PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regering wil beslist bezuinigen: op begroting werden grote bedragen geschrapt Kardinaal Roncalli tot paus gekozen BILT „Seizoen" in Zeeland is in volle gang Minister Hofstra antwoordt Tweede Kamer ïmiisir I*ioggia mot bcide armen gebaren 1 DRIE RUSSEN EN EEN BRIT KREGEN NOBELPRIJZEN DULLES: KANS OP SUCCES TE GENÈVE VERMINDERD VERWACHT. 201e jaargang - no. 255 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 29 okt. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierikzee, red. tel 2425. adm. tel. 2094. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Hofstra is dinsdag in zijn antwoord aan de Tweede Kamer over de algemene finan ciële beschouwingen van de vorige week, uit voerig ingegaan op de kritiek, die van verschil lende zijden uit de Kamer was geleverd op het hoge uitgavenniveau van de staat, dat voor 1959 de negen miljard gulden heeft bereikt. Minister Hofstra zei met nadruk, dat bij de re gering wel degelijk de wil om te bezuinigen leeft. Bij de opstelling van de begroting zijn grote be dragen geschrapt voor uitgaven, die op zich wenselijk zouden zijn. De bewindsman wees er verder op, dat de staatsuitgaven worden gedaan in het belang van het Nederlandse volk en dat elke bezuiniging in feite betekent het toebren gen van schade ergens in de particuliere sector. Belastingdruk in ons land wordt nog niet zo ongustig geacht Wanneer men de zaak zuiver financieel bekijkt, aldus de minister, dan is het gemakkelijk te gaan kappen. Wat de negen miljard betreft merk te de minister op, dat hieronder ook horen de 700 miljoen gulden, die de regering geeft als voorschotten ten behoeve van de woningwetbouw. Houdt men rekening met deze 700 miljoen, dan is het uitgavenniveau niet te hoog, zo meende de minister, die met voorbeelden aantoonde, dat bij alle departementen op de uitgaven is bezuinigd. Zou de regering nog meer hebben geschrapt, dan zou zij daarover van de Kamer zeker kritiek te horen krij gen bij de behandeling van de afzon derlijke begrotingshoofdstukken. Het afkappen van staatszaken, waarover men zoveel spreekt, blijft een slag in de lucht, zo meende de minister, als men niet precies aangeeft wat men wil afkappen. De regering heeft ernaar gestreefd van binnenuit de aandacht op de ef- Krotwoningen In Zeeland staan nogal wat krotwo ningen en a-sociale woningen. Tot de a-sociale woningen moeten vrij wel alle noodwoningen worden gere kend, want ze voldoen in het alge meen niet aan de eisen, welke aan een behoorlijke woning gesteld moe ten worden. Ze staan ook op verkeer de punten waar ze normaal niet mo gen staan en er rust een noodlot op, namelijk het noodlot van de verpau pering. Al die slechte woningen, zo wel de krotwoningen als de a-sociale woningen dienen te verdwijnen, want ze vormen een tragische vlek op onze samenleving. Nu is het merkwaardig, dat Zee land van de Nederlandse pro vincies vrijwel aan de top staat wat het aantal krotwoningen be treft. Aan de minister van volkshuis vesting werd door de „Vaste commis sie voor volkhuisvesting" gevraagd of de minister beschikte over gege vens wat betreft het aantal gevallen, waarin een slechte woning, welke eigenlijk tot krotwoning verklaard zou moeten worden, toch wordt ge handhaafd. De minister heeft daarop geantwoord, dat exacte gegevens niet bekend zijn, omdat het begrip krot woning niet overal en steeds dezelf de inhoud heeft. Wel kon de minis ter cijfers verschaffen, welke verza meld waren door de commissie krot- opruiming en sanering. Welnu, deze commissie heeft voor 1957 berekend, dat er toen ruim 145.000 krotwoningen waren in Ne derland, waarvan er 7200 in Zeeland stonden. Zij wilde die krotten voor 1960 zien verdwijnen. Het cijfer van 7200 krotten is voor Zeeland bepaald ongunstig, want terwijl onze provincie slechts 2\<z% van de Nederlandse be volking herbergt staat daar 5% van de Nederlandse krotwoningen, dus het dubbele van het landelijk ge middelde Aan vervangen (of ver beteren) van de krotwoningen is se dert 1954 niet veel gedaan, omdat men ook in Zeeland diep onder de indruk was van de heersende wo ningnood. Nu die woningnood in Zee land echter sterk vermindert en het er naar uitziet, dat Zeeland een van de eerste provincies zal zijn, waar over enkele jaren geen woningnood meer zal bestaan, wordt het vraag stuk van de krotopruiming (en de afbraak van de a-sociale noodwonin gen) urgent. Het ideaal van de commissie krot opruiming, die in 1954 meende dat tegen 1960 de krotten ver dwenen zouden zijn, kan stellig niet meer bereikt worden, ook niet in Zee land. Maar wel zouden de gemeente besturen er goed aan doen vijfjaren plannen voor de krotopruiming en de afbraak van noodwoningen te ma ken. Het afbreken van geval tot ge val, zoals het nu vaak geschiedt, leidt helaas tot een slappe woningpolitiek, waarbij het grote gevaar bestaat, dat in de slechte woningen verarmde gezinnen terechtkomen, die op deze wijze nog verder verpauperen. Wanneer toekomstige bewoners van slechte woningen zouden weten, dat het verblijf in een goedkope krotwo ning of noodwoning geen blijvende oplossing kan bieden ook niet voor verarmde gezinnen dan zou ver moedelijk de belangstelling voor de ze woningen snel dalen en het plan matige opruimen sterk bevorderd worden. Voor alles is daarom het stellen van een tijdlimiet nodig, ook al zal dat moeilijk zijn in gemeen ten, waar nu nog enige woningnood bestaat! ficiency te vestigen. Nederland heeft op dit terrein al goede resultaten be reikt en de Belgische minister van financiën maakt momenteel studie van de in Nederland toegepaste ef ficiency. Ook is men druk bezig met de automatisering van de overheids administratie. Deze automatisering zal, naar wordt verwacht, volgend jaar een besparing van een half mil joen gulden opleveren. De belastingdruk is te hoog, zo werd vorige week in de Kamer gezegd en de C.H.-afgevaardigde de neer Van de Wetering trok hierbij een vergelij king met West-Duitsland. Minister Hofstra verzette zich tegen deze al gemene vergelijking, omdat deze geen rekening houdt met de details. Wanneer men er op let, dat in ons land de investeringsaftrek gepaard gaat met de vervroegde afschrijving, dan valt een vergelijking in dit op zicht met andere landen, voor Neder land gunstig uit. Wat de omzetbelasting betreft zijn in ons land de eerste levensbehoeften vrijgesteld in tegenstelling met het geen men elders ziet. Houden we re kening ook met de bijzondere om standigheden als onze grote oorlogs schade, onze enorme investerings- taak, de bevolkingstoename, het weg vallen van buitenlandse inkomens, dan is de belastingdruk in ons land nog niet zo ongunstig, meende hij. Een gunstig belastingklimaat voor ELFDE STEMMING HAD RESULTAAT Naam Johannes XXIII aangenomen De 51 kardinalen van de R.-K. Kerk, die zaterdagavond in con claaf gingen, hebben bij hun elfde stemming op de namiddag van de derde stemmingsdag, dinsdag, de 76-jarige Italiaanse kardinaal-priester Angelo Gui- seppe Roncalli, patriarch van Venetië, tot paus gekozen. De nieuwe paus beeft de naam Jo hannes XXIH aangenomen. De officiële bekendmaking van ver kiezing en naam van de nieuwe paus aan de opgewonden juichende menig te van meer dan tweehonderdduizend mensen op het Sint-Pietersplein werd gedaan door kardinaal Nicola Cana- li. Onderwijl was de nieuw-gekozene gekleed in het pauselijk gewaad, dat in een vertrek bij de Sixtijnse kapel in drie stellen van verschillende maat gereed hing: witte soutane, hermelijn afgezet en goudgeborduur- roodfluwelen schoudermantel met de stool. In dat gewaad verscheen paus Johannes XXlll in de buiten- Joggia van de Sint-Pietersbasiliek, Kardinaal Angelo Giuseppe Roncalli, r ^nt-vanmn'11 met ÏÏl'Jn rm<Tj,edf^m'Ï'JTXT cfrafaXf Sktf plus' vanaf de ondernemers, waarom de heer Lucas (k.v.p.) had gevraagd, noem de de minister een mooie slagzin, maar waarvan de consequenties weinig zijn doordacht. De bewinds man zou voorstander zijn voor alle groepen de belasting te verlagen, wanneer dit zou kunnen, maar hij zou bepaald niet akkoord gaan met een privilege voor een bepaalde groep. Hij vroeg zich overigens af, welke belastingen zouden moeten worden verlaagd. In dit verband deelde de minister nog mee, dat een ontwerp voor een nieuwe belastingwet zijn departement heeft verlaten en voor het einde van dit jaar bij de Kamer zal worden ingediend. De minister voelde niet voor het ver zoek van de heer Lucas, die de ter mijn, binnen welke de vennootschap pen tot herkapitalisatie kunnen over gaan, wilde verlengen. Niettemin zegde de bewindsman toe bona fide termijnovertreders met soepelheid te zullen behandelen. In het begin van dit jaar is het de partement van financiën begonnen met de studie voor een vermogens winstbelasting. Hoewel deze zaak nog binnen de departementsmuren is gebleven, wilde de minister wel mee delen, dat het technisch uitvoerbaar is een volledige verliescompensatie te geven. Het ongehuwdentarief, waarover de vorige week' alle sprekers hadden feklaagd en waaromtrent de heer eschar (p.v.d.a.) een motie had in gediend. ontmoette ook bij de minis ter kritiek. Niets zou de minister lie ver zijn dan iets voor de ongehuwden te doen, maar „ik blijf zitten met m'n budgetaire moeilijkheden". De motie was voor de minister niet onaan vaardbaar, maar enthousiast kon hij er toch niet over zijn, omdat er over compensatie niet werd gesproken. Wat de kapitaalmarkt betreft was de minister van oordeel, dat deze in 1959 voldoende ruimte zal bieden voor de investeringen van overheid en parti culieren, maar dat er niet veel be schikbaar zou zijn om tot snelle con solidatie van de vlottende schuld der gemeenten te kunnen overgaan. Wat de subsidies betreft wees de minister erop, dat deze op de be groting voor 1959 tot een bedrag van één miljard gulden zijn opge lopen, zodat een zekere bezinning op dit punt wel nodig is. Aan het slot van zijn rede betoogde de heer Hofstra, dat het principieel beleid van de regering beoogt te streven naar een redelijke verdeling van de lasten onder de verschillende be volkingsgroepen. van begroeting tot de menigte. Wel vier minuten lang hielden de ovaties aan. Toen vouwde de paus de handen en hief met krachtige stem de Latijn se woorden van de zegen „Urbi et Orbi", over stad en wereld, aan. On der het geschal van klaroenen en ter wijl de Italiaanse troepen en pause lijke garden het saluut brachten, trok de paus zich, omgeven door prelaten in rood gewaad, terug. De kapel van de caribinieri speelde het Italiaanse volkslied en de klokken van de Sint- Pieter begonnen te luiden. Mgr. Alberto di Jorïo, de secretaris van het conclaaf, is door de nieuwe paus tot kardinaal verheven. Dit is geschied op grond van een traditie, welke door Pius XI en Pius XII niet Is gevolgd. De bisschoppen van Nederland zul len gezamenlijk een schrijven op stellen, dat aanstaande zondag in alle rooms-katholieke kerkdiensten zal worden voorgelezen. In schrijven zal de keuze van paus Johannes XXITT officieel aan de gelovigen worden bekendgemaakt. Op de dag van de pauskroning zal in alle kerken een plechtig Te Deum worden gezongen. „ALWEER EEN BLIJSPEL.. Blik achter de schermen van Dinsdagmiddag heeft koningin Elizabeth II van Engeland in Londen de nieuwe zitting van het Engelse parlement geo- x pend. Deze telefoto toont de aankomst van de stoet met het S koninklijk rijtuig bij de parlementsgebouwen die op de ach- tergrond zichtbaar zijn. VOOR NATUUR- EN SCHEIKUNDE naar de kernstructuur en de ontwik keling van nieuwe methoden voor de bestudering van kosmische straling. Prof. Ilya Michailowitsj Frank, in 1908 geboren, heeft sedert 1934 aan de Russische academie gewerkt en is van 1944 af professor geweest aan de Moskouse universiteit. Igor Eugene- witsj Tamm, geboren in 1895, werkt sinds 1934 aan de academie en do ceert sinds 1924 aan de Moskouse universiteit. De Nobelprijs voor Scheikunde 1958 werd toegekend aan de Britse geleer de dr. Frederick Sanger van de uni versiteit van Cambridge voor zijn on derzoek naar de structuur van pro teïne, in het bijzonder van insuline. Dr. Sanger heeft met zijn werk de kennis over de wijze waarop ziekte het menselijk lichaam aanvalt een stap vooruit gedaan. Sedert 1951 is hij lid van het bestuur van de Britse raad voor medisch onderzoek. Een andere Nobelprijswinnaar Boris Pasternak werd op grond van het feit dat zijn houding vol gens de Sowjet-autoriteiten in strijd is met de roeping van de Sowjet-auteur geroyeerd als lid van de Russische schrijversbond. Hij werd een verrader genoemd van het Sowjet-volk en de titel van „Sowjet-schrijver" werd hem ontnomen. Pasternak als lid Sowjet- schrijversbond geroyeerd. De Zweedse academie van weten schappen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde voor 1958 toegekend aan dr. Pavel Alexewitsj Tsjerenkow, hoofd van de afdeling fysica van de Russische academie van wetenschap pen, professor Hya Michailowitsj Frank en Igor Eugenewitsj Tamm, werkzaam aan de afdeling natuur kunde van de Russische academie voor wetenschappen, „voor hun ont dekking en verklaring van het Tsje- renkow-effect". Het Tsjerenkow-effect is het ver schijnsel dat licht wordt uitgestraald door een elektron of een ander elek trisch geladen deeltje dat zich in een bepaald medium beweegt met grote re snelheid dan die van licht in dat medium. De ontdekking van het anti proton in 1955 te Berkeley zou nau welijks mogelijk geweest zijn zonder het gebruik van Tjerenkows theorie. Deze speelde ook een belangrijke rol bij de onderzoekingen van Stanford de organiserende instantie „HET SEIZOEN" is al weer hoog en breed begonnen; de eerste toneelvoorstellingen en concerten zijn achter de rug en „men" heeft elkaar weer ontmoet in schouwburg en concertzaal. Leden van kunstkringen hebben de programma's, gedrukt of gesten cild, thuis gekregen en een keuze gemaakt uit de voorstellingen, die hen in het seizoen 1958-'59 ontspanning zullen kunnen schen ken en dan liefst ontspanning met een cultureel verantwoorde inslag. Men verlangt naar een „goed concert", of naar een „goed stuk" liefst afgewisseld misschien met een „lichtere schotel", al naar gelang de aard van het publiek. Het publiek in Middelburg, Goes en Vlissingen, maar ook in Terneuzen, Hulst, Kortgene, Zierikzee en Oostburg. En omdat zo een ieder zijn eigen verlangens heeft, kan het heel goed gebeuren, dat èen Z.V.U.-lid in Middelburg, een circulaire van „zijn" kunstkring lezend, tot zijn echtgenote moppert: „Nou komen ze al wéér met een blijspel Jawel, „ze" komen al weer met een blijspel. En wanneer men een kijkje neemt achter de schermen der organiserende instanties op dit gebied, dan blijkt soms, dat de organisatoren nog heel erg dank baar zijn, d&t er althans een voor stelling gegeven kan worden. Want voor en aleer een „seizoen" pasklaar in elkaar zit, met nlle za len gehuurd, alle gezelschappen besproken en alle data vastgesteld om maar enkele facetten te noemen is er menige verzuch ting geslaakt. Bij de Zeeuwse Volksuniversiteit ko men al die verzuchtingen tezamen op het secretariaat aan de Singelstraat, waar men al vroeg in het jaar begint met de organisatie van het komend seizoen. Het prille begin is altijd het opnemen van contact met de ver schillende werkgroepen in de provin cie, waaruit een soort „wensprogram- ma" ontstaat, dat als richtlijn dient voor het samenstellen van het defini tieve winterprogramma. Zoals dit ook gebeurt bij die in Zeeland samengekoepeld zijn in één federatie en waar men* eveneens tot zulk een „wensprogramma" komt. Maar dan Watwaarwie.... Dan komt het er op aan om te trach ten die richtlijnen te realiseren en dat betekent dus het aanknopen van onderhandelingen met de diverse ge zelschappen en orkesten. Correspon deren en telefoneren telefoneren en corresponderen. Wanneer wie be schikbaar is wat wie te bieden (Zie slot pag. 2 kol. 5) De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, John Foster Dulles, heeft dinsdag op zijn wekelijkse pers conferentie verklaard, dat de Sowjet- Russische afwijzing van het Brits- Amerikaanse voorstel voor opschor ting der kernwapenproeven voor een jaar, te beginnen op vrijdag, de kans op succes van de onderhandelingen te Genève vermindert. Op vrijdag beginnen onderhandelin gen over de kwestie van opschorting der kernwapenproeven en tien no vember technische besprekingen over de vraag hoe verrassingsaanvallen kunnen worden voorkomen. Dulles zei, dat de Verenigde Staten plannen voor hervatting van de kern wapenproeven zullen maken, indien de Sowjet-Unie na vrijdag voortgaat met haar proeven. Maar de onder handelingen te Genève zouden wat dat Verenigde Staten betreft door gaan. Koninklijk bezoek aan Technische Hogeschool. Koningin Juliana en prins Bernhard zijn voornemens op 21 november een bezoek te brengen aan de Technische Hogeschool te Delft. WEINIG VERANDERING Overwegend droog weer met op de meeste plaatsen mist of laaghangen de bewolking. Weinig wind en onge veer dezelfde temperaturen als giste- ZON EN MAAN 30 oktober Zon op Maan op 7.30 onder 17.17 19.07. onder 10.04

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1