PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STAKING IN ALGERIJE IS VERBODEN Op roep werd echter niet ingetrokken Aanleg van de delingsdijk op Schouwen is begonnen Na onderhoud van Salan met De Gaulle BETREKKINGEN TUSSEN V.A.R. EN TUNESIË VERBROKEN EXPLOITATIE VAN AARDGAS IN DE SAHARA MOGELIJK Vand aag. 201e jaargang - no. 244 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; f 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 ckt. '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties <max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, c'. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Vele honderden handen gingen omhoog, toen tijdens een mas sale bijeenkomst op het Londense vliegveld van de onder- houds-technici, die door staking het bedrijf van de Boac heb ben lamgelegd, werd gestemd over het al of niet voortzetten van de staking. In de vergadering werd door dit handopste ken vrijwel unaniem bepaald, dat het werk niet eerder zal worden voortgezet, vóór de vijf ontslagenen, om wie de sta king'is begonnen, weer bij de Boac in dienst zullen zijn ge- De opperbevelhebber der Franse strijdkrachten in Algerije, ge neraal Raoel Salan, die tevens de hoogste burgerlijke gezagsdra ger in dit Franse gebiedsdeel is, heeft de door het comité voor openbaar welzijn voor Algerije en de Sahara voor donderdag middag afgekondigde algemene staking verboden. Generaal Sa lan, die woensdagavond uit Parijs, waar hij besprekingen met premier De Gaulle heeft gevoerd, te Algiers is teruggekeerd, ver klaarde geen oproep tot staking te kunnen dulden. Het comité heeft daarop gereageerd dat het zijn oproep voor een algemene staking, op donderdagmiddag handhaafd. Het comité heeft, be halve tot staking, ook opgeroepen tot openbare betogingen tegen hetgeen wordt genoemd het „ingrijpen der politici in de Alge rijnse zaken". Nu Salan heeft laten weten, dat de staking niet „zal worden getolereerd", wordt verwacht, dat bijna iedereen vandaag normaal aan het werk zal zijn. Gisteren was alles in Algiers rustig. Niettegenstaande het politiek gespro ken achter de schermen onrustig was, ging het drukke leven van de stad gewoon door. In een communiqué van het comité wordt gezegd, dat tot een algemene staking is besloten: 1. om te betogen tegen de politieke partijen die „Algerije willen liqui deren". 2. om de terugkeer der militairen in de comité's voor openbaar wel zijn te eisen, en Afluisteren Enkele jaren geleden werd in Ne derland een geval van „afluiste ren" ontdekt. In een bepaald ge bouw waren geheime microfoons aangebracht en dank zij deze appa ratuur konden nieuwsgierige lieden elders mee luisteren naar het verhan delde in besloten vergaderingen. Het geval geraakte snel in het vergeet boek en eigenlijk gelooft sindsdien vrijwel iedereen in Nederland, dat zulke vreemde praktijken hier niet of uiterst zelden voorkomen. Men tapt hier geen telefoonlijnen af, men werkt niet met miniatuur radiozendertjes in tafelpoten of met verborgen opneem- apparaten. Dat doet men alleen in zulke landen als Rusland, waar nog maar nauwelijks een paar weken ge leden in de Amerikaanse ambassade achter het Amerikaanse wapen in een der grote conferentiekamers een stralingsreflectortje werd ontdekt, dat bewees hoe nieuwsgierige Russen geruime tijd hadden meegeluisterd als er in deze kamer werd geconfe reerd. Is dat meeluisteren wel zo'n weinig verbreid verschijnsel als velen in Nederland en Wést-Europa me nen? Op deze vraag wordt zijdelings een antwoord gegeven in het jongste nummer van het „Journal", dat door de internationale commissie van ju risten in Den Haag wordt uitgege ven. In dat blad publiceerde de heer G. Dobry een verhandeling over het feit, dat de wetgeving zich in vele landen niet of te weinig heeft beziggehouden met de moderne „afluister"- of mee- luisterapparatuur. In Engeland heeft zojuist een juridi sche commissie een rapport opgesteld over mogelijke voorschriften, waar bij de bevoegdheid tot afluisteren voor overheidsinstanties zou wor den vastgelegd en ook het gebruik zou worden omschreven dat van de afgeluisterde mededelingen gemaakt kan worden. De heer Dobry vertelt, dat in de Verenigde Staten het aftappen van telefoongesprekken en net afluisteren met behulp van geheime microfoons een wijd verbreid bedrijf is. Zo ontdekte men, dat de telefoon lijnen van grote chemische concerns regelmatig werden afgetapt. Een specialist in dit vak werd voor niet minder dan zestien aftapgevallen tot gevangenisstraf veroordeeld. In W.- Europa wordt in de meeste landen de geheimhouding van telefoongesprek ken wel wettelijk gewaarborgd. Daarvan kan gewoonlijk alleen maar afgeweken worden als het gaat om een gerechtelijk onderzoek. In Nederland en in Finland echter bestaan geen voorschriften met betrekking tot dit geoorloofd af luisteren of meeluisteren in opdracht van de justitie of de overheid en daarmee verkeren deze landen in een uitzonderingspositie. Het verdient wellicht overweging om ook in Ne derland het gebruik van afluister apparatuur aan wettelijke voor schriften te binden, nu die appara tuur zo gemakkelijk te verkrijgen en te gebruiken is. Enerzijds wordt door een regeling het publiek beschermd tegen een onjuist gebruik van deze apparatuur door onbevoegden en an derzijds kan in zo'n regeling vastge steld'worden welke waarde afgeluis terde mededelingen hebben, wanneer ze langs legale weg bijvoorbeeld voor het vaststellen van misdaden of vergrijpen verkregen zouden zijn als bewijsmateriaal. 3. om het ontnemen van burgerlijke bevoegdheden aan militairen te verhinderen. De Gaulle had met generaal Salan gesproken over de weerslag die zijn instructie aan de militairen om zich uit de comité's voor openbaar wel zijn terug te trekken, in Algerije heeft voorgedaan. De Gaulles instructies, die bedoeld waren om volledige vrijheid van me ningsuiting tijdens de verkiezings campagne in Algerije te waarborgen, waren vier dagen voor de afkondi ging aan generaal Salan bekend. In kringen die nauw contact hebben met de premier, wordt gezegd, dat berichten, dat .de verhouding tussen De Gaulle en Salan gespannen zou zijn, ongegrond zijn. Generaal Salan staat niet achter de meer extreme Europese elemen ten in Algerije en de meeste be kende „kolonels" of jongere offi cieren die een politieke opvatting hebben van hun taak in Algerije, doen dat ook niet. Wat het leger wil is integratie van Algerije eü Frankrijk op praktische grondslag zoals was aangegeven door De Gaulle toen hij een vijfjarenplan voor economische ontwikkeling- in Algerije aankondigde alsmede de geleidelijke afschaffing van het la gere loonpeil ten opzichte van Frankrijk in Algerije. De protesten van bepaalde leden van het comité voor openbaar welzijn in Algiers en organisaties van Europe se burgers worden in Parijs niet al te dramatisch opgevat. Premier De Gaulle heeft, zo zegt men, getoond wie de baas is in het Franse huis. Pogingen van. bedoelde extremisti sche personen om De Gaulle naar hun hand te zetten zijn tot misluk king gedoemd, zo verklaarde men. Men herinnerde eraan, dat het leger zijn instructies onmiddellijk heeft opgevolgd. De twee man sterke afvaardiging, die het comité van openbaar welzijn voor Algerije en de Sahara naar Pa rijs heeft gezonden, om bij De Gaul le te protesteren tegen diens bevel, heeft woensdagavond te Parijs ver klaard het „geheel oneens" te zijn met de verklaring van het comité, dat het zich in staat van nood ver klaart. In de gewraakte verklaring werd kritiek geoefend op de politieke partijen, die volgens het comité „ge neraal De Gaulle hebben voorgeschre ven, dit bevel te geven". De twee comité-leden hebben an derhalf uur op het bureau van de minister-president vertoefd, waar zij door een medewerker van De Gaulle werden ontvangen. Zij heb ben de generaal zelf echter niet te spreken gekregen. Punt van geschil is Algerijnse kwestie Tunesië heeft besloten de diplomatie ke betrekkingen met de Verenigde Arabische Republiek te verbreken, zo is officieel door het ministerie van voorlichting te Tunis meegedeeld. De Egyptische ambassadeur M. Falemi had het woensdag reeds meegedeeld na het onderhoud dat hij had met de Tunesische minister van buitenlandse zaken, Sadok Mokkadem. De verhouding tussen de twee landen is zeer gespannen geworden na de Tunesische beschuldiging van vorige week zaterdag, dat de Verenigde Arabische Republiek poogde de poli tiek van dé Arabische Liga te dicte ren. Een reeds aanwezig geschilpunt was, dat Egypte reeds lang asiel ver leent aan Salah ben Youssef, die in Tunesië ter dood veroordeeld werd wegens een samenzwering tegen pre sident Bourguiba. Verder zou presi dent Nasser pogen in Tunesië te in filtreren door middel van zijn mili taire attaché. Een punt van geschil tussen Cairo en Tunis is ook de Algerijnse kwes tie. Nasser is voorstander van een strijd tot het bittere einde in Algerije, Bour guiba staat niet afwijzend tegenover onderhandelingen met Frankrijk en is voorstander van een wel Arabisch maar tegelijk westergezind Noord- Afrika. In Cairo heeft de raad van de Arabi sche Liga woensdag een beroep ge daan op Tunesië weer deel te nemen aan de huidige zitting. Deze uitnodi ging is vervat in een resolutie die door acht Liga-landen werd aan vaard bij onthouding van de Verenig de Arabische Republiek en Yemen. Maar tegelijkertijd besloot de raad president Bourguiba de tekst toe te zenden van de maandag aangenomen resolutie, waarin Tunesïë's beschuldi ging tegen de V.A.R. werd veroor deeld en verworpen. Egypte levert dr. Eisele niet uit Het Westduitse ministerie van bui tenlandse zaken heeft woensdag be kendgemaakt, dat de Egyptische re gering het verzoek om uitlevering v in dr. Hans Eisele heeft afgewezen. I iaele vluchtte naar Caïro nadat hij b -schuldigd werd van misdaden in concentratiekampen. De Egyptische regering gaf als reden voor de afwijzing het feit op, dat vol gens de Egyptische wet geen straf vervolging kan worden ingesteld als het meer dan 10 jaar is geleden, dat de misdaden waarvan iemand wordt beschuldigd, zijn gepleegd. RAADGEVENDE VERGADERING: Aanvoer per pijpleiding wordt aanbevolen De verslaggever van de economische commissie van de raadgevende ver gadering van de raad van Europa, de Fransman Maurice Lemaïre, heeft woensdagmorgen zijn rapport toege licht met betrekking tot (tb exploita tie van het aardgas dat in de Sahara wordt gevonden. Hij zette uiteen, dat op niet meer dan 2000 km van de grote Europese industriecentra een grote hoeveelheid gemakkelijk te exploiteren methaan gas in de Sahara aanwezig is, die op verscheidene miljarden kubieke me ters wordt geschat. De prijs van dit methaangas zou in Europa niet meer dan vijfeneenhalve frank per kubieke meter bedragen met een calorie- waarde van 9000 (het gewone stads- Generaal Raoul Salan, de Franse commandant in Algerije (links) ver laat hier het Parijse militaire tribu naal in de kazerne van Reuïlly met enige oficieren, na getuigd te héb ben in de rechtszaal tegen de ver moedelijke plegers van een aanslag op hem, die hem met een bazooka trachten te doden, kort na zijn aan komst in Algerije twee jaar gele den. Salan 'en zijn officieren zijn de mannen van de „generaals-opstand" op 13 mei van dit jaar in Algerije. Generaal De Gaulle, de nieuwe Franse premier, heeft hen nu opge dragen zich niet langer met de poli tiek in te laten. Project van rond f 3.500.000 ZEELANDS NOORDELIJKST GELEGEN EILAND, liet in 1953 zo zwaar getroffen Schouwen-Duiveland, vecht nog altijd tegen zijn erfvijand, de zee, zij het, dat de strijd thans meer in direct is gericht. Als onderdeel hiervan kan men de aanleg van de veelomstreden „delingsdijk" dwars door het meer dan 9000 ha grote Waterschap Schouwen beschouwen. Maandag is een aanvang gemaakt met de aanleg van deze dijk, die een lengte krijgt van 7700 meter en het waterschap vrijwel in twee gelijke parten verdeelt. Dit onder supervisie van Rijkswaterstaat uit te voeren werk omvat tevens de bouw van twee duikers en het maken van opritten voor de wegen, welke de nieuwe van Seroos- kerke naar Brouwershaven geprojecteerde binnendijk, doorsnij den. De aanleg van de „delingsdijk" en het maken van de kunst werken vergt een uitgaaf van rond drieëneenhalf miljoen gulden. De duur ervan wordt geschat op bijna twee jaar. De functie van de nieuw aan te leggen dijk is dienst te doen als „beperkingswaterkering". Wan neer het waterschap Schouwen nogmaals, zoals in 1953, zou wor den blootgesteld aan inundatie, zal de zee door deze delingsdijk min of meer aan banden worden ge legd. Immers, de dijk verdeelt het waterschap zodanig in tweeën, dat zij een soort „buffer" vormt tus sen de noordelijke en de zuidelijke zeeweringen. Zonder de dijk zou bij een eventuele calamiteit de ge hele polder aan eb- en vloedwer king worden blootgesteld. Ook na de aanleg van de nieuwe delings dijk kan de gehele polder onderlo pen, maar de helft van het water schap zal dan niet worden over rompeld, zoals dat bij de ramp in 1953 is gebeurd. Het begin van de delingsdijk is ge projecteerd in het zuidwesten, bij de ringdijk aan de Schelphoek en sluit in noordwestelijke richting aan op de Schouwsedijk bij Brouwershaven, die op zijn beurt een rechtstreekse ver binding vormt met de zeewering. De dijk, die 1.75 N.A.P. hoog wordt, krijgt met de aan weerszijden lig gende bermsloten meegerekend een voetbreedte van 50 tot 60 meter, naar gelang de hoogte yan het maaiveld. Daar de polder de vorm heeft van een halve kom, met als laagste punt bij Serooskerke het Prunjegebied op 1.50 meter N.A.P. en het hoogste punt bij Brouwershaven, ligt het voor de hand, dat de dijk in het zuidwesten de gTootste hoogte zal be reiken. Op de dijk zelf komt na vol tooiing een 5 meter brede weg, een zgn. landbouw A-weg. een der be- langrijkste, welke in dit door de her verkaveling „bewerkte" gebied wordt aangelegd. Een fundering van schraal beton met een dubbele laag asfalt beton zal de bestrating vormen. De kruinbreedte zal mede hierdoor 1VA meter bedragen. Samenspel Bij de voorbereidende werkzaamhe den heeft de Rijkswaterstaat veel profijt kunnen trekken van de waar devolle adviezen van de afdeling On derzoek der Cultuur-Technische Dienst. Deze dienst heeft namelijk een onderzoek ingesteld naar de aan wezigheid van bruikbare bekledings- klei in de 100 meter brede strook, die vrijgehouden voor de aanleg van de delingsdijk. De resultaten waren on verdeeld gunstig. De bovengrond is uitermate geschikt voor de opper vlakte-bekleding van de dijk. want het gras heeft een rijke voedingsbo dem nodig. Deze laag krijgt een dik te van twintig cm. De zwaardere klei, de ondergrond dus, zal op zijn beurt een ideale 60 cm dikke be schermingslaag vormen voor het zandlichaam, waarop als laatste werk de 20 cm dikke kfèidaag wordt aan gebracht. Inmiddels is de aannemer, de N.V. Van Hattum en Blankevoort te Beverwijk, die het werk uitge zonderd de kunstwerken heeft aangenomen voor een bedrag van 3.269.000, gestart met de werk zaamheden. Als beginpunt heeft men genomen een plaats midden in de polder ge legen, op 3.6 km afstand van de Schelphoek, juist op het punt waar de grootste duiker wordt gebouwd. Reeds is een strook van 200 meter lengte van zijn kleilagen ontdaan, die aan weerszijden een zgn. kade muur vormen, waarin straks het zand wordt gespoten. Dit zand haalt men mettertijd van een winplaats af in het Brou- wershavense Gat, de plaats „Dwars in de Weg", en de „Roggenplaat" bij de Schelphoek. Teneinde de benodig de klei in droge staat te kunnen krijgen, graven twee draglines een ontwateringssloot, die wordt bema len. Deze sloot ligt in de as van de dijk, zodat men ervan verzekerd is, (Zie slot pag. 2 kol. 3) ...begint onder de naayi „Sun- beam" de jaarlijkse luchtver- dedigingsoefening van Groot- Brittannië. s -••is het 250 jaar geleden, dat H H de Zwitserse geneesheer, phy- M sioloog, bioloog, dichter en ro- manschrijver Albrecht von s Haller, die te Leiden studeerde onder Boerhaave en die de ff grondslag legde voor de mo- j|- derne experimentele physiolo- gie en biologie, te Bern werd geboren. iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi gas heeft slechts 4500 calorieën). Het gas zou worden aangevoerd door pijpleidingen via Gibraltar of Italië, waarvan een gedeelte over de zee bodem zou lopen. Het zou echter ook met methaantankers kunnen worden aangevoerd. Bovendien kan door middel van dit gas in Algerije opge wekte elektriciteit per kabel naar Europa worden overgebracht. De eerste oplossing, het vervoer per pijpleiding, leek Lemaire te verkie zen, omdat daardoor de prijs lager zou zijn. In het rapport wordt erop gewezen dat de Europese Gemeenschap de eerstvolgende 20 jaar rekening zal moeten houden met een jaarlijks energietekort dat overeenkomt met 200 miljoen ton steenkool. Daar de atoomenergie voorlopig nog niet in voldoende mate voorhanden is, zou het aardgas dat in de Franse Sahara wordt gevonden, de leemten in de Europese energievoorziening volledig kunnen vullen. Frankrijk beschikt evenwel niet over de middelen om de installatie van de pijpleidoingen geheel alleen te kunnen verzorgen, noodzakelijk om het gas naar Europa en de lan den in Noord-Afrika te leiden. In dit verband wordt het comité van ministers aanbevolen de geïnteres seerde regeringen uit te nodigen deel te nemen aan de financiering van dit project. Maatregelen tegen Nederlandse bedrijven in Oost-Java Aan de leiders van 258 Nederlandse bedrijven in Oost-Java is medege deeld, dat zij, in opdracht van de In donesische regering, alle banden met hun hoofdkantoren in Nederland moeten verbreken. Tezelfdertijd hebben de provinciale autoriteiten in Oost-Java in vele Ne derlandse bedrijven de Nederlandse bedrijfsleiders door Indonesiërs ver vangen. Aan de Nederlanders werd medegedeeld dat zij, met ingang van gisteren, van hun functies waren ont heven. Uit Malang meldt het „A.N.P.", dat de nieuwe Indonesische bedrijfslei ders op een aldaar gehouden plech tigheid, die werd bijgewoond door gouverneur Samadikoen en de mili taire bevelhebber van Oost-Java, ko lonel Sarbini, is medegedeeld dat zij in het vervolg slechts verantwoor ding schuldig zijn aan de militaire bewindhebbers in Oost-Java. Hun werd verboden zich met de raad van aandeelhouders, of de direc tie hunner bedrijven in Nederland, in verbinding te stellen. NOG VEEL WIND Af en toe zonneschijn maar ook plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige langs de kast krachtige tot stormachtige wind tussen west en noordwest. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN 17 oktober Zon op 7.07 onder 17.44 Maan op 12.30 onder 21,25

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1