PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GEVAAR VOOR EEN KABINETSCRISIS IS TOEGENOMEN BILT „Assimilatie-proces" voor de Ambonezen MOTIE-ROMME KON GEEN ONTSPANNING BRENGEN ZESTIEN AUTO'S BIJ DELFT IN KETTINGBOTSING Vandaag... VERWACHT... 201è jaargang - no. 291 Dagbladi, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. v. d. Velde en F. B. den Boey. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-thoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 dec. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlm. p. advertentio 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (maat. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g. I of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 53, tel. 3475 (b.g.g. adv. 2234); Oost burg, G. P. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094. Kamermeerderheid wil tijdelijke belastingverhoging voor één jaar MINISTER HOFSTRA ...twee jaar... Sneeuw in Ver. Staten en West-Duitsland In het noorden van de Ver. Sta- ij ten in een strook van ruim M drieduizend km is veel sneeuw gevallen. Te Oswego in de staat New York viel anderhalve me- ter waardoor alle wegen wer- M den geblokkeerd. In de weste- lijke staten Wyoming en Mon- tana viel 35 cm. WEST-DUITSLAND Dinsdagochtend is ook in grote delen van West-Duitsland m sneeuw gevallen. In het bij- zonder in de omgeying van ij Frankfort en in het Roerge- M bied ondervond het weg- en spoorwegverkeer overlast. j| llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll (Van onze parlementaire redacteur) De spanning op het Binnenhof is dinsdagavond sterk toegeno men. Minister Hofstra en de meerderheid van de Tweede Kamer hebben elkaar niet gevonden omtrent de vraag of de verlenging van de tijdelijke belastingverhogingen voor twee jaar zoals de regering wil of voor één jaar de wens van de meerder heid zal moeten gelden. Ook een motie-Romme, waarin, met handhaving van de wens van één jaar, de regering werd uitge nodigd de Kamer tijdig in de gelegenheid te stellen de vraag te bezien of al dan niet verlenging over 1960 moet plaatshebben, kon geen ontspanning brengen. Minister Hofstra meende, dat in deze motie het negatieve element sterker sprak dan het positieve. De bewindsman zei de motie aanvaardbaar te vin den, indien zij zou uitgaan van een periode van twee jaar en de regering werd uitgenodigd in 1959 de Kamer de vraag voor te leggen of de belas tingheffingen moesten worden bestendigd. In het verdere verloop tod de debatten kwam in het standpunt van beide partijen echter geen verande ring. Zeker is in ieder geval, dat de rechtse partijen en de V.V.D. de motie-Romme zullèn steunen. Een beslissing wordt aanstaande donderdag verwacht. De vergadering eindigde met een opwekking van de minister aan de Kamer om zijn argumenten nog eens rustig te overwegen. Tot een rustig nadenken had prof. Romme ook al gemaand. Men kan intussen wel vaststellen, dat de kansen voor een kabinetscrisis door de jongste ontwikkeling van de politieke situatie zijn toegenomen. Spel der belangen Brabants commissaris der konin gin heeft gisteren een nieuw welvaartsplan aangekondigd, waarvan het belangrijkste punt een „Kreekrak-project" was, dat ook Zee land ten nauwste raakt: men wil een zestienhonderd hectaren groot haven en industriegebied langs de Wester- schelde ten zuiden van Bergen op Zoom! Het is wel een opvallende coïncidentie, dat ongeveer op hetzelf de ogenblik als waarop professor De Quay, de energieke gouverneur van Noord-Brabant, deze plannen bekend maakte, in Middelburg voor de Maat schappij voor Nijverheid en Handel een andere hooggeleerde, namelijk Ïirofessor Van Beusekom, aan Zee and een zacht verwijt maakte, dat het met zijn Sloeplan met name niet actief genoeg was. Hij stelde vast, dat dit plan niet leeft in de publieke opinie van Nederland. Het was zon der enige twijfel een eenzijdig ver wijt, maar niettemin heeft het toch wel zin om er enige aandacht aan te schenken. In Brabant, zo blijkt nu weer, weet men de publieke opinie wél te bespelen en men kan er van overtuigd zijn, dat deze nieuwe aan kondiging van professor De Quay niet nalaten zal in den lande indruk te maken. Overigens mag men aannemen, dat de Brabantse commissaris voordat hij besloot zijn verklaring in de Sta ten van Brabant af te leggen met het provinciaal bestuur van Zeeland heeft overlegd. Immers, de beide provincies zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het Westerschelde- bekken gesprekspartners, die niets op dit gebied doen zonder elkaar te raadplegen. En waar nu dit Kreek- rakplan voor Zeeland vrijwel even belangrijk is als voor Noord-Brabant kan men zich afvragen of het voor Zeeland niet beter ware geweest, in dien tot een gezamenlijke bekend making zou zijn overgegaan- Er is nog een andere overweging, die deze vraag doet rijzen. Wij meenden namelijk, dat destijds binnenskamers was besloten pas dan het volle licht op de mogelijkheden van de Wester- schelde-ontwikkeling te laten vallen als hierover met rijkswaterstaat vol ledig overeenstemming was bereikt. Het is niet aan te nemen, dat pro fessor De Quay zich heeft laten ver leiden tot verklaringen zonder dat deze belangrijke tak van dienst zich in positieve zin over zijn plannen zou hebben uitgelaten. Maar dat betekent ook, dat het Sloeplan helemaal „rond" is, althans „rond" kan zijn. Dit alles vaststellend geloven wij. dat het inderdaad betreurd moet wor den dat Zeeland niet heeft meege speeld in de bekendmaking van deze zo gewichtige projecten. Zeker, wij weten wel dat het tenslotte gaat om de uiteindelijke resultaten, maar aan de andere kant behoeft dat voor het provinciaal bestuur van Zeeland geen reden te zijn om ook niet eens een duidelijk gebaar te maken, Een gebaar, waaruit zou blijken, dat dit gewest in dit grote spel der belan gen volledig meespeelt. Waarom dit nodig is? Omdat alle symptomen er duidelijk op wijzen, dat, ondanks alle ver zekeringen van industriesnreiding, die van Haagse zijde keurig gedo seerd aan de Nederlandse bevolking (Zie slot pag. 3 kol. 1) Een zkere spanning was dinsdagmid dag al merkbaar geworden toen de minister zich verzette tegen een ver lenging voor slechts één jaar. Op het punt van de delegatie wilde de be windsman wel aan de bezwaren van de Kamer tegemoetkomen. Hij diende daartoe 's avonds een nota van wij ziging in, waarbij een goedkeuring achteraf door de Staten-Generaal aan de delegatie werd verbonden. Maar aan het voornaamste bezwaar van de Kamermeerderheid wilde de mi nister niet toegeven. Op grond van budgetaire overwegingen bleef de bewindsman vasthouden aan een ter mijn van twee jaar. Bij dë replieken In de avondverga dering, die Averd gepresideerd dooi de heer Bommer, bleek al spoedig, dat ook de Kamermeerderheid van geen wijken wilde weten. De span ning steeg ten top toen de leider van de K.V.P.-fractie, prof. Rom me, het woord vroeg om een motie in te dienen. In zijn toelichting wees hij erop. dat de minister uitgaat van budgetaire overwegingen. In het budgetaire ka der past het echter niet, aldus prof. Romme, van jaar tót jaar belasting te heffen. Maar de katholieke fractie leider vond het kader niet juist, in de eerste plaats niet naar origine, omdat de tijdelijke belastingverho ging behoorde tot de bestedingsbe perking. In de tweede plaats niet in het licht van hetgeen de regering zelf in de stukken meedeelt. Wel pas sen de tijdelijke belastingverhogin gen in het kader van het algemene beleid van de regering, waaromtrent zij advies heeft gevraagd aan de S.E.R. Het betoog van de heer Lucas had, naar het óórdeel van de heer Romme, als grondslag deze zaak in een passend kader te brengen. De zaak zou iri een duidelijker licht ko men te staan, aldus prof. Romme, indien naast de negatieve uitspraak een termijn van één jaar de Kamer ook tot een positieve uit spraak zou komen, nl. dat men tij dig zou beraadslagen en oordelen over hetgeen er iri 1960 zou moeten gaan gebeuren in het kader van de regeringsbeslissingen naar aanlei ding van het te verwachten advies van de S.E.R. Positieve element te zwak dering te hebben, maar meende toch, dat het negatieve element door de motie niet was weggenomen. Het po sitieve element in de motie achtte de bewindsman te zwak. Het Avoord „onaanvaardbaar' sprak de minister niet uit, maar Uljlllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllil^ Motie-Romme (Van onze parlementaire :e redacteur) De motie, die prof. Romme, de fractieleider van de K.V.P., dinsdagavond indiende tijdens de debatten over het voorstel tot verlenging van de tijdelijke belastingverhogingen, luidt als volgt: De Kamer, gehoord de debatten over wetsvoorstel nr. 5356, no digt de regering uit, haar tijdig in de gelegenheid te stellen, de vraag van de al dan niet ver- lenging over het jaar 1960 van H de tijdelijke belastingsvoorzie- ee nir.gen, genoemd in voormelde voorstel, te bezien in het kader ee van de regeringsbeslissingen li omtrent de materie, waarover door de S.E.R. naar aanleiding ee van de adviesaanvrage der re- ee gering d.d. 16 september 1.1. n zal worden gerapporteerd ee en gaat over tot de orde van M de dag. De motie was alleen door par- ee tijgenoten van de heer Romme h mede ondertekend. ee iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiii llllllllllllllllllll hij betoogde wel, dat de motie meer aan\'aardbaar zou zijn, in dien zou worden uitgegaan van een periode van twee jaar en de motie de regering zou uitnodigen in 1959 de Kamer de vraag voor te leggen of lot bestendiging van de tijdelijke belastingverhoging zou moeten worden besloten. Een motie in deze geest zou, naar de mening van de minister, meer te gemoetkomen aan de gedachten- gang van de heer Romme en het positieve element versterken. (Zie slot pag. 3 kol. 2) WIEL LIEP VAN GESLEEPTE AUTO AF Vier moesten worden weggesleept Gisterochtend zijn op rijksweg 13 (Den Haag-Rotterdam) ten oosten van Delft zestien auto's in een kettingbotsing geraakt. Er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan; wel werd mate riële schade aangericht. De eerste botsing ontstond doordat een wiel van een door een kraan wagen gesleepte auto afliep. Dit gebeurde ter hoogte van de Bies- landsebrug. Enige automobilisten konden het wel ontwijken, doch tenslotte liep een auto er bovenop. Deze wagen werd weer aangere den door een auto, waarvan de bestuurder niet tijdig kon stoppen. En dat was het begin van een se rie botsingen, welke zich tot op Rijswijks gebied voortzette. De Delftse politie vroeg toen aan collega's te Rijswijk het verkeer tijdelijk naar de stad Delft te lei den, hetgeen gebeurde. De politie kon toen op het weggedeelte ten oosten van Delft de situatie op nemen. Zij registreerde daar zes tien beschadigde auto's, Avaarvan er Ader zo zwaar beschadigd wa ren, dat zij moesten worden weg- H ...is het 10 jaar geleden, dat de Assemblee van de Verenigde ee Naties de verklaring van de ee rechten van de mens aanvaard- M ...is het 60 jaar geleden, dat te ee Parijs tussen Spanje en de Ver- enigde Staten een vredesver- drag werd gesloten, waarbij H Spanje afstand deed van Porto- f§ rico, Cuba en Guam, terwijl s het de Philippijnen voor M 20.000.000.4- verkocht aan dè H Verenigde Staten; H ...reikt koning Gustaaf VI i§ j| Adolf te Stockholm de jaarlijk- ee se Nobelprijzen uit; m ...viert Siam zijn grondwets- M g dag (1932). llllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll llllllllllllllllllll gesleept. Op de andere verkeersbaan was er tezelfdertijd een aanrijding waar bij een personenauto in de heg te rechtkwam. Nadat de wagen daar uit was gesleept, bleek hij nog te kunnen rijden, zodat de bestuurder zijn weg kon vervolgen. Hedenavond zullen in de Concertzaal te Stockholm wederom de Jaarlijkse Nobelprijzen worden uitgereikt. Op deze fotocombinatie ziet men boven de Amerikaanse dr. George Beadle die met twee collega's de Nobelprijs voor de medicijnen verwierf, met zijn echtgenote en zoon. Op de onderste foto de Russische natuurkunde-prijs- winhaars v.l.n.rP. A. Tsjerenko, me vrouw Tsjerenko, J. M. Frank en J. Tamm. Hoofdcommissaris R'damse politie blijft in functie De hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, de heer H. M. C. A. Staal, die enige tijd geleden met ingang van 1 januari ontslag vroeg, zal in functie blijven. Er was toen een controverse tussen de burgemeester van Rotterdam en de hoofdcommissaris over de aan stelling Aran een vrouwelijke politie agent. De minister van binnenlandse zaken heeft, zoals gemeld, getracht te bemiddelen in deze kwestie. In de raadsvergadering van donder dagmiddag zal, zo vernemen wij, de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, een verklaring af leggen over deze kwestie. WESTKAPELLE: LIQUIDEREN.. Geen nieuwe vestigingen meer in de provincie Zeeland ■iiiiliiiiiiiiiiniiiliiiiiiiiiiiiiiM H Kijkje in het woonoord voor H Ambonezen te Westkapelle, waar men zich klaarblijkelijk intensief op de kippenfokkerij s li toelegt... Zo op een xveekdag HET WOONOORD voor Ambonezen te Westkapelle heeft zich in de ee is de rust er volkomen. r Slechts de rook, die opkringelt §j loop der zeven Jaren, dat ook in Zeeland Ambonezen vertoeven een M uit de geïmproviseerde schoor- zekere (ongunstige) faam verwonen. Krantekoppen zoals „Ambone- steentjes verraadt de aanwe- S zigheid van menselijke taezens.. zen 'n Westkapelle volharden in hun verzet" en „Vuilnis vormt ern- (Foto P.Z.C.) stige bedreiging voor gezondheid" waren geen uitzondering. Nog on langs waren zij weer „in het nieuws" omdat zij trouw aan hun eenmaal aangenomen houding weigerden medewerking te verlenen bij de in schrijving in de bevolkingsregisters, waartoe de gemeenten vóór 15 december a.s. de gegevens moeten verstrekken aan de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters in Den Haag. Het zal niet veel uitmaken. Naar men ons van bevoegde zijde ver zekerde, zijn de gegevens toch ge noegzaam bekend en het gaat in dit geval bovendien A'oornamelijk om het aantal zielen. Het is louter een kwestie van „inschrij\'ing" die per 1 januari 1959 een feit zal zijn. Dan zullen dus ook de 186 „Westkap- Eelse" Ambonezen tot de gemeente ehoren, maar niettemin zal het stre ven er op gericht blijven om de hier verblijvende als beroepswerklozen te kwalificeren 19 gezinshoofden mét hun gezinnen naar elders af te voe ren. Bij voorkeur naar streken van ons land, waar de arbeidsmogelijkhe den minimaal of nihil zijn. Voor wat Zeeland betreft concentreerde men de en dat is de afgelopen jaren dan ook wel meermalen gebleken „moeilijke elementen" in Westkapel le, waar het de laatste tijd overigens rustig is gebleven. Maar daar is dan ook wel zo ongeveer alles mee ge zegd. Want voor het overige zijn de toestanden in het woonoord allesbe halve ideaal; .de bewoners leven.er volkomen hun eigen leventje en trek ken zich van voorschriften of maat schappelijke normen weinig of niets aan. Het nemen van maatregelen in het verleden baatte weinig en op het ogenblik heeft men er zelfs van af gezien om te trachten alsnog verbe tering in de bestaande situatie te brengen of anders gezegd om nog meer boter aan een tóch al spek gladde galg te smeren. Wel wil men dus proberen om de beAVoners geleidelijk af te voeren en daarmee in feite het gehele „probleem Westkapelle" zo geruis loos mogelijk te liquideren. Er valt overigens moeilijk te A'oorspellen hoeveel tijd deze „liquidatie" in beslag zal nemen. Op Walcheren is er nog een kamp tc verdwijnen gedoemd en dat is „Mid delburg H', aan de Seisweg. Hét Is een bouwvallig oord geworden en bo vendien zal het moeten verdwijnen in verband met het uitbreidingsplan van de gemeente Middelburg. In de woon oorden „Nadorst" te Middelburg, Koudekerke en Serooskerke zullen daarentegen stenen barakken worden bijgebouwd, voornamelijk bestemd voor grote gezinnen. In de eerste plaats zullen daar Ambonezen worden gevestigd, die nu nog in de woonoor den in ZeeuAvsch-Vlaanderen (Aar denburg, Oostburg en Breskens) ver toeven, De arbeidsmogelijkheden zijn in dit gewest te minimaal en in ver band hiermee werd destijds ook al het kamp „Duinoord" in Groede opge heven. Degenen uit Zeeuwsch-Vlaan- deren, die nu reeds op Walcheren werkzaam zijn, o.m. bij de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" in Vlissingen, zul len het eerst voor plaatsing in de nieuwe barakken te Middelburg, Kou dekerke en Serooskerke in aanmer king komen. Naar zelf verzorging Het is de bedoeling om langzaam maar zeker het „assimilatie-proces" te intensiveren en om op die manier geleidelijk te komen tot een volledige zelfverzorging. Reeds nu worden waar maar enigszins de mogelijkhe den daartoe bestaan Ambonese gezin nen in „eigen woningen" onderge bracht. Buiten ZeelandT in Moordrecht bij Gouda en in Leerdam met name, (Zie slot pag. 2 kol. 5) TIJDELIJK NEERSLAG ZAvaar bewolkt met tijdelijk regen, plaatselijk mogelijk voorafgegaan door sneeuw. Overwegend matige zuidoostelijke wind, later mogelijk ruimend naar westelijke richtingen. Vannacht in het binnenland tempe raturen om het vriespunt, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. ZON EN MAAN 11 december Zon op 8.37 onder 16.29 Maan op 8.54 onder 17.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1