PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONINGIN NAM NOG GEEN BESLISSING Moeilijkheden bij taak verdeling rompkabinet Eisenhower sprak via Atlas-satelliet Vervroegde „kerststemming" in Zeeland BILT Prof. Beel bracht rapport uit (Van onze parlementaire redacteur) Wat later dan verwacht was, zal de koningin, die vrijdagmiddag de infor mateur prof. Beel in haar paleis te Soestdijk- ontving, beslissen wat verder dient te gebeuren om de kabinetscrisis op te lossen. Hij heeft zich ervan overtuigd, dat op een hernieuwde medewerking van de socialistische mi nisters niet viel te rekenen. Aanvankelijk is gedacht, dat hij reeds donder dag zijn bevindingen aan de koningin zou meedelen, doch hij is op meer moeilijkheden gestuit dan hij had vermoed. Ongetwijfeld zal het rapport daarvan getuigen en nopen tot een voorzich tig verder manoeuvreren. Niettemin rekent men er in Den Haag nog altijd op, dat op maandag 22 december, tegen welke datum de Tweede Kamer bijeengeroepen is, de nieuwe situatie bekend zal zijn en dat deze erop neerkomt, dat het ontslag van de vijf socialistische ministers en de drie socialistische staatssecretarissen wordt geaccepteerd en dat een kabinet- Struijcken verder zal regeren. Dat de problemen daarmee niet opgelost zijn, daarvan is men zich volkomen bewust. Met angst en beven denkt men nu al aan de kabinetsformatie, als de kiezers een uitspraak hebben gedaan. Aangenomen wordt, dat daarna de formatie grote moeilijkheden zal op leveren. Invloed van K.V.P. zou te groot zijn Eigenlijk zijn zij er nu al en is het daaraan toe te schrijven, dat het op treden van prof. Beel piet zo snel tot succes heeft geleid als men gehoopt had. Die moeilijkheden zijn van tweeërlei aard. Men kan het niet eens worden over de taakverdeling in het kabinet-Struijcken en er is ver schil van mening onder de negen mi nisters van het rompkabinet over de vraag, of het in het algemeen ge wenst is om aan te blijven. Vandaag... heeft te Rotterdam door de waarnemend burgemeester H van Oslo, Brynjulf Buil, de jl H overdracht aan de gemeente plaats van een door Oslo ge- jjjj schonken kerstboom, zoals H door de Noorse hoofdstad even- M eens is geschonken aan Ant- M werpen, Londen, Reykjavik en P„ouaan; M is het 100 jaar geleden jj| H dat de Nederlandse schilder en graficus Jan Th. Toorop te Poerworedjo (Java) werd ge- m boren. 1 MORGENI begint in Katlijk en Ou- p dehorne (Zuid-Friesland) het M traditionele Thomasluiden, d.i. p het onafgebroken luiden der ee klokken in de houten klokken- p p stoel; H is het 25 jaar geleden, p dat de bekende Deense pool- p p reiziger en ethnoloog Knud J. p V. Rasmussen, die o.m. een p film-expeditie naar Groenland p p leidde, te Kopenhagen over- p leed. IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllW Zoals bekend zijn de daders van de moordaanslag op de slagerszoon G. P. uit Harderwijk gearresteerd. Op de voorgrond de Amsterdamse poli- tiecommissiaris Cohen met de revol ver, waaruit geschoten werd. De strubbelingen rondom de taakver deling zijn zelfs zo omvangrijk, dat prof. Beel zich genoodzaakt gezien heeft, om ondanks het rapport, dat hij vrijdagmiddag aan de koningin heeft aangeboden en dat achteraf niet het eindrapport blijkt te zijn, verdere besprekingen te voeren. Dit beraad zal vandaag worden gehouden. Met de bezetting van het departe ment van sociale zaken weet men nog het minst raad. Men zou hiervoor eventueel een neutrale man willen aantrekken. Maar wie is bereid om voor drie of vier maanden, een pe riode, waarin hij zich niet eens vol ledig kan inwerken, een ministerspor- teuille te aanvaarden? Niet jninder funest voor een spoedige oplossing van de kabinetscrisis is, dat men zich in protestants-christelijke kring langzamerhand begint te reali seren, dat men geheel ondergeschikt aan de wil van de K.V.P. dreigt te worden. Met name in de C.H.U. voelt men dat, zo is gebleken. Men redeneert als volgt. In het ka binet-Struijcken, als dat tot stand komt,hebben yijf ministers van de K.V.P. zitting. Daar tegenover staan slechts twee christelijk-historische ministers en slechts twee anti-revolu tionaire bewindslieden. Dat klemt nog te meer, als men bedenkt, dat nu de drie socialisti sche staatssecretarissen of onder ministers niet zullen terugkeren, er vier staatssecretarissen over blijven, dieallen tot de K.V.P. behoren. Tegen zo'n meerderheid van K.V.P. bewindslieden is het voor de ministers van A.R.P. en de C.H.U. moeilijk oproeien. Men begrijpt daarom niet helemaal, waarom de anti-revolutionaire fractievoorzitter in de Tweede Ka mer, dr. Bruin Slot, zo ingenomen is met dit rechtse rompkabinet. Het is niet uitgesloten dat prof. de Gaay Fortman (a.r.) het beheer krijgt over sociale zaken, waar door een evenwicht zou zijn tus sen K.V.P. en prot. chr. partijen. Dr. Drees ontboden bij koningin (Van onze parlementaire redacteur) Naar we vernemen, is de de missionaire minister-president dr. Drees zaterdagmorgen 20 december bij de koningin ont- De mogelijkhëid bestaat, dat hem wordt meegedeeld, dat de koningin het door de socia listische ministers aangeboden ontslag aanvaardt. Dit zou ech ter een ongebruikelijke wijze van handelen zijn. In overeen komstige gevallen plachten de afgetreden ministers deze me dedeling schriftelijk te krijgen. Bovendien zou het betekenen, dat een oplossing voor de kabi netscrisis is gevonden en dat dus het rompkabinet bereid is om aan te blijven. Maar in dat geval had het voor de hand gelegen, dat de konin gin eerst mr. Struijcken ontbo den had om hem officieel te verzoeken als minister-presi dent voor het rompkabinet op te treden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat men nog niet uit de moei lijkheden is en dat de koningin dr. Drees daarover nog eens wil raadplegen. Des te waarschijnlijker is dat, omdat ook de informateur prof. Beel nog niet zijn beraad be ëindigd heeft. r Het is weer feest in Den Helder De „Feeën"-trein is vrijdagmiddag in Den Helder aangeko men. Het jaarlijkse bal van de adelborsten zou er weer groots door zijn; dat mag ook welals je elkaar in zo'n lange tijd niet. aezien hebt. Premie ziekenfonds verzekering bejaarden Bij Kon. Besluit is voor 1959 de pre mie van de ziekenfondsverzekering voor bejaarden op 82 cent per week voor inkomens tot 2530 gulden en 164 cent per week voor inkomens van 2520 tot 3530 gulden. De Nederlandse tenor Hans Kaart heeft donderdagavond zijn debuut ge maakt in het Royal Opera House te Covent Garden in Londen en daar grote successen geoogst. De foto toont hem hier tijdens de generale re petitie voor Puccini's „Turandot" sa men met Amy Shuard. STEM UIT DE ONEINDIGE RUIMTE Boodschap 48 uur voor lancering opgenomen Een Kerstboodschap van presi dent Eisenhower werd vrijdag via de „Atlas"-aardsatelliet, die donderdagnacht van Cape Ca naveral werd gelanceerd, heruit gezonden. De boodschap was, ongeveer 48 uur voor het afvu ren van de raket, opgenomen. De tekst ervan luidt: „Hier spreekt de president der Ver enigde Staten. Dank zij de won deren der techniek bereikt mijn stem U vanaf een zich in de on eindige ruimte voortbewegende satelliet. Ik zend U slechts een eenvoudige boodschap. Ik wens U en het gehele mensdom op de ze unieke wijze Amerika's wens voor vrede op aarde en goede wil tegenover alle stervelingen over te brengen". De boodschap werd op de lanceer basis voor raketten te Cape Canave ral, in de staat Florida, opgevangen en voor het Amerikaanse ministerie van landsverdediging te Washington heruitgezonden. James Hagerthy, het hoofd van het bureau voor perszaken van het Witte Huis, had verslaggevers uitgenodigd in zijn kantoor naar deze heruitzen ding te luisteren. De nieuwe kunstmaan weegt meer dan tweemaal zo veel als de zwaarste Russische kunstmaan, spoetnik III. Zij weegt (3.827 tot 3.855 kg), Spoetnik III woog 1.041 kg en .was het grootste voorwerp tot dusver ooit door mensen in een baan om de aarde gebracht. De raket draait in haar geheel rond de aarde tussen "een hoogte van 184 en 1472 km en maakt een volledige omwenteling in ongeveer honderd mi nuten. De snelheid bedraagt ongeveer 27.200 km per uur. Men verwacht, dat zij ongeveer twihtig dagen in de lucht zal blijven. De nieuwe satelliet zendt signalen uit. Het is ook moge lijk de satelliet te „ondervragen". Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal communicatiestelsel dat een bandopnemer omvat welke zowel radiosignalen als gesproken woorden kan ontvangen en naar de aarde te rugzenden wanneer van de grond af een signaal wordt gegeven. Het hoofddoel van het experiment, zo zeiden functionarissen van het mini sterie van defensie, is de satelliet een heruitzendingsstation voor radiosig nalen te maken. Men wilde niet de frequenties waarop dit stelsel uit zendt, bekend maken. Op het ogenblik van de lancering woog de „Atlas" een driemotorige ra ket, 109.800 kilo. Twee ivan de moto- DE ZEEUWSE BEVOLKING heeft vrijdag tegen het avond uur reeds enkele ogenblikken een vervroegde kerststemming „geproefd". In bijna alle café's, restaurants en huizen stonden grote en kleine kaarsen op de tafels en schoorstenen, zodat de bezoekers en bewoners reeds in de sfeer van de aanstaande feestdagen verwijlden. De oor zaak van deze vroegtijdige „kaarsenontbranding" was een stroomstoring, die in de Centra le Zeeland van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaat schappij N.V. te Vlissingen van ongeveer tien voor vijf tot vijf voor half zes en van vijf over- tot tien over half zes optrad. De storing werd veroorzaakt door een kortsluiting, die ontstond, nadat een beproefde nieuwe tur bine in de centrale uitgescha keld werd. Door deze kortslui ting viel namelijk de gehele cen trale uit, alsook een deel van de stroom in west Noord-Brabant. Via de centrale in Noord-Brabant kon men niet onmiddellijk stroom verkrijgen, daar .het overschakelen van de eng op. da andere turbine in, de Zeeuwse centrale enige tijd verg de. Dit moet namelijk via een rail systeem gebeuren. Toen om even voor half zes de lampen weer aan sprongen, hadden de P.Z.E.M.-mon- teurs zoveel haast gemaakt met het herstel van het euvel, dat één der transformatoren overbelast werd en het licht enige tijd later weer voor een kort moment uitviel. Men kon namelijk de tweede niet zo snel in schakelen. Stroomstoring bij P.Z.E.M. De directie van de P.Z.E.M. ver zekerde ons, dat thans maatrege len genomen zijn om bij eenzelfde werkzaamheid herhalingen te voorkomen. In Walcheren en Zeeuwsch-Vlaande- ren duurde de storing het langst. In het dichtst bij Noord-Brabant gele gen Zeeuwse gebied had men name lijk het eerst profijt van de door de Brabantse centrale geleverde stroom, die men tot opheffing van het euvel in Vlissingen successievelijk over de andere districten kon distribueren. De treinen De Nederlandse Spoorwegen hebben de meeste hinder ondervonden van deze stroomstoring. Op alle stations moesten de reizigers korter of. langer. dan een half uur wachten; terwijl op de Zeeuwse baan eveneens de trein opgehouden werd. De trein naar Vlis singen moest in Bergen op Zoom wachten. Van de zijde van de P.Z.E.M.-directie deelde men ons mee, dat de treinen via stroom van de bovenleiding, die vanuit Brabant aangevoerd kan wor den, nog wel zouden hebben kunnen (Zie slot pag2 kol. 5) Russen zullen elke poging om door te breken naar Berlijn verhinderen Generaal M. H. Zaharow, bevelhebber van dc Russische strijdkrachten, in Duitsland, heeft gisteren in antwoord op een verklaring van de Amerikaan se generaal Hodes bekendgemaakt dat de Russische divisies ,in Oost- Duitsland, 22 in totaal, elke westerse Iioging om door te breken naar Ber- ijn zullen verhinderen. Generaal Hodes, bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Euro pa, had enkele dagen geleden ver klaard dat de Verenigde Staten Ber lijn zullen verdedigen wanneer het bedreigd wordt: een blokkade van West-Berlijn zou beschouwd worden als een aanval op Amerika. De ver klaring van Zaharow is het Russische antwoord hierop. Zouden de westerse troepen trachten zich met geweld een weg te banen naar Berlijn, dan zullen zij door het Russische leger beslissend yerslageu jvorden. ren werden afgeworpen, nadat zij waren uitgewerkt. De derde motor wentelt in de raket mee om de aarde. De .Atlas" heeft twee motoren met een stuwdruk van 75.000 kilo en één met een stuwdruk van 30.000 kilo. Gewoonlijk worden bij de start de drie motoren tegelijkertijd aangezet. In Belgische gemeenten niet harder dan 60 km De Belgische regering heeft vrijdag besloten voor het wegverkeer in de bebouwde kom der gemeenten een snelheidsbeperking van 60 km per uur af te kondigen. Het verkeer op de buitenwegen zal zich tijdens d» weekeinden aan een snelheidsgrens van 80 km per uur moeten houden. KORTE PREDIKATIE IETS OVER KINDEREN Dè laatste tijd lezen we nogal eens over de hidden persuadersvan de Amerikaanse reclame. Het beginsel van de moderne reclamevoering blijkt dan te zijn dat wij allen bewust of onbewust al maar weer hetzelfde moeten horen en zien en in ons op nemen. En de inhoud van die recla me is dan dat dit soort margarine of dat merk koffie toch zo uitnemend is. Daarom ziet U hier of daar twee honderd borden achter elkaar met al maar alleen maar dezelfde naam er op. De naam van een motorolie of een drank. Eigenlijk is dat niets nieuws. Want hoe komen we aan de overtuiging dat Zeeuwen rond zijn of dat de hoofdstad van Nederland Amsterdam heet? Toch alleen door dat men dat ons altijd heeft voorge houden? En nu zit het diepst wat er het eerst inkomt. Logisch, net als met een emmer fruit. Dus wat we als kinderen leren... En nu in de bijzondere omstandig heden des levens? Ben ik dan blij dat ik een vaste overtuiging heb ten aanzien van margarine, koffie of de rondheid der Zeeuwen Geluk kig wie-dan ook nog andere geeste lijke bagage heeft, nietwaar? In deze adventsweken ben ik dank baar voor de tientallen kerstliederen die ik als ki7id heb geleerd. Als ik lang en ver alleen in mijn auto zit, komen ze in me op: De herdertjes lagen bij nachte en het Nu zijt welle kome. Stille 7iacht. 't Is geboren, het Heilig kind... Zorg voor goede bagage. Liefst zo jo7ig mogelijk. Maar ook 7iu 7iog, tel kens opnieuw. Hoe graag verwachten we U straks, op veel plaatsen in de kerst7iacht, overal op de kerstdage7i om het Evangelie van het Kerstkind te horen. Wonderlijk dat daar ieder het i?i eigen ha7id krijgt op zijn beurt een ki7id va7i God te worden (Joh. 1 12) Da7i zijn van het jaar Onzes Heren 1959 straks alle dagen kerstdagen, dat betékent dage7i van het Kerst kind. Aardenburg, L. S. Blom VERWACHT. VOCHTIG EN ZACHT Veranderlijke bewolking met nu en dan regen. Matig tot vrij krachtige zuidelijke wind. Zacht weer. ZON EN MAAN 21 december Zon op 8.46 onder 16.30 Maan op 13.59 onder 3.46 22 december Zon op 8.46 onder 16.31 Maan op 14.29 onder. 4.47. 201e jaargang - no 300 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W- Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 20 dec. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Eng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties irasi. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van J 1.—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.2.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58^0, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20. Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zïerlkzee. red tel. 2425. adm tel. 2094.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1