PREDIKBEURTEN RAAD SINT-LAURENS BESLOOT TOT AANKOOP BRANDWEERAUTO Covers schoenen WALCHEREN MARKTBERICHTEN ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 PRO V i It U I A Lb. 6 b. b, U W S COURANT 1 OUDE TOTAAL VERSLETEN Capaciteit tot 2000 liter per minuut - 9 stralen De gemeenteraad van Sint Laurens heeft in zijn vergadering van vrijdag middag onder voorzitterschap van burgemeester W. Baas besloten over te gaan tot de aankoop van een nieu we brandweerauto. Het door het ge meentebestuur hiervoor geraamde be drag van f 22.000 is door Ged. Star ten goedgekeurd. B. en W. zijn er zelfs in geslaagd om binnen dit be drag te blijven. Na uitvoerige besprekingen en onder handelingen hadden B. en W. voorge steld om over te gaan tot aankoop van een manschappenwagen met in gebouwde spuit, hetgeen voordeliger Is dan een wagen met losse spuit. De brandweermaterialen zullen worden gemonteerd op een door de gemeente te leveren chassis. De nieuwe spuit kan bij een capaciteit van 500 tot 2000 liter per minuut uit zes stralen water geven, terwijl bovendien nog drie stralen op de waterleiding aan gesloten kunnen worden. De opvoer- hoogte bedraagt ongeveer 80 meter. De gemeente zelf heeft nog voldoen de slangenmateriaal. Deze aankoop, waartoe eerst in beslo ten zitting vergaderd werd, is nodig geworden, omdat de oude brandweer spuit, die na de bevrijding van de geallieerden was overgenomen, to taal versleten was en zodoende door de brandweerinspectie is afgekeurd. Bij monde van de heer A. Simonse (a.r.) sprak de raad zijn vreugde uit over deze nieuwe aankoop. Aan twee aannemers, te weten de fa. L. P. in 't Veld en J. Walraven te Middelburg, verleende de raad een optie voor de tijd van drie maanden voor grond in het oude uitbreidingsplan. Hiervoor zouden 12 woningen door de fa. In 't Veld en 13 woningen door de fa. Walra ven gebouwd kunnen worden aan de Van Citterstraat, welke straat daardoor geheel volgebouwd zal zijn. Op één perceel grond na is dan tevens het gehele uitbreidings plan volgebouwd. De christelijke wijkverpleging Se- rooskerke-St.Laurens zag gedurende enkele jaren haar voordelig saldo van f 2500 in 1954 dalen tot een na delig slot in 1957 van f 300.Daar om had deze vereniging de gemeente St. Laurens verzocht om de gemeen telijke subsidie -van f 300 met ingang van 1959 te verdubbelen. Hoewel de financiële toestand van St. Laurens niet bijster opwekkend genoemd mag worden, besloten de raadsleden niet temin de subsidie met 50 te verho gen, dus te brengen op f 450.ge zien het nadelig saldo van f 2300, dat de wijkverpleging in 1958 moest in casseren. Uitzonderlijk hoog Ook de Christelijke middelbare landbouwschool had een subsidie gevraagd en wel van f 200 voor twee leerlingen. De burgemeester stipte aan, dat de onderwijskosten voor de gemeente uitzonderlijk hoog zijn, maar dat B. en W. toch voorstellen im een subsidie te ver strekken van f 100.in totaal. Waarmee de raad akkoord ging. De bijdrage per leerling voor de schoof met de Bijbel werd voor 1959 vastgesteld op f 48. Daar de raad voorts overtuigd was van het belang rijke werk dat de Nederlandse vere niging tot reumabestrijding verricht, wei'd besloten om deze vereniging met ingang van 1959 een bijdrage van Vs cent per inwoner te verstrek ken. Verder werd een destructiever ordening vastgesteld. Voorts deelde de burgemeester tij dens de rondvraag mee, dat in ver band met de werkzaamheden aan de weg St. Laurens-Serooskerke de Stoomtram Walcheren waarschijnlijk voor de bewoners van St. Laurens een pendeldienst Middeliuirg-St. Laurens v.v. zal gaan onderhouden gedurende de tijd, dat aan de weg gewerkt wordt. (Advertentie) Draag GHIRONDA Ita liaanse herenschoenen. Zij maken van elke dag een feestdag. Vanaf 28,90. |fii(iii!iiii!iiiiin iiiiiiiiiiiiüiniii iiiiiiiuiiiintiiiiiiiiiiii iiiiiiiiifiiiiiiiiinii Wisselvallig weekeinde (Van onze weerkundige s medewerker) lok tijdens het komende week- -'inde zal de temperatuur voor s lecember flink boven normaal H Dlijven en overdag om 10 gra- len Celsius schommelen. Deze lanvoer van zachte lucht wordt /eroorzaakt door een depressie M be bij Ierland is gelegen en H met een krachtige z.w.-wind s lachte 'ucht blijft aanvoeren. Vandaag passeert een randsto- ring, die vrijdagavond Noord- Frankrijk bereikte. Daarbij is H nog regen te verwachten, maar achter deze storing zijn er zon- dag weer zonnige perioden. Het §j weer blijft zeer wisselvallig, H mara koude vorstlucht is alleen op grote afstand namelijk in het noorden van Scandinavië H aanwezig. llllMIlM lllllllllllllillllllllllllll lllllllllllllilillll llllllillllllilfillllll Advertentie Zondagsdienst Taxi's Middelburg TRIO TAX, tel. 2600. BLANKER, tel. 28G5. Begroting Nieuwvliet sluit met reserve van 7800,- Vrijdagavond kwam de raad van Nieuwvliet onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars openbare vergadering bijeen. Hierin werd de gemeentebegroting 1959, die niet sluitend kon worden gemaakt, dan met beschikking over f 7800. uit de saldi-reserve, met algemene stemmen aangenomen. De begroting heeft 'n totaal aan ont vangsten en uitgaven op de gewone dienst van f 156.164,20, met een post van onvoorzien van f 727,80. De kapi- taalsdienst geeft de navolgende cij fers te zien: uitgaven f 231.507,23, ontvangsten f 198.099,73 en een nade lig slot van f 33.407,50. De Nederlandse vereniging tot reu mabestrijding kreeg tot wederopzeg ging een subsidie van f 1.per jaar, terwijl aan de vereniging „Reizende Bibliotheken te Amsterdam f 30. per jaar werd toegekend. De laatste vereniging wordt thans in dezelfde mate gesubsidieerd als de CJ.M.V. Dc voorzitter deelde nog mee, dat het bevolkingsonderzoek op t.b.c. rond juni 1959 werd gehouden. Bij de be handeling van de gemeentebegroting sprak de heer Rosendaal er zijn te leurstelling over uit, dat wegens het lange uitblijven van de regeling fi nanciële verhouding tussen het rijk en de gemeente, geen juist beeld kan worden gekregen van de financiële positie der gemeente. Ook de heer J Quaars (p.v.d.a.) sloot zich hierbij aan. Hij betreurde het, dat in 1959 voorlopig geen nieuwe dringende voor zieningen kunnen worden getroffen. Voor het openbaar lager onderwijs voor werd 1959, f 57,25 per leerling uitgetrokken. In verband met de wijzigingen van de vleeskeuringswet werd een nieu we verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en vlees vastgesteld Bij de rondvraag wees de heer iuaars op de slechte afwatering van •en gedeelte van de schooltuin, ter wijl de heer Rosendaal 's zomers moeilijkheden voorziet bij het parke ren in de Dorpsstraat bij een groot aantal badgasten. Hij vroeg B. en W naar de mogelijkheid voor de aanleg van een parkeerterrein. De voorzit ter zegde een onderzoek toe. Een be sluit omtrent de verlichting van de Cadzandseweg werd ingetrokken. Vrachtauto rolde van dijk Ken vrachtauto van de heer B uit ■Vater'.andkerkje raakte van de dijk is&en Cadzand-haven en Retranehe «rent, waarschijnlijk tengevolge van -en defect aan het stuur De wagen, .eladen met zand, rolde enige malen >m en kwam weer op zijn „pootjes' in de Isoot terecht. De chauffeur, de heer v. d. B.. liep weinig letsel op. De auto was slechts licht beschadigd. MIDDELBURG Kerstmiddag bezoekers U.V.V.-bej aardensociëteit Vele leden van Middelburgse Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers heb ben zich vrijdag en ook al dagen van tevoren Ingespannen om de bezoekers van hun bejaarden-socië teit een zo prettig mogelijke kerst middag te bezorgen. En getuige de cties van de talrijke bejaarden naar „De Gouden Poorte" getogen waren, zijn de dames hierin uitste kend geslaagd. Nadat de presidente van de U.V.V., mevrouw A. Koning-Groenendaal, de bijeenkomst geopend en daarbij de bejaarden hartelijk welkom geheten had, vertelde mevrouw M. Scherft- van Andel een kerstverhaal. Aan de ze bijeenkomst verleende voorts me dewerking de heer F. Koster, die en kele voordrachten verzorgde. Hij be gon met „Rotate" van Jacques Be- noit en „Kerstmis" en „De Herders" van Anton van Duinkerken voor de pauze, waarna hij met twee sprook jes van Andersen „De kabouters en de winkelier" de „De verliefden" be sloot. Vanzelfsprekend werden deze bijdragen op hoge prijs gesteld. Uiteraard werd er gezongen. Er was samenzang door de bejaarden zelf, waarna de dames A. A. Scheltens- Koops en R. Caro met piano-begelei ding van mevrouw Stofkoper enke le Hollandse kerstliederen zongen, waarvan de aanwezigen bijzonder ge noten hebben. De samenzang werd begeleid door mevrouw C. v. d. Briel- Frank. Bij het naar huis gaan ont vingen alle bejaarden een geschenkje. Talrijke particulieren en instellingen onder meer de Rotary met een gift van f 50.hadden meegewerkt om dit kerstfeest voor vele bejaarden mogelijk te maken. Voorlichtingsavond Christelijke Emigratie Centrale Donderdagavond hield de afdeling Zeeland van de Christelijke Emigra tie Centrale in café „De Vriend schap" te Middelburg een voorlich tingsavond onder leiding van de voorzitter van de afdeling Zeeland, de heer A. de Kam. Op deze avond iprak de heer P. S. Marinussen uit Afloop verkopingen Notaris B. A. van Verre te Middel burg heeft donderdag in het notaris huis in het openbaar verkocht: een huis en erf aan de Vlissingsestraat, no. 52, aan C. P. Klaassen te Middel burg voor 650; een huis en erf met tuin aan de Segeerssingel, no. 46, aan H. P. Janse te Kleverskerke, voor 7100; een huis en erf aan de Veer- sesingel, no. 78, aan J. Meeuwse te Middelburg voor 1300; en een huis en erf aan de Jacob Catsstraat, no. 45, aan dezelfde voor 1525. VLISSINGEN C.F.A. Vlissingen gestart Met de prachtige kleurenfilm „Mor gen zie ik je weer" startte donder dagavond in „Britannia" de nu defi nitief opgerichte afdeling Vlissingen van de Christelijke Film Actie (C.F. A.). De film, waar reeds honderd duizenden mensen van genoten heb ben. maakte ook thans op de talrijke toeschouwers een vaak ontroerende indruk. Van de zijde van het bestuur werd voldoening uitgesproken dat het mo gelijk is geworden ook te Vlissingen een afdeling op te richten. Men hoopt in dit seizoen nog enkele avonden te geven. Katholieke vrouwen vierden kerstfeest In een smaakvol met groen en kaar sen versierde zaal van het Ariënsge- bouw in de Beursstraat vierde de af deling Vlissingen van de vereniging van katholieke arbeidersvrouwen het kerstfeest. Mevrouw RuijgJoosten, die de leiding van de avond had, was vooral verheugd over de grote ber langstelling, die voor deze bijeen komst bestond. Zij deelde in haar openingswoord mee, dat bij ontsten tenis van de geestelijk adviseur pastoor Kossen was verlaat eerst het huishoudelijke gedeelte van de agenda zou worden afgewerkt. Zo werd als datum voor de vasten avondviering 4 februari vastgesteld. Er zal een commissie worden samen gesteld, die deze vastenavondviering zal voorbereiden. Tevens werd de le den verzocht een kandidate aan te wijzen voor de voorzitsters-vacature. Nadat een kerstlied was gezongen, Nieuwerkerk tegen hogere subsidies ziekenhuis Ook de raad van Nieuwerkerk ver klaarde zich naar aanleiding van 'n brief van de raad van advies van 't Zweedse Rode Kruis, tegen de sug gestie van -de minister van sociale zaken om gemeentelijke subsidies of de tarieven te verhogen. Wethouder Overbeeke merkte bijv. op, dat indertijd twee ministers ga rant waren voor bijdragen in de na delige saldp. Ook burgemeester Van Eeten vond het onmogelijk akkoord te gaan met de ministeriële suggestie, wat door de raad werd beaamd. Kloetinge voor een aandachtig ge- ]as mevrouw Ruijg een kerstverhaai hoor over Hanana. Dp. hpp.r Mannns- 1 i.„„ ttj- hoor over Canada. De heer Marinus sen illustreerde zijn lezing met tal van kleurendia's. Uitgebreid behan delde de heer Marinussen, die zeli een paar maanden in Canada door bracht, de mogelijkheden, maar ook de moeilijkheden, die dit grote land de nieuwe emigrant kan bieden. De werkgelegenheid vormde uiteraard een belangrijk deel van de inleiding, waarbij spreker tal van adviezen gaf. Aan het slot van de lezing was er gelegenheid vragen te stellen, waar van druk gebruik gemaakt werd. Kersfmiddag De afdeling Middelburg van de Bond van Plattelandsvrouwen hield in de grote zaal van „De Gouden Poorte' haar kerstmiddag. Nadat de voorzit ster, mevrouw Van Nieuwenhuijzen— Vogelaar, de bijeenkomst had geo pend, las zij het kerstevangelie voor. Nadat samen gezongen was, werd het verdere gedeelte van de middag ver zorgd door mevrouw GlerumBoelen Huender en door het koortje. Met grote belangstelling werd er naar de kerstgedichten en -verhalen geluisterd, waarna het koortje enke le liederen ten gehore bracht. Tot slot was er samenzang, waarna de presidente de middag besloot met een dankwoord tot het grote aantal leden, dat deze laatste bijeenkomst van het jaar had bijgewoond. Gevonden voorwerpen De qommlssaris van politie te Middelburg maakt bekend dat aan zijn bureau in lichtingen zijn te bekomen omtrent in het tijdvak van 11 tot en met 16 decem ber 1950, ais gevonden aangegeven voor werpen: diverse soorten wanten en hand schoenen: ziekenfondskaart ten name van Geerse, Geersesweg, alhier; linker bruine motorhandschoen; sjaal: 1 bruine en 1 groene portefeuille, lnh. foto's en pa pieren; wit kinderschoentje, rechter; fo totoestel; grijs wollen das; bankbiljet en 2 muntbiljetten: bouglesleutel; polshor loge met schakelarmband: pakje Blue band; kinderdriewieler; wieldop van Ford; lederen portemonnee lnh. 1 bank biljet; roodbruine boodschappentas; sleu tel; zwarte portemonnee zonder lnh.. zakmesje; 6 foto's; 2 muntbiljetten, muntbiljet; gladde koperen ring; bruine - portemonnee, Inhoudende enig geld; duimstok van 2 meter; sleutel aan een touwtje: donkergrijze parapluhoes; vul pen: muntbiljet; gebreide blauwe trui, gevonden op Torenvliedt. voor. Hierna kón pastoor Kossen word enverwelkomd. Deze compli menteerde de dames allereerst met de geslaagde zaalversicring. Hij deel de mee, dat de Kerstmisviering in de kerk dit jaar niet om twaalf uur in de nacht kan worden gehouden. Dit zal nu om vijf uur in de morgen het geval zijn. Nadat mevrouw Ruijg woorden van dank tot pastoor Kos sen had gesproken en nog een lied was gezongen hield de waarnemend voorzitster een voordracht. Als bijzonderheid kan worden ver meld dat ieder lid een kerststukje mee naar huis kon nemen. Mevrouw Scheepers-de Vries dankte de leiding voor de zeer geslaagde en sfeervolle avond. Gevonden voorwerpen In het tijdvak van 10 tot 17 dcc. 1958 werd aan het bureau van politie te Vlissingen gedeponeerd: enkele rij wielen en autopeds, diverse hand-r schoenen en wanten, diverse porte feuilles en portemonnees met en zon der inhoud, een breekijzer, oorbel, ondergebit, enige sjaals, jongens jasje, en zijn inlichtingen aan zijn bu reau te bekomen van de adres sen alwaar de navolgende voorwerpen zijn te bevragen, diverse hanrlschoe- ne nen wanten, vulpen in etui, dames handtas met inhoud, enige portefeuil les en portemonnees met en zonder inhoud, boodschappentas, babyriem, aktentas met inhoud, bankbiljet, oor- hel, dubbele fietstassen, kinderringe tje, witte kat, halsdoek, plastic re genjas, bruin suède jongensjasje. Kerstavond van de Stichting Walcheren De maatschappelijke werksters en gezinsverzorgsters van de Stichting Walcheren hielden een bijeenkomst, die in het teken stond van het nade rend kerstfeest en waar als genodig den aanwezig waren de moderamen- leden van de Stichting met hun da mes. De leiding berustte bij mej. B. Bouman. Er was een Kerstliturgie en mej. H. Versluijs las een kerstverhaal voor. De voorzitter der stichting, ds. L. H. W. Theunissen van Aagtekerke sprak een slotwoord. Namens het bestuur werd aan alle aanwezigen een kom- paskalcnder aangeboden, waarbij de voorzitter een korte toelichting gaf. NIEUW- EN ST.-JOOSLAND Kerstbijeenkomsten N.C.V.B. De N.C.V.B.-afdeling Nieuw- en Sint Joosland hield dezer dagen onder lei ding van de vice-presidente, mevrouw Davidse-Meijers, haar bejaardenmid dag en des avonds de kerstbijeen komst in het verenigingsgebouw. Het kerstverhaal werd beide keren gele zen door mevrouw Boone-Van de Weele. Mevr. Dingemanse-De Dreu las een gedicht. Een koortje zong enige mooie kerst liederen, onder leiding van de heer P. Reijnout. SEROOSKERKE (W.) Woensdag hield de Ned. Chr. Vrou wenbond te Serooskerke, onder lei ding van mevr. De Dreu, haar kerst avond in het verenigingsgebouw. Na de liturgie zong een koor, samenge steld uit leden, een aantal liederen, waarbij mevr. Reynierse het orgel be speelde. Mevr. Joziasse vertelde een kerstverhaal en de dames mevr. van Leerdam, mevr. Janse-de Ridder en mej. Schout brachten poëzie. De ver eniging kan op een mooie avond te rugzien, waarvoor zeer veel belang stelling bestond. AAGTEKERKE kerstavond N.C.V.B.-afdeling De afdeling Aagtekerke van de N.C. V.B. hield onder leiding van haar presidente, mevrouw G. J. Willemse Breukink, in het gemeentelokaal haar kerstavond, die door een groot deel van de thans 31 leden tellende afdeling werd bijgewoond. Deze bijeenkomst werd geopend door de presidente, die vervolgens een bij zonder interessant kerstverhaal van Anne de Vries, getiteld „Vrede op aarde" voorlas. Na de pauze had ds. J. van Vliet uit Domburg de zorg op zich genomen voor een programma van zang, meditatie enz. De volgende vergadering werd vast gesteld op 20 januari a.s. Dan zal de directeur van de vereniging Kin- derzorg, de heer T. J. Kolk, spre ken over het onderwerp „Het ver waarloosde kind". OOSTKAPELLE Vergadering C.B.T.B. Sfefer de afdeling van de C.B.T.B., die ^Vergaderde onder leiding van de heer J. Coppoolse, sprak de beer P. Tori over: „Grond- en Pachtzaken". Uitvoerig behandelde spreker de nieuwe pachtwet en ging verder in op de pacht normen en waardering bedrijfsgebouwen. Een groot aantal vragen over deze in gewikkelde materie werden gesteld en nader toegelicht. Jaarvergadering Het onderling veefonds te Oostka- pelle kwam in jaarvergadering bij een onder leiding van de heer K. Cop poolse. Uit de jaarverslagen bleek dat in 1957 niet minder dan f 5263 was uitgekeerd, resp. voor 5 koeien, 4 pinken en 13 kalveren. Bij het fonds zijn thans 37 leden met 211 koeien én 361 runderen aangesloten. Inplaats van de aftredende en niet herkiesbare bestuursleden, de heren Jac. de Visser en J. Buitelaar wer den gekozen de heren S. Corbijn en M. Corré. VEILING „WALCHEREN" G-A. MIDDELBURG 19 december. Aardappelen: Koopmans Blauwe, grote 14-30. Bintjes, grote 13.50. Fruit: Goudreïnetten H I 85-95 26, 85 en op 29, 75-85 22—28, 70-75 22, 65-70 21, 65-75 16—17, H II 16. keuken 12—20, fabriek 3— 12. Golden Delicious H I 70-80 46, 70 en op 44—46, 65-70 37—41, «0-70 33, 60-65 22— 32, H II 13—16, keuken 11—35, fabriek 8— 13. Jonathan H I 75-80 32, 70-75 25, 70 en op 22, 60-70 16—31, 60-«5 7, H II 2—6, keu ken 6—28. fabriek 614. Groninger Kroon H I 65 en op 2328, keuken 20—21, fabriek 3—7. Zoete Ermgaard H I 60 en op 4344, 55-85 38, 55-60 33, H II 21—23, keuken 27— 32, fabriek 21. Glorie van Holland fabr. 9—10 Campagner Zoet keuken 13—21, fa briek 9. Winston H I 65-70 36, 60-65 31, 55-60 15, keuken 10. Lombarts Calville keuken 32. Cox Orange Pippin fabriek 16. Appelen, val en kroet 3—15. Peren, val en kroet 9—11. Conference H II 22, keuken 27—39, fabriek 22, Zwijndreehtse Wijnpeer keuken 624. Coratesse de Paris H I 05-70 46, 60-65 36—44, 65 en op 43, keuken 8—24. Gieser Wildeman H I 55-65 39, 55-60 37, 50-60 27. 50-55 29, H II 18—21- Groenten: Glassla A 28—30, idem B 25—26 Glassplnazle 66. Glasandijvie 63—68. Na- tuurandijvie 2658. Prei 1619. Uien 9— 14. Rodekool 12—20. Savooiekool 513 Wittekool 614. Boerenkool 4—12- Herfst- rapen 914. Bloemkool 4 st. per kist 71— 80, idem G st. per kist 2371, idem 8 st. per kist 21—48, idem 10 st. per kist 10—23 Glasveldsla 50—86. Natuurveldsla 9—18 Kroten kg 4—7. Breekpeen 4—11. Waspeen 12—21. Witlof 70—89. Spruiten, geschoond 45—76, Idem ongeschoond 1546. VISMIJN VEERE 19 december- 2465 kg exportgamalen 169 —234- 9 kg schar 63. 15 kg wijting 30. 14 kg sprot 34. 4 kg wulk 20. VEILING V.V-Z-B. GOES 19 december. Groenten: per stuk: Kropsla B X 15. Bloemkool B I 38—71, B H »a—46, C I 25—30, D I 11—17. Knolselderij 4—23 Per kg: Stoofsla 85—89. spruiten A n 43— 50. B H 19—45, afwijkend 18-38. Witlof A I 60—88, A II 5356, B I 67, B II 43—49, afwijkend 30—47- Peen 7-8. Prei I 21—22, II 1418. Groene savoolekool 913- Rode kool 19—21- Wittekool 4- Boerenkool 23— 28. Andijvie 6465. Kroten 5. Veldsla 83— 94. Per bos: BosselderiJ 10—20. VROUWENPOLDER Kerstavond Herv. Vrouwen De Hervormde Vrouwenvereniging te Vrouwenpolder hield met genodig den haar kerstavond. Wegens ziekte van de presidente, mevrouw De Boer, berustte de leiding bij mevrouw Hekhuis-Blaas. Na het openingswoord werd de kerst liturgie afgewerkt. Na de pauze las mevr. Hekhuisde Roo een prachtig kerstverhaal voor. SINT-LAURENS Kerstfeest Herv. vrouwen De herv. vrouwenvereniging „Weest een Zegen" te St. Laurens, hield dinsdagmiddag haar kerstviering on der leiding van mevr. RoozeLieven- se. In de liturgie waren ook enkele gedichtenen 'n'verhaal opgenomén. Mevr. Bommeljé—Wisse dankte-na-~n mens de genodigden voor de gezel lige middag. EIER VEILING ZUID-BOLL. EILANDEN. 18 december. Aanvoer 118.OT0 stuks. Sor tering I, soort 00 23.40. 0 J7.0O—17S0, 1 II: 0 18.00, 1 13.70, 2 13.38. 3 UJO-U.58, 4 11.50-1160, 5 10S0—lino, 6 10.20, sortering II: 0 6.00, 1 13.70,, 2 12.30. 3 11.30—11.30. 4 10.70: hen 2e soort- ïono, idem kneus 6S0. bloed eieren 8 60, kneus eieren 10 20— 10.90, schouw eieren 9.00. UIT HET ZAKENLEVEN Slagerij Hugense opende een moderne diepvriescentrale Onder grote belangstelling beert de burgemeester van Domburg, mr. W. J. L. Crommelin, de eerste Domburgse diepvriescentrale, „De diepvriescel», trale slagerij Hugense" geopend. Hier voor was de burgemeester door Kees Hugense, een zoon van dc slager, de sleutel voor de nieuwe centrale over handigd. Het gebouw, waarin de diepvriescen- trale is ondergebracht, is achter de moderne slagerij van dc heer Hugen se aan de Ooststraat geplaatst. In het gebouw, dat 10 meter \tvng en 4 meter breed is, zijn in het midden de boxen geplaatst. In het geheel zijn er 28, met elk een inhoud van 200 liter. Elke .klant heeft een sleutel van de ingang en een van haar of zijn box. In zijn openingsrede sprak de burge meester zijn grote waardering uit voor het initiatief van de heer Hu gense, waardoor Domburg een vol gens de modernste eisen ingerichte diepvriescentrale rijk is geworden. Na de officiële opening werd de cen trale, die voor deze gelegenheid fraai versierd was, bezichtigd. In verschei dene boxen waren vleeswaren, groen tes en andere produkten uitgestald, zodat de aanwezigen een overzicht kregen van de mogelijkheden van de diep v riesmethode. In hotel Juliana werd in een geheel gevulde zaal een voorlichtingsavond gegeven, waar mej. R. J. J. Lor.su, elektro-huishoudkundige van de P.Z. E.M., een uiteenzetting gaf van de diepvriesmethode. Hierna werden nog enkeie films gedraaid, waarin de teo- schouwers getoond werd, wat men ui Denemarken met diepvries reeds be reikt heeft. Heropening winkelpand De heer J. A. Kense te Oostkapelle heropende donderdagmiddag zijn ver bouwde en zeer modern ingerichte bakkers- en levensmiddelenbedrilf. Er bestond van de zijde der bevolking voor deze heropening grote belang stelling. Tal van bloemstukken sier den het winkelpand en velen kwamen hun gelukwensen aanbieden. Officiële publikatie MIDDELBURG. KEURING VOOR DE DIENSTPLICHT LICHTING 1959. De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat: a. aan alle keuringsplichtigen, die tijdens de zitting 1957-1958 (keuringsllchtïng 1959) ter keuring moeten verschijnen, de op roepingen voor opkomst ter keuring zijn verzonden: b. de in 1939 geboren mannelijke perso nen, die in een der Nederlandse bevol kingsregisters zijn opgenomen of daarin hadden behoren te zijn opgenomen, en de oproeping voor opkomst ter keuring dan wel een bericht van niet-insehrijvïng no| niet hebben ontvangen,* zich vóór 1 ja nuari a.s. ter gemeentesecretarie (afd. militaire zaken) moeten aanmelden. Middelburg, 18 december 1958. Walcheren ZATERDAG 20 DECEMBER. Adventisten. Vlissingen 9.15 ds. de Raad, 10.15 Bijbelstudie; Middelburg 10 Bijbelstudie, 11 ds. de Raad. Interkerkelijk Avondgebed. Vlissin gen (Engelse kerk) 7Ü08 uur. Mid delburg (Koorkerk) 7.308 uur. ZONDAG 21 DECEMBER Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 en 2.30 ds. TheunissenArnemuiden 10 en 2.30 ds. v. d. Haar; Biggekerke 9.30 ds. R. Abbing, 2 ds. Kloosterman Domburg 10 ds. Wisse, 7 ds. Van Vliet; Gapinge 10 ds. De Boer; Grijpskerke 10 ds. Van Vliet, 2.30 ds. Wisse; Koudekerke 10 ds. Haitjema, 7 ds. Van Duijne, 2.30 Vliss-str. ds. Durkstra; 't Zandt 10 ds. Kwast, 10.15 jeug.dk., 7 ds. Van Liere (jeugdd.); Mehskerke 2.30 ds. R. Abbing; Mid delburg Nieuwe kerk 9 ds, Aalders, 10.30 ds. Van Woerden, 7 ds. Dijck- meesterEngelse Kerk 10 ds. Wijt man, 7 ds, v. d. Haar; Koorkerk 7 Kerstspel; Nieuw- en St.-Joosland 10 ds. Van Haarlem (H.D.), 7 Kerstwij- dingsdienst; Souburg 9.30 en 11 ds. Van Duijne, 7 ds. Happee, 9.30 jeugd- kerk; 'Oostkapelle 10 ds. Richard, 7 jeugdd. ds. Van 't Hof; Ritthem 10 en 2.30 ds. Van 't Hof: Serooskerke 10 en 2.30 ds. v. d. Wind St.-Laurens 10 ds. Wiennga, 7 ds. v. d. Schoot; Vlissin gen St. Jacobskerk 10 ds. Klooster man, 5 ds. v. d. Schoot; Engelse Kerk 9.30 kerk voor jongeren; Johannes- kerk 9.30 ds. v. d. Schoot (H.D,), 7 geen dienst; Havendorp 10 dhr. Dron- kers; Vrouwenpolder 2 ds. De Boer; Westkapelle 9.30 leesd., 2.30 ds. Theu- nisse (zangd.); Zoutelande 9.30 ds. Durkstra 2.30 ds, Haitjema. Geref. Kerk; Arnemuiden 10 en 2.30 dr. Kraan; Domburg 10 ds. Dondorp; Gapinge 9.30 en 2 ds. Boot; Grijps kerke 10 en 2.30 drs. Vlaardinger- broek; Koudekerke 9.30 en 2.80 ds. Bakker; Meliserke 9.30 en 2.30 ds. Van Heeren; Middelburg, Hofplein- kerk: 9.30 ds. Van Til, 2.30 en 5 ds. Ytsma; Noorderkerk: 9.30 ds. Ytsma, 5 ds. Van Til; Oost» en West-Sou- burg 9.30 en 2.30 ds. Brederveld Oostkapelle 10 en 2.30 ds. De Groot Serooskerke 10 leesd., 2.30 ds. Van Til; Sint-Laurens 10 en 2.30 ds. Poel man; Veere 10 en 2.30 ds. Streefkerk Vlissingen 9 30 en 5 drs. Verschoor; Vrouwenpolder 10 en 2.30 ds. Bohl- meijer; Westkapelle 10 ds. Van Wou- we, 2.30 ds. Dondorp. Geref. Gem.: Aagtekerke 9.30, 2 en 6 leesd.; Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesd. Meliskerke 9.30, 2 en 6.30 leesd.; Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds. Hage; Oostkapelle 10 en 2.30 leesd.; Vlissin gen 9.30. 2.30 en 6.30 leesd.; West kapelle 9.30. 2 en 6 leesd.; Zoute lande 10 en 2.30 leesd. Chr. Geref. Kerk: Middelburg 9.30 en 3 ds. v. d. Molen; Vlissingen 9.30 en 5 ds. Drechsler. Ver. van Vrijz. Herv. en Rem.kring: Middelburg 7 ds. Van Houte; Vlis singen 10.45 ds. Jacobs. Evang. Luth. Gem.: Middelburg 9 kand. Schroder; Vlissingen 10.30 kand. Schroder. Doopgez. Gein.: Middelburg 10.30 mej. di'. Bakker; Vlissingen 7.30 ds. De Boer. Hersteld Apost. Zendingsgem.: Vlis singen (Kasteelstr.): 10 en 5 dienst. Leger des Heils: Middelburg 10 Hsk., 4 openl.sk., 7 verl. sk.; Vlissingen 10 H.sk. Pflvang. op G.G.: Vlissingen (Kazerne Willem III) 10 en 5 ds. De Reuver. Middelburg Kantinezaal Veiling 9.30 2 en 6.30 leesdienst. ZONDAGSDIENSTEN ARTSEN Middeiburg: dokter C. F. Frumau, Groen markt 17, tel. 2635. Vlissingen: dokter Detmar, Badhuisstraat 25, tel. 2233. Se rooskerke, Veere en Oostkapelle: dokter Schep. Serooskerke, tel- 212. Koudekerke, Zoutelande en Westkapelle: dokter H Frima, Zoutelande, Duinweg 59, telefoon 01186—282. Apotheek Vlissingen: J. M. H. van de Sande, Badhuisstraat 22-24, teL 2065. Conferentie over kernproeven verdaagd le driemogendheden-conferentie 'in Genëve over een verbond van kern wapenproeven is vrijdag verdaagd. De afgevaardigden van Amerika, En geland en de Sowjet-Unie zullen de besprekingen op 5 januari hervatten. De conferentie, die op 31 oktober be gon, heeft tot op heden vier artike len voor een ontwerp-verdrag goed gekeurd. Artikel 1 gaat over de ver plichtingen van de atoommogendhe- den om kernproeven te verhinderen, artikel 2 handelt over instelling van een internationale controle-organisa tie en commissie, de artikelen 3 en 4 regelen de samenstelling van die or ganisatie en commissie. Weer boycot schepen onder goedkone vlag? De secretaris-generaal van de Inter nationale Arbeiders Federatie, Omer Beeu, heeft te Londen verklaard, dat de recente boycot van schepen die on der goedkope vlag varen waarschijn lijk door de havenarbeiders zal wor den herhaald. Het uitvoerend comité van de Fede ratie zal de /olgende maand verga deringen bijeenroepen van de afde ling zeelieden en de afdeling haven arbeiders om ïen beslissing te nemen over de in de toekomst te volgen po litiek ten aanzien van de Panhonlib- schepen. De bijeenkomst van de afdeling zee lieden zal op 19 januari worden ge houden, terwijl de volgende dag de havenarbeiders zullen vergaderen. Op 22 januari zal een gezamenlijke bij eenkomst worden belegd. Ir. Elzerman uitgeschakeld De kampioen van Zeeland, ir. Elzer man, heeft in de vijfde ronde van de schaakwedstrijd van de tweede cate gorie van de KNSB. verloren van de kampioen van Utrecht. Verholt. Dit betekent, dat de nog zeer gerin ge kans op een der drie topplaatsen definitief verloren is gegaan. Onze voorvechter zal in 1959 dus niet uit komen in het kandidatentoernooi, de laatste voorwedstrijd om het lands kampioenschap. De uitslag van de partij was in hoge mate afhankelijk van de stand op de ranglijst. Ir Elzerman moest grote risico's nemen grotere dan zijn tegenstander omdat de „objectie ve" weg hem geen kans op compli caties bood te weten complicaties van een omvang groot genoeg om zijn tegenstander te doen struikelen. Dies „stak hij het bord in brand" om een schaakjargon te gebruiken, doch Ver holt liet zich niet in paniek iagen. Hij begon het blussingswerk de'skun- dig uit te voeren en hij bereikte een loper eindspel met liefst drie plus pionnen, dat licht tot winst wilde voeren De uitslagen luiden: Aping-Langeweg De Bondt— Molenbroek afgebroken; —Wouters Bink afgebroken; Elzerman—Ver- holt 0-1; Dulzendberg—Van Mindeno 0-1; SassenKrabbendam 0-1. De stand aan de kop is met nog één ronde te spelen als volgt: 1 Lange- weg Naarden, 5H punt. 2. De Bondt. Den Haag 3^ punt en 1 afgebroken. 3 en 4 Van Mindeno Amsterdam en H. Krabbendam Amsterdam 8%. 5. Verholt, Utrecht 3 p één afgebroken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 15