Ontslag geneesheer-directeur na twee jaar in hoger beroep Aanleg delingsdijk op Schouwen Zeeuwse Almanak Verkoudheid Momento Rijst EXQUIS WIJN-GEZELSCHAP AT IN YERSEKE OESTERS Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 16 OKTOBER 1958 CONFLICTEN EN CONFLICTJES IN GOES Definitieve uitspraak op 4 november aanstaande VOOR DE CENTRALE RAAD van beroep te Utrecht diende gisteren het ontslag, twee jaar geleden door de gemeente Goés eervol, doch ongevraagd verleend aan de geneesheer-directeur van het Gasthuis, dokter G. J. S. Deze was destijds tegen dit ont slag in beroep gekomen bij het Ambtenarengerecht Den Bosch, dat hem toen in het gelijk stelde. Tegen deze uitspraak evenwel tekende de gemeente Goes appel aan, zodat thans de Centrale Raad in hoogste instantie over deze aangelegenheid moet oorde len. Uiterst minutieus heeft gisteren de raad, gepresideerd door rar. A. Blom, het ontslag en de daarmee verband houdende kwes ties behandeld: de zitting duurde met een korte onderbreking van 's morgens half elf tot 's avonds .kwart voor. zes, De uit spraak werd door de voorzitter bepaald op 4 november. De kern van de zaak, die steeds weer opnieuw naar voren kwam, lag ook ditmaal weer opgesloten in de waagWas dit ontslag een gevolg van een conflict tussen dokter S. en de voorzitter van het Gasthuisbestuur, de heer C. van Zweeden? „Neen" verklaarde nadrukkelijk de raadsman van de gemeente Goes, mr. P. S. Tigchelaar, „betrokkene beschikte niet over de kwaliteiten nodig om als geneesheer-directeur op te treden. En zo dacht niet alleen de voorzitter er over, doch het gehele gast huisbestuur". „Ja" zei de advocaat van dokter S., mr. F. W. Adriaanse uit Mid delburg. „tijdens het bewind van de vroegere gas thuis voorzitters ir. Stoel Feuerstein en de heer Van Riessen, was er géén sprake van conflicten". Merkwaardig wan, dat op een be paald ogenblik tijdens de zitting Dleek, dat zowel bij de gasthuis voorzitter als bij de geneesheer- directeur gedurende de conflict- periode een verlangen was ge weest om ,,de zaak eens nit te praten". Hét was er echter niet van gekomen. Voorzitter Van Zweeden had er tegen op gezien: „Het leek me moeilijk een ge sprek te beginnen over deze din gen met iemand als dokter S., die Ssychiatrie had gestudeerd". En okter S.: „De karaktertrekken van de voorzitter waren zodanig, dat het voor mij heel moeilijk, ja té moeilijk was „Was het maar gebeurd", zei de pre sident droog, „dan waren er vele moeilijkheden voorkomen". De restauratie van de eetzaal voor de zusters was één van de grotere ge schilpunten. In afwachting voor de bouw vati een nieuwe zaal was des tijds de óüde gerestaureerd,, dpch het bestuur meende dat het slechts ging om een restauratie van circa zëVen- tot achthonderd gulden, voor welk bedrag geld beschikbaar was. Het liep echter op tot vijfendertighon derd gulden, zonder dat het bestuur daarin gekend werd. „Ik meende ge- De voorzitter van de Centrale Raad. mr. Blom, leidde de ondervraging zo danig, dat gelijk kon worden ge hoord dokter S., oud-voorzitter Van Riessen en de huidige voorzitter, de heer Van Zweeden. Daardoor was 't mogelijk de afwijkende visies on middellijk vast te stellen. Zo passeer den allerlei grotere en kleinere aan leidingen voor een conflict de revue restauratie eetzaal in het ziekenhuis, aanstelling analiste, aanschaffing naaimachine, extra vakantie aan wachthoofden, verdeling bedden on der specialisten, moeilijkheden met willen dokter W. Mazzola en dokter Veldhof, belden neus-, keel- en oor arts, waarbij ook in 't geding kwam de plaats van dokter S.' echtgenote, eveneens neus-, keel- en oorarts, de eigen praktijk van de betrokkene, kortom een héle reeks van menings verschillen met vele persoonlijke kan ten. Advertentie Last van sennwenl Mijnharde'» Zenuwtablettcn helpen U er overheen. KLOKGELUI. Het hervormde kerkje van Slrjans- land is onder de slopershamer geval len en daarmee zit Slrjansland een poosje zonder klokgelui. Voor zover kan worden nagegaan, is dat reeds eenmaal eerder gebeurd. Dat was in 1911, toen de toren het slachtoffer werd van een zware storm. De klok heeft men toen in een lindeboom voor de dorpssmederij gehangen. Ook nu heeft men een tijdelijke oplossing ge vonden. Achter het verenigingsge bouw wordt een stellage gebouwd, waarin de klok zal worden bevestigd. Binnenkort zal dus het klokketouw weer gehanteerd kunnen worden. OOK DE ROZEN. Nu perebomen en aardbeiplanten voor de tweede maal in bloei staan in tal van plaatsen in Zeeland wilden de ro zen in de Axelse plantsoentjes blijk baar niet achterblijven. Terwijl de eerste herfstbladeren al van de bo men dwarrelen, verspreiden de rozen in Axel hun heerlijke geur. Voor de tweede maal dit jaar. MUZIEK I. De bekende christelijke gemengde zangvereniging „Asaf" in Axel is SUIKERZAKJES 'De verzamelwoede is een merkwaar dige woede, waar zowel jong ali oud aan ten offer valt., zo kan men-vrij wel dagelijks constateren. Een onzer correspondenten constateerde liet on langs nog in het koffiehuis 'aait de veerhaven bij Zijpe, alwaar een nol- wassen man zich meester, maakte van het suikerzakje, dat hem bij zijn kofjie gepresenteerd werd. Hij borg het zorgvuldig weg in zijn porte feuille. Onmiddellijk daarna meldde zich aan zijn tafeltje een ongeveer twaalf jarig knaapje. „Spaart U ook sui kerzakjesT vroeg hij vertrouwelijk. De man beaamde het. ,fHebt U ze ook uit het buitenland?" vroeg de jongen vervolgens, maar die vraag moest de volwassen verzamelaar ont kennend beantwoorden. „Ik wel!" verklaarde de knaap vol trots. „Ik heb ze uit Basel, Keulen, Bonn, Gent, Antwerpen en Ter neu zen". Hij had zogezegd de Rijn en de Schelde in suikerzakjes en verried zich daarmee als zoon van een schip per. Maar dat hij Ter neuzen tot het buitenland rekende, nam onze cor respondent hem erg kwalijk.. uitgenodigd voor een optreden voor de N.O.R.V.-microfoon. Op 26 november, 's avonds om tien mi nuten over zeven, zal de zang worden uitgezonden. Reeds eerder trad „Asaf", dat onder leiding staat van de heer P. C. Brakman, voor de radio op. Blijkbaar heeft men ook iu Hilversum grote waar dering voor hetgeen de leden van deze zangvereniging laten horen. JIUZIEK n. De muziekvereniging „De Echo" te Wilhelminadoro wil uniformen aan schaffen. Tot nu toe waren de leden van „De Echo" slechts kenbaar aan hun (fraaie) geluid, maar het oog wil ook wat, denkt men in Wilhelmina- dorp. Alleen, er is één moeilijkheid... waar moeten de centen vandaan ko men? Want zo sterk is de financiële positie van de vereniging niet. Men zal nu een beroep doen op de bevol king. Vrijdag en zaterdag zal men een steentje kunnen bijdragen op een bazaar, die in de „Veehoeve" zal wor den gehouden. GOUDEN BRUILOFT. Het echtpaar A. de Wilde aan de Achtereindstraat te Graautv vierde zijn gouden bruiloft. In alle stilte overigens en in de intieme sfeer van de familiekring. Gemeentebestuur en geestelijkheid van Graauw kwamen toch even feliciteren. (Advertentie) PER FLES »wr COGNAC VOOR ÖE HANDfL: H VAHI0GB fZ VUUMKEN rechtigd te zijn om hoger té gaan toen bleek tijdens de verbouwing, dat allerlei andere dingen nodig waren", zei dokter S. Een tweede punt was de aanstelling van een analiste, waarbij dokter S. aan haar zou hebben beloofd, dat de kosten voor het voltooien van haar opleiding voor rekening van het gast huis zouden komen. Hij had dit ge daan omdat liet bijzonder moeilijk was personeel te krijgen en deze ana liste dringend nodig was in het labo ratorium. Het bestuur achtte zich evenwel door deze gang van zaken voor een voldongen feit gesteld, zo bleek uit de bestuursnotulen. Deze kwestie had zich nog afge speeld onder het voorzitterschap van de heer Van Riessen. Deze verklaarde gisteren, dat deze zaak een gevolg was van te weinig con tact tussen hem en dé geneesheer- directeur, „maar aan de andere kant draaide het ziekenhuis goed". Waarna dokter S. nog verklaarde, dat de belofte aan de analiste was gedaan behoudens de goedkeuring van het" bestuur. Overigens kon de heer Van Riessen niet begrijpen, waarom nu sommige bestuursleden wél kritiek op de toen malige gang van zaken en op dokter S. hebben, terwijl „zij toen geen mond opendeden!" MEMORANDUM Een aantal geschilpunten werd gis teren daarom zo uitvoerig behandeld, omdat zij vermeld stonden in een nieuw memorandum van de gemeen te Goes aan de Centrale Raad. Bij de behandeling in eerste aanleg wa ren zij dus niet of minder uitvoerig aan de orde gekomen. Daarbij be hoorde o.a. de verbouwing van drie door het Gasthuis aangekochte woon huizen, waarbij dokter S. eveneens eigenmachtig opgetreden zou zijn. „Het werd aan hem overgelaten", zei de heer Van Riessen, „ontstem ming was er niet over in het be stuur". Verschil man mening was er ook ge weest over een jubileum van zr. De Vries. Het bestuur had daarover een annonce in de krant gelezen, doch was niet ingelicht. Aanvankelijk had (Zie slot pag. 5 kol. 2) van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met I-T-ITTIJ-H Vertraging op de dienst ZierikzeeKatseveer Het motorschip „Koningin Emma" van de Provinciale Stoombootdiens ten, dat de verbinding tussen Zierik zee en Katseveer onderhoudt, heeft woensdag de dienst van 4 uur niet gevaren. Door de hoge waterstand stond de dam van de aanlegplaats te Katseveer onder water, waardoor niemand van boord zou kunnen gaan. De „Koningin Emma" bleef in Zie rikzee liggen en kon pas na meer dan twee en een half uur vertra ging de dienst hervatten. Een groot aantal automobilisten verliet het ei land via Zijpe. Door de hoge water stand kwam het water te Zierikzee tot op dé kade van de Nieuwe Haven, maar dat komt in de herfst en win ter meermalen voor. Zonder koken f de héérlijkste droge rijst I - nooit vuile pannen j uw winkeliei j Commissaris der Koningin begroette Beneluxcommissie Zittingen werden gehouden in Middelburgs stadhuis Woensdagmorgen is in Middelburg een bijeenkomst begonnen van de Penitentiaire Beneluxcommissie, die vandaag (donderdag) zal worden voortgezet. In deze commissie heb ben zes hoge functionarissen van het gevangeniswezen In België, Neder land en Luxemburg zitting. De com missie werd in 1950 samengesteld om een bepaalde vorm te geven aan het overleg tussen het gevangeniswezen in de Beneluxlanden. Aan het begin der zitting werden de drie delegaties begroet door de commissaris der ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Deze bijeenkomst werd tevens bijgewoond door de bur gemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt. De commissaris der koningin noemde het voor de Zeeuwse hoofdstad en te vens voor Zeeland een grote eer om gekozen te zijn voor deze bijeen komst. In dit verband dankte de heer De Casembroot burgemeester De Widt voor het beschikbaar stellen van de kamer van B. en W. in het stadhuis. Vervolgens wees de com missaris der koningin in zijn in het Frans uitgesproken begroetings woord er op, dat de gedachte van de Benelux in Zeeland sterk leeft. Voor al omdat men zo dicht woont bij de Belgische Vlaanderens, waar het Be- nelux-ideaal ook sterk de aandacht heeft. De heer D. R. Dupréell, de directeur van het gevangeniswezen in België en voorzitter van deze Benelux-com- missie, beantwoordde de vriendelijke toespraak van Zeelands commissaris der koningin. Na de ontvangst begon de eerste zit ting van de commissie, waarna 's middags de tweede zitting gehou den werd.. Voorts was er een ontvangst in Veere en een avondontvangst ten huize van de commissaris der koningin in Zee land te Middelburg. Advertentie t Liefst HUDSON APPLAUS! Het beste dekblad komt van Suma tra, uit 't district „Deli". Uitsluitend hiermede worden de Hudson Sigaren gemaakt. Daarom is ook haar bol- knak met de naam „APPLAUS" van 27 ct. zó lekker, zó geurig en zacht. Rook 'n goede Sigaar voor uw geld! NA VLUCHT MET K.L.M.-CONVAIR Gasten van jubilerende firma uit Amsterdam MET EEN CON VAIR van de K. L.M. was het spirituele gezelschap gasten van de jubilerende Am sterdamse wijnfirma Jacobus Boe len vanuit Amsterdam naar Woensdrecht gevlogen om over land Yerseke te bereiken en daar oesterputten te bezichtigen en vooral: oesters te eten. De gasten van de 225-jarige firma: een in ternationaal gezelschap van ken ners. Met namen als die van de Spaanse sherry-expert Don Ma nuel Fernandez de Bobadilla en de Portugese port-expert Moreira d'Almeida En niet te vergeten monsieur Jean Pujibet uit Bordeaux, een groot kenner van Bordeaux-wijnen, de Franse meneer Roger Donglade, die alles van de St. Emllion-wlj- nen weet en madame Vairet uit Beaujolais van de wijnen van die naam en dan nog meneer Deloffre- Villees van een Franse likeurcom- missie Deze - en nog vele andere be kende figuren uithet Internatio nale wijn- en andere-dranken- proevers-gilde, deze klinkende na men zaten woensdagmiddag alle rond een met damast gedekte ta fel in het Yersekse restaurant No- let. Een tafel met oesters, nieuwe aardappelen met een fijn sausje en worteltjes en vanzelfsprekend: exquise wijnen.... De Loiidense mr. R. W. Dunsire, een gin-expert zat naast de El- zasser meneer Jean Hugel, die men heus geen water in de Elzas- ser wijn behoeft voor te zetten. DATZELFDE gezelschap ken ners had vóór de gang naar het oester-restaurant de putten be zichtigd. Onder leiding van bur gemeester Willemsen van Yer seke. <"e :n een aorteerkcet Jn het F v: allerlei deskundige Zeeuwse oesters, geserveerd voor een port-meneer uit Portugal en een sherry-kenner uit Spanje (Foto P.Z.O.) dingen over de kweek van oes ters zei. Burgemeester Willem sen, voerde, in het restaurant Nolet nogmaals het woord en schetste de grote verbondenheid tussen wijn en oesters. De heer H. M. J. Boelen van de jubile rende firma beantwoordde de toespraak. Het déjeuner begon uiteraard met „Huitres de Zélande", waarbij de kenners direct een sprankelende „Veuve Clicquot-Ponsardin Brut" konden keuren. Bij de tarbot met de nieuwe aardappeltjes en de worteltjes, die daarop door enkele charmante dames in Zuidbeve- landse dracht werden aangedra gen, vond men het boeket van een „1955-er Wehlener Sonnenuhr Auslese" passen, een witte wijn, waaraan voor de kenners nog „Orig. Abf. Dr. Zach Bergweiier, Edelwijn" was toegevoegd..... BIJ DE „Fromages de Hollande" die hierop volgden jónge kaas en oude kaas werd een „Ch&teau Mouton-Rothschild" Pauillac 1954" geserveerd. Eon goed glaasje, aan de gezichten van de kenners te zien, die helaas overhaast de tafel moesten opbre ken, want het vliegtuig in Woens drecht wachtte alweer om hen naar Amsterdam te brengen, waar nog een wijnproeverij op het pro gramma stond. /oor de koffie, die ook op het me nu stond, was geen tijd meer. Zij J *- *- met^de daarbij werd behorende „Cognac Remy Martin V.S.O.P.", de „Luqueur Vieille Cu re" en de „Liqueur Cordial-Me- doc". Geen koffie met Remy voor de sherry-man Manuel Fernandez de Bobadilla, noch voor de port- meneer Moreira d'Almeida Slot van pag. 1 dat de ontgraven klei overal zo droog mogelijk is. Het werk is thans nog slechts in een beginstadium, maar reeds nu krijgt men een indruk van de grootte van het dijklichaam. Kunstwerken Twee kunstwerken zijn in de delings dijk nodig om de afvoer van het pol derwater niets in de weg te leggen. De grootste duiker, waarvan de to- I tale kosten op rond 2% ton komen, I is vrijwel gereed. De opleverings- I datum' is bepaald op 21 november a.s. Temidden van bouw- en weiland werd I hier een hoofdafwaterlngskanaal ge- graven, dat straks via twee 48 me ter lange en tweeëneenhalve meter brede kokers onder de dijk zal voe ren. Iedere koker kan door twee be weegbare schuiven worden afge sloten, die in schuifschachten aan weerszijden Van de op de kruin van de dijk aan te leggen weg zijn ge borgen.. Dé schuiven zullen met de hand bediend kunnen worden. Deze duiker, die is gemaakt door perso neel van de aannemingsfirma A. W. Wandel te Nieuwerkerk, ligt op hec tometer 36, dus 3.6 kilometer van het beginpunt bij de Schelphoek verwij derd. De tweede, veel kleinere duiker, met de bouw waarvan onlangs ia be- Op Schouwen-Duiveland is een be gin gemaakt niet dè aanleg .van de delingsdijk en- tot de „bijkomende loerken" behoort ook de. bouw van een duiker, die thans, vrijwel gereed is. Er zijn er twee nodig voor de af voer van het polderwat-er. (Foto P.Z.C.) gonnen, vergt "Ij k. 85.000. Hij komt t uitgaaf van rond te liggen op hecto meter 32, dus 400 meter van zijn grotere broer vandaan. Deze duiker, die speciaal voor de ontwatering van het laaggelegen Prunjegebied wordt gebouwd, bestaat uit twee 90 cm in VANDAAG. Middelburg Electro:: „De blonde heks", 19 en 21.15 uur, 18 Jaar. Van Benthem en Jutting: Expositie Fa- vre en Van Ettinger, 9—18 uur: Schouwburg: „En toen kwam dokter Frost", toneelgroep Puck, 14 uur (voor middelbare scholleren). Vllsslngen Alhambra: „De weg naar het verderf", 19 en 21 uur, 18 jaar; Luxor: „Aanval der krabmonsters". 20 uur, 14 Jaar: Gebouw „Edenburg": Expositie „Wie was Vincent van Gogh". 9—12 en 13.30—17 uur.; Maar ten Lutherhuis: Provinciale Bijbeldag Zeeland, 10 30 uur, middagbijeen komst 14.30 uur. Goes Grand: „Het leven van Vincent vnn Gogh", 20 uur, 14 jaar; Prins van Oranje: „Verliefde dwaasheden", to neelgroep Puck, 14 uur, (voor mid delbare scholieren). doorsnee zijnde eterniet kokers van elk 53 meter lang. Ook zij zullen door middel van schuiven kunnen worden afgesloten. Uiteraard zal bij de aanleg van (Ie delingsdijk rekening moeten worden gehouden met de wegen, welke thans dit gebied doorsnijden. Zij zullen5 al le via lange opritten over de dijk lopen, die elders een beloop zal heb ben van 1 op 7. Slechts één weg zal worden omgelegd, namelijk de pro vinciale weg ZierikzeeHaamstede, welke omlegging 'n lengte krijgt van bijna écn kilometer. Het zal evenwel nog tot het voorjaar 1959 duren al vorens hiermede wordt begonnen. Hoewel thans nog slechts 15 arbeiders bij de werkzaamheden worden inge schakeld, zal dit aantal langzamer hand worden opgevoerd. Wanneer de aanleg van de dijk eenmaal in volle gang is, zullen circa 150 arbeiders bij het. werk zijn betrokken. Voorlopig zullen dus nog heel wat mannen deel- in het centrum van het waterschap Schouwen, achter het „eigenlijke front".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 2