd ontslag had gevraagd en gekregen als magazijnchef. In zijn plaats werd benoemd de heer Oswald Vervaeck uit Westdorpe. Ook werd tijdens deze receptie gehuldigd de heer Acke uit Sas van Gent die 25 jaar in dienst was bij de N.V. Namens de directie werd hem een enveloppe met inhoud ter hand gesteld. Zijn col lega's boden hem een elektrisch scheerapparaat aan. Het fabrieksper- soneel schonk hem een schemerlamp. Hierna werd in een gezellig samenzijn verder het oude jaar uitgeluid. Bouw openbare lagere school gegund B. en W. van Sas van Gent hebben ln hun laatste vergadering besloten de gunning van de bouw voor een open bare lagere school aan hét bolwerk te gunnen aan de laagste inschrijver, de firma A. J. Goossens en Zn te Wals oorden voor 117.495,00. Brandweer rukte uit Vrijdag moest de brandweer van Sas van Gent tevergeefs in alle vroegte uitrukken. Omstreeks 6 uur wilde me vrouw G. het licht aandraaien, toen zich kortsluiting voordeed. Mevrouw G. schrok zo heftig van de steekvlam, dat zij direct de brandweei' waar schuwde. Van brandgevaar was echter geen sprake, zodat de brandweer on verrichter zake huiswaarts kon keren. De kortsluiting moet zijn ontstaan door inregenen. In de loop van de dag heeft de P.Z.E.M. de elektriciteitska bel opgegraven. AXEL Biljartkampioenschap Te Axel werden diverse partijen ge speeld om de plaatselijke biljarttitel hoofdklas libre. De stand na deze wedstrijden was als volgt: P. Groothaert 8 7 1 14 5,13 43 R. Dieleman 7 6 1 12 8,86 G. Mattheeuws 9 5 4 10 3,91 23 L. Groothaert 7 4 3 8 4,42 33 P, Leunls 8 4 4 8 4,37 39 F. Dieleman 8 4 4 8 '3,06 21 J. Lippens 6 3 3 6 3,56 41 J. v. Fraeyenhove 9 3 6 6 3,60 29 C. Hoogstrate 8 2 6 4 3,34 24 J. de'Rijke 8 1 7 2 2,80 31 De wedstrijden werden deze week voortgezet. Partij van de Arbeid De afdeling van de Partij van de Arbeid te Axel hield onder leiding van de voorzitter, de heer Chr. Hoorman haar nieujaarsbijeenkomst. De heer-C. v. Bendegem, fractie voorzitter, hield een politieke be-, schouwing over de laatste kabinets crisis. De arbeiders-zangvereniging „Morgenrood" onder leiding van de neer A. v. Meurs zong op verdienste lijke wijze enkele liederen. Oogst van de straat Te Axel staan als gevonden voor werpen te boek 1 paar lederen mo- torwantcn on 1 lederen tas met in houd. AARDENBURG Schieting Op het gemeentelijk Sportpaviljoen van Aardenburg werd de wedstrijd tussen de schuttersvereniging „De Missers" uit Aardenburg en „De Lief hebbers" uit Sluis gehouden. De wed strijd ging over 18 schoten, waarbij de 5 beste prestaties van iedere club in aanmerking kwamen voor de uitslag. „De Missers" wonnen met 950 tegen 892 punten en namen daarmede re- vanohe voor de vier kleine nederlagen die ze tegen „De Liefhebbers" hadden te incasseren. De winnaars kregen een lauwertak op standaard, de verliezers een medaille. Na afloop werd voor prijzen geschoten op de gelukskaart. ZOUTELANDE Actie voor instrumentenfonds De actie voor het instrumentenfonds van de Zoutelandse muziekvereni ging „Luctor et Emergo" heeft 2015 opgebracht. TERNEUZEN Auto reed tegen lichtmast Vrijdagmiddag om kwart voor vier wilde de loondorser A. G. uit Ter neuzen met zijn personenauto van uit de Westkolkstraat de Nieuw- straat inrijden, toen zijn stuurin richting weigerde. G. reed daardoor op een verlichtingspaal die door de botsing enigszins scheef kwam te staan. Ook de auto kréég aan de voorzijde enige lichte schade. Bridge-drive Ter gelegenheid van do jaarwisse ling organiseerde de Terneuzense bridgeclub „Luctor" vrijdagavond een bridge-drlve (Howell-systeem) in hotel „des Pays Bas", waaraan door 54 bridgers werd deelgenomen. In deze handicapwedstrijdwerden in de drie groepen de volgende prijzen behaald: A. 1. heren v. d. Poef—v. d. Linde; 2. dames De Vries-v. d. Dries; B. 1. heren De BrutjnGeene; 2. heren MeulenbergR. Ysebaert; C. 1. heer en mevrouw Bliek; 2. heer en mevrouw Ysebaert. ZAAMSLAG Prijskaartlng Op oudejaarsavond werd in „Het wa pen van Zeeland" te Zaamslag de jaarlijkse prijskaarting gehouden. De uitslagen waren als volgt: le prijs: J. de FeijterA. Machielsen; 2e pr.: D. v. TatenhoveJ de Jonge; 3e pr.: J. v. DoornC. Leljs; 4e pr.: A. BakkerF. v. d. Velde; le extra prijs: T. MeertensW. de Pooter; 2e extra prijs: C. v. Doorn—H. v. d. Voorde. Alle winnaars zijn afkomstig uit Zaamslag. VANDAAG. Terneuzen: Luxor: „Hyena's van de grote weg", 20 uur, 18 J. Oostburg Ledeltheater: „inspecteur Callaghan en de geheime code", 19.45 uur, 14 J. Sas van Gent Olympla: „Het rijstmels? je", 20 uur. Ongeregeldheden in de Belgische Congo. Te Leopoldville in Belgisch Congo hebben zich zondagavond ongere- feldheden voorgedaan tussen de po- tie en deelnemers aan een vergade ring van een culturele vereniging van bewoners uit het gebied der be- neden-Congo. Vijf hoge politiefunc tionarissen en verscheidene betogers raakten gewond en twee politieauto's gingen in vlamen op. Twee winkels van buitenlandse eigenaren werden geplunderd en talrijke Europeanen werden in hun uuto's met stenen -be kogeld. Het schijnt dat. do gemoede ren verhit waren door één' bèslüïTüê vergadering af te gelasten. Journaliste weigert bron te vermelden: 10 dagen cel. Marie Torre een journaliste van de „New York Herald Tribune" gaat vandaag een straf van tien dagen uitzitten, omdat zij weigert een bron van een van haar berichten te noe men. Marie Torre kreeg een mededeling omtrent de zangeres Judy Garland, die onjuist zou zijn. Zij publiceerde deze in naar blad. In het proces dat hierop volgde weigerde zij te zeg gen wie haar de mededeling deed. Kind na eten van tabletjes overleden. Het 13 oude maanden oudo zoontje Paul van de familie S. Proceo te Hardegarijp is tijdens een bezoek, dat liet met de ouders bracht bij fa milie in Oostermeer, overleden na het eten van tabletjes, die voor zijn moe der bestemd waren. Op doktersadvies werd het kind on middellijk overgebracht naar het diaconessenhuis, waar het vrijdag is overleden. 4 Te Suhl in Oost-DUitsland zijn negen tien mensen wegens verboden wapenbezit tot gevangenisstraffen van maximaal twee jaar veroordeeld. De wapens waren gebruikt om te stropen. HOOG EN LAAG WATER 6 januari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Womeldinge nap uur motor 11.14 11.41 12.16 12.27 0.22 1.76, 1.92 2.06 1.38 1.68 -f nap uur meter 23.49 1.76 nap uur meter 5.13 5.42 6.12 5.56 6.07 1.59 1.76 1.30 1.55 nap uur meter 17.51 1.86 18.22 2.03 18.53 2.16 19.28 1.45 18.43 1.73 80. „Vooruit! Daar gaan we dan! riep Tekko en vanaf de boom, waarin het document verborgen had gelegen, pas te hij de voorgeschreven af stand in de aangegeven rich ting af. Terry draafde vast vooruit, terwijl de beman ning eerbiedig wat achter bleef. „Hier afslaan!" riep vriend Fox. „Van hier af nu precies honderd passen naar net Noord-Westen!" Dat klopte, want Tekko moest toen lange de rotsen, zoals op de kaart was aangege ven. „Hier moet het zijn!* zei onze erfgenaam eindelijl en terstond wierp tedereei ■:c' on de aangegeven plek Vlet spaden, houwelen er. zelfs met de blote handen Logen ze allen aan het werk om in de kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk grond tc verplaatsen. „Stop! Pas op!" schreeuwde Tekko tegen Terry en wees op een grote ijzeren ring, dto plotseling te voorschijn kwam en die aan een vermolmd houten deksel bleek te zitten. „De schat mannen! Pas op! Sla de boel niet stuk. Help me liever even, om het gevaarte uit de grond te trekken!" Uraniumlaagjes in Overijsel gevonden Het Rotterdams grondboorbedrijf J. Z. Lierop is tijdens grondboringen in Overijsel gestuit op uranium laagjes met een dikte van S tot 35 centimeter. In verband met het vinden van ura- niumlaagjes in Overijsel, verneemt het A.N.P. nader, dat het hier gaat om in grondmonsters aangetroffen uranium. Het Rotterdamse grond- boorbedrijf, dat destijds aardgas in het Westlund heeft aangeboord en ook boringen voor de Nederlandse aardolie maatschappij heeft verricht, heeft ln Overijsel voor eigen risico boringen verricht. Met deze boringen is men reeds enige tijd bezig. Bij het onderzoek van de grondmonsters is nu gebleken dat zich daarin uranium bevond. Vijf nieuwe dokken bij Vcroline. Met het 1110.000 ton grote dok, dat de scheepswerf Verolme op Rozen burg van de bouwer heeft overgeno men, en waarin 2 supertanksohepen van elk 74.000 ton zullen worden ge bouwd voor de Esso, zal deze werf de beschikking krijgen over nog vier nieuwe dokken. Dit worden twee ge graven dokken, respectievelijk groot 85.000 en 35.000 ton en twee drij vende dokken, respectievelijk 25.000 en 10.500 ton. De drijvende dokken zullen in het 110.000 tons dok worden gebouwd, nadat het in mei op stapel gezette schip voor Braziliaanse rekening, de „Presidente GeLulio", het dok zal hebben verlaten. Daarna zal nog het Braziliaanse vliegdekschip „Minas Gerais", dat door Verolme wordt ver bouwd, gedurende vier tot zes weken van dit dok gebruik maken. In 1960 moeten de vijf, dokken klaar zijn en zal de scheepswerf van Ver olme op Rozenburg 60 hectar.e in be drijf hebben. Het 110.000 tons dok is 295 meter lang en ruim 43 meter breed. Waarschijnlijk prof. Oud weer lijstaanvoerder V.V.D. Het dagelijks bestuur ran de Volks partij voor Vrijheid en Democratie heeft zaterdag in Den Haag verga derd ter bespreking van de voorlo pige kandidatenlijst van de V.V.D. voor de komende Twe.ede Kamert er- kiezing. Deze lijsten zullen definitief worden vastgesteld op de buitengewone alge mene vergadering van de V.V.D. op 10 januari te Hilversum. Zaterdag middag heeft het hoofdbestuur van de V.vJD. over hetzelfde onderwerp een bespreking gehad. Voorgesteld zal worden de 18 kieskringen ln vier groepen te verdelen, een gelijklui dende lijst ln iedere groep in te die nen en op alle lijsten als'"liJStaan- v.oerder-te..plaatsen de voorzitter' van de Tweede Kamerfractie, prof. rnr. P. J. Oud. Zes lijstaanvoerders van Partij van de Arbeid. De partijvergndering van de Partij van <le Arbeid heeft zaterdag te Utrecht besloten, dat deze partij bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zal uitkomen met zes lijsten, die elk voor drie van de., achttien kieskringen gelijkluidend zulten zijn. De lijstaanvoerders zijn: mr, J. W. A. Burger voor de kieskringen Dor- - drecht, Middelburg en Rotterdam, de heer H. J. Hofstra voor de kieskrin gen Amsterdam, Haarlem en Den Helder, prof. mr. I. Samkalden voor de kieskringen 's-Gravenhage, Loi- den en Utrecht, de heer J. G. Suur- hoff vooi de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Zwolle, dr. ir. A. Von deling voor de kieskringen Assori, Groningen en Leeuwarden, en de heer J. M. Willems voor de kieskrin gen 's-Hertogcnbosch, Maastricht, en Tilburg. Uniformen van Maastrichts muviebborns vernield. Waarschijnlijk in de oudejaarsnacht hebben vandalen huisgehouden op do bovenverdieping van de St. Theresia- school in Maastricht-oost, waar do nieuwe uniformen en andere bezittin gen van de r.-k. harmonie „St. Cae- cilin", „de gele rijders", zijn onder gebracht. De kasten zijn opengebroken met een scherp voorwerp. Ongeveer tien Uniformen en vijftien kepi's werden met een scherp voorwerp aan flar den gesneden. Van alle trommen van de drumband, alsmede van de dikke trom van de harmonie, werden de vellen doorgesneden. Ook de stand aard van het korps, waarop een fraaie afbeelding van de stadsengel mét het Maastrichte wapen, werd grotendeels vernield. De totale scha de wordt geraamd op ongeveer 4000 gulden. De vernielers zijn binnenge-- drongen na het indrukken van een ruit in het schoolgebouw en het for ceren van enkele deuren. Dodelijk ongeval in seheensslonerij. Tijdens het verrichten van sloop werkzaamheden aan boord van het s.s. „Caymond", dat bij de scliecps- sloperij van Simons aan de Feijen- oorddijk te Rotterdam ligt, is vrij dag de 85-jarigo brander C. A. Oos tenrijk uit Bolnes ora het leven ge komen. De man was bezig met het losbran den van een vuurmond van een ke tel, waarop hij stond. Toen hij er af sprong brak de vuurmond af, ver moedelijk omdat deze te ver was doorgebrand Het zware stuk staal raakte het s!opJ»foffer aan het voor hoofd, waardoor hH achterover in wat schroot viel. Gewond werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar bleek dat hij was overleden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 3