PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 maart ontbonden TWEEDE KAMER wordt op Achttien mensen in groeve opgesloten Afscheid van rector Oostburgs lyceum werd grootse huldiging BILT Minister-president Beel legde regeringsverklaring af HET KABINET-BEEL VERWACHT. 201e jaargang - no. 303 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 24 dec. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlra. p. advertentie 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van X.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel, 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Temeuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. aam, tel. 2094. Het intermezzo-kabinet onder leiding van prof. dr. L. M. J. Beel heeft zich gisteren aan de Tweede Kamer ge presenteerd. Er bestond grote belangstelling: de tri bunes waren overvol. Met grote belangstelling werd de regeringsverklaring, die door de minister-president, werd afgelegd, aangehoord. Prof. Beel stelde vast, dat de verscherpte politieke te genstellingen geen oplossing boden voor de voorzetting van de arbeid door het in 1956 gevormde kabinet, voor Contact met Staten-Generaal heeft beperkte strekking Behalve de lopende zaken zullen slechts die aangelegenheden in behande ling worden genomen waarvan uitstel niet in 's land belang of dat van het koninkrijk is te achten. Het contact met de Staten-Generaal zal een beperkte strekking hebben. Aan de totstandkoming van het kabinet is, zo deelde de heer Beel mee, geen enige afspraak met welke fractie dan ook voorafgegaan. Het kabinet heeft zijn taak aanvaard in het vertrouwen, dat het zal mogen rekenen op de steun der Staten-Generaal. Moge Gods zegen rusten op ons aller arbeid, zo eindigde prof. Beel zijn verklaring. De Kamer gehoord de regerings verklaring, spreekt als haar oordeel uit dat de Kamerontbinding niet door 's lands belang wordt gevor derd en gaat over tot de orde van het voeren van een constructief beleid en voor een vruchtbaar gemeen overleg. De omstandigheid, dat reeds in 1960 de normale ver kiezingen zouden plaatshebben bemoeilijkte op zich reeds de formatie van een kabinet. Dat alles vormde een goede reden tot het vervroegen van verkiezingen. De heer Beel kondigde vervolgens aan dat de Kamer op 19 maart zal worden ontbonden. De taak van het kabi net dat tot dat tijdstip zal optreden is beperkt. Van de beide communistische frac- Hulde en dank aan dr. W. Drees In het begin van'.zijn rede had hij hulde en dank gebracht aan dr. W. Drees, die dertien jaar deel heeft uitgemaakt van alle na-oorlogse kabinetten en op voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven aan vier van die kabinetten. Na een pauze van ongeveer veertig minuten, waarin de fracties de gele genheid hadden om de door prof. Beel afgelegde verklaring te bestuderen kreeg de voorzitter van de fractie der Partij van de Arbeid, mr. Burger, het woord; thans als een van de mannen van de oppositie. Hij begon direct met grof geschut, dat gericht was tegen het nieuwe kahinet. Zijn rede bevatte ook heftige verwij ten aan het adres van de K.V.P. De heer Burger diende tot slot een motie in, die als volgt luidde; P.Z.C.-kerstkrant. Deze 16 pagina's tellende P.Z. C.-kerstkrant bevat o.m. de vol- Sende bijdragen i Christus in de andere gods diensten. Over dit onderwerp schreef de bekende godsdienst historicus, prof. dr. H. Krae- mer (pag. 9). Kerstfeest en de muziek. Hierover schreef een onzer re dacteuren onder de titel: „Her der Jan hoorde de muzikanten van de kerstnacht zingen en spelen" (pag. 10). Driemaal kerstfeest-driemaal anders. Reportage over de kerstfeestviering in Zeeland (pag. 11). Kerstboom en -kribbe. Onze kerkelijk medewerker wijdde een artikel aan de plaats, wel ke de kerstboom en de -kribbe in de kerstfeestviering inne- nemen. (pag. 3). Kerstmis in de bergen. Kerstverhaal van de hand van Greta VollewensZeylemalter (pag. 12). Zeeuwse Kerstplaat. Ditmaal tekende de'Middelburgse kunst schilder R. Kimpe onze kerst plaat (pag. 13). Op 25 december geboren. Een onzer redacteuren had een gesprek met vijf Zeeuwen, die op eerste Kerstdag zijn gebo ren (pag. 14). De kerstboom in de moder ne woning. Hierover schreef onze redactrice op pag. 15. Op dezelfde pagina vinden de puz zelaars onze Kerstpuzzel, ter wijl tenslotte Billy Strenk over kerstfeestvieringen achter het IJzeren Gordijn vertelt. VWWWWWWAWWSWV de c (De motie werd in de avondzitting verworpen met 86 tegen 54 stem men. Voor P*v.d.A. en de belde communistische fracties, tegen K. V.P., ARP-, C.H.TT., V.VJD. en S. G.P. Voorts wilde r. Burger weten hoe de nieuwe minister-presi dent denkt over de wijziging van de loterijwet teneinde de voet balpool mogelijk te maken waaromtrent het kabinet een evi dente beslissing niet kan ontgaan. Hij verlangde geïnformeerd te wor den over het standpunt van de rege ring inzake het stakingsrecht en in zake de arbeidstijdverkorting en hij vroeg wat gebeurt met de algemene weduwen- en wezenverzekering. Dit waren de voornaamste politieke kwesties, waarover mr. Burger een concrete uitspraak van het kabinet- Beel poogde af te dwingen, met dè bedoeling het tot kleur bekennen te nopen. Het zijn tevens de punten, die de P.v.d.A. in de komende maanden blijkbaar centraal zal stellen In haar ontmoetïngén met de regering. Veel meer oppositie dan van de P.v. d.A. heeft het kabinet-Beel niet te vrezen. Het scheen zelfs, dat de V.V. D. er welwillender tegenover staat dan tegenover het kabinet-Drees. Wel zal prof. Oud, de leider van de libera le fractie, alle voorstellen op hun ei gen merites bijven beoordelen, maar hij verklaarde zich fel tegen de mo tie van de heer Borger een motie van afkeuring omdat bij aanne ming ervan de regering zou moeten aftreden en er eigenlijk geen alter natief is. Bovendien was hij dankbaar, dat het kabinet-Beel ons land door de moei lijkheden. van dit ogenblik wil heen helpen en dat prof. Beel bereid was daarvoor een offer te brengen. De liberale woordvoerder was van oordeel, dat er een zedelijke band behoort te bestaan tussen het kabi net en de meerderheid van de Kamer. Er mag geen contract zijn tussen het kabinet en de fracties. Tsjiang kai Tsjek stelt zich niet meer als president herkiesbaar. Generalissimus Tsjiang Kai Tsjek, president van Nationalistisch China, heeft dinsdag in 'n toespraak tot een raad, die de president en de vice-pre sident aanwijst, verklaard dat hij zich niet voor een derde ambtstermijn als president beschikbaar zal stellen. Tsjiangs huidige ambtstermijn loopt 19 mei 1960 af. ties heeft de nieuwe regering niet veel goeds te verwachten. De officiële C.P-N.'er de heer De Groot sprong kwistig met kwalificaties als rechts, reactionair en conservatief om. Hij zag het kabinet als een groep men sen, die beschermend de handen uit strekken over de brandkasten van de bourgeoisie... de dissidente communist, de heer Gortzak, vond, dat het volk desnoods met stakingen zal moeten duidelijk maken. Staand ir. H. B. J. Witteir. C. Stafmr. C. P. Heldersprof. dr. J. Zijlstra, mr. J. van Aartsen. Zittend mr. JM. A. H. Luns, mr. A. A. M. Struyckenprof. dr. L. J. M. Beelmej. dr. M. A. M. Klompé, mr. J. M. L. Th. Cals. RAMP IN BELGIË Weinig kans op redding Bij de Belgische stad Tongeren zijn gisteren mergelgroeven, waarin champignonkwekerijen zijn geves tigd, ingestort. Tenminste 18 men sen zijn ingestort, bedolven of ver pletterd door een last van vele ton nen grond en mergel, welke in een laag van vier meter dik en over een oppervlakte van zeker drie tot vier hectaren zijn verzakt. Men slaagde erin een 19-jarig meisje door een nooduitgang naar buiten te brengen. Het zwaar gewonde meisje overleed enige uren daarna in een ziekenhuis. Twee mannen konden zich zelf uit het puin redden, maar de bedrijfs leider van een der kwekerijen, de heer L. Kinet, vader van zeven kin deren met naar men aanneemt 15 leden van zijn personeel, bevinden zich in het instortingsgebied. Daar er zich in de morgen nog verdere ver zakkingen voordeden werd het be naderen van de rampplek tot een levensgevaarlijke onderneming ge maakt. Aan de grote weg van Eben-Emael naar Tongeren, waar een onverharde weg naar de hoofdingang van de groeve leidt, stonden gisteren tiental len mensen uit Sichem, verwanten van de ingeslotenen, in grote angst en bezorgdheid te wachten. De naas te familieleden zijn naar hun woning gedirigeerd door de rijkswacht, wel ke tegen de middag met brigades uit de gehele omtrek werd versterkt. Al lerlei geruchten deden de ronde, in zittenden van Rode Kruis-auto's, wel ke aanreden of wegreden, werden be storm met vragen of het waar was, dat er slachtoffers geborgen waren. Het antwoord was ontkennend. Er is nog geen feitelijke aanwijzing omtrent de oorzaak der instorting. Ö;et betreft liier een complex van mergelgroeven, waarvan het be staan teruggaat mogelijk tot in het grijs verleden. Sedert mensenheuge nis heeft men in deze groeven mer gel gewonnen, totdat een jaar of vijf, zes geleden het mijntoezicht in Bel gië deze groeven voor verdere ont ginning ongeschikt verklaarde we gens gevaar van instorting. Nadien hebben echter paticulieren er champignonkwekerijen in ge vestigd en deze geëxploiteerd met gebruikmaking van mergel voor de broeibedden en met gebruikmaking van motorisch verkeer, dat de rust en sterkte van het zachte gesteente welicht geen goed zal hebben daan. De laatste tijd heeft Ret voortdurend in de gangen ge kraakt, zodanig zelfs, dat sommi gen van de arbeiders, die geregeld in de groeven werkten, bedenkin gen over hun veiligheid hebben ge uit. Belastingvoorstellen werden z.h.s. aangenomen. In de avondvergadering in de Tweede Kamer kwam aan de orde de arti- kelsgewijze behandeling van de wets ontwerpen houdende verlenging van de tijdelijke verhoging van enige di recte belastingen alsmede maatrege len met betrekking tot de vervroegde afschrijving en de investeringsaftrek en houdende verlenging van de tijde lijke verhoging van enige belastin gen alsmede van de tijdelijke vrij stelling van omzetbelasting voor si garen. De verlenging zal thans in van twee jaren, één jaar be- plaats v: dragen. Zowel het eerste als het tweede wets ontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen onder aante kening dat de C.P.N. en de S.GP., alsmede de heren Weiter en Duyn- stee, beiden K.V.P., geacht willen worden te hebben tegengestemd. Rustig weer met kerstdagen. H (Van onze weerkundige medewerker) M Er heeft zich de laatste 36 uur M een hogedrukgebied ontwik- keld, dat zich van de Azoren via West-Europa naar Scandi- navië uitstrekt. Dit betekent M dat er ook tijdens de kerstda- gen geen depressies voorko- men. Het weer houdt een rus- tig en droog karakter, al kan er plaatselijk nog wel mist en m veel bewolking voorkomen. De temperatuur ondergaat maar weinig verandering en stijgt overdag tot 3 5 graden Cel- M sius en daalt 's nachts tot dicht bij het vriespunt. lljllllllllllllinillll llllllllllllllliililllllllll lllllllllllllllliill lllllllllillllltilllf HARTELIJKE WOORDEN EN FRAAIE GESCHENKEN „Symbolisch monument" voor onderwijsman A. Hoolhorst DE STIJLVOLLE afscheidsbijeenkomst, die dinsdagmiddag- en avond was belegd in het Ledeltheater te Oostburg voor de heer A. Hoolhorst, die het Koningin Wilhelmina Lyceum wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd per 1 jan. a.s. als zodanig zal verlaten, is uitgegroeid tot een grootse huldiging van de figuur, die bijna veertig jaren achtereen zijn beste krachten heeft geschonken aan „Het Landje van Cadzand". Uit alle delen van dat landje en ook uit heel Nederland, waren oud-leerlingen, collegae-onderwijskrachten, leerlingen en autoriteiten bijeengekomen en zoals te doen gebruikelijk zijn er deze middag vele woorden gesproken. Maar opmerkelijk was wel, dat al deze woorden zo récht uit het hart kwamen en dat er die middag als het' ware symbolisch een monument is opgericht ter ere van de man, die dit alles met de wijsgerige gelatenheid, die zo typerend voor liem is beleefde en die in zijn uitvoerig slotwoord in alle eenvoud en met de voor hem bepaald overbodige toevoeging „En dit is geen pose", verklaarde „Ik deed alleen mijn plicht". waardering genoten en nog genie ten, is tijdens deze bijeenkomst nog eens nadrukkelijk komen vast te staan. Het begon al met het spontane gebaar waarmee de 16-jarige Sarïe de Vey, leerlinge van de 3e klas Middelbare Meis jes School van het lyceum, „haar" rector nog voor de plechtigheid een bloem in het knoopsgat be zorgde; het kwam tot uiting in de vele toespraken en tenslotte nog eens ondubbelzinnig op stoffelijke wijze in de vele, vaak zeer fraaie geschenken, die de heer Hoolhorst werden aangeboden. De bijeenkomst in het „uitverkochte" (belangeloos ter beschikking gestel de) Ledeltheater begon met een wel komstwoord van conrector C. Capon, die zich in het bijzonder richtte tot Voor degenen, die hem kennen is het evenwel evident, dat hij méér deed dan zijn plicht en dat slechts een grote liefde voor de taak, die hij op zich had genomen de stuw kracht heeft kunnen zijn voor alles wat hij jaren achtereen en vaak onder bijzondere moeilijke omstan digheden heeft gepresteerd. D&t deze prestaties allerwegen grote L nnelies van Veen (links) en Gerrie rrimm zorgden voor een verrassing ijdens het afscheid van rector Hool- iorst in Oostburg: namens het ge- neentebestuur van Parijs de stad :oaar de rector telkenjare met een groep leerlingen heentrok boden zij een plaatwerk aan. (Foto P.Z.C.). o.a. de 87-jarige moeder van de schei dende rector, die voor deze gelegen heid uit Delft was overgekomen. Na een optreden van een meisjeskoor, gevormd door leerlingen van de M. M.S., „versterkt" met een gitariste en twee „blokfluïtïsten", onder leiding van de heer S. Schijve, voerde als eerste de coördinerend inspecteur voor het M.O. in de tweede inspectie, dr. J. P. Chr. de Boer uit Den Haag, het woord. Mede namens de minister van onderwijs bracht hij de heer Hoolhorst dank voor het vele werk, dat deze heeft verricht en hij belicht te voorts de aard van dat werk (be langrijk in cultureel en maatschap pelijk opzicht) en de figuur van de heer Hoolhorst: „Ik heb U niet alleen leren kennen als een man met een apostelkop, toen U die baard nog had, maar ook als een man met een apostelhart. De baard verdween, maar het hart bleef en U werd een apostel voor de cultuur, de wetenschap en voor de „human relations", aldus dr. De Boer. Namens de minister bracht hij de scheidende rector hulde, voor de ma nier waarop deze zijn taak altijd ver richt heeft; persoonlijk dankte hij voor de prettige wijze, waarop hij al tijd met de heer Hoolhorst had mo gen samenwerken. De burgemeester van Oostburg, mr. K. Hoekzema, tevens sprekend als president-curator van het lyceum, verklaarde o.m. deze bijeenkomst niet als een treurige, maar als een fees telijke te willen zien. „Immers, het was een feest om U in ons midden te hebben en het is een feest om U in ons midden te houden", aldus mr. (Zie slot pag. 2 kol. 2) KORTE PREDIKATIE DB BUITENSTAANDER Er is een standaard-type kerstver haaldat ieder jaar weerin véle variaties, opduikt in kranten, tijd schriften en kerstboekenl het verhaal van de haveloze zwerver, de versto ten zoon of dochter, de verschoppe ling, die eenzaam buiten in de kou staat, terwijl daarbinnen in de hui zen de mensen hun feest vierenvan gezélligheid, licht en warmte. Zulk een verhaal heeft meestal een ,Jiappy ending": de buitengestotene wordt opgenomen en hij maakt, dat het daarbinnen pas echt en goed kerstfeest wordt. Hij hoorde er im mers bij: «u hij opgenomen is in de kring en nu, men in hem heeft her kend de zoon des huizes, de vriend, of alleen maar de medemens, nu is hét pas goed, nu is het kerstfeest pas compleet. Zulke gebeurtenissen zijn in het wer kelijke leven natuurlijk zeldzaam, dèrgelijke situaties komen niet vaak voor, en zeker niet juist op Kerstmis. Maar dat doet er niet toe. De symbo lische betekenis van deze verhalen springt direct in het oog: de ver schoppeling, de verstotene, die er eigenlijk óók bijhoort, maar die geen toegang vindt tot de gezéllige, lichte huizen der mensen, dat is Christus. Christus, die in deze wereld een vreemdelingeen uitgeworpene is, vanaf de stal in Bethlehem (er was voor Hem géén plaats in de herberg!) tot aan het kruis op Golgotha (er is voor Hem geen plaats in onze we reld). En dat, tericijl Hij er toch wel degelijk bijhoort! ,Mij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend; Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aan genomen" (Joh. 1 11, 12). Het is alleen maar jammer, dat de happy ending (zoals in de kerstver halen) bij ons in de werkelijkheid van het leven meestal ontbreekt. Je zus Christus is ook vandaag de vreemdeling, onherkend klopt Hij aan alle deuren, maar er is voor Hem geen plaats, noch bij ons kerstfeest, noch in de rest van het jaar. Zijn liefde, Zijn waarheid wij kunnen er immers niets mee beginnen? Zijn haveloze dienstknechtsgestalte past niet in ons gezéllige, knusse hoekje van de wereld; en de kille schaduio van het kruis, die Hij met zich mee draagt, is ons allerminst welkom... Geen „happy ending" dusOf toch Ja, er is nog één mogelijkheid. Zijn komst in deze wereld bewijst, dat God toch viel een opening vindt, om binnen te komen, ook al houden icij nog zo zorgvuldig alle deuren dicht. Hij, die deze wereld binnenkwam via de kribbe en de stal, heeft ook in ons leven maar een héél klein gaatje no dig, om binnen te komen. En zoals Hij eindigde met deze wereld te over winnen, zo zal Hij ook triomferen over ons hart en in ons leven. De maclit van Zijn liefde staat voor niets. Als dat éne gaatje er maar is, die éne lacune in onze afweer, dat éne moment, waarop wij al onze reserves laten varen en ons volledig overge ven aan Hem, in het geloof. ,Jndien iemand naar Mijn stem hoort, en de deur opent, Ik zal bij hem binnen komen en maaltijd met hem houden en hij met Mij". Dan pas is én ons kerstfeest, én ons leven compleet. Renesse, F. A. v. Liere WEINIG VERANDERING Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist of laaghangen de bewolking. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1