ZELANDICA Mr Burger: PvdA stelt zich achter KAB-eisen Klanken uit de ether LUTGKS „Voor of tegen een rechts kabinet" WATERLEIDING VOOR „DROOG DEEL" VAN BIGGEKERKE schrijven ZATERDAG 20 DECEMBER 1958 PROVINCIALE ZBEUWBE COURANT O OP VERGADERING IN VLISSINGEN „Het betekent geen bijzonder offer als ik zeg, dat wij volstrekt staan achter de eisen van de K.A.B." Aldus sprak de voorzitter van de P.v.d.A.- Tweedo Kamerfractie mr. J. A. W. Burger, gisteravond op een openbare vergadering, die door de Vlissingsc afdeling van zijn partij in het Con certgebouw was belegd. Hij herinner de de in groten getale opgekomen toehoorders aan deze eisen, welke maandag door K.A.B.-voorzltter Mid delhuls werden geformuleerd op een ver bonds vergadering te Utrecht. Onder meer werd toen meege deeld dat de Katholieke Arbeiders Beweging slechts dan haar mede werking aan een verdere verho ging van de huren kan geven, als een politiek van een verantwoorde verlaging van de bouwkosten haar succes metterdaad heeft bewezen. Ook het vraagstuk van de melk- subsldie moest volgens de heer Middelhuis worden opgelost zon der een beroep te doen op de „na tionale ruimte". Het wetsvoorstel weduwen- en wezenverzekering dient in de loop van 1969 tot uit voering te komen. Op de kortst mo gelijke termijn dient een begin te worden gemaakt met de verwerke lijking van de vijfdaagse werk week, bij voorkeur in de vorm van vrije zaterdagen. Mr. Burger verklaarde, dat al deze verlangens door de P.v.d.A. reeds eer der waren geuit. Wil mon de eisen van de K.A.B. vervuld zien, aldus spr. dan Is er maar éên weg: de P.v.d.A. niet uit de regering te dwingen. Re geringsverantwoordelijkheid van de P.v.d.A. noemde hij een belang van allo Nederlandse werknemers. Dat de K.A.B.-voorzitter deze „dingen die er niet om liegen" had gozegd, schreef spreker toe aan diens overtuiging dat de K.A.B. niets meer zou hebben in te brengen als een kabinet zonder P. v.d.A. zou worden gevormd. Rompkabinet Spreker zei rekening te houden met „het feit dat maandag een rechts ka binet de belastingvoorstellen in de Kamer zal verdedigen, dat dan als een „rompkabinet" wordt aange diend". De K.V.P.-fractievoorzitter prof. Romme is niet gevoelig geweest voor de druk, die ook in zijn eigen kring op hem werd geoefend, orrt een kabi net te vormen. Prof. Romme heeft daarentegen een breuk met de socia listische ministers geforceerd om zo de weg vrii te maltên Vóór zó'h romp- kabinet. Mr. Burger noemde het een dwaasheid, dat de rest van een ge vallen kabinet de Kamer wil ontbin den. „ZoU bij verkiezingen", zo vroeg hij zich af, „zoveel veranderen dat op grond daarvan een nieuw kabinet is te maken dat nu niet te maken is? „Slechts dat kabinet is niet te maken dat uit de bus zou moeten komen als de P.v.d.A. eventueel winst zou boe ken". Er bestaat Volgens hem geen twijfel Over de vrèag Waaróver de verkieziflgéh zullen gaan: Vooi' of te gen een rechts kabinet. Voordat hij déze conclusies noèmdè, had mr. Bür- ger een uitvoerige uiteenzetting ge- gevèn van Zijn ÈièüsWijge op de poli tieke ontwikkeling van de laatste ja- röfl, Waarbij hij onder meer betoog de dat de P.v.d.A. sedért dé dit jaar gehouden verkiezingen voor gemeen teraden en provinciale stateh in dé verdediging is gedrongen en dat b.v. bij de behandeling van hét wetsont werp betreffende de vervreemding van landbouwgronden duidelijk bleek hoezéer het enige vöör de P.v.d.A. overgebleven plechtanker, het rege ringsprogram. over boord was ge gooid. Met zijn zeven eisert van Fak- kéldragersdag had hij de ministers tóch een basis Willén geven. Bij de kwestie die de diréeté aanleiding was tot de huidige crisis, de verlenglhg van de verhoging der vennootschaps- eft vermogensbelasting, glhg het om eèh principiële zaak, aldus spreker. Van het begin af aan had de P.v.d.A. gesteld, dat niet alleen de bestedings- beperklngslasten voor de minder draagkrachtigen. zoals de verhogin gen van de melk- en van de suiker prijs maar ook die voor de meor- draagkrachtigen voor onbepaalde tijd moesten worden opgelegd. Minister Hofstra's wetsontwerp om deze be lastingverhogingen slechts met twee jaar te verlengen was al een com promis. Toen de Kamermeerderheid deze verlenging voorlopig tot één jaar wilde beperken, liep de maat over. „Men wist dat het ons hoog zat". Mr. Burger noemde als oorzaken van de huidige politieke situatie „de moeilijkheden bij dè uitstippe- llng van een politiek beleid door de partijen met een confessionele grondslag en de groei van het con servatisme". Hij betoogde in dit verband dat de P.v.d.A. een steun en toeverlaat is voor de progres sieve elementen in de confessione le partijen. Mr. Burger werd ingeleid door de tweede voorzitter van de Vlissingse afdeling, de heer F. G. Smit, die ook nadat niemand gebruik had ge maakt van de gelegenheid tot vra gen stellen, een dankwoord tot de spreker richtte. „Bathpolders" en Zeeuwse Fruitteeltmij. gaan samen Tijdens afzonderlijke vergaderingen van de N.V. landbouwmaatschappij „De Bathpolders" 700 ha en de N.V. „Zeeuwse Fruitteelt Maatschap pij" ruim 40 ha op Zuid-Beve- land, werd besloten om In do toe komst samen te werkeu. Tijdens en kele weken geleden gehouden verga deringen van de belde maatschappij en waren de voorstellen daartoe reeds ter tafel gekomen. De meeste aandeelhouders van de Z. F. M. hebben hun aandelen overge geven aan de „Bathpolders" en op hun beurt zijn zij voorzien van der"-aandelen. „Bathpolder"-aandelen. worden, betekent dit, dat het ver spreide bezit van de Z.F.M. in de toe komst vervangen zal worden door een centraal bedrijf in de Bathpol ders. Voor deze polder houdt de sa menwerking in, dat zij voor het eerst nauw wordt betrokken bij de fruit- cultuur. De vergaderingen van de belde maat schappijen, die vrijdagmorgen en -middag in „Centraal" te Goes wer den gehouden, stonden onder presi dium van de heer J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Verkoping Mr. P. W. Meylink notaris te Mid delburg, heeft donderdagavond in 't notarishuis te Middelburg publiek verkocht: het landhuisje „Klein Bui tenrust", Oude Vlissingseweg 33 te Middelburg, met aangebouwd woon huis 35, erf en tuin, groot 20 a, 80 ca. Koper werd de heer J. de Bruijn te Middelburg, voor 10.100. Dat in Zeeland gedurende het IJstijdvak nijl paarden geleefd hebbetilijkt op het eerste gesicht vreemd. Temeer daar het nijlpaard van hetzelfde soort wasdat thans in Midden- Af rika voorkomt. Dit dier bemint immers de warmte. Minder vreemd sal het ons aandoen wanneer we vernemen dat uit de Roompot en uit de mond van de Westerschéldê Overblijfselen van fossiele walrussen zijn opgeviste Het voorkom men van deze dieren wijst immers op betrekke lijk lage temperaturen. Het misverstand wordt gewekt door de misleidende naam IJstijdvak. Het is n.l. zo, dat gedurende dit tijdsbestek warmte en koude elkaar afwisselden. n het aprilnummer 1958 van „Geologie en Mijnbouw" hebben de T heren Van Deinse en Verhey een bericht gepubliceerd over A „Nieuwe vondsten van de bruine beer, ursus arctos 1, in Neder land". In 1947 werd bij baggerwerken in de Westerschelde door de heer W. Kalis bij Breskens een fragment van een schedel van een bruine beer gevonden. Dit dier moet in deze lage landen zeker nog tot ca. 400 na Chr. hebben geleefd. De ouderdom van deze schedel wijst op het voorkómen van dé bruine beer in een bepaalde periode van het IJstijdvak, een periode waarin over het bestaan van roof dieren bitter weinig bekend is. Nu is het merkwaardig, dat in dezelfde omgeving nog meer van dergelijke zaken gevonden zijn. Het Rijksmuseum van Geologie te Leiden bewaart de daar gevonden fossielen: de schedel van een nijlpaard, het hielbeen v&h de grottenleeuw en een schedelstuk van de grottenbeer. We noemen verder alleen nog de in hetzelfde museum bevindende en ook in Zeeland gévonden dijbeenderen van een mammoet en een zeer grote olifant, die resp. 1.09 en 1.43 m lang zijn. De grootte van deze olifant kunnen we ons enigszins voorstellen, wanneer we nagaan dat het dijbeen alleen al reikt tot zeker de borsthoogte van een normaal persoon. Met deze vondsten zijn we in een zeer vroege periode van de Zeeuwse geschiedenis. Zo vroeg, dat we niet meer met eeuwen, maar met duizendeö, ja zelfs tienduizenden jaren tellen. Geologisch gesproken echter, zegt prof. Van der Vlerk in zijn artikel „Zeeland in het IJstijdvak" (Acade mie-dagen 2951), ligt dit tijdvak zeer dicht achter ons. Het is dus maar uit welke gezichtshoek men het bekijkt. In Oud-Holland, afl. 3. zét de heer Bol zijn beschrijving van het leven van Adriaën Fiètersz. van de Venne voort. Hebben wij in Zelandica van 22 okt. gelezen, dat Van de Vènne in 1625 zijn Middelburgse periode afsloot met zijn mooie schilderij „De haven van Middeiburg", zijn Haagse periode tóónt aan hóe sterk dé Zeeuwse invloed was, vóöral literaire invloed. Deze dichter-schilder vertoont grote verwantschap met Gats en de Zééüwsë dichters Dè Brune en Hoffer. Hun dichtkunst is doortrokken vah de gedachte aan de dood. Ook de gedachte aan het „IJdelheid der ijdelheden" is zeer sterk aanwezig. Deze thema's zien we öök in het werk van Van de Venne. „Lichte harten en ydéle hoofden hooreü niet gèerne van dé blêycke Doot". Wij geloven dat deze thema's hun stempel hebben gezet op bepaalde groepen van de Zeeuwse Bamehleviiig tót op de dag van vandaag, De invloed was bij Van de Venne zó sterk, dat Zijn Haagse periode er door gekenmerkt werd naast zijn besef van sociale én mórèle nodén. Hieraan Zal zéker hét blijvend con tact met Gats in Den Haag niet vreemd geweest zijn, waar Van dé Vénhe tot zijn dood in 1662 heeft gewoond. GEMEENTERAAD VERGADERDE B. en W. niet eens met besluit G.S. De raad van Blggekerke, die vrijdag middag onder voorzitterschap van burgemeester Joh. Dregman bijeen kwam behandelde een voorstel van B. en W. tot beschikbaar stellen van een krediet van 6480 als subsidie voor de aanleg van waterleiding in dat deel van de gemeente, dat er tot nu toe van verstoken is. B. en W. stelden zich op het standpunt dat de ze kans moet worden aangegrepen, daar dit vermoedelijk dc laatste is die geboden wordt. Wordt deze niet benut dan kan het nog jaren duren, voor do nu nog niet aangesloten per celen van water kunnen worden voor zien. De Koudekerkseweg en Klein Valcke- nisse vallen evenwel buiten dit plan, omdat voor de daar wonenden de mo gelijkheid bestaat tót aansluiting óver te gaan. Uiteraard zal dit dan voor do betreffende menson kosten mot zich meebrengen. Ook voor de percelen die thans aangesloten wor den in het kader van de Herverkave ling moet een bedrag van 500 per ting sl deelde 'gro- :uter pand en 50 per ha. Wórden be taald. Het voorstel van B. en W. om 360 per perceel alB subsidie be schikbaar te stellen werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Een tweede beslissing betrof een wijzi ging van de begroting 1958. G.S. had den medegedeeld, dat de gemeente voor 1958 niet moest rekenen op een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds. Het college meende o.n., dat de onder houdskosten voor de straten vermin derd dienen té wordéh om dc bei uitend te maken. De voorzl mee, dat B. en W. hiermee niet s waren. De post werd daarom op de begroting gehandhaafd, omdat het niet aangaat op de onderhoudsposten te gaan bezuinigen, om een tekort aan te zuiveren, dat is ontstaan door verhoging van verscStU'.eiide ver plichte uitgaven. Mochten G.S. hun standpunt handhaven, dan zal een beroep bij de Kroon worden Inge steld. Dc begroting voor 1959 moest even eens eeh wijziging ondergaan, daar de subsidie aan het Burgerlijk Arm bestuur met ruim 8000 moest wor den verhoogd. Daardoor steeg het ge raamde tekort tót ongèveer 1950Ó. Vastgesteld werd een nieuwe bouw verordening overeenkomstig het mo del samengesteld door de commissie die ingesteld is door de afdeling Zee land van de Verehiglhg van Neder- 3 door de afdeling Zee- Rheuma-bestrijdlng ie van 10 per jaar landse Gemèëhteh. Vóór do bebouwde kom werd een uitbreidingsplan vast gesteld. Daarin is plaats voor een twintigtal Wöfiifigèfi, èën kleuter school, een verenigingsgebouw en een uitbreiding van de bestaande school voor C.B.Ö. Aan dé Nederlandse ver eniging vóór werd een subsidie verleend. Vastgesteld werd de destructlSveror- dening en de verordening van vee en vlees. Het bedrag van het krediet in rekening-courant voor 1958 bij de Bank van Nederlandse Gemeenten werd vastgesteld op 40.00. Enkele besluiten Inzake bezoldiging gemcen- tepersoneel gingen onder de hamer door. Plan voor verbetering van verlichting in Kapelle Raad behandelde begroting De toezegging die burgemeester H. G. van Suylekora in de laatst gehou den gemeenteraadsvergadering tó Kapelle dééd, om bij de behandeling van do begroting 1959 een scherp beeld te geven van de financiële po sitie van do gemeente, is hij ten volle nagekomen. Vooral over do nog niet afgeschreven kapitaalswerken die een bedrag omvatten van f 2.836.745, 22 gaf hij een uitvoerige toelichting, alsmede op dc dekking van de kapitaalbehoefte en de ra ming van de rentekosten. Voorts werd in de vrijdagmiddag gehouden vergadering ook besloten, om een be gin te maken met de verbetering van de openbare straatverlichting, welk plan in een etappe van drie jaar zal worden Uitgevoerd. Het voorstel inzake de aanleg van een speelweide achter de woningen in de Warretjes, ontmoette bij de raadsleden zoveel bezwaar, dat zon der stemming in principe besloten werd de grond voor verkoop te be stemmen voor bedrijfsuiibrelding voor hen, die er rondom wonen. Het tekort op de gewone dienst zijn de 29.976,44 zal gedekt kunnen wor den uit de batige saldi van voorgaan de jaren. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd, aldus de voorzitter, om geen posten in de begroting op te ne men, die niet node gemaakt moeten Worden. Men krijgt echter steeds meer verzorgingsgebieden en de ge meente groeit steeds, aldus burge meester Van Suylekom. Een van de belangrijkste posten 13 wel die van het onderwijs. De kosten hiervan gaan tienduizenden belopen en dit jaar'zal deze post zelfs mét tiendui zend gulden omhoog gaan. Van de niet afgeschreven kapitaalsuitgaven resteert er naast leningen, eigen ka pitaal en reserves nog per 1 januari een kapitaalbehoefte van 261.517,17 die gedekt kan worden uit een vorde ring op langlopende termijn van 160.000 en 100.000 van batige sal di uit voorgaande jaren. De raming van de rentekosten belopen een to taal van 34.520.70 wat neerkomt op eèn gemiddeld rentetype van 2.9565 procent. De kapitaaldienst sluit men een nadelig saldo van 61.7146,10, dat bestaat uit 334.000 doorboekin gen, 160.000 van een verstrekte geldlening voor de bouw van eën in dustriehal en 100.000 aan reserves. Bromfietser reed in donker tegen wandelaar Woensdagavond om ongeveer hal' acht kwam het op de Koudekerksc Weg ter hoogte van de buitenplaats Torenvliet tot een aanrijding tussen een voetganger en een brommer. Het gebeurde doordat de 90-jarige E. B. uit Middelburg, die nogal hardhorend is, op het rijwielpad in de richting Middelburg liep en de achteropko mende brommer M. P. B. uit Koude- kerke niet hoorde, naderbij komen. De brommer merkte de voetganger ook te laat op, waardoor hij op de oude man inreed. Hierdoor kwamen beiden te vallen, Waarbij B. een hersenschudding opliep. De bromfiet ser werd naar het Gasthuis te Mid delburg vervoerd. (Advertentie) MET KERSTMIS Sedert generaties is >4711< Eau de Cologne het traditionele feestgeschenk. >4711< DOOR KWALITEIT - HET WERELDMERK RADIO- EN T.V.-RUBRIEK oren, 31 en en. Maria Calias .Maria Callas viel gisteravond niet de orkestbak, zoals haar wel eens is gepasseerd. Dat deed het dure pu bliek wel bijna. En dan van puur enthousiasme. Het had f 200.be taald om elkaar te zien en zich te laten bekijken op een groot liefdadig heidsgala. Bij dit feest der feesten was de camera van de Franse televi sie aanwezig. Het feest, dat per slot van rekening een caisse de résistance moest hebben. Daarom koos men wat- het beste bij het gebouw waar werd gevierd. De Parijse opera paste. En dus stond Maria Meneghine Cal- ZONDAQ 21 DECEMBER. HILVERSUM X. 402 m 746 kc/s. 8.00 NCRV 8.30 IKOR. 9.30 KRO. 17.00 Convent Van kerken. 18.30 NCRV. 19.45-^24.00 KRO. NCRV: 8-00 Nws. en weerbér. 815 Kerst- muz. IKOR: 8-30 Goeden morgen. 9.00 Morgengebed. KRO: 9-30 Nws. 9 45 Gram 9-55 Plechtige hoogmis, il.30 Gram. 1140 PlaflóKwart. 12.15 Apologie. 12.38 Instr. Octet. 13.09 Nws. 13.05 De hand aan de ploeg, caus. 13.10 d§ waaaers. hoorspel. 13.30 Lichte muz- 13.45 Boekbespr. 14.00 Voor de jeugd. 14.30 Pianotrio. 1500 Advent-progr. 15.30 Afhus. muz. 16.00 Spórt. 16.30 Vespers, döhvent van ker ken: Geref. kerkdienst NdRV: 18.30 koorzang. 1850 Gram. 19.00 Kerkelijk nwsi 19.05 Samenzang. 19,3ó De mens en ik. Mehsén van het welbehègeh, caus. KRÖ: i§.45 NWs. 2ó.Ó9 Act. 20.15 Caba ret. 80.40 Fromeh&ae 6rk. en sol. 21.25 Rouw om Raêhèl, hoörsp. 22.25 Lichte muz. 22.45 Avondgebed en liturg, kal. 23.00 Nws. 33.15 Franse muz. 23.45—24.00 Gram. HILVERSUM II. 208 m i0«7 ke/s. 8.00 VARA. 10.00 VARA. 10.30 IKOR. 12.00 AVRO. 17.00 VPRO. 17.30 VARA. 20.00— 21.00 AVRO. VARA: 8.00 Nws. 8,18 Gevar, progr. 9:46 Geestelijk leven, caus. VPRO: 10.00 Voor de kinderen. IKOR: 10.30 Ned. herv. kerkd. il.30 Vragenbeanlw. AVRO: 12.00 Lichte muZ. 12.30 Sportspiegél. 12.36 Or gelspel. 13.00 Nws. 13.07 De toestand in de wereld, caus. 13.17 Meded. of grèro- 13.20 Eyeh bijdraaièh. 14.00 Boêkbespr. 14,20 Orar., ork.. koor en sol. 15,09 Voor dracht. 15.20 Lichte muz. 15.40 Cabaret- pi-ogr. 16.30 SportreVué. VPRO: 17.00 Ge sprekken met luisteraars, caus. 17.15 Werkgèlégètihèid in êen weifelende con junctuur, caus. VARA: 17,30 Voor de jeugd. 17.50 Nws-, sportultsl. en sport- journ. 18.30 Zigeunerofk. X9.00 Discussie. 19.30 Anhemarieke, hoorspel. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Theaterork. en sol. met klein koor. 20.40 Zijn zeven VfoUWen, hoorspel. 21-25 Gevar. progr. 21.50 Cabaret. 22.20 ACt. 22.35 Piano-improvisaties. 23.00 Nws. 33,15 Sportuitsl. 23.20—24.00 Romantische muziek. TELEVISIEPROGRAMMA. NTS: 18.20—20.00 Eurovisie: Zangdlenst in Beverley Minster (Engeland). FRANS-BELG. T-V -PROGRAMMA. 16.45—17.16 Act. 19,00 Documentair pro gramma. 19.30 FeUUl. 30.00 NWS. 20.30 speelfilm. 22.00 jazz, 22.45 Wereldnws. S (Advertentie) AUGURKEN SINDS{60 ,i]AAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP VLAAMS'BELG. T.V 'PROGRAMMA. 11.00 Hoogmis. 14.30 Voor de kleuters. 14.50 Voor de jeügd, 15.00 Folkloristisch prógr. 15.30 De week in bëëld. 16.00 Voor de vróuw. 16.39 Int. landbouwkron. 16.59 T.V.-feuill. 17.15 Speelfilm voor de jeugd. 19.00 Feuill. 19.30 Nws. 20.09 Qulzprogr. 21.00 Gevar. progr. 22.25 Cello en piano. Maandag 22 december. HILVERSUM I: 492 m 746 kc/s. 7.00—24.90 NCRV. NCRV: 7.00 NWS. én SOS-ber. 7.10 Gram. 7.5Ó Een wóórd voor de dag. 8 00 Nws. 8.15 Sportuitsl. 8.25 Gewijde muz. 9 00 Voor de zieken. 9.30 Gram. 9.35 WStefst. 9 40 Voor de vrouw. 10.15 Theologische Etherleergang. 11.00 Gram. 11.25 Gevar. progr. 12,00 Koorzang. 12.23 Voor boer en tuinder. 13.30 Land- en tuinbouwme- ded. 12,33 MUsette-örk. 12.53 Gram. en act, 13.00 Nws, 13,15 Lichte muz. 13,46 Gr. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gevar. progr. 15.30 Radio Philh. ork. 16.00 Mil. kerstwijdings- dlenst. 17.00 Voor dé kleuters. 17.15 Voor de Jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Beursber. 17 43 Regcrlngsuitz.: Rijksdelen óvérzeê: Grotten en rotstekeningen óp CUragao, door J. G. de Jóng, 18,00 Orgelspel. 18.30 Sport. 18.40 Pianorecital. 19.00 Nws. en weerbef. 19.10 Néderi. volksliederen. 10,30 Radiokrant. 19,55 Op de man af. 2,00 Or- gelcóiic. 20.20 Tüssen twee avonden ligt de dag, hoorspel. 21.39 Orgelcono. (verv.) 22.00 Volk en staat, caus. 22.15 Muz. caus. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15 24.00 Grahi. HILVERSUM lï. 298 m 1Ó07 kc/s. 7.0Ó— 24.00 AVRO. AVRO: 7.06 Nws. 7.1Ö Gym, 7,30 Gram. 8.00 NWS. 8.15 Giam. 8.50 Gram. 9.10 De groenteman. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwij ding. 10.00 Gram. 11.00 Omr.ork. 11.45 Voordr. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tulnbouwmeded. 12.33 Voor het platte land. 13.43 Lichte'muz. 13.00 NWs. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Promenadeorkest 13.55 Beursber 14.00 Planorecital 14.30 Gram. 16 00 KèrstWljdingsdienst voor de soldaten, 17.00 Voor de jèugd. Ï7.1S Voor de padvinders. 17.25 Vdor de Jeugd. 17-50 Mil. comm. 18.00 Nws. 18,15 Regerings- ultz.i prof. dr. H. Van de Waal: 50 jaar kunstzinnige vorming in Nederland, is.23 Lichte muz. I8iö Openbaar kunstbezit, Caus. 19.00 Kóörzarig, 19 30 MU21kale caus. 19.45 Voor de jeugd, 2000 Nws. 20.05 De Radtoscoop. 23.00 Nws. 23-15 Koersen tc New York. 23.16 Act. 23.30—34.00 Gra:n. TELEVISIEPROGRAMMA. nts: 20 00 journ. en weeroverzicht. KRO: 20.20 Sport. 20.40 Film- en theater- kron. 21.10 Voordr. en zang. 21.30 Film- fèpórtage. 2155—22.00 Epiloog. FRANS-BELG. T-V .-PROGRAMMA. 19.00 Sportber. 19.30 Kookpraatje. 20 00 NWs. 20-35 Licht programma. 21.50 Docu mentair progr. Daarna: wereldnieuws. VLAAMS-BELG. T.V.-PROGRAMMA. 19,00 Feuill. 19.05 Int. jeugdkron. 19.30 Nws. 20,15 Film. 20,30 Qulzprogr. 21.00 Ge var. progr. 21.45 Boemerang. 22.00 Ballet programma. 22.30 Nieuws. ia soprano absointo op de planken. En tussen het kijken naar al die vrolijk opgedofte hoge gasten met hun mooie gewaden en duurste ju welen door die nogal vrijmoedig naar hun mening werd gevraagd zagen en hoorden we dus 's werelds meest besproken sopraan in de huis kamers. Het zou niet juist zijn al te serieuze muzikale maatstaven te hanteren voó'r dé opera-cocktail. Natuurlijk, het optreden van la Callas bevestig de haar roem. Zij zong zeer vakkun dig haar aria's, haar adembenemende techniek zal menigeen hebben ver baasd en velen zullen ongetwijfeld oprecht hebben genoten van de uit voering van de tweede akte uit Tos- ca, waarin naast Callas Tito Gobbi schitterde. Amalia Rodrigues op het scherm De befaamde Portugese fado- en flamenco zangeres Amalia Eodri- gues Zal in de loop van januari een bezoek brengen aan ons land. Ze treedt op in het VARA-programma op 10 januari en op 12 januari voor de KRO-televisie. De beide gi taristen, die haar overal ter wereld vergezellen, zullen haar ook hier begeleiden. Amalia Rodriqnes heeft een groot aantal grammo foonplaten gemaakt. Van een znat- optreden in Parijs is een prachtige langspeelplaat in de handel, waar op zij vrijwel al liaar bekende lie deren zingt. Ook als filmactriee heeft Amalia Rodriques naam, men heeft haar onlangs nog kun nen zien en horen zingen in de film „Les amants du tage". BONGO. In het kinderprogramma ,,de to vercirkel", dat iedere dinsdagmid dag wordt uitgezonden, kan men op 23 december het eerste deel hó ren van een uit tien delen bestaand hoorspel „Bongo", de negerjongen niet dé zonnigste lach van heel Afrika". Dit hoorspel, dat werd geschreven door H. J. Barnard, floormanager bij de NTS, verhaalt van de avonturen van een neger jongetje, dat het schooltje van de missionaris verlaat, de wijde we reld intrekt en tenslotte huis waarts keert. Nora Boerman speelt do hoofdrol. RADIO TELEVISIE GRAMMOFOONS BANDRECORDERS Examen Nederlands M.O. Voor het examen Nederlands M. O., akte B, slaagde te 's-Gravenhage de heer F. W, B. Menslnk te Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 13