Gemeenschappelijke markt kern energie gaat 1 januari open Ook bij nazorg voor zwakzinnigen beeft de kerk een taak Veiligheid van bevolking en werknemers heeft volle aandacht BANDEN MET DELTAGEBIED WORDEN AANGEHAALD VROUW SCHIET IN MADRID TWEE MANNEN DOOD ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EURATOM KRIJGT GESTALTE (Van onze Haagse redacteur). Op korte termijn zal moeten worden beslist of in de „zes Eura- tomlanden" voor het in werking stellen van elke installatie op het gebied van de kernenergie een vergunning nodig zal zijn, dan wel of men in „normale" gevallen met een verklaring zal kunnen volstaan en alleen voor de oprichting van „heel gevaar lijke" installatie een vergunning nodig heeft. Het Europese, par lement heeft zich dezer dagen sterk uitgesproken voor het systeem van vergunningen. De uitvoerende commissie van Euratom moet zijn standpunt nog bepalen. Het Nederlandse lid van deze commissie, mr. E. M. J. A.Sassen, gaf echter in een vrijdagmorgen te Den Haag gehouden persconferentie wel reeds als zijn mening te kennen, dat het parlement deze zaak wellicht te een voudig ziet. Bescherming der gezondheid van de bevolking is uiteraard van zeer groot belang, maar de industriële ontwikkeling dient niet onno dig geremd te worden. Wanneer alle. dus ook de volkomen ongevaarlijke activiteit op dit gebied van een vergunning afhankelijk wordt gesteld, wordt bovendien het risico van een ontduiking te groot. centreren. Daaraan zijn zelfs bepaal de bezwaren verbonden. Het zou bo vendien op den duur te groot wor den. Inmiddels begint Eurotom lang zamerhand gestalte te krijgen. De organisatie is in opbouw, diverse reglementen zijn reeds opgesteld. Er zijn begrotingen en er bestaan veelbelovende contacten met het buitenland, met name met Canada én Mexico. De Canadezen zijn grootmeesters op het gebied van de zwaar-waterreactors, hetgeen samenwerking voor Europa zeer belangrijkt maakt. Mexico en ook Brazilië van welk land een uitnodiging voor een bezoek van deskundigen is ontvangen zijn van groot belang als eventuele leve ranciers van grondstoffen. Overigens is er momenteel een groot overschot aan splijtbare stoffen, zodat Euratom zeker geen grote voorraden zal be hoeven In te slaan. Er is tenslotte nog een moeilijkheid over de z.g. buïtentarieven, doch men hoopt dat de zes regeringen hierover nog overeenstemming zullen bereiken voordat op 1 januari a.s. de gemeen schappelijke markt voor atoomener gie zal worden opengesteld. De veiligheid van de bevolking en van de werknemers in de bedrijven etc. waar met radio-actieve stoffen wordt gewerkt, staat momenteel in de Euro pese gemeenschaD voor atoomindus trie in het brandpunt der belangstel ling. Maandag a.s. zal de raad van ministers zich moeten uitspreken over de basisnormen, die voor de na tionale wetgeving der zes landen ten aanzien van de bescherming van be volking en werknemers tegen schade lijke gevolgen van ioniserende stralen zullen gelden. Op korte termijn zal nu ook moeten worden beslist wat er wel en wat niet zal gebeuren in het op te richten ge meenschappelijk centrum voor kern onderzoek. Doublures moeten in elk geval worden voorkomen. Het zal echter bepaald niet nodig zijn alle onderzoekingen op één plaats te con- Roofoverval op oude boer in Arnhem Naar thans bekend is geworden zijn in de nacht van woensdag op donder dag twee gemaskerde overvallers bin. nengedrongen in de boerderij van de 78-jarige landbouwer W. L. te Arn hem. De boer, die woont op het ter rein van het Nederlandse openlucht museum, had een tijd geleden enige koeien verkocht en liij had daardoor geld in huis. De overvallers moeten met dit feit op de hoogte zijn geweest. Omstreeks middernacht drongen zij naar binnen en dreigden de bejaarde, alleenwonen de man met een broodmes en sloegen hem in het gezicht. De boer gaf bei de onverlaten zijn geld, ruim 3000 waarvan de overvallers hem een klein bedrag hebben teruggeven. Te voren hadden de indringers een poging ge daan de hond van de boer te vergif tigen, maar op het smeken van de landbouwer, toch vooral het dier te sparen, lieten zij het beest lopen. Met de woorden „als je de politie roep ga je er aan" verdwenen zij. L. heeft di rect hulp ingeroepen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Twee kinderen in Engeland vermoord Twee kinderen van een functionaris van het Engelse ministerie van bui tenlandse zaken zijn donderdag op een landhuis in Surrey met steken in de hals om het leven gebracht. De moeder werd gewond aan haar hals en was vrijdag nog buiten bewust' zijn. De twee kinderen, 13 en 10 jaar oud, waren juist van hun kostschool ge komen voor de kerstvakantie. KMKBORD Waarschuwing. Nita Yates zette in de Standard Times te San Angelo (Texas) deze advertentie: „Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor cheques, die ik dit jaar heb gete kend." Te haastig. Amerikaanse politieman nen brachten in de buurt van Brai- nerd (Minnesota) een ziekenwagen tot stilstand ondanks bezwaren van de chauffeur die beduidde dat hij haast had en de sirene liet loeien. Hij keek verbaasd toen de agenten hem vertelden dat hij zijn „passagier" niet had ingeladen. De gewonde lag nog op de weg, meer dan 80 kilo meter terug. Inkrimping personeel Zaandamse scheepswerf Wegens gebrek aan orders zal de Zaandamse scheepswerf De Beer N.V.binnenkort dertig employees hoofdzakelijk afkomstig uit de teken kamer en van de administratie af voeren. Een volgende groep van dertig ook uit andere sectoren van het bedrijf zal volgen als in de ontwikkeling geen wijziging ten goede komt. De directie heeft de maatregelen bespro ken met de ondernemingsraad. Daar er op het ogenblik geen nieuwe opdrachten zijn, is 'n personeelsterk- te van 200 man, aldus de directie, niet te handhaven. WEGENCONGRES WAS BIJEEN De vereniging „Het Nederlandse We gencongres" heeft op een vrijdag te Utrecht gehouden bijeenkomst aandacht gewijd aan het Neder landse wegennet in verband met de toekomstige wegenbehoefte. De voorzitter van de vereniging, mr. dr. R. H. Baron de Vos van Steen- wijk wees in zijn openingswoord op de economische betekenis van goede wegen. Hij vroeg zich af of het geen aanbeveling verdient de aanleg van kostbare werken als bruggen en tunnels te bespoedigen door hiervoor rechten te heffen. Baron de Vos van Steenwijk ver wacht, dat het verkeer voor deze aanleg van tunnels wel een be paald bedrag, dat, volgens hem. wel excessief zou moeten zijn, zou willen betalen. Ir. M. Ie Cosquino de Bussy besprak vervolgens het rijkswegenplan, waarbij hij de wegenbouw stelde tegen de achtergrond van het ge hele nationale volksbestaan. Hij deelde aan de hand van recente tel lingen mede, dat op 1 augustus in Nederland aanwezig waren: De burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, kon aan hoofdverbandmees- ter M. D. P. Liebers van De Schel de "de gouden eremedaille in de Or de van Oranje Nassau uitreiken. (Voor verslag zie pagina 2). (Foto P.Z.C. 420.000 personenauto's, 8000 auto bussen en 135.000 vrachtauto's of wel in totaal 563.000 auto's. Dit is praktisch 20 per 1000 inwoners. Hierna ging spreker in op enkele we genprojecten, die in het laatste stadium verkeren. In dit verband wees hij erop dat de eerstvolgende jaren naar het zich laat aanzien zeer vruchtbaar zullen zijn. Het nut van de Velsertunnel zal verhoogd worden, enerzijds door de aanleg van rijksweg 6 naar de Haarlemmermeer, anderzijds door aanleg van het gedeelte tussen Uitgeest en Alkmaar van rijks weg 9. In het zuiden zal voorts de doortrek king van rijksweg 63 tot Eindho ven deze stad eindelijk de nodige uitlaat in noord-westelijke richting geven. Voorts zal door aanleg van de weg ZevenbergenRoosendaal een „diagonaal" in de verbinding tussen dé Moerdijk en Zeeland tot stand komen. Voor 1970 dient nog ongeveer 550 kilometer rijksweg als autoweg met gescheiden rijbanen te zijn uitge voerd. Daarenboven moet de aan leg van meer dan 100 kilometer autosnelweg zijn voorbereid tenein de de zich ook na 1970 voortzet tende verkeerstoeneming op te vangen. Bovendien zal voor 1970 rond 450 kilometer rijksweg ten minste tot 3-strooksweg verbreed moeten zijn. Dit verklaarde de heer A. G. M. Boost, directeur wegen en verkeer van de A.N.W.B. tij dens het in Utrecht gehouden con gres van de vereniging „Het Ne- derlandsche Wegencongres." Ten aanzien van de aanpassing aan de toekomstige verkeersbehoeften maakte de heer Boost zich evenwel niet veel illusies. Omdat het gehele vraagstuk in eerste aanleg een kwestie van geld is. Het rijkswaterstaatsbudget wordt n.l. belast door twee bijzondere zware posten n.l. die van de Del tawerken en die van de Zuiderzee werken. De doodschrik van de spookachtige stormramp heeft de overheid, aldus de heer Boost, ge dreven tot een gejaagde uitvoering van de Deltaplannen, die onder an dere omstandigheden zeker later zouden zijn aangevat en over een veel groter tijdvak zouden zijn ver deeld. Toch is het volgens de heer Boost, dringend nodig dat er jaar lijks zeker 30 tot 40 procent meer dient te worden uitgegeven om ste den en wegen te vrijwaren voor 'n verkeersoverstroming. Moordaanslag te Amsterdam Chauffeur bekent drie schoten te hebben gelost De 25-jarige chauffeur H. B., bijge naamd „Rooie Henk", die donderdag avond tezamen niet de 23-jarige mon teur Gerrit J. gearresteerd werd, verdacht van de moordaanslag op de 20-jarige slagerszoon Gerrit C. P. in Amsterdam-Oost, heeft gisteren tij dens zijn verhoor een bekentenis af gelegd. Gerrit J. had donderdagavond reeds bekend. „Rooie Henk" heeft toegegeven de drie schoten op de 20- jarige slagerszoon uit Harderwijk te hebben gelost. Voor alle zekerheid is na zijn beken tenis toch nog de zogenaamde sor- teerproef gehouden. Daarbij worden metalen buisjes gebruikt. Tot drie maal toe wees de speurhond het buis je aan dat „Rooie Henk" bij zich had gehad. In de loop van de dag is ook het pak met vuile kleren, dat de ver dachten na hun daad in het water hadden geworpen, opgehaald. In de kleding werden twee zwarte maskers aangetroffen. Omdat dc mogelijkheid niet uit gesloten is, dat zij op een van hun vorige tochten naar West-Duits- land al op rooftocht zijn uitge weest, zal commissaris L. A. A. Cohen contact met zijn collega's in West-Duitsland opnemen. De toestand van het slachtoffer is gisteren verergerd. De hoop op zijn herstel is nog niet opgege ven. Berekend is, aldus de heer Boost, dat de totale opbrengst van de wegen belasting tussen 1956 en 1970 meer dan 8 miljard gulden zal bedragen. De overheid dient, volgens hem, de eveneens berekende 5,9 miljard daaruit beschikbaar te stellen voor uitvoering van de nodige verkeers- voorzieningen. Er blijft dan nog al tijd een slordige 2,2 miljard gulden over, hetgeen neerkomt op de kos ten van de Deltawerken. Leden van 't kerkkoor van het dorp je Lacock in het Engelse graafschap Wiltshire hebben de feestdagen een passend begin gegeven door op een stille avond kerstliederen te zingen bij de ,J2ngel", een pension, dat. in het dorpje is gevestigd in een gebouw uit de veertiende eeuw. Het geheel le verde een schilderachtig kerstprentje op. Vroegere SS-generaal in Duitsland gearresteerd Volgens het Westduitse blad „Bild- zeitung'" is de vroegere S.S.-generaal Von dem Bach-Zelewski op last van het openbaar ministerie te Neuren berg gearresteerd, toen hij op punt stond naar Egypte uit te wijken. Von dem Bach-Zelewski wordt ervan beschuldigd twee van zijn officieren bevel te hebben gegeven ten tijde van de zaak-Roehm in 1934 een Oost- pruisische grootgrondbezitter zonder vorm van proces te doden. Een vrouwelijke bandiet heeft giste ren in Madrid twee mannen gedood, waarna zij met de 2 miljoen peseta's, die voor het uitbetalen van loon wa ren bestemd, de vlucht nam. Zij is echter spoedig gearresteerd. Die vrouw haar naam is nog niet door de politie bekend gemaakt wist met geweld in de auto te komen, waarmee de twee mannen het loon wegbrachten, dat zij opgehaald had den aan een bank in het centrum ran Madrid. De overval had 's ochtends plaats, toen er zich nog niet veel mensen op straat bevonden. Nadat zij de twee mannen door hen met eén revolver te bedreigen had ontwapend dwong zij hen, naar buiten de stad te rijden Duar beval zij hen de wagen van de weg af te laten tuimelen. Daarna schoot zij de twee mannen dood. Antonio Garcia, een ambtenaar van het Spaanse ministerie van lucht vaart. stierf onmiddellijk. Antonio Campos Tejon, een lid van de civiele garde, overleed twintig minuten, na dat hij in het ziekenhuis was aange komen. STEMMEN UIT DE KERKEN Het Wereldgebeuren Echo Als James William Johnson dit weekeinde zoals gebruikelijk „zijn batterijen oplaadt in zijn woning te Wire Mill Road, Stam ford, Connecticut, zullen ongetwijfeld buren komen aanlopen om meer te horen van het grote succes dat hij gisteren in de heel vroege ochtend wereldkundig mocht maken: dat de Verenigde Staten erin zijn geslaagd een raket van het type Atlas in een baan om de aarde te brengen. Ame rika heeft daarmee het „gewichtre cord" in de ruimtevaart op zijn naam gebracht. Tot dusver meende men veelal dat alleen de Russen voorlo pig in staat zouden zijn een voorwerp van meer dan duizend kilo in de ruimte te laten draaien (hun groot ste spoetnik, de derde, weegt 1305 kg), en dat de Amerikanen zich tot weliswaar ingenieus ingerichte maar tot het lilliputterformaat beperkte maantjes moesten beperken, maar m die situatie heeft deze „Atlas" be langrijke wijzigingen gebracht. Het j voorwerp, dat gisteren het „corps aardsatellieten kwam versterken, I weegt immers meer dan 3825 kg. Ook de inrichting van deze nieuwe kunstmaan is een tot dusver onover troffen staaltje van technisch ver nuft. De satelliet werd immers ook na de lancering van de grond af elektronisch bestuurd. En hij is in staat om seinen zowel als menselij ke stemmen radiografisch van de aardbol te ontvangen, op te nemen en terug te zenden op een ogenblik dat dit op de aarde wenselijk wordt geacht. Roy Johnson maakte een en ander gisteren bekend op een pers conferentie in Washington, waar hij het woord voerde als hoofd van het Amerikaanse agentschap voor ruimtevaart. Hij is een van Amerï- ka's grote managers: ook als vice- president van de General Electric Company heeft hij al een grote re putatie "en dollars „geoogst". Zelf behoort hij niet tot degenen die aan de technische voorbereiding van de ze projecten werken. Hij zorgt voor een" juiste organisatie... en de eigen lijke ruimtevaartdeskundigen geeft hij „de ruimte" om hun experimen ten uit te kienen. Maar de grote lij nen van de proefnemingen kent hij vanzelfsprekend van haver tot gort. Hij noemde het nieuwe communica tiesysteem „een van de best bewaar de geheimen van de laatste jaren". tin zo voegde hij eraan toe. „de wetenschap lean uitzien naar de dag waarop de strijdkrachten gebruik kunnen maken van satellieten als communicatiemiddelen". In de toe komst, zo zei hij, zullen nog meer grote satellieten worden gelanceerd. En ook die zullen waarschijnlijk ten beste geven wat deze „Atlas"-satel- liet gisteren voor het eerst (zij het nog wat verhaspeld) liet horende a 1 of niet vertraagde echo van een bood schap die hem wordt gedicteerd ter wijl hij zijn baan beschrijft op een afstand van de aarde, die varieert van 184 tot 1472 kilometer... Het streven van de ruimtevaart deskundigen is onder meer ge richt op het tot stand brengen- - van een apparatuur die in staat moet zijn, televisieseinen van elke plaats ter wereld op te vangen en naar elk ander punt te relayeren. Met de lan cering van deze Atlas-satelliet is een grote sprong gemaakt naar de ver vulling van het ideaal der intercon tinentale televisie, dat met de appa ratuur op de aarde niet te verwezen lijken valt. De draaggolf kan immers de kromming van de aarde niet vol gen en wordt niet- tegen dat deel van de dampkring, dat als ionosfeer be kend is, teruggekaatst. Ook in militair opzicht zijn er be langrijke toepassingsmogelijkheden voor een machtig seinapparaat „in de ruimte", vooral voor het doen van verkenningen. En in politiek opzicht dient ook de Atlas-raket ten zeerste het prestige van de Verenigde Staten, niet het minst in de Afrikaanse. Azi atische en Zuidamerikaanse gebieden van waaruit men hem kan waarne men. Inderdaad: een resultaat waar voor de Amerikanen in de handen mogen klappen. En tegelijk een ex- fteriment zo adembenemend en zo be- angrijk, dat Johnson wellicht niet eens de kans krijgt om „z'n lichaams batterijen op te laden" tijdens een weekeind thuis. Het is niet onwaar schijnlijk, dat de batterijen van de Atlas en deze echo hem de eerstko mende dagen bezig blijven houden. Rapport Herv. Diaconale Raad over het B.L.O.-werk Er worden kinderen geboren, die tot hun dood toe het voorwerp van bij zondere zorg zullen zijn. Daaronder zijn kinderen met lichamelijke ge breken. Hun verstand is normaal. Voor hen zijn er tegenwoordig verschil lende mogelijkheden tot ontwikkeling en wel zo, dat ze in vele gevallen op de een of andere wijze in het maatschappelijk leven kunnen worden inge schakeld en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wie wel eens kennis genomen heeft van datgene wat men bijv. in blindeninrichtingen doet voor de ontwikkeling van kinderen, die het licht in hun ogen missen, kan van de ene verbazing in de andere vallen. Het gemis van het ene zintuig maakt, dat de andere meer gescherpt worden. zijn ze in staat praktisch hun man te staan. Vroeger konden ze zelfs 'n eigen zaakje hebben, zoals fietsenma ker, loodgieter e.d. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk, aangezien ook daarvoor diploma's nodig zijn, die zij niet kunnen halen. Voor deze zwakzinnige kinderen heb ben we nu de scholen voor buitenge woon lager onderwijs (B.L.O.) Het is een zegen dat deze er zijn. Wat een gemartel was het vroeger dik wijls, zowel voor de onlerwijzers als voor de kinderen, wanneer die kinde ren met verstandelijke vermogens be neden een bepaalde minimumgrens, toch temidden van de anderen in de Er zijn ook kinderen die lichamelijk volkomen normaal zijn, maar die zwakke verstandelijke vermogens hebben. Dit kan in verschillende af metingen zijn. Er zijn kinderen, die niet ver zullen uit komen boven het peil van een kleuterschool. Anderen kunnen het wat verder brengen. Vooral wanneer zij zich op een be paald beroep werpen, kunnen zij zich een goed vakmanschap verwerven. Er is geen denken aan, dat ze nor maal de lagere school ten einde bren gen en evenmin zullen ze een eind diploma van een ambachtsschool kunnen halen, maar wanneer ze een beroep gekozen hebben dat hen zint,. klas zaten. Ook wanneer er aan hen extra zorg werd besteed, konden ze nog niet meekomen. Dikwijls werden ze nog lastig bovendien, omdat van hen gevraagd werd, wat boven hun beriek lag. Maai- op een B. L. O. school kunnen deze kinderen nu eenmaal niet altijd j blijven. Ze worden ook ieder jaar groter. Ook zij moeten uiteindelijk iets doen. Op een of andere wijze moeten ook zij in het maatschappe lijk leven worden ingeschakeld, zij het dan ook, dat men van hen niet kan en mag verwachten, wat van an- deren wordt verwacht. „Maar al te vaak bleek evenwel, dat de moeite die het B. E. O. zich getroostte om haar leerlin gen zoveel mogelijk ontwikkeling bij te brengen, niet tot het resul taat leidde dat men ervan zou mogen verwachten, doordat de maatschappij er niet op is inge steld deze gehandicapten op de goede wijze op te nemen." Aldus een rapport van een studiecom missie van de Algemene Diacona le Raad van de Ned. Herv. Kerk. Ook na de schooljaren hebben de- Kamerontbinding in Luxemburg Wnderen, hetgewivolkomen te Groothertogin Charlotte van Loven,- begrijpen is, heel wat meer hulp burg heeft vrijdag een decreet gete- en bijstand nodig dan anderen, kend, waarbij het Luxemburgse een- ril" .".ro" „0*. 0,,^. 0P dere wijze begeleid moeten wor- zondag 1 februari zullen algemene den. Dankbaar mogen we zijn verkiezingen worden gehouden. B.L.O.-schqlen. Doch de jn het oude parlement, dat in 1954 vraag, wat nublijft ook nadien was gekozen, bezetten de christen- mjpena. democraten 26 zetels, de socialisten (Zie slot pag. 4 kol. 2) "i |f uberalen 6 e" de

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 3