PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RAKET VLIEGT IN RICHTING VAN DE ZON Eerste door de mens gemaakte planeet Waarom talmt „financiën" met afwikkeling van de „naschade"? Met te grote snelheid MAAN voorbijgeschoten ffv GEDEELTE SCHOLENCOMPLEX TE ROTTERDAM UITGEBRAND VICE-PREMIER MIKOJAN TE WASHINGTON AANGEKOMEN 202e jaargang - no. 3 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 5 januari '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim p advertentie 4.—. Ing mededelingen dnemaal tarief. Kleine advertenties «max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisstngen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes. L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red tel 2425. adm tel. 2094 De raket, die de Russen vrijdag hebben gelanceerd, is het doel, de maan, voorbijgeschoten en vliegt thans in de richting van de zon. Zondagavond om acht uur bevond de raket zich op een afstand van 510.000 km van de aarde en van 180.000 km van de maan. De Russische opsporingsstations hadden gisteravond het contact met de raket verloren tengevolge van de draaiing van de aarde. Als het radiocontact met de raket verbroken zal zijn, zal dit in feite betekenen dat de raket voorgoed is verdwenen. Zij zal steeds meer in het gebied van de aantrekkingskracht van de zon komen en niet meer vanaf de aarde kunnen worden waargenomen. De raket passeerde zondagochtend om 3.59 uur Nederlandse tijd de maan op een afstand van 7.500 km. Verondersteld wordt dat op 14 januari de raket, die officieel de naam van Moonik heeft gekregen, het dichtst bij de zon zal komen nl. op een afstand van 146.400.000 km en dat de raket met een omlooptijd van 25 maanden een eivormige baan van 343.600.000 km om de zon zal gaan beschrijven. Het verste punt van deze baan ligt op een afstand van 197.200.000 km van de zon. Toen de raket de maan was zij 370.000 km van de aarde verwijderd. Amerikanen werken aan motor voor ruimteschip. Het Amerikaanse leger heeft za terdagavond bekendgemaakt, dat spoed wordt gezet achter een pro ject voor ontwikkeling van een ra ketmotor, die een zwaar ruimte schip in een baan om de aarde, om de maan of om de zon zal kunnen brengen. De druk van deze motor zou circa 700 ton bedragen en ver kregen worden door samenvoeging van een soort Jupiter-raketmoto- ren. Het legercentrum voor beproeving van Redstoneraketten zal dit jaar proeven nemen met raketten die een nuttige lading over grote af standen kunnen vervoeren. Per fectionering van dergelijke raket ten zou het op de duur mogelijk kunnen maken, dat troepen binnen enkele uren naar elk gewenst punt op aarde worden overgebracht. De Russische geleerde Anatoly Bla- gonravow, hoofd van de afdeling technische wetenschappen van de Sowjet-academie voor wetenschappen heeft meegedeeld dat de raket geen satelliet van de maan werd omdat zij een te grote snelheid ontwikkelde. De moonik zal met de aarde, Mars en zeven andere planeten een baan om de zon beschrijven en dus de eerste door de mens gemaakte planeet worden. Aange nomen wordt dat de raket nimmer op de aarde zal terugvallen. Voordat de raket de maan voorbij schoot had Tass bekendgemaakt, dat de raket de afstand van 375-000 kilo meter van de aarde naar de maan had afgelegd in 34 uur. De resulta ten van de baanmetingen die zijn uit gevoerd hebben veel materiaal op geleverd voor een definitie van ele menten van de raketbaan nabij de maan en voor een gedetailleerde coördinatie van andere gegevens in zake wetenschappelijke waarnemin gen. Deze resultaten worden samen gevoegd door elektronische reken machines, aldus Tass. De weten schappelijke taken die voor de lan cering van de kosmische raket ge steld zijn, werden voledig uitgevoerd zo voegde Tass er aan toe. Vliegtuig vloog weg zonder bestuurder. Toen een 33-jarige sportvlieger zondag in Chillicothe (Verenigde Staten) zijn L-16 „Aeronca" wil de starten door de propeller rond te draaien, reageerde de motor zo snel, dat het vliegtuig weg- taxide zonder dat de verraste be stuurder erin kon klimmen. Het steeg zelfs op, en vloog ietwat onzeker weg. De luchtmacht werd gealarmeerd en vier straaljagers van de „Na tional Guard" van de staat Ohio gingen achter de „Aeronca" aan. Ze hadden opdracht het toestel te laten dalen, door het met hun vleugeltips uit de koers te druk ken, of, als dat niet zou helpen, door het neer te schieten. Nadat de piloten twee uur angst vallig afstand hadden bewaard, omdat het vliegtuigje boven be woond gebied vloog, zagen zij ein delijk hun kans schoon. Een van hen dook scherp voorlangs het vliegtuigje, dat in het „kielzog" van de straalmotor begon te wag gelen en tenslotte, in een verlaten streek, neerstortte, dichtbij een overigens verlaten verkeersweg. tige last aanzienlijk groter zijn dan de 361 kilogram van de huidige ruim teraket. Uit de geslaagde lancering van de raket trekken Russische geleerden de volgende conclusies; 1. De grenzen tussen de sterrenkunde en de studie van de natuurkundige gesteldheid van dé sterren zullen verdwijnen 2. Men kan aannemen dat vertegen woordigers van de huidige generatie al een ruimtetocht zullen maken; 3. Men zal pas een raket op de maan kunnen laten landen als men deze raket, wanneer ze op het punt staat het gebied van de maan binnen te dringen, een snelheid weet te geven die minder is dan die welke nodig is voor een lichaam, dat van de maan komt, om los te komen van de aan trekkingskracht van de maan. Doch zelfs als dit lukt, staat het nog niet vast dat de raket op de maan zal landen, want zij kan als zij het aantrekkingsveld van de maan bin nen gaat, een satelliet van de maan worden, of, na om de maan gewenteld te hebben, naar de aarde terugkeren. Een camera iti de Russische ruimte raket maakte deze opname van de aarde op een hoogte van 120 kilome ter. De foto werd naar de aarde over geseind. Er is niet bekendgemaakt, welk deel der aarde door de camera werd vastgelegd. De Russische geleerde prof. Dobron- rawow heeft het Russische persbu reau Tass meegedeeld, dat een ra ket van de grootte en gewicht van die welke vrijdag gelanceerd is, een cabine kan bevatten voor twee of drie personen. Een wetenschappelijk commentator van radio-Mosltou, Danilow, zei, dat het eerste contact met het oppervlak van de maan of dat van andere pla- I op het paleis Soestdijk. Zij werden neten waarschijnlijk zal geschieden gehaald door prins Bernhard, die zelf met een onbemande raket met auto-1 de Dakota naar Engeland vloog, matische en mobiele instrumenten, i waar hij landde op de R.A.F.-bases te Voor een dergelijk plan moet de nut- Northolt. Duits schip geladen met benzine voer op havenhoofd. Zondagavond is het 909 ton metende Duitsche schip „Nicola" van de fa. Morgenstern en Co. uit Bremersha- ven bij de Noorderpier te Hoek van Holland in de monding van de Nieu we Rotterdamse Waterweg aan de grond gelopen. Het schip zit op ge ringe afstand van het havenhoofd vast. De „Nicola" is een tankschip en ge laden met benzine uit Rotterdam vertrokken. De „Schelde" slaagde erin de „Ni cola" om elf uur vlot te slepen. Het Duitse schip werd naar zee ge bracht, om de plaats te lokaliseren van waaruit de benzine wegstroom de. Het is de bedoeling dat de „Schel de" assistentie krijgt van een tweede sleepboot, om wanneer geen gevaar wegens de uitstromende benzine aan wezig is, het Duitse schip naar Rot terdam te brengen. Koningin en prinses Margriet terug uit Engeland Koningin Juliana en prinses Margriet zijn gistermiddag na een driedaagse visite aan prinses Alice, gravin van Athlone, in Engeland, teruggekeerd BRANDWEERLIEDEN LIEPEN SN1JWONDEN Gastoevoer zou niet in orde geweest zijn. In een klein uur tijds zijn zondag te Rotterdam negen lokalen uitgebrand, die behoren tot een houten scholen complex, waarin een openbare indus trieschool en een christelijke ulo school waren gevestigd. In de indu strieschool, waarin een centrale ver warming, gestookt met gas stond, was voor de brand nog zondagsschool gehouden. De kinderen hadden het gebouw reeds verlaten en waren nauwelijks thuis, toen omstreeks kwart over twee met een enorme knal dit ge deelte van het complex in brand vloog. Vermoed wordt, dat de gastoe- v'otU' niet in orde was en gas zich over de gehele industrieschool had verspreid. Binnen vijf minuten, al dus omwonenden, stonden minstens Nieuw kabinet van Cuba beëdigd Dr. Fidel Castro heeft in een gesprek met een correspondent van dë „Chi cago Tribune" gezegd, dat hij niet met communisten samenwerkt. Te gen de Amerikanen, die Batista wa pens hebben geleverd, koestert hij geen wrok. De algemene staking in Havanna zal niet worden opgeheven, voordat alle wapens in het militaire hoofd kwartier van die stad aan het nieuwe bewind zijn uitgeleverd. Santiago zal de voorlopige hoofdstad blijven. Het was de bedoeling, aldus Castro, dat het regime van Batista zonder een schot zou vallen op 31 decem ber. De zaak was in de war gestuurd door generaal-majoor Cantillo, die uitstel vroeg en in de ochtend van 1 januari zelf het bewind overnam. Hij liet toe, dat Batista en zijn me dewerkers vluchtten. Cantillo bevindt zich op last van dr. Castro in arrest. Urrutia heeft zaterdagmiddag in de universiteit van Santiago kabinetsle den beëdigd en Fidel Castro tot pre sidentieel gedelegeerde voor de strijd krachten benoemd. vijf leslokalen in brand. Het vuur verplaatste zich snel door het houten complex en toen de ijlings te hulp geschoten brandweer de vuurzee, nogal wat warmte verspreidend en met nogal wat rookontwikkeling ge paard gaand, na een klein uur onder de knie had, bleken negen lokalen een prooi der vlammen te zijn ge worden. Uit de lokalen van de uloschool, Eloutschool geheten, die nog intact waren, had men het meubilair en nog enkele apparaten gehaald, doch naderhand kon men dit alles weer veilig naar binnen brengen. Persoon lijke ongevallen hebben zich niet voorgedaan, allen enkele brandweer lieden hebben snijwonden opgelopen. De industrieschool grenst aan de Harmelenstraat en de huizen aan de overzijde van de straat moes ten nat worden gehouden, omdat er nogal wat wind stond en er gevaar was, dat het vuur zou overslaan. Bij enkele woningen waren reeds gordijnen en bedde- goed door het vuur aangetast, maar spoedig was er voor deze huizen en hun bewoners geen ge vaar meer. In Duitsland cn Engeland viel dik pak sneeuw. In de nacht van zaterdag op zondag heeft het in Duitsland dusdanig ge sneeuwd, dat gisteren het gehele land onder een dik pak sneeuw lag. In alle bergplaatsen konden Duitsers en toeristen naar hartelust skiën. Grote gebieden van Engeland liggen ook onder een dikke laag sneeuw. Van Aberdeen, Schotland, tot Wales toe lag een sneeuwdek van 15 tot 20 cm sneeuw, een zeldzaamheid in Engeland. Zowel de Automobile Association als de Royal Automobile Club beschre ven dé toestand op de wegen in de besneeuwde streken als „verschrik kelijk". Denemarken is geteisterd door een hevige storm. Door het ruwe weer werden verscheidene eilanden van het vasteland afgesneden. In deNoordzee veroorzaakte de stórm de dood van een Zweedse èn een Duitse zeeman, toen zij over boord werden geslagen. De storm veroorzaakte ook enkele overstromingen. Het ernstigst is de situatie op het eiland Manoe. De plotselinge sneeuwval bemoeilijk te in ons land voornamelijk het ver keer in Noord-oost. VOOR „VAKANTIE" IN VERENIGDE STATEN Vandaag heeft hij een onderhoud met Dulles. De Sowjet-vice-premier Mikojan is zondag per vliegtuig in New York aangekomen en daarna per auto naar Washington vertrokken. Toen Mikojan, zwaar bewaakt door politiemannen in uniform en agenten van de Amerikaanse en Russische veiligheidsdienst, het stationsgebouw van het vliegveld verliet, riep een tiental Hongaarse vluchtelingen, die zich in de buurt hadden opgesteld „rode moordenaar". Zij droegen bor- ER IS NU LANG GENOEG GEWACHT BIJ EEN VRIJ GROTE GROEP ZEEUWEN staat de regering al sinds jaren in het krijt, doch deze schuldeisers hebben tot dusver tevergeefs gewacht op het moment, waar op zij zullen worden uitbetaald. Het zijn diegenen, die recht heb ben op een uitkering in ver band met de welbekende „na- schade". Men kent het verschijnsel: wonin gen, die in het zoute water hebben gestaan tijdens de oorlogsinundaties of tijdens de ramp, blijken nog steeds last te hebben van allerlei nare za ken, zoals vocht, uitgebeten muren, zwamvorming enz. Ter bestrijding van deze euvelen zijn in de afgelo pen jaren allerlei proeven genomen onder auspiciën van het Ministerie van Volkshuisvesting. Zo zijn er voor rekening van dit departement in Zeeland tientallen „proefpanden" be handeld, zowel woningwetwoningen als particuliere huizen en daarbij werden redelijke resultaten bereikt. Men weet dus hóe de panden aange pakt moeten worden. Maar een der gelijke behandeling die overigens dringend noodzakelijk is met het oog op, «dei gezondheid yan de bewoners kost geld en 't is te begrijpen, dat de meeste eigenaars van woningen met-nas chade niet op eigen initiatief tot uitvoering overgaan, vóórdat men precies weet wat het rijk van deze naschade wil vergoeden. Over de vraag of liet rijk tot de ze uitbetaling zal moeten over gaan, bestaat géén verschil van mening, ook niet bij de regering. Zij heeft in het verleden bij her haling verzekerd, dat men zich niet ongerust behoefde te maken, want het kwam heus wel voor elkaar. Er was een rechtsgrond: in die gevallen, welke onder oor logsschade vielen, zou de regeling worden gebaseerd op artikel 102 van de oorlogsschade-wet, terwijl na-schade tengevolge van de ramp zou worden vergoed op grond van artikel 12 van de rampschade-wet. Voor beide ge vallen zou er een regeling met een vrijwel gelijkluidende tekst komen. Dergelijke verzekeringen van regeringszijde gaven de vele gedupeerden weer enige moed en hoop en zij wachtten af, gelaten... Zoals men nog altijd afwacht 1 De laatste keer, dat er iets „van of ficiële zijde" over deze kwestie is gezegd, was in november jongstle den in de Tweede Kamer. Toen vroeg het Zeeuwse Kamerlid C. F. van der Peijl aan minister Witte of die zaak nu eindelijk niet eens afgedaan kon worden. De bewindsman gaf toen een diplomatiek antwoord, dat ech ter voor de insiders wel duidelijk was. De excellentie betoogde namelijk, dat deze kwestie, voor zover zij zijn departement betrof, volledig gereed was gekomen, maar dat er tnans nog interdepartementaal overleg aan de gang was. En wanneer men de woorden van minister Witte goed leest, dan honden zij een vage be schuldiging in aan het adres van het Ministerie van Financiën. Want „in terdepartementaal overleg" betekent hier: overleg met financiën. Dit de partement immers moet nagaan of de door „Volkshuisvesting en bouw nijverheid" ontworpen regeling fi nancieel wel door de beugel kan. Welnu, dat nagaan duurt nu al maanden en maanden. Informa ties uit Den Haag doen ons yei>, moeden dat „deskundigen bouwgebied" van financiën het niet eens zijn met die van volks huisvesting: het zou goedköper kunnen... Hoe dan ook, het „na- schade-dossier" ligt ergens bij fi nanciën. Blijkbaar ligt het er erg rustig. Dat is te betreuren, want het gaat hier geenszins om een onbelangrijke zaak. Een eenvoudig rekensomme tje leert, dat met deze regeling zéér belangrijke bedragen zijn gemoeid. Naar schatting zijn er alleen in Zee land al een twintigduizend woningen, die nog inundatieverschijnselen ver tonen. Wanneer men nu per woning een vrij lage uitkering van 2000, rekent, dan komt men al op een bedrag van veertig miljoen! Dit bedrag dus wordt aan de woning eigenaars onthouden! Niemand minder dan minister Witte heeft zij het op een bedekte ma nier de schuldigen aangewezen: de ambtenaren van financiën. En nu er een nieuw kabinet aan het werk is en nieuwe verkiezingen zijn uit geschreven, zijn vele gedupeerden bevreesd, dat deze na-schadekwestie nog langer in de kast zal blijven liggen. Er zal derhalve flink de trom geroerd moeten worden, opdat er nu eindelijk eens schot komt in deze zaak. Er wordt hier toch wel licht vaardig met veler belangen omge sprongen, den met de leuze „Mikojan ga naar huis", „We kennen jouw soort", „Geen Berlijn", „Geen bezoek van Kroesjtsjew". In een kort gesprek met de pers, di rect na aankomst, zei Mikojan dat hij „met vakantie" was en dat zijn be zoek niet officieel was. Mikojan aet voorts dat het hem zeer zou verheu gen als hij president Eisenhower zou kunnen spreken. Hij zeide bereid te zijn verschillen de onderwerpen met de Ameri kaanse regering te bespreken. Een vast programma voor zijn „vakan- tiebezoek" heeft hij buiten enkele afspraken niet. Hij is de gast van de Russische ambassadeur. Vandaag zal hij een onderhoud hebben met minister Dulles. Mikojan had in Kopenhagen gezegd dat Rusland zich niet van Berlijn meester wil maken of het onder Rus sisch toezicht wil brengen. De Sowjet- Unie wil alleen dat Berlijn een vrij staat wordt, van alle kanten en voor alle landen toegankelijk. De bezetting van de stad moet niet voortgezet wor den want de bezetting was een gevolg van de oorlog en wij willen de oorlog vergeten, aldus Mikojan. „De Weste lijke propaganda heeft ons voorstel ten aanzien van Berlijn verdraaid en ik zou er de nadruk op willen leggen dat onze nota over Berlijn nauwkeu riger gelezen moet worden". Geldig tot hedenavond AFNEMEND BUIIG. Opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien, vooral in het noorden van het land. Matige en aan de kust af en toe nog krachtige tot harde wind tussen zuidwest en noordwest. Ongeveer dezelfde middagtemperatu- ren als gisteren. ZON EN MAAN 6 januari Zon op Maan op. 8.48 onder 16.44 5.30 onder 14.35

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1