Landbouwschap teleurgesteld over de nieuwe garantieprijzen Opvallend grote bedreiging voor koplopers P.S.V. en S.C. Enschede ROL ROOK GENIET halfzware schrijven VRIJE VEREN-COMITÉ HIELD EEN „BEVOLKINGSHEARING" KLMEN üitde ETHER PROVINCIALE ZEEUW 8 E COURANT DONDERDAG 16 OKTOBER 1958 MARKTRISICO NIET ZELF TE DRAGEN Ernstige bezwaren tegen wijziging van het beleid Diep teleurgesteld bleken de meeste leden van het bestuur van het Land bouwschap over de door de minister van landbouw, visserij en voedsel voorziening, dr. ir. A. Vondeling, bekendgemaakte garantieprijzen voor de landbouw. Ernstig bezwaar gaat uit naar de clausule bij de garantie prijs voor melk, dat de boer bij een zeer ongunstige markt boven een garantiebetaling van 5 cent per kg melk, de helft van het tekort zelf zal moeten dragen. Dit is, volgens veler mening, een aantasting van het we zen van de garantie, die werd gegeven, omdat de veehouder in het kader Aran een redelijke beloning op het goed geleide, sociaal en economisch verantwoorde bedrijf, het marktrisico, zelf niet kan dragen. Ook het uitgangspunt van het prijs beleid, namelijk de kostprijsbepaling op basis van een goed weidebedrijf van 20 hectare, in plaats van 18 ha en in de zandgebieden een goed be drijf van 12 in plaats van 10 hectare kon de goedkeuring van de meeste bestuursleden niet wegdragen. Be- drijfsverbeteringen en mechanisatie zijn niet van dien aard, dat dit uitr gangspunt nu maar ineens kari ver hogen. Ook de vertegenwoordigers uit de ak kerbouwsector waren diep teleurge steld over de garantieprijzen met uitzondering van de suikerbieten- prijs. Gezien de marktprijzen van 't ogenblik en de feitelijke produktie- kosten dreigt de teelt der gegaran deerde gewassen in 1959 niet lonend te worden, zo werd opgeworpen. On danks de toegezegde 25 miljoen steun aan voedergewassen van lichte gronden zal naar sommiger mening bij akkerbouwers de tendens ontstaan om vee te gaan houden, hetgeen de melkplas ongewenst zal vergroten en de gemiddelde opbrengst van de melk zal doen dalen. Dit zou een zeer ongewenste ontwikkeling zijn, omdat wij melk te veel hebben en granen moeten importeren. Overdrijving Van de zijde der werknemersverte genwoordigers werden enige licht punten naar voren gebracht, zoals de steun aan lichte gronden en de 5 miljoen voor Abortus-Bang-bestrlj- ding. Overigens scheen het de verte genwoordiger van de Alg. Ned. Agra rische Bedrijf sbond toe, dat naar bui ten meer bezwaar wordt gemaakt, dan werkelijk in boerenkringen leeft. De ministeriële berekeningen van 't boereninkomen op basis van het ga-; rantiebeleid beziende, meende déze spreker, dat het nog wel gaan zou. Dat de teleurstelling niet zo diep is, als werd kenbaar gemaakt, werd door diverse sprekers heftig bestreden. De berekening van het (redelijke) inkomen van de boer voor handenarbeid en als bedrijfs leider bleek een punt van ernstige ontstemming. Deze hele kwestie dient opnieuw bestudeerd te wor den, zoals ook de minister meent. Van ondernemerszijde werd nog ge steld, dat tijdens besprekingen met de minister door het Landbouwschap meer concessies zijn gedaan, dan dé hoofdafdeling veehouderij wenselijk Nederland versloeg Denen met 5-1 (Slot van pag. 9) De hoog voor het doel geplaatste bal werd door Van der Linden fraai door- gekopt naar Kruiver en het geluk was met de Denen, want de omhaal van de blonde aanvalsleider ging iuist naast het doel. van der Linden en Kruiver bleven elkaar zoeken. Een hoge bal van de Utrechter door het midden bracht Kruiver vrij voor de Deense keeper. Doelman From had echter nog juist de tijd om naar voren te komen en het doelvlak te verkleinen, en daar door de PSV-er zijn kans te ontne men. De Denen werden gevaarlijker. Eerst zorgde Pedersen dat het stadion op schrok toen de Nederlandse verdedi gers weigerden in te grijpen na een hoge voorzet van links. Het schot van Pedersen werd echter nog door de lat gekeerd. Even later was het rechtsbinnen Machon, die bijna voor de eerste Deense treffer zorgde. Met veel moeite grabbelde Frans de Munck de bal nog juist uit de hoek. Abe, Abe, Abe!!!... Iedereen wachtte op Abe. En men kreeg zijn zin. Nadat Koen Moullijn met zijn handige dribbels de strijd meer naar de Deense helft had ver plaatst en scheidsrechter Dusch te recht een doelpunt van Van der Kuil had afgekeurd de Ajaxcied ko gelde in de 82ste minuut de bal uit een indirecte vrije schop ineens langs doelman From kwamen eindelijk de grote minuten voor Lenstra. Tn de 33ste min. sprintte hij tijdig mee met de op revanche belustte Van der Kuil, ontving de pass op maat en schoot de bal vervolgens beheerst, laag langs de Deense doelman, dié geen enkele kans op verweer had: 4-0. Een stormachtige ovatie steeg in het stadion op, de spelers stormden wild op Abe af. Twee minuten later kregen de Denen eindelijk de beloning voor hun ijver en werklust. Zij het met de volle me dewerking van de Nederlandse ach terhoede, die onthutst bleef toekij ken hoe de bal na een afgeslagen aanval naar linksbinnen Enoksen werd gedirigeerd, die onmiddellijk hard langs De Munck schoot: 4-1. Een grove dekkingsfout. In de slotfase kon Lenstra zijn record zowaar nog scherper stellen. Na 42 minuten wrong hij zich nl. weer eens op onnavolgbare wijze langs enkele Deense verdedigers, misleidde From en schoot de bal hoog in het net. 5-1. achtte. Indien de minister toen het gedeelde risico voor de veehouder lad aangevoerd, dan zouden deze concessies zeker niet gedaan zijn. Nu de landbouw een offer van ten minste 100 miljoen gulden moet bren gen vanwege het tekort op de begro ting, dient van andere groepen even zeer een offer geëist te worden, zo werd verder gesteld. De voorzitter, de heer H. D. Louwes, zei, dat naast het principiële ernsti ge bezwaar tegen de wijziging van het garantiegeleid nog een allerake ligste voetklem voor onderhandelin gen over de prijs 1959'60 ligt, aan gezien de minister dan het produk- tiepatroon op de boerderij in het ge ding wil brengen. Hij betreurde het, dat de huidige situatie tot bederf van de waarachtigheid van de ver houding tussen de regering en het landbouwschap leidt. Het argument van het gedeelde marktrisico zal het goed doen in de publieke opinie, aangezien thans de indruk wordt gewekt, dat flinke mannen aan het bewind zijn. Toch is het in wezen waardeloos, zo zelde de heer Louwes, omdat de garanties juist worden gegeven oin de boer niet het- slachtoffer van de totale risico's te laten worden. Hij hoopt, dat de regering sportiviteit zal blijven be trachten. Het bestuur van het landbouwschap besloot na twee uurargunienteren over en weer, een nota tot de beide Ka mers der Sta ten-Generaal te richten, waarin de bezwaren tegen beleid en prijzen, door de regering aangekon digd, zullen worden aangevoerd. Bij de behandeling van de begroting van het landbouwschap voor 1959 heeft de voorzitter H. D. Louwes meegedeeld, dat het bestuur er naar streeft de normale apparaatsuitgaven te bestrijden uit de basisheffing van f 3.50 per hectare, die de boeren aan het schap jaarlijks moeten betalen. Dat is eenter niet eenvoudig, omdat de kosten van het landbouwschap hoog zijn. Het kostenniveau is volgend jaar iets hoger dan dit jaar, maar het nadelig saldo is gedaald van rond f 537.000 tot rond f 142.000; Het kan worden gedekt uit de van 1954, 1956 en 1957 naar raming nog aanwezige saldi. Een punt apart vormt het Landbouw Economisch instituut. „Het dagelijks bestuur van het landbouwschap zou de bijdrage aan het L.E.I. wel willen inkrimpen, zonder tekort te doen aan essentiële taken van dat instituut. Er zal met minister Vondeling eéii aparte bespreking worden gehouden, die geheel gewijd zal zijn aan om vang en aard van de door het Land bouw Economisch Instituut te ver richten onderzoekingen, aldus de heer Louwes. Advertentie ATOMIC DEVELOPMENT MUTUAL FUND, INC. Een beleggingsaandeel dat het gehele gebied van de snelgroeiende atoomindustrie bestrijkt. Het zojuist in de Ned. taal verschenen Jaarverslag is verkrijgbaar bil uw effectenhandelaar of bij D. W. Brand, Keizersgracht 215, Amsterdam-C. Koers 5~i, overeenkomende met ca. f 224.— per certificaat van 10 aandelen. Amerikaanse atoom commissie acht eis van Philips ongeldig Tijdens een zitting van de raad voor patentcompensaties over de door Philips ingediende eis voor een be drag van 20 miljoen dollar wegens het aandeel, dat dit concern heeft gehad in de ontwikkeling van de kernenergie, heeft 'de Amerikaanse atoomenergiecommissie verklaard, dat deze eis op verscheidene gronden als ongeldig moet worden beschouwd. Een van deze gronden is, dat Philips de eis niet heeft ingediend binnen de verjaringstermijn van zes jaar. Vonnissen geveld in hel bazooka-proces Vijf blanken zijn woensdag tot ge vangenisstraffen van vijf tot tien jaar veroordeeld in het bazookapro ces te Parijs. De veroordeelden wa ren schuldig bevonden aan deelne ming aan de aanslag op de Franse bevelhebber in Algerije, generaal Salan. Nieuwe motorzeesleepboot voor L. Smits sleepdienst. Bij J. en K, Smit's Scheepwerven N.V. te Kinderdijk is dinsdag de voor rekening van L. Smit en Co's internationale sleepdienst in aan- boiijv zijnde zeesleepboot „Elbe" te water gelaten. De doopplechtigheid Wérd verricht door mevrouw D. G. Leis—Ebeling, echtgenote van een der directeuren van de rederij. De „Elbe" behoort met het in janua ri 3,957 in dienst gestelde zuster schip „Clyde" tot de modernste en sterkste zeesleepboten ter wereld. Hét schip is gebouwd voor stations- diénsten maar is eveneens geschikt voor het maken van lange sleeprei zen, zowel in koude als in warme ge bieden. Behalve aan de bemanning zal het schip bovendien plaats bieden aan veertien runners of leden van een bergingsploeg. De verblijven zijn verdeeld over vijf dekken. RADIO- EN T.V.-RUBRIEK A*WV\A-WSAAWAMVWVW 2\orew, yew cm.... Verbinding met Amerika in 1959 In de zomer van 1959 zullen Ameri kaanse en Europese televisietechnici een permanente beeldverbinding tot stand brengen tussen beider conti nenten. De verbinding zal in de eer ste plaats worden gebruikt voor het snel overbrengen van actualiteiten in beide richtingen, maar ook hoopt men tot een regelmatige programma-uit wisseling te komen. De verbinding zal waarschijnlijk worden geopend met een groots opgezet programma, dat aan de N.A.T.O. zal worden ge wijd. Dit heeft de directeur van de Vlaamse televïsiedienst van het NJ. R. in Brussel meegedeeld, aldus het Vrije Volk. De N.C.R.V. brengt vanavond voor de radio haar eerste amusements avond in nieuwe stijl. Datbetekent, dat we een bont programma met vele medewerkenden te horen krij gen. Een programma van de gloed- Verwondingen waar vuil in komt, kunnen I ernstige gevolgen hebben. Doe op wonden en wondjes Kloosterbalsem die ontsmet en geneest J Belgisch motorschip kreeg machineschade Woensdagavond ls het Belgische mo torschip „Jean", groot 1000 ton, niet machineschade de haven van Hoede- kenskerke binnengesleept. Het schip is later in de avond door de sleepboot „En Avant" uit Terneuzen naar Antwerpen gesleept. MATIG BEZOCHTE BIJEENKOMST IN HULST Plan voor eigen lijst bij verkiezingen Hét actiecomité voor vrije veren in Zeeuwseh-Vlaanderen werd woens dagavond in hotel Eggermont te Hulst een openbare vergadering, welke volgens voorzitter P. Stevens eèn tweeledig doel had: namelijk ten eerste de bevolking in de gelegen heid te stellen zich uit te spreken, hoe zij momenteel over de nieuwe veertarleven denkt en ten tweede wilde het comité wel eens graag ver nemen of de mensen met de gevoer de acties akkoord gaan, of dat ze eventueel nieuwe denkbeelden voor dé toekomst hebben. De „bevolking" die flauw reageerde er was in het zaaltje hooguit 25 man aanwezig WEER SPANNING IN 'T BETAALDE VOETBAL V.V.V. tegen een vechtlustig P.S.V. Zelden zal de bedreiging voor de kopploegen in de eredivisie zo groot zijn geweest als nu het geval is Men weet het: PSV en Sportclub En schede zijn met tien punten nóg lijst aanvoerder. Maar tenminste zeven clubs zijn voor die leiders een realis tisch gevaar geworden. Dat zijn al lereerst DOS, MVV, Sparta, DWS/ Amsterdam en VVV, die ieder slechts één puilt minder hebben verzameld, maar. ook Feyenoord en Rapid JC niet slechts twee punten minder, zijn beslist niet tc. verwaarlozen. AI met. al is hét duidelijk, dat er zoudag bij zonder fel om de punten gestreden mag worden, waarbij verrassingen niet uit kunnen blijven. De eerste vraag, die gesteld kan wor den is: wat doen PSV en Sportclub Enschede? Ongetwijfeld zal PSV na de onverwachte nederlaag tegen Rapid.met nog grotere vechtlust in het veld komen en we verwachten dan ook dat dit VW in Eindhoven noodlottig zal worden. Bovendien heet PSV ook meer technische en tactische kwaliteiten met spelers als Van Wissen, Wiersma, Kruiver, Dillen en Ford Sportclub Enschede krijgt het heel wat. moeilijker, vooral ook, omdat de oostelijken door bles sures enz. nog steeds niet al hun geselecteerde spelers in het veld unnen brengen en steeds maar weer een beroep moeten doen op reserves. Daartegenover staat echter, dat Fortuna bepaald niet de naam heeft onoverwinnelijk te zijn. Integendeel, vergeleken bij vorig jaar zijn de Limburgers ontegenzeggelijk zwakker. Daar om staat Enschedese winst voor ons vast. DOS, dat na een slechte start, on weerstaanbaar is opgerukt zal ook zondag weer een moeilijke tegen stander zijn maar dat is DWS/A -. de bedwinger van Sportclub En schede en plaatsgenoot Blauw Wit ook. Hier lijkt een 3 gelijk spel dus zeker geen onlogische verwachting. Ook nu weer komt MVV tegen één van de zwakste broertjes uit de eredivisie te staan:' Willem H. En het moet vrijwel uit gesloten worden geacht, dat MW dat na de nederlaag tegen EIjnkwijk geladen in het veid komt weer verliest. SpartaBlauw Wit is een wedstrijd tussen twee ploegen met een keihar de wedtrijdmentaliteit, stevige ploe- fren dus, dlo elkaar op het punt van ichamelijke kracht (forse tackle enz.) weinig toegeven. Sparta, dat Enschede versloeg, beschikt daarbij echter over wat meer technische kwaliteiten. Daarom tippen we Spar ta, hoewel het voor de winst wel be slist noodzakelijk zal zijn, dat de jeugdige en reusachtige stopper Schilder de donkere midvoor Van Sparendam in toom houdt Na zeven wedstrijdmiddagen is het ondertussen ook wel duidelijk gewor den, dat Elinkwijk zijn woordje toch wel mee zal spreken en in staat is voor bijzondere verrassing te zorgen. Toch geven we geen oortje voor de kansen van de Elinkwijkers a.s. zon dag, wantFeyenoord komt op bezoek. Allemaal „tweetjes" op de poolformulieren s.v.p. NAC heeft in de eerste wedstrij den geëxperimenteerd met een bij zondere verdedigingstactiek. Een succes werd het beslist niet; NAC is namelijk de enige club in de eredivisie, die nog geen enkele wedstrijd heeft gewonnen. Vorige week stapten de Breda naren van dit verdedigingssysteem af en te gen NO AD ging het al heel wat heter. Nu Rapid op bezoek komt, moeten de Bredanaren niettemin rekening houden met weer een ne derlaag. Maar ondertussen is dit echter een wedstrijd voor een ver rassing Het roemruchte Ajax tenslotte, dat nog geen heldenrol heeft gespeeld, moet in staat zijn op eigen veld Scheveningen/Holland Sport te be dwingen, terwijl ADO de handen vol zal hebben aan het technisch minde re, maar mentaal sterkere NOAD. PROGRAMMA Eredivisie NAG—Rapid JC (2); ADO—NOAD (1); DWS/A—DOS (3); Sparta— Blauw Wit (1); Fortuna '54—SC En schede (2); ElinkwijkFeyenoord (2); Willem II—MW (2); Ajax— SHS ,(1)1 PSV—VW (lj. was het met de nieuwe veertarieven nog steeds niet, maar met het door liet comité gevoerde beleid wel eens. Voor een nieuwe, zij het dan meer bescheiden tocht naar Den Haag ter bijwoning van de behandeling van de begroting van verkeer en wa terstaat door de heer H. J. Col- sen voorzichtig voorgesteld, voel de men niet veel. De heer Stevens sprak in zijn ope ningswoord zijn teleurstelling uit over het feit, dat de belangstelling voor deze bijeenkomst zo gering was. Het lijkt wel, aldus spreker, alsof de mensen zich nu reeds met de hogere tarieven hebben verzoend. De tocht naar Den Haag noemde hij een succes, maar de inhoud van de interpellatie van de heer Verkerk was hem enigszins tegengevallen. Een eventueel vrijmaken der veren voor bromfietsen en voetgangers gaat volgens het comité niet ver ge noeg. Spreker had weinig waardering voor minister Algera wegens het naast zich neerleggen der aange nomen moties iu de Kamer. Het aftreden van de minister om ge zondheidsredenen wenste liij „met een korreltje zout te nemen". Mocht het provinciaal bestuur in deze vorenkwestie falen, zo ein digde de heer Stevens, dan komen wij bij de eerstvolgende verkie zing uit met een eigen lijst van mensen, die wel bereid zijn om voor de belangen van Zeeuwseh- Vlaanderen te vechten. De heer Colsen ging nog eens uit voerig in op de voorgeschiedenis der veren-affaire. Hij vond het bescha mend, dat van de duizenden mensen, die hem na de tocht naar de residen tie hadden opgewacht, er nu slechts een handvol aanwezig was. Bijeenkomsten van dezelfde aard zul len nog worden belegd te Sluiskil en Breskens. Eerste divisie A VolendamLeeuwarden (1); Hel mond—ZFC (1); DFC—BW (3); WageningenEindhoven (3); De GraafschapAGOW (2); Haarlem VSV (2); LimburglaAlkmaar (1); Fortuna VI.—SW (2). Eerste divisie B Hermes/DVS—HVC (3); Heracles— RCH (1); StormvogelsSittardia (2); Excelsior—Vitesse (1); De Vo- lewijckersGVAV (2); Roda Sport Helmondia '55 (2); Rigtersbleek RBC (2). Tweede divisie A Hilvei-sumEDO (1); LongaDe Valk (3): DHCUVS (1); Wflhelmi- na—Xerxes (2); VeloxEBOH (1); Zeist—'t Gooi (2); ONA—Baronie (3). Tweede divisie B PECVeendam (3); RhedenNEC (1); OldenzaalGo Ahead (2); Ve- iocitasZwartemeer (1); Enschede se Boys—Herenveen (1): Be Quick Tubantla (1)., nieuwe discjockey Lex Karsemeyer met bijzondere platen en de nieuwe familiecompetitie, waarbij de betrok ken gezinnen die thuis worden op gezocht elkaar vragen mogen stel len Een orgelconcert door de Deen Palle Alsfelt en werken van moderne componisten op de plaat completeren het programma. „Ik heb de graaf vermoord De in ons land jaren geleden met veel succes op de planken gebrachte ko mische thriller „Ik heb de graaf ver moord" werd gisteravond door de to neelgroep „Ensemble" voor de came ra's gebracht. De kijkers kregen vier moorden te zien en toch was er maar één lijkDit raadsel moest een in specteur van Scotland Yard oplossen met geen andere hulp dan die van twee schuchter debuterende collega's. Een nieuwe bekentenis bracht de bra ve inspecteur een stap dichter bij de totale ontreddering. Het sluwe moordplan van het heterogene moor denaarstrio liep bijna in het honderd, maar dank zij een geniepige voorbe reiding ging uiteindelijk ook nog de vierde bekennende verdachte en de echte dader vrijuit. Uit deze summiere samenvatting leert de geroutineerde detective-ro- manverslinder al, dat auteur Alec Coppel met de serieuze speurdersro man fiks de draak steekt. Dat kwam er in de interpretatie van gisteravond niet helemaal uit. Het stuk heeft bij zonder weinig om het lijf, maar het werd met iets te grote ernst gespeeld. Het is trouwens een bijna onmense lijke opgave voor de auteurs, die mengeling van ernst en gekheid te bereiken, die het verhaal tegelijk aannemelijk maakt als moordzaak. VRIJDAG 17 OKTOBER 1958. HILVERSUM I. 402 m. T4G kc/s. 7.00—24.80 KRO. KRO: 7.00 Nws. 7.15 Gram. 7.30 V. d. jeugd. 7 40 Gram. 7 45 Morgengebed en. lit. kal. 8 00 Nws. 8.15 Gram. 8.30 V. d. vrouw. 935 Waterst. 940 Schoolradio. 10.05 Gram. 1035 Chansons. 11.00 V. d. zieken. 11.40 Gram- 12.00 Middagklok- noodklok 12 03 Gram. 12.30 Land- en tulnb. meded. 12.33 Nederl. liedjes. 12.50 Act. 13.00 Nws. 13.15 Zonnewijzer. 13.20 Lichte muz. 13.45 V. d. vrouw. 14.00 Gram- 15.00 Schoolradio. 15.30 V. d. zieken. 18.30 Planorecital. 16.50 Gram. 17.00 V. d. Jeugd. 17.15 Kinderkoor. 17.40 Beursber. 17.45 Planorecital. 18.05 Dansmuz. 18.30 Gram. 18.50 Regeringsuitz-: Emigratiepraatje van H A. van Luyk. 19.00 Nws. 19.10 Gram. 19.15 V.V.D, caus. 19.25 Act. 19.35 Gram. 20.30 Ja met mij. 20.35 Theater Andersom. 21.00 Amus. muz. 21.30 Uitz. in dialect. 22-00 Harpkwint. 22 40 Het re ligieus mysterie van Amsterdam, klankb. 23.00 NWS. 23,15—24,00 Jazzmuz. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12,00 AVRO. 16.00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7 00 Nws. 7.10 Gym. 723 Gram. 8.00 Nws. 8.18 De Ontbijtclub. 9.00 Gym- v. d. vrouw. 910 Gram. 9 40 Schoolradio. VPRO: 10.00 Avonturen met kinderen, caus. 10 05 Morgenwijding. VARA: 10.20 V. d. vrouw. 1100 Cello en plano. 11.20 V. d. kleuters. 11.35 Gram. AVRO: 12.00 Gram. 12.20 Regeringsuitz.: Landb. ru briek: Het landbouwhuishoudonderwljs (2). 12.30 Land- en tulnb. meded. 12.33 Sport en prognose. 12.50 Pianospel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. en gram- 13.25 Dans muz. 13.55 Beursber. 14.00 Klein koor. 14.26 Literaire rubriek 14.45 Viool en piano. 15.15 Cabaret. VARA: 16-00 Muz. caus. 16.30 V. d. zieken 17.00 V. d. Jeugd. 17.30 Orgel en zang. 1755 Act. 18.00 Nws. 18,15 Gesproken Vlaamse brief. 18.20 Jazz muz. 18.50 De puntjes op de 1, caus. 19.45 VPRO-nws. 20.00 Nws. 20 05 Onderling verkeer, caus. 20.20 Harp en fluit. 2025 Filmpraatje. 20.35 Nederland voor de wereld, caus. 20.45 Voordr. en muz. VARA: 21.00 Villa Sidonla, hoorsp. 21.20 Lichte muz. 21.55 Politiek cabaret. 22.05 Lichte muz. 22.25 Bultenl. weekoverz. VPRO: 22.40 Zorg om de mens, causerie- en. VARA: 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. Braai was 4,5 jaar in Indonesië gevangen De Nederlander H. dc Braai, die In Indonesië was veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar op be schuldiging van malversieye acties tegen de Indonesische regering, is zes weken geleden uit de gevangenis ontslagen, nadat hij daar vier en een half jaar van zijn straf had uitge zeten. De heer De Braai, die op 22 juni 1925 in Soerabaja werd geboren, heeft al tijd in Indonesië gewoond. Dinsdag middag om half vijf kwam hij te Tilburg aan. Hij heeft zich daar bij zijn vrouw en vier kinderen gevoegd, die sinds 1955 in Nederland vertoe ven. President Tito van Joegoslavië zal eind december een staatsbezoek aan In donesië brengen, aldus is door een woordvoerder van Soekarno medege deeld. De duur van Tito's bezoek werd niet bekendgemaakt. De woordvoerder bevestigde tevens dat de Indiase president, Rajendra Prasad, begin december Indonesië sal bezoeken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 6