Waterschap „Het Vrije van Sluis" aanvaardde ambtenarenreglement KRIJGSRUMOER, AVONTUREN EN „LEVEN VAN ALLEDAG" VERRASSENDE OVERWINNING VAN LAMMERENBURG STEMMEN UIT DE KERKEN NU PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 VRIJWEL GEEN DISCUSSIES Zelfs vaststelling van begroting over 1959 werd hamerstuk Zelden Is de algemene jaarvergadering van het waterschap „Het Vrije van Sluis" zo vlot afgewerkt als vrijdagmorgen in Öostburg. Vrijwel geen en kel punt gat aanleiding tot discussies en tot verrassing van velen passeer de zelfs de vaststelling van de begroting over 1959 als een kamerstuk de revue.... Over één agendapunt bestond geen algemene eenstemmigheid. Dat was dc Vaststelling van het ambtenarenreglement voor „Het Vrije van Sluis" 1959. Hierin wordt onder meer geregeld het zitting némen van een ambtenaar van het waterschap in een openbaar lichaam, zoals een gemeen teraad. Dit voorstel werd échter in een besloten zitting behandeld cn toen daarna de vergadering weer openbaar was, werd het reglement zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Deze vaststelling heeft tot gevolg, dat iedere ambtenaar nu aan het dagelijks bestuur toestemming kan vragen om zitting te nenien in èeü publiekrechtelijk lichaam. Het bestunr zal dit vérzoek pas welgèren als door inwilliging van het verzoek de algemene belangen van het waterschap geschaad worden. Voorheen was het iedere ambtenaar zonder meer verbóden in èen openbaar lichaam zitting te ne men. In zijn uitvoerig openingswoord wees de dijkgraaf, de heer J. B. Becu, op de vrij gunstige financiële toestand. „Wanneer de storm ons geen parten zal spelen, zal de financiële uitkomst bevredigend zijn", zo verklaarde hij. Vérder aomdo hij enkele belangrijke werken voor het waterschap op. Zo deelde hij mee, dat de verbetering van de wég Oostburg—Sint Margriet in 1959 in uitvoering zal komen. Ook herinnerde hij eraan, dat ds Zwindijk op 15 december voor het eerst opge leverd is. In 1959 zal dit werk vol tooid worden door de aanleg van de deklaag op dc langs de dijk lopende weg. Doordat onlangs het Belgisch gedeelte van de Zwindijk aanbesteed is, ziet het er naar uit, dat reeds in 1959 heel het Zwin-óbject zijn beslag zal krijgen. Ook over de weg van Breskens naar Nummer Een is overeen stemming bereikt tussen provin cie, waterschap en gemeente. De ze weg, die opgenomen is in het tertiaire wegenplan, zal echter pas worden uitgevoerd als de dijk op Delta-hoogte is gebracht. Ver moedelijk zal dit in 1960 zijn, Voorts deelde do heer Bêcü nog en ander mee over de duinafslag bij Cadzond, die weliswaar niét veront rustend is, maar op een enkele plaats geldt toch „tot hier tóé en niet ver der." Inmiddels heeft rijkswaterstaat dit in studie genomen. Zoals gezegd werd dè agenda in ijl tempo afgewerkt en dé mééste tijd werd dan ook nog gevergd door" ên- kèlë stemmingen. Voor de benoeming van een gezworene wegens periodiek aftreden van de heer A. Hisseeuw Kools te Zuidzande voor hét district Gfoède werd»de vólgéndê aanbeve ling opgemaakt: 1. A, Risseeuw; 2. C. Almékinders te. Retranchëniënt èh 3. A. Luteijn te Zuidzande. Vóór dè benoeming van een gezworene we gens het bereiken van dé 7Ó-jafijz"é leeftijd door de heer G. F. Verdraeijê voor het district Aardenburg weid de volgende aanbeveling opgemaakt: 1. C, van Bellegen uit Eede: 2. G. F. Bonle uit Sint Kruis en 3; H. van Iwaarden uit Aardenburg. W eg verbeteringen Ëêii uitkering van 3 voor 't daar voor in aanmerking^ komende pèrso- nèêl per 1 april 1968, één löoncom* pêfiSatie ih Vörbahd mét de hUUfvèf' högiïlg ërt één regeling vaii dè Ziek- Internationale deelname bjj zaalhandbaltoemooi Nü al weer enkele jaren maakt dé Goese handbalvereniging Tónidö ieder jaar met Kerstmis èen prach tige propaganda voor de zaaihaftdbal- sport: Ook dit jaar wéér wordt óp tweede kerstdag het békéndè inter nationale zaalnandbaltóéfnopi vafl Tonido in dè Goése veilinghal gêhöü- den. De organisatoren zijn erin ge- sliagd Vóór een uitstekende deel neming té zórgen, want behalve en- kèïè bekehde Zeeuwse clubs zal men odk buitenlandse ploegen aan het wérk kluinen zien. Zó komen de be faamde ploegen van „Griin Weiss" uit Ël'ailkfurt am Main en Maïmö uit Zweden. Ook de Belgische ploeg DëUdermónde is weer van de partij. Commissarissen van N.S.-dochterondernemingen Hét oris toegezonden bericht OVèr mlltatieS bij de N.S,-dochteronderne mingen, opgenomen in hét nummer vaii vrijdag, behoeft enige verbete ring, Drs D. J, Wanslnk, directeur vèfi Ned. Spoorwegen, was reeds commissaris van de Stoomtram Mij. Brèskeris-Maldeghem N.V. en de N.V. Stoomtram Walcheren, doch wordt gêen president-commissaris, zoals ge meld. ïr. j. Lohmaii Wordt géén com missaris Van genoemde Zeeuwse maatschappijen tekosten voor dè ambtenaren vond geen bezwaar. Vele aan- on verkopen van perceeltjes en stroken grond wer den ook aanvaard. Zo werd grond verkocht voor verbe tering Van de rijksweg tussen Aar denburg en de grens, voor verbéte ring van de rijksweg bij Breskens, voor verbetering, van de rijksweg bij het kruispunt té Draaibrug en voor de bouw van een transformatorsta tion van de P.Z.E.M. te Sluis. In verbond met dé verbetering van dé weg OostburgSint Margriet werdén gronden aangekocht. In de gemeente Öostburg werd grond geruild in verband met de aanleg van een werkplaats aan de Hogen- dijk. Ook vóór dó afwatering in ért- kele polders werden gronden aan- en verkocht. Het dijkgeschot voor de gebouwde en ongebouwde eigendom men bleef ongewijzigd. Tijdens dé rondvraag verklaarde de heer J. A. M. C. van Dongen, dftt het zonder discussie vaststellen van de begroting en het dijkgeschot een bewijs is voor het zeer grote vertrou wen, dat in hét dagelijks bestuur wordt gesteld. Hij dankte in het bij zonder de dijkgraaf, de heer Becu, voor diens „buitengewoon preitigé leidingj' De héér P. O. dè Bruine infor meerde nog of dé Belgische Zwin dijk op êen lager niveau zal ko« mén clan de Nederlandse. De heer Becu deelde mee. dat dit in hét algemeen niet hei geval zal zijn. Zo sluit de dijk precies' aan. Naar achteren helt de dijk enigszins af, maar dat is lógisch omdat de golfslag daar minder Is. Tijdens deze vergadering weruert' de haren C, Sturtowaegen (Eede). A. LakoÓijsouW (Sluis), R. de Millia- no (Oostburg) en C. Vercraije (Aar- denbufg), die in verband met het be reiken van'dé 7Ó»jarige leeftijd aftre den. nog toegesproken. De heer Becu dankte hen voor de behartiging Van dè bélafigen Vèn het Waterschap. Na de koffiemaaltijd hield ir. H. Bos van de Cultuur Technische Dienst te Góes nog een interéssante lezing over de waterbehéèrsing, waarbij hij in 't bijzondór iflging óp dé problemen Van het waterschap „Het Vrije v&h Sluis." Op deze lezing Vólgde nog êefi ge animeerde discuésiè. Ringdijk voor schutsluis bij Bruimsse gesloten De in het kader van de Deltawerken bij Bruinissé aangelegde ringdijk rond de bouwput voor dè tê maken schutsluis is gesloten. Dè oostelijke havêndijk Van de nieuwe Vissers- haven van Brulnisse kwam reeds eerder gereed. De bouwput voor de sluis is nog niét feheel op diepte. Het ligt in de bê- öeling, dé dijk nog een keer tê dooï- fraven om een 2Uiger binnen de fing- ijk te laten, dié de hoüwput op diép te zal bréngen. Aan de ene zijde is de dijk rónd de bouwput op dé scheid ding tussen werkhaven en put reeds óp de vereiste hoogte gebracht. Aan dc zijde van do vissershaven hééft de dijk nog maar êen hoogte van één halve meter boven het Wa terpeil. Oogstcollecte De vorige week gehouden oogstoolleete ten bate van de Nederlands hei-Vórmde kerk te Kattendijke bracht f 671.21 bij één. Hockeyprogramma voor het aanstaande weekeinde Vóór het a.S. weekeinde staat voor de promotieklas A in de hockeycom- petïtie een aantal Zeer belangrijke wedstrijden op het programma voor de bovenste plaats én voor de laat ste plaats. Voor de kopgroep speelt Oranje- zwart op eigen véld tegen Forward. De laatste ploeg is bij eén nederlaag vóór de eerste plaats uitgeschakeld. Middelburg gaat op eigen bodem met Tilburg II Uitmaken, Wié bij dè stérk ste blijft behoren. Voor jie onderste piaats speelt Eindhoven tegen het bezoekende Geelzwart. ïn Breda gaat de derby tussen Push II en Zwart wit, Óók hier is eêii zware strijd te wachten. in de 2è ltlas A (dames) ontvangt Pelikaan de kampióêhe Wëredl II. Voor de bezetting van de onderste plaats is Liberty—Tilburg n van het grootste bólang. Middelburg krijgt 't nog vóór hét KarrtpióènschaD geïnte resseerde Forward op bezoek. ZUID-NEDERLAND (heten) Middelburg II—Rapide II (i). Peli kaan II—Middelburg Hl (3), Bréda IV—Push V (1), Zwartwit VI— Tèmpó (1). PROMOTIÊKLAS A Eindhoven IIGèêlzWart (1), Oranje- ZwartForward (1), -Push II Zwartwit (2), MiddélbürgTilbUrg II (1). TWEEDE KLAS PelikaanWeredi H (3), Liberty Tilburg II (l), Forward IIMiddel burg (3). FILMS IN ZEELAND ZEEUWSE DAMCOMPETITIE Grote zege van Souburg op Kapelle Voor de competitlo van de Zeeuwse Dambond werden onderstaande wed strijden gespeeld: HOOFDRLAS Gespeeld te Kapelle tussen Kapelle 1 en Souburg A. V. d. Schraaf—3. v. Ëcnennaam 0—2, Iz. op 't Hof— L. Leijnse 11, Chr. Korstanje—F. vaü Dixhoorn 02, C. van Liere—A. van Sorgen 02, H. v. d. Vrié—J. Schouten 02, J. C. Walraven—L. van Sóêletl 2—0, C. Suisters—A. de Pagter 02, C. v. d. Vliet—J. Gröê- nenvéld 0—2, O. v. d. Schraaf—M. Löüwb 11, J. J. Gafiseman—P. Van Sörgen 0—2. Souburg was in déze wedstrijd wel op dreef, Want met niét minder dan 164 Wérd déze Wedstrijd géWöfinön. Gespeeld te Goes tussen Goes H ,éh; Kapelle I. J. A. SingélöèA. V. d. Schraaf 11, L. Dekker—ïz. op '1 Hof 0—2, P. Lanipèrt—Öhr. Kor stanje 20, H. van BenthémG, van Liere 2, H. C, Mulder—H. v. d. Vrie 2—0, Ph. Hayerhoëk—C. Sul- sters 1—1. D. van Daalen—C, v. d. Schraaf 2—W. de Leeuw—J. J. Ganseman 0—2, A. Remijnse—J. C. Walraven 02. 3. SehageJ, C. van Liere 2—0. Deze wedstrijd is, ge ëindigd Ifi een 1010 gelijk spél. Gespeeld te Vlissingen tussen Vïis- singen I en Souburg I. W. Heijdra J. van Eënennaam 0—2, O. vaii Rijswijk—L. LeijnSè 2—0, Joh.. Lére —F. van Dixhóorrt 6—2, E. A. Sehui- temaA. van Sörgen 2—0,. Joh. de SmetJ. Dijkstra 2—0, L, Goedbloed L. v&n Soelën 2—0, P, Mhas—A. Pagtér 2—0, P. Goédbloéd—J. (Slot van pag 3) Het ié te bëgrijpên, dat het personeel Van de B.L.O.-scholen getracht heeft hiervoor een öplossïhg te vinden. Ja renlang hebbèfi Zij met deze zorgen kinderen omgegaan. Het is een vrij algemene régel dat men aan zulke kinderen meer gebonden wordt dan aan anderen, juist omdat ze meer hUlebehoevetid zijn. Het is dan ook te begrijpen, dat het personeel van de B.L.O.-school tracht ook na het verlaten van de school, niet alleen het contact te bewaren, maar ook hen te helpen, waar mogelijk is. Dit wordt echter een te zware taak en zelfs èen onmogelijke, gezien het jaarlijks groeiend aantal oud-leerlin gen. Ér zijn hoofden van B.L.Ö.- scholen praktisch vrijgesteld van werk op school, om zich helemaal te kunnen geven, alleen aan dié ha- zorg, terwijl zij rondom zich bepaal ds personen aantrokken om hen in dezen ter zijde te staan. Maar ook dit had ernstige bezwaren. Èen hoofd van een school behoort op zijn schóól te zijn en hij móet daar leiding gé ven. Aan de gemeente Haarlem komt de eet; toe dat zij hét eerst een genieën- téiijke dienst in het leven geröeóén heeft voor deze B.L.O, nazorg, Ver schillende andere grote steden zijh haar gevolgd...... In Friésland en Groningen heeft men deze dienst pro vinciaal georganiseerd. Andere pro vincies kennen dit niet. Verder zijn ef in önö land eèn heleboel particu liere en kerkelijke of semi-kerkelijke HOOG EN LAAG WATER 21 december nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 10.40 1.51 23.19 1.67 4.22 1.37 17.03 1.70 Terneuzcn 11.07 1.69 23.45 1.84 4.46 1.53 17.28 1.86 Hansweert 11.26 1.87 j 5.14 1.67 17.56 2.00 Zierlkzee 11.35 1.04 6.22 1.12 17.54 1.42 Wemeldinge 12.04 1.22 5.24 1.34 17.55 1.67 22 december nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 11.38 1.64 5.29 1.49 18.06 1.81 Ternouzen 12.04 1.81 5,52 1.65 18.31 1.97 Hansweert 0.12 2.03 12.25 1.99 6.22 1.79 18.59 2.11 Zierlkzee 0.19 1,32 12.37 1.14 B..24 1,20 18.49 1.46 Wemeldinge 0.43 1.51 13.05 1.33 6.30 1.41 18.36 1.70 Instellingen, die Zich op dit terrein bêWégen, Zij hebbén zich ongeveer allë aangesloten bij eeh van de drie bestaande landelijke Organisaties: le dè Nêd. Vêreniging Nazorg. Hierbij zijii 18 región&lö instellingen aangê- slötéft, terwijl er hög, 10 in oplich ting zijri. Vooral 2i1h dit gêméenteiij- ké instéllirigén. Zij heeft een direc teur en 8 functionarissen; 2e Het R. K. Nazorgverband, waarbij 39 orga nisaties aansluiting hebben gezocht, die 39 functionarissen geheel of ge deeltelijk in diénst hebben; 3e Hét Prot. Chr. Nazorgverband. waarin 10 organisaties elkaar gevonden heb ben, terwijl er nog 7 in oprichting zijn, die binnenkort 12 functionaris sen in diénst zullen hebben. Dié naZórg heeft een opvoedkun dige zijde. Het kan voortgezet la ger onderwijs zijn, of ook vak technisch onderricht, terwijl er ook nog andere mogelijkheden zijn. Die nazorg heeft ook eèn sterk maatschappelijke zijdei Ze krijgt b.v. te maken met voor lichting bij de beroepskeus. Zij tracht plaatsing in het vrije be drijf te béVorderéh enz. Die na zorg heeft ook een godsdleristige kant. In sommige protestantse ge meenten kent men bijv. èen apar te catechisatie vóór zwakzinnigen, terwijl men in de R.K. Kerk spe ciale godsdienstoefeningen voor hen heeft. Nu róèpt het rapport vah de Alg. Diaconale Baad de instanties van dé Hei-v. Kerk, die hiervoor In aanmer king komen, óp, zich hiermee te be moeien. Het gaat hier om een stuk gespecialiseerd maatschappelijk werk, wat wij aan géspècialiséèrde krachten zullen moeten overlaten, maar kerkeraden, diaconieën cn kèr- kelijke instanties kunnen er achter staan. Trouwens er Ih reeds menige kerkeraad die met een B.L.O.-school iets te maken heeft. Aangeraden wordt dat de Provinciale Diaconale Commissies In do provincie hier de leiding nemen. „Ook de zwakzinnige is voluit mens, al is hij dan anders dan de gewone mens." Dat afwijkende bestaat voor al in de stoornis van zijn verstande lijke ontwikkeling. Hij heeft daar door mèer hnlp nodig dan anderen en waar htilp gebóden moet worden, daar moet van kerkelijke zijde steeds gevraagd worden! Wlft Is bereid de dleust vat» dé barmhartige Samari taan te verrichten? H, i Schouten 20, O. Hellinga— Louws 11, J. C. Nijssen—P. van Sorgen 02. Mot iS7 wist Vlissin gen deze wedstrijd tè Winnen. EERSTE KLAS. Gespééld tè 's Gravenpolder tussen S' Gravenpolder H èh Souburg II. A. Dubbelmanc. van As l—i, B. Braam—-A. Zoethout o—2, A. van ÖveibêêkeJ. de Wölff 0—2, H. Mol—J. A. Veenstra 1—1, J, Schijf— Chr. Kats 02, B. Hafthóofn-P. de Wölff 02. M. Huibregtse—H. de Herder 20, J. VerdoiikJ. Siftke 11, J. FeliusJ. Keijrhèl 20, G. de KokJ. van Sluijs 2. Deze wedstrijd is gewonnen door Souburg H met 13—7. Gespeeld te Koudékerke tussen Lam- merenburg I en St. Laurêtts I. J. Koppejan Sr.—L. Adrlaanse i—1, A. de BuckL. Davidse 0—2, A. Fran- ckeB. Verburg 0—2, I. Vinke—I. Walraven 1—l, M. Brasser—B. Leijn- sè 20, A. AarnoutseW. P. Da vidse 11, P. van VlijmenB. v. d. BrookO 2—0, A. Kerkhof—F. Kód- de 2—0, F. Brasser—P. Sittkê 1—1, C. GéljohP. de Kam 1—1. DeZê zeer spannende Wedstrijd werd óp «eer verrassende wijze door Lam- merenburg met .11—gewennen. Gespeeld te Middelburg tussen Mid delburg H—'s Gravenpolder H. J. v. d. BergeA. Dubbelman 2—M. ReijnhoUt—n.o.g. 20, G. M. v. d. Voorde—J. Kesselaars 2—0, A. Cór- nelissenF. Harthoorn 0—2, N.- van EenennaamH. Mol 2—0, J. Pari- nussa—J. Schijf 2—0, M. PouWélse W. v. d. Vélaé 2—0, K. dé Koêijer M. Huibregtse 0—2, F. Adria&n- sen—J. Vefdörtk 2—0, G, van Rijs wijk Sr.—j. Félius 2—0. Öok Middel burg II Wiët deze wedstrijd fnët gro te cijfers (10—4) te winnen. Maar dan wel sterk geromantiseerd Temidden van veel krijgsrumoer en wilde avonturen brengt „Electro" (Middelburg) in het filmprogramma van deze week met „Het leven begint bij zestien" een brokje alledaags le ven, zoals draaiboekschrijvers Lic- Deneinêr en Uterhiann dat Zagen en Zoals dat dan tenslotte onder regie van Licbenauer op liet witte doek kwam. Met Ruth Leuwerik, Hans Söimker en Christian Wolff in de hoofdrollen. Dat brokje alledaags, maar uiter aard sterk geromantiseerd leven speelt zich af op een gymnasium, waar èen de huiselijke genegenheid ontberende jongeman Christian Wolff) verliefd raakt op een char mante, omtrent de pedagogie nogal progressieve ideeën huldigende jeug dige lerares (Ruth Leuwerik). Hét is een niet helemaal oorspronkelijk gegeven, maar het werd niettemin aanvaardbaar en met enkele goedé regie-Vondsten de begrafenlB met blues-muziek) uitgewerkt» „Marathon" grote evenementen. Het kampioenschap van Nederland „Vijfkamp danies" zal volgend Jaar óp 5 en 6 september te Vlissingen worden gehouden. Dit belangrijke evenement zal een onderdeel vormen van dè viering van het 30-jarig jubi leum van de Vllsslngso sportvereni ging „Marathon". De voorzitter, de heer F. Naerebout deelde dit woens dag tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van dozó sportver eniging in café-restaurant „Maldé- gem" mee. In zijn openingswoord liet spreker hoogtepunten van de diverse takken van sport der vereniging passeren. Hij stond een ogenblik stil bij dé Europese kampioenschappen ln Stockholm, w.'4s\rbij dc Marathon- atlete mevr. Willy Bakker—Cysouw was vertegenwoordigd. Voorst deelde hij mèdè, dat het 30-jarig bestaan van de verènigihg niet ohgemerkt Voorbij zou gaan. Dé tot nu toe gé- voerde besprekingen hébben hét re sultaat opgeleverd dat het kampioen schap Van Nedèrlahd „Vijfkamp da mes" Op 5 on 6 september te Vfissin- gón wordt gehouden. Do fUirtTtéil voor de sportbeoefening liètóft ftog al te wensen óver, alduë Spi'ekêr, maar gezien de verliéhtihg Van de slfitél- baan, die déze Wéék tot Stand kwam, wordt ook hieraan gewerkt. Vórder dankte hij alle functionarissen en trainers, voor hét vele werk in het afgelopen jaar. De laatsten krógen elk een boekwerkje gewijd aan de snort. De hierna volgende jaarver slagen wérden zónder meer goedge keurd. Daar er zich geen nieuwe kan didaten beschikbaar hadden gesteld, werd het aftredend bestuur herko zen. waarbij de penningmeester, de hoer G. H. Termèulen, oen van dé Op richters der vereniging, voor dè der tigste keer zitting zal nemen. Voorts Werdén na enige moeite dè diverse technische cómmisëis gekozen. Tij dens dè rondvraag werd geruime tijd stil gestaan bij het vervoer Vart hét volleybal-team, dakf hét bestaande Vervoersmiddel geen reden tót tevre denheid gaf. Hierna Sloot de Voor zitter déze fllèöht bezóchte aVonÖ. Het in de aanhef van deze bespre king gesignaleerde krijgsrumoer is te vindén in „Grand" (Goes), waar de oorlogsfilm „Stoottroepen in de aan val" draait. In deze rolprent is het allemaal weer te vinden: de opleiding in Engeland de meisjes in Londen de inzet aan het front het brug- gehoofd de verbitterde gevechten om dat bruggehoofd en tenslotte de thuiskomst. Waar de vrouwen wach ten. William A. Wellman tekende ditmaal voor de regie. Zondagmiddag in „Grand": „Heuvels iii vlarumen". Voor de avonturen In „Het ver dachte huis" (Alhambra, Vlissin gen) diende een geschiedenis met strategische documenten en de „Geheime Dienst" als basis. Niét bepaald een origineel gegeven, maar liet werd niettemin een film met vaart, spanning, de nodige verrassende elementen en met de vereiste onverwachte ontknoping. „Moord in code" wordt gepleegd in Luxor (Vlissingen) en wat zich daar in een tijdsbestek van enkele uren af speelt is niet gering. Vermeende moord, een dagboek in code en een bénde valse munters het zijn maar enkele grepen uit de veelhoid van criminele zaken, die onder regie van John Gilling aan de orde kwamen. Larry Parks, Constance Smith en Lisa Danicly vertolken de hoofdrol len en zij doen dat overtuigend. Een actierijke rolprent die zoals het een goede thriller betaamt - ont spanning brengt door spanning. In de Schotnvburg-bioscoop (Middel burg) zijn velerlei avonturen te bele ven in „De tijger valt aan", met in de hoofdrollen Van Johnson, Martine Carol en Herbert Lom. Het is het verhaal van een tocht vol gevaren, die èen Amerikaan (Johnson) onder neemt om oen schone Griekse (Mar tine Carol) het communistische Al banië binnen te smokkelen, alwaar zij een bepaalde missie heeft te ver- richteh. Hot wordt een gevaarvolle en vaak uitputtende tocht, die onder régie van Terence Young boeiend wérd verfilmd. Oriëhferingsrit Seheldegouwen beslissend voor kampioenschap De M.A.C. Seheldegouwen houdt a.s. zóndag een oriënterïngsrit voor auto's en motoren over Walcheren over een lengte van 59 km. Deze rit is voor de automobilisten de laatste en be slissende rit voor het clubkampioen schap 1958. Vier automobilisten staan thans met gering puntenverschii aan hét hoofd van de ranglijst, namelijk P. v&n Boven Uit Lewedorp met 241 punten, J. v. d. Rreekc uit Middel burg met 236 punten, A. de Ruijs- seher uit Vlissingen met. 234 punten en J, A. van Boven uit Vlissingen met 233 punten. Het zal er duè wel om Spannen. Zond&g 28 december a.s. houdt Schel- dêgöuweh voor de leden de jaarlijkse knobbelrit. Inbedrijfstelling van gemaal té Kruiningen Hét niétiwe gomaal van hét Watéf- schap Krüiningeh zal óp vrijdag 9 j&huari a.s. officieel in bedrijf Wor den gêstóid. Do plechtigheid wórdt verricht door de Commissaris dér ko ningin in dè prövihcie Zeeland, jhf. xiiï. A. F. C. Casenibróot. Heden overleed itt zie kenhuis 9t.-Jöanna tè Goes, ónze zeer gelief de broeder, behuwd- bróeder en oóm, dé héér MËEUWIS DE .JONGE, weduwnaar Van A. M. van Oeveren, op de leeftijd van ruim 53 jaar. Namens de familie, Kats: M. de Jonge. Oud-Vossemeer, 18 december 1958. Heden overleed, in Zie kenhuis St.-Jöanna tè Goes, onze zeer gelief de schoonzoon en zwa ger, de. heer MEEtJWIS DE JONGE, weduwnaar van A. M. van Oeveren, op de leeftijd van ruim 53 jaar. Körtgèhe: Wéd. P. vaü OóVêfên- van Dam me L. C. van Oèvefèft. Oud-Vossemêer, 18 deoember 1958. Voor dé véle blijkèn van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze in nig gèllefde zóón, broer, zwagêr en oom LEENDERT JANU8 WISSE, 2e lt. vlieger, zeggen wij onze hartelijke dank, L. J. Wisse P. L. Wlsse- van der Voorde en kinderen, Kamperland, dec. 1058. Voorweg 118. I-ïeden Overleed, in hèt St.-Joanna-ziekènhüis tè Goès, onze béétö vriend, do heer MËEUWIS DE JONGE. Thólen Familie B. J. van Westen— Stols. Oud-Vóssemeer Familie P. W. C. van Westen- Van Nièuwenhuijzen. Oud-Vóssemeer, 18 december 1958. Voor de vele blijken van be langstelling tijdens de ziek te en de bewijzen van deel neming, ontvangen na het OVerlljdeh van onze geliefde zoon, bróèder, oom en neef JOOS SOHROEVÉRS, betuigen wij ónze óprechte dank. Inzonderheid aan dok ter M. L. v. d. Moer voor de liefdevolle huip aan hem be wezen. Uit aller naam, Wed. j. Schroevers- van de Ketterij. Arnemuiden, dec. 1958. Langstraat 79. De P.Z.C, is het meest gelezen dagblad in Zeeland met meer dan 28.000 abonnees Volstrekt enige kennisgeving. Op 16 december 1958 overleed tot onze diepe droefheid ohzè lieve móeder, behUwdmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster WILHELM1NA ADRUNA SCHENKENBËRG VAN MÏEKOP—SCHEl'F, in de ouderdom van 84 jaar. Rotterdam j. G. Schènkénberg van Mierop Zeist H. W. Schenkenberg van Mierop J. Schenkenberg van Mierop-Petit. Maastricht W, A. van Blommestein- Schenkenberg van Mierop. Middelburg Ph. M. Schenkenberg van Mierop M. V. Schenkenberg van Mierop-de Kat. Driebergen M. M. Schöpp Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zeist, 20 decembèr 1958. Correep.adres Ütrechtsèwèg 90 a. Geen bezoek. De teraardebestelling heeft heden in stilte plaats- gevondeh. Voor CREMATIE blijft een VERKLARING (CODICIL) noodzakelijk Voorkomt onaangename situaties Schrijft Uw wilsbeschikking VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstraat 106, 's-Gravenhage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 4