PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BESCHIETING VAN QUEMOY HERVAT Nog geen nieuwe V.S.-escortes Op zoek naarzondebokken' rond veertarieven Vandaag... EXPLOSIE OP BRITSE TANKER DOODT 20 OPVARENDEN MAARSCHALK SARIT NEEMT MACHT IN THAILAND OVER De regering van communistisch China heeft gis teren het voor liet gebied van Formosa afge kondigde bestand (dat eerst 'n week zou gelden, waarna het twee weken werd verlengd) inge trokken, „omdat de Chinese nationalisten des nachts zijn bijgestaan door Amerikaanse een heden". Vijftig minuten nadat deze mededeling was gedaan, werd de beschieting van Quemoy hervat, die gisteren twee uur en veertig minu ten heeft geduurd. Na een uur beantwoordden de nationalisten het vuur. Van Amerikaanse zijde is gisteren tegengespro ken, dat nationalistische vaartuigen tijdens het bestand zouden zijn geëscorteerd. 'In Washing ton is voorts verklaard, dat de Verenigde Staten de begeleiding van nationalistisch-Chinese be voorradingsschepen naar Quemoy niet zullen hervatten zolang het militair niet noodzakelijk is. President Eisenhower heeft maandagochtend een telefonisch onderhoud gehad met zijn mi nister van buitenlandse zaken, Dulles, die zich op dat ogenblik op weg naar Formosa te Fair banks bevond. Eisenhower vroeg Dulles ten slotte, zijn reis voort te zetten. De perschef van het Witte Huis deelde later onder meer mee: „Ondanks het bombardement van vanmorgen door de Chinese communisten hopen de presi dent en minister Dulles, dat de beschieting van korte duur zal zijn en dat de vrede in dit gebied zal worden hersteld". Vredesopdracht veranderd In Alaska heeft Dulles gisteren ge zegd, dat het een tragedie is dat de Chinese communisten „opnieuw hun oorlogszuchtige houding hebben ge toond". Hij zei zich op weg naar Taipeh (de hoofdstad van nationalis tisch China) te hebben begeven met het doel, een vredesopdracht te ver vullen. Hij voegde eraan toe, dat het duidelijk is, dat als de commu nisten hun beschietingen hervatten om politieke doeleinden te bereiken, de gesprekken die hij met generaal Tsjang zal voeren, niet de omvang en het karakter kunnen hebben als wanneer er nog een bestand ware ge weest. I§ ...viert Engeland Trafalgar j day; If ...is het 150 jaar geléden, dat 1 1= de Zweedse industrieel Alfred b. Nobel, uitvinder van het dy- H namiet en stichter van de No- f§ belprijzen, te Stockholm werd ff H geboren. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll Met daverende knallen en kleurige pijlen is zondagnacht afscheid ge nomen van de Expo 1958". De bo venste foto geeft een goede indruk van dit klaterende afscheid. De onderste foto wérd eerder op dezelfde avond gemaakt, toen een groep Cuykse veehandelaren, aan 't hoofd gegaan door de burgemeester, op de tentoonstelling de ijzeren stier kocht en hem met een fles melk doopte. ,J3osporum"de nieuwe naam van het beest, zal nu een de finitieve standplaats in Cuyk krij- gen. Niettemin geloofde hij, dat de ge sprekken met 't nationalistisch Chi nese staatshoofd nuttig konden zijn. Hij hoopte dat de wereld „de ernstige gevolgen van de communistische vol harding in agressie" bespaard zullen blijven. De hervatting van de beschieting in de Straat van Formosa door de Chinese communisten heeft Was hington gisteren volledig verrast. De regering te Peking zou aan stoot genomen hebben aan een begeleiding van nationalistische Hoofdschuldige aan aanslag op synagoge gearresteerd Te Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, is de 26-jarige Richard Bowling gearresteerd, die door de po litie als de hoofdschuldige aan de bomaanslag op de plaatselijke syna goge wordt beschouwd (de synagoge werd bij de gepleegde aanslag ernstig beschadigd; er vielen evenwel geen slachtoffers. Nog vier andere mannen, onder wie een 25-jarige 'broer van Richard Bow ling, zijn wegens de aanslag in staat, van beschuldiging gesteld. Indien zij en bevonden, kunnen zij schepen door Amerikaanse oor logsbodems, hetgeen in de nacht van" zondag op maandag in het zeegebied van Quemoy zou zijn geschied en waarbij een Ameri kaans landingsvaartuig en drie Amerikaanse torpedobootjagers betrokken zouden zijn geweest. Van Ameriaanse zijde is echter verklaard, dat geen inbreuk is gemaakt op het bestand. De 28.000ste P.Z.C.-abonnee! De heer D. Toorenaar te Nisse is maandagmorgen ingeschre ven als de 28.000ste abonnee van de „Provinciale Zeeuwse Cou rant". Dit feit is niet onop gemerkt voorbijgegaan, want uit handen van een onzer di recteuren mocht de heer Too renaar te zijnen huize vijf waardebonnen van elk tien gul den in ontvangst nemen.. Op pagina 7 kan men hierover meer lezen. Bij een ontploffing op de 17.490 ton metende Britse tankboot „Stanvac Japan", in de Arabische Zee, zijn maandag twintig van de zeventig bemanningsleden om het leven geko men. De bemanning bestond uit zes tien Britse officieren, van wie er tien, onder wie de gezagvoerder, om het en 54 Indische matro- De Panamese tanker „Patricia", die getuige was van de ontploffing heeft de vijftig overlevenden, onder wie enkele zwaar gewonden, aan boord genomen. Het gehele middenschip waarop zich de brug bevond werd door de explosie verwoest. Vijftien schepen zijn onderweg naar de plaats van de ramp. Eén ervan is een tanker van de Indische mari ne, met doktoren en verpleegsters aan boord. De „Patricia" heeft 's middags een officier en zes matrozen naar de „Stanvac Japan" gestuurd om naar overlevenden te zoeken. De „Stanvac Japan", die onder Britse vlag vaart, maar toebehoort aan de Standard Vacuum Oil Company in de Verenigde Staten, was op weg van Bombay naar de Perzische Golf om olie op te halen. Hoewel het schip water maakt hoopt men het toch naar Karatsji te kunnen slepen. |llllllllilllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll> Woensdagmiddag zal minister I Witte de stormvloedkering te Capelle aan de IJsel officieel in gébruik stéllen. Een A. N. P. fotograaf nam maandag 'n kijkje bij dit belangrijke on derdeel van het Deltaplan en maakte daar deze suggestie ve opname van de machtige schuifdeur en links de nieu we verkeer sbrug. Nederlandse schenking naar Griekenland verscheept Maandagmorgen is een begin ge maakt met de verscheping van goe deren die het Nederlandse volk door middel van de N.O.V.I.B. (Neder landse Organisatie voor Internatio nale Bijstand) aan Griekenland schenkt. Dit gebeurde in de Merwehaven te Rotterdam aan boord van de „Ger- mania" van de Griekse Hellenic Lines en het betrof zes mansgrote kisten met kleding en schoeisel, en drie en een halve km pijpleiding voor be vloeiing van bergweiden in Noord- Griekenland. De Verenigde Naties zijn begonnen met de streek Thracië in N.-O.-Grie kenland, waar circa 40.000 mensen wonen, er een beetje bovenop te hel pen. De N.O.V.I.B. draagt hieraan bij. Na deze actie zal men beginnen met de aanbesteding van een'techni sche school in de plaats Chrysoupolis, met opleidingen voor hout- en me taalbewerking, tot monteur en meca nicien. De graven Armand en Mare Soul- tremont zetten hun reis rond de we reld met bijval voort. In Hongkong moesten zij een kristallen bol van het hoofddeksel van een Mandarijn in hun bezit krijgen, een levende kikvors vangen en een bevél tot invrijheidstelling van de plaatselij ke gevangenis bemachtigen. Ifit laatste bekwam hun slecht, want toen zij de gevangenis binnendron gen, ontvluchtten juist 800 gevange nen uit een naburige instelling. Het avontuur dreigde slecht af te lopen, want de overheid wilde de twee „wedders" enkele dagen vasthouden. Tenslotte kwam alles dan toch in orde. Foto: een Chinese bewaker houdt de gevangenen in het oog. De graven voélen zich hélemaal niet op hun gemak. TEGEN COMMUNISTISCHE DREIGING „Koning en volk zijn in gevaar Maarschalk Sarit Thanarat, opper bevelhebber van de strijdkrachten in Thailand, heeft maandag het bewind over zijn land aan zich getrokken. De premier, generaal Thanon Kltti- katsjorn, en zijn ministers zijn afge treden. Maandagavond heeft Sarit de staat van beleg voor het hele land afgekondigd. Radio-Bangkok meldde dat de „revolutionaire partij" Sarit „gevolmachtigde voor vrede en vei ligheid" heeft benoemd. Sarit legde een verklaring af, waarin hij zei, dat de machtsoverneming noodzakelijk was om de „ernstige communistische dreiging" binnen en buiten het land het hoofd te kunnen bieden en de constitutionele monarchie te bewa ren. Hij verklaarde de steun te heb ben van de afgetreden regering. In een radioverklaring deelde Sarit mee dat de koning en het volk in ge vaar zijn. In een communiqué dat la ter werd uitgegeven werd gezegd dat Koningin zal bezoek aan legeronderdelen brengen Koningin Juliana is voornemens op dinsdag 28 oktober een bezoek te brengen aan genie-onderdelen te 's Hertogenbosch en Vught en aan parate onderdelen te Grave. de revolutionaire partij van plan is de. grondwet te herzien en dat daar om de huidige grondwet buiten wer king is verklaard.- Ook is de ontbin ding van de nationale vergadering bekendgemaakt. Leger en politie hebben het bevel gekregen hard toe te slaan bij pogingen de orde te ver storen. Er zal geen censuur worden ingevoerd, maar er zal krachtig wor den opgetreden tegen bladen „die op treden als spreekbuis van buitenlan ders of de vijandelijke communisti sche leer voorstaan", aldus het com muniqué. De eerste minister, generaal Tha non, zei bij de aanbieding van zijn ontslag aan de koning, niet in staat te zijn geweest het bewind zodanig te voeren, dat de gewens te doelen bereikt konden worden. Hij beloofde de koning trouw. Ge neraal Thanon was in januari in functie getreden na een algemene verkiezing. Daarvóór had een vreedzame staatsgreep van Sarit een einde gemaakt aan een lange periode, waarin maarschalk Pi- boel Songgram de macht in han den had. Maarschalk Sarit Thanarat is pas vrijdag in Bangkok teruggekeerd van een verblijf van drie maanden in Engeland om te herstellen van een operatie. Hij heeft kort geleden be leefdheidsbezoeken gebracht aan pre mier MacMillan en de Engelse minis ter van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. abonnementsprijs 56 ceat per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 201e jaargang - no. 248 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. fr. p. p. 7.25 Dinsdag 21 okt. 1953 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres bureau v, d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oosfcburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Communistische „verrassing" tijdens Dulles' reis naar Taipeh Ged. Staten en de kamers van koophandel. LANGZAMERHAND begint de „veren-strijd" ook in Zee land weer op te leven: zater dagmiddag werd in Hulst 'n vergadering van de K.V.P. gehouden, waar opnieuw de ze zo delicate kwestie aan de orde kwam. De voorzitter van het comité Vrije Veren', de heer H. J. Colsen, maakte daar van de gelegenheid ge bruik om met name de K.V. P.-afgevaardigden in die be- leidscolleges, waar dit jaar over de verenkwestie vaak is gesproken (Staten en Twee de Kamer) enige inlichtingen over hun houding te vragen. Uiteraard is daarop het ant woord niet uitgebleven en daarvan zijn vooral de me dedelingen van Gedeputeerde Dikötter niet zonder belang. Wat heeft deze namelijk ver klaard? De Kamer van Koop handel zou in deze veren zaak een fatale rol hebben gespeeld door buiten het pro vinciaal bestuur om de minis ter te schrijven, dat het be drijfsleven liever redelijke veertarieven wilde betalen dan urenlang te moeten wachten aan de veerhavens. Het bedrijfsleven dus is het geweest zo moest ir. Dikötter concluderen dat Ged. Staten met de rug tegen de muur heeft gezet. Wij moeten bekennen van deze uitlatingen met enige verwonde ring te hebben kennis genomen. Want zoals het hier werd voor gesteld zou het er op neerkomen, dat Ged. Staten plotseling niet meer in staat waren om een be hoorlijk beleid op het stuk dei- veren te voeren, alléén omdat de Kamer van Koophandel achter de rug van het college om, zich in verbinding had gesteld met mi nister Algera. Indien men nu aan neemt, dat alles inderdaad zo zou zijn gegaan, dan kan helaas slechts worden vastgesteld, dat deze gang van zaken niet voor Ged. Staten pleit en dat in de on derhavige aangelegenheid de be- leidskracht van dit college toch wel bedenkelijk zwak zou zijn geweest. Maar het komt ons voor, dat de feitelijke situatie toch wel iets anders lag dan hier werd voorgesteld. Hoe zijn namelijk de feiten? In 1956 besloten de beide Zeeuwse Kamers van Koophandel tijdens een geza menlijke vergadering te Goes voorzichtige stappen te onder nemen tot het verkrijgen van matige tarieven op de uitdruk kelijke voorwaarde, dat de ve- renoutillage zou worden ver beterd. En bij de behandeling van dit punt informeerde het toenmalige lid der Eerste Ka mer M. van de Himst die' tevens lid was van de Middel burgse Kamer van Koophandel of in deze aangelegenheid met Ged. Staten was overlegd. De voorzitter, de lieer C. A. Kam- meraad, verklaarde toen uitdruk kelijk, dat er éérst contact was geweest met de commissaris der koningin en later nog eens met Ged. Staten. „En ik heb de indruk, dat er in het college grote zin voor realiteit bestaat", zei de heer Kammeraad, die er nog aan toe voegde, dat het hier echter om een politiek college ging, dat zich niet officieel kon uitlaten vóórdat Provinciale Staten waren gehoord. Er raag dus worden vastge steld, dat over de actie van de gezamenlijke Kamers van Koophandel wel degelijk met het college van Ged. Staten was overlegd en dat daarbij kennelijk niet zodanige be zwaren naar voren waren ge komen, dat er voor de beide Kamers alsnog een reden was zich toch nog maar eens grondig op hun actie te be zinnen. (Zie slot pag. 5 kol. 6) NOORDWESTELIJKE WIND. Vrij veel bewolking met tijdelijk eni ge regen. Matige tot krachtige noord westelijke wind. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 22 oktober Zon op 7.15 onder 17.33 Maan op 15.29 onder 1.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1