PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WESTEN WIJST SOWJETPLAN-BERLIJN AF BILT Serooskerke kreeg modern dorpshuis Willy Brandt vertolkte dank der Westberlijnse bevolking NEUSKEGEL VAN JUPITER MET AAPJE GEZONKEN VROUW EN DOCHTERTJE KWAMEN OM BIJ AANRIJDING TE TEGELEN VERWACHT. Belangrijk besluit te Parijs RECHT VAN VRIJE TOEGANG WORDT GEHANDHAAFD De thans te Parijs vergaderende ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland hebben de Sowjet-Russïsche voorstellen verwor pen. De Russen hadden onder meer voorgesteld om van het geheel door Oostduits gebied omslo ten West-Berlijn een gedemilitariseerde „vrije stad" te maken. In een zondagavond in de Fran se hoofdstad uitgegeven communiqué wordt ge zegd dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland vastbesloten zijn in West-Berlijn te blijven. „De eenzijdige ver werping door de Sowjet-Unie van haar verplich tingen tegenover ons is onaanvaardbaar", aldus de bekendmaking, die werd uitgegeven na de be sprekingen van de ministers John Foster Dulles, Selwyn Lloyd, Maurice Couve de Murville en dr. Heinrich von Brentano, respectievelijk minister van buitenlandse zaken der Verenigde Staten en van Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duits land. De ministers van buitenlandse zaken verklaar den voorts, dat hun landen het recht van vrije toegang tot West-Berlijn zullen handhaven. Zij verklaarden het stellen van Oostduitse autori teiten in de Sowjet-zone in de plaats van de Russische bestuurderen onaanvaardbaar te achten. De vier westerse ministers van buitenlandse za ken hebben overeenstemming bereikt over de voornaamste vraagstukken, die in hun antwoor den op de Sowjet-nota van 27 november jl. zul len worden behandeld. Zij zullen hun Navo- bondgenoten raadplegen, waarna hun regerin gen de antwoordnota's zullen opstellen. Op de bijeenkomst van zondag zijn de ontwikkelingen van de situatie rondom Berlijn in de afgelopen maand besproken. Hierbij werd door de burge meester van West-Berlijn, Willy Brandt, een mondelinge toelichting gegeven. De vier westerse ministers van buitenlandse zaken hebben overeenstemming bereikt over de voornaamste vraagstukken, die in hun antwoorden op de Sowjet- nota van 27 november j.l. zullen worden behandeld. Zij zullen hun Navo-bondgenoten raadplegen, waarna hun regeringen de antwoordnota's zullen opstellen. Op de bijeenkomst van zondag zijn de ontwikkelingen van de situatie rondom Berlijn in de afgelopen maand be sproken. Hierbij werd door de burgemeester van West- Berlijn, Willy Brandt, een mondelinge toelichting ge geven. Russische nota naar Navolanden De Russische regering heeft zaterdag een nota aan de diplomatieke verte genwoordigingen van de Navo-landen te Moskou doen overhandigen met een verklaring over de dinsdag be- innende Navo-conferentie te Parijs, a deze nota wordt opnieuw een top conferentie voorgesteld ter verminde ring van de internationale spanning. De nadruk wordt gelegd op de nood zaak van oplossing van de kwestie- Berlijn. De eerder door de Sowjet- Unie herhaalde voorstellen op dat punt worden in de nota herhaald. Ook wordt opnieuw voorgesteld een. n iet-aanvalsverdrag tussen de leden van de Navo en het Verdrag van Warschau. Rusland dringt aan op vermindering van de troepensterkte aan beide kanten en invoering van het plan-Rapacki tot instelling van een atoomvrijc zone in centraal Euro pa in enigerlei vorm. Sommige westelijke waarnemers in Moskou zijn van oordeel, dat de tijd van indiening interessanter is dan de inhoud van de nota. Aan de vooravond van de Navo-confe rentie wil Moskou de deur open houden voor besprekingen over Berlijn en andere Europese kwes ties, aldus deze waarnemers. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat de Sowjet-Unie opnieuw diplomatieke kanalen voor propagandadoelein den blijkt te hebben gebruikt. Van Franse zijde werd O] dat de indiening van nota's vóór Navo-overleg merhand een gewoopte is gewor den. Componist Lothar Briihne te Miinchen overleden. De filmcomponist Lothar Brühne is zaterdag te München op 58-jarige leeftijd gestorven aan een hartaandoe- ni'njg. Hij heeft de muziek van onge veer 50 films geschreven. Zijn schla gers „Der Wind hat. mir ein Lied erzahlt" en „Karun die Liebe Sünde sein", die hij voor Zarah Leander schreef, werden wereldsuccesseri. met de muziek voor de film „Ro- manze in Moll" bewees Brühne dat hij ook ernstige muziek kon compone- De Westberlijnse burgemeester verklaarde na de bijeenkomst tegenover verslaggevers „Ik heb de vier ministers van buitenlandse zaken de dank der Westbei'lijners overgebracht voor de door hen verleende steun en ik heb hen verzekerd, dat de inwoners van Berlijn volkomen aan de zijde van het westen staan". Brandt zei verder, dat deze conferentie slechts het begin was van een nieuwe ontwikkeling. „De westerse verbondenen moeten en kunnen hun verplichtingen tegenover Berlijn niet verzaken", verklaarde hij. Het is naar hij opmerkte mogelijk, dat het Berlijnse vraagstuk door de Verenigde Naties zou worden, behandeld. „De volkerenorganisatie is wel niet rechtstreeks bij dit probleem betrokken, doch zij heeft wel te maken met alles, dat de wereldvrede in gevaar kan brengen", verklaarde hij. Hij voegde hieraan toe „Minister Dulles heeft in feite tegen mij gezegd: „U behoeft zichmergens ongerust over te maken". zal het gebruik van de verbindings wegen met Berlijn verbieden als de bezettingstroepen over een half jaar niet uit het westen van de stad zijn verdwenen". Eenheid tegenover communistische dreigementen De woordvoerder van de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Von Brentano, vei'klaarde tegenover verslaggevers onder meer: „Het feit, dat de vier mogendheden zondag zonder enige moeite overeen stemming hebben bereikt over hun houding betreffende het vraagstuk- Berlijn, toont de bijzondere hechte eenheid aan, waarmede zij tegen over dit probleem staan". Zaterdagavond had de Oostduitse communistische partijleider Walter Ulbricht nog opgemerkt „De Duitse Democratische Republiek Sjah van Perzië brengt bezoek aan ons land. Naar venluildit -is de sjah van Perzië voornemens op uitnodiging van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bem- •hard, een staatsbezoek aan ons land te brengen. De sjah wordt volgend jaar mei in Nederland verwacht. Het zal zijn eerste officiële bezoek aan ons land zijn. „Gordo" reageerde goed op gewichtloosheid Het. Amerikaanse leger heeft zater dag van de basis Cape Canaveral een „Jupiter"-raket gelanceerd met een aapje in de neuskegel. Geleerden hoopten, dat de neuske gel kon worden geborgen, nadat de raket en haar passagier een hoogte van 1000 kilometer boven DE DOOD OP DE WEG Twee broertjes slachtoffer van ongeluk te Veendam. Zaterdagmiddag is in de Maurits- straat te Tegelen een ongeval ge beurd, waarbij twee doden vielen te betreuren. De 27-jarige mevrouw Van Baden, die met haar l'/2-jarig doch tertje op de fiets reed, raakte met de trapper het trottoir, waardoor ze ging slingeren en gegrepen werd door een juist passerende vrachtwagen met aanhanger, bestuurd door de heer J. uit Bracht De vrouw en het meisje werden beiden op slag gedood. In de Unikenstraat te Stadskanaal zijn zaterdag de 12-jarige' scholier Anton de Jonge en zijn 14-jarig broertje Jan uit Veendam toen zij, ieder op een fiets, naar huis reden, gevallen en door een truck met aanhangwagen overreden en ge dood. Het ongeluk is vermoedelijk febeurd, doordat de knapen met e sturen van hun rijwielen elkaar raakten. In de westelijke buis van de Maas tunnel te Rotterdam, de verbinding Noord-Zuid, heeft zich vrijdagavond een ongeval voorgedaan, dat het le ven heeft gekost aan de 42-jarige ha venarbeider C. A. Smits Schouten al daar. De man reed op een motorrij wiel tussen twee auto's. Op een gege ven ogenblik viel hij naar links en kwam onder een vrachtauto terecht. Door het ongeval ontstond een ernsti ge verkeersstagnatie. De 62-jarige Tilburgenaar H. Verhoe ven is zaterdagmiddag op de Ring baan Zuid te Tilburg dodelijk aange reden door een Belgische vrachtauto. De man, die een fiets bereed, had geen voorrang verleend. de Atlantische Oceaan zou heb ben bereikt. Het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger te Washington deelde echter weldra mee, dat de raket niet hoger dan 480 kilometer was gekomen. Het zoeken naar de neuskegel moest al spoedig worden gestaakt omdat naar het scheen het apparaat dat het terugvinden ervan mogelijk moest maken, defect was geraakt. Wel was uit opgevangen signalen in middels gebleken, dat het aapje ieen Zuidamerikaans eekhoorn aapje van ongeveer dertig cm dat „Gordo" was genoemd naar een figuur uit een Amerikaans strip verhaal geen noemenswaardige slechte gevolgen had ondervonden van een „enige tijd (500 seconden) durende toestand van gewicht loosheid". Het Amerikaanse leger heeft zich zondag verdedigd tegen de vele protesten die het had ontvangen tegen het gebruik van het aapje bij deze proef. De verkregen bij zonderheden zullen naar van deze zijde werd betoogd, aanzienlijk bijdragen aan de studie van de mogelijkheid van ruimtevluchten met mensen. De neuskegel waarin het aapje was opgesloten^ moet op circa 2500 km van Florida in de Atlantische Oceaan zijn gezonken, vóór wach tende schepen en vliegtuigen hem konden opsporen. Het aapje, Gordo, zat in een herme tisch afgesloten ruimte met opge trokken knieën vastgebonden. Men verwacht dat verdere proeven met grotere apen en andere die ren zullen worden genomen. Commissaris verrichtte de officiële opening. „Ik draag Serooskerke, als klein ste gemeente van ons land, een warm hart toe en daarom heb ik graag gevolg gegeven aan de uit nodiging van het gemeentebestuur om het nieuwe dorpshuis in deze gemeente te openen." Deze woor den sprak de commissaris der ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, zaterdagmiddag in het kleine dorpje Serooskerke op Schouwen-Duiveland, nadat hij het nieuwe gebouw aan de Ring van het dorp had geopend. De sleutel voor deze korte plechtigheid werd de commissaris aangeboden door de 7-jarige Corrie Bouwman. De commissaris der koningin in Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, heeft zaterdagmiddag te Serooskerke op Schouwen-Duiveland het nieuwe dorpshuis in deze gemeente officieel geopend. Hij kreeg daarbij de sleutel aangeboden door de 7-jarige Corrie - Bouwman. (Foto P.Z.C.)., Jhr. De Casembroot verklaarde zijn „liefde" voor Serooskerke in aanwezigheid van talrijke geno digden, die de officiële opening van het dorpshuis bijwoonden, waaronder de gemeentebesturen van Wisch, Ruurlo en Kromme nie, de drie adoptiegemeenten van het Schouwse dorp. „Het is niet alleen een aantrekke lijk en gezellig dorp", zo sprak de commissaris, „maar men beschikt in Serooskerke tevens over een bijzonder actief gemeentebestuur. Welke gemeente van nog geen 200 zielen in ons land beschikt over een rioolwaterzuiveringsin stallatie, een gloednieuwe lagere school of een zo fraaie gerestau reerde kerk als Serooskerke", zo vroeg de commissaris zich af. Tevoren had waarnemend burgemees ter J. Klompe de aanwezigen een kort historisch overzicht gegeven over de totstandkoming van het dorpshuis, waarvan het plan enkele keren was afgekeurd in verband met de hoge kosten, maar dat toch verwezenlijkt l-.on worden, dank zij de medewerking van de mannelijke inwoners van het dorp. Zoals bekend is in het nieuwe dorps huis een grote hoeveelheid materiaal van de oude openbare lagere school verwerkt. De afbraak van deze school werd verricht door de mannelijke in woners van het dorp, waardoor de kosten voor afbraak niet gemaakt behoefden te worden. Het oude mate riaal van de school is voor een deel verwerkt in de fundering, de vloerbal ken en de dakconstructie. Serooskerke heeft thans de beschik king gekregen over een dorpshuis, dat modern en zeer geriefelijk is inge richt. Het bestaat uit een ruime hal en twee zalen, waarvan de kleinste voorlopig wordt gebruikt als gemeen tesecretarie omdat het oude gemeen tehuis binnenkort zal worden afge broken. Het gemeentelijk bestuursap paraat blijft zolang in het dorpshuis gevestigd, totdat de herindeling van gemeenten een feit geworden zal zijn. De inrichting van het dorpshuis heeft men in Serooskerke kunnen bekosti gen uit schenkingen van de vei-schil- lende adoptiegemeenten, terwijl men tevens de beschikking had over een bedrag dat indertijd was geschonken door de Belgische stad Elsene. Ook de stichting „Herstel Zuid West Ne derland" heeft voor de bouw van het dorpshuis een bepaald bedrag beschik baar gesteld. Dankwoorden Burgemeester Klompe richtte woor den van dank tot alle instellingen, die aan de totstandkoming van het dorps huis hebben meegewerkt. „Onze grootste erkentelijkheid gaat uit naar de gemeentebesturen van Ruur lo, Wisch en Krommenie, die wij niet dr" ~"noe~ kun-dj --.or (Zie slot pag. 2 kol. 3) Mao tse Toeng zou moeten aftreden Mao tse Toeng heeft besloten af te treden als president van com- munistisch-China, zo meldt het Nationalistisch Chinese blad „Ta Hoea", dat in Taipeh (For mosa) verschijnt. Volgens dit blad, dat zegt het bericht uit Peking to hebben, zal het aftre den van Mao worden bekendge maakt op de achtste plenaire zitting van het centrale comité der Chinese communistische partij, die maandag begint. Geruchten over een aftreden van Mao doen reeds enige dagen in Taipeh de ronde. Dit aftreden zou het gevolg zijn van moeilijkheden waarop men in communistisch Chi na zou zijn gestuit bij het uitvoeren van Mao's plan voor de vorming van communes. Ook het uitblijven van de verovering van Quemoy zou een rol hebben gespeeld. Mao zou worden opgevolgd door ge neraal Tsjoeh Teh, de huidige vice- Sresident. Mao zou wel leider van e partij blijven. In verband met hevige vorst is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, het leidingwa ter gerantsoeneerd. In enkele wijken is de watertoevoer beperkt tot twee uur per etmaal. OPKLARINGEN. Opklaringen, maar, voornamelijk in de kustprovincies, ook enkele buien, overwegend matige wind tussen west en zuid. Weinig verandering in middagtemperaturen, ZON EN MAAN 16 december Zon op 8.42 onder 16.29 Maan op 12.01 onder 23.31 201e jaargang - no. 295 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 pey kw. Lotse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 15 dec. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma* 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van J I.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau*: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. De bemanning, die het eerste West-Duitse landingsboot eska der van de Verenigde Staten naar huis bracht moest in Wil helmshaven t'n quarantaine aan boord blijven tengevolge van besmettelijke ziekte aan boord. De marinestaf was echter zo vriendelijk een motorbarkas beschikbaar te stellen opdat de vrouwen en verloofden toch alvast met hun mannen kotiden praten. Mede hierdoor was de stemming aan boord toch opper best. De opvarenden zonden nog een telegram naar het hoofd kwartier: „dorst groter dan heimwee" de staf voelde de „hint" en zond een flinke voorraad bier!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1