PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AMERIKANEN STAKEN K0NV00IERING Raketspecialisten op Formosa aangekomen Paus Pius vannacht overleden Oude stadsgedeelte van Goes wordt „scholen-arm" INDONESIË: PRATEN OVER BEDRIJVEN EN NW.-GUINEA Vandaag... 201e jaargang - no. 238 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjuncfc-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 okt. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ,3rleven of adres bureau v. d, blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Het staken van de escortering bete kent echter niet dat. de Amerikanen zich uit de Straat van Formosa te rugtrekken, zo wordt in welingelich te kringen te Washington vernomen. Oorlogsschepen van de Zevende Vloot bevinden zich nog steeds in deze zeestraat en ze gaan weer es corteren indien en wanneer de com munisten de beschieting van de eilan den hervatten. De fundamentele be lofte van de Amerikaanse regering om nationalistische bevoorradings schepen te beschermen in de inter nationale wateren tussen Formosa en de Quemoy-eilanden, is niet gewij zigd. Maar omdat er op het ogen blik niet geschoten wordt, is het es corteren niet nodig. Onze taal Nijmegen ti op het Het uitoefenen van cultuur-kri tiek is al enkele tientallen ja ren sterk in de mode. Men ziet overal bedreigingen van dc cultuur en uitingen van wan-cultuur. Tegen die meestal slechts ver meende bedreigingen trekt men dan ten strijde om de aandacht op zichzelf te vestigen. Enkele dagen geloden hield het genootschap „Onze Taal" een rongr.es, waar gepraat werd over de bedreiging van de Ne derlandse taal door radio, reclame en pers. Kort daarvoor waren in twee hooggeleerde heren spreekgestoelte geklommen om voor een standsorganisatie hun diepe te leurstelling te uiten over het te lage culturele peil van een gehele Neder landse bevolkingsgroep en ook om een banvloek te slingeren naar de Nederlandse televisie. Kritiek op de televisie is dit seizoen erg gangbaar in Nederland. Zij is bepaald populair. Wanneer iemand voor een zaal vol jeugd, de verzekering geeft, dat hij de televisie geen gevaar voor stude rend jong Nederland acht, „wanneer de programma's maar zo slecht blij ven als ze nu zijn", dan krijgt hij luid gelach en applaus tot loon. Er steekt in zulk soort kritiek een geweldige overdrijving en Zevenhonderd man van het Ame rikaanse Tweede Raketbataljon zijn gisteren te Geelung (Formo sa) aangekomen om de bases voor het afschieten van Nike-Hercules raketten te bemannen die thans op Formosa worden ingericht. Vol gens de bataljonscommandant worden de raketten met bijbeho- Makarios veroordeelt moord op Britse vrouw en tegenmaatregelen Aartsbisschop Makarios heeft zich in een verklaring aan de Griekse pers heftig gekeerd; tegen de recente moord op een Engelse vrouw op Cy prus en evenzeer tegen de vervol ging van Cyprioten die de Britten ra hadden op de moord i laten volgen. een stevig stuk „snobisme". Men meent hoogverheven-cultureel te handelen, wanneer men de tele visieprogramma's afkraakt, wanneer men klaagt over het lage culturele peil van bepaalde bevolkingsgroepen en wanneer men aan de mensen van radio, reclame en pers taalmisbruik verwijt. Men zit In zijn ivoren toren en slin gert zijn banvloeken, die weinig of geen effect hebben. Dat laatste komt er immers weinig op aan, want het gaat niet om het effect, maar om dc vreugde van het slingeren en om het machtige gevoel van „op de bres te staan" ...altijd maar op de bres te staan en ergens voor strijden! Het congres in het badhotel te Scheveningen, waar de mannen van „Onze Taal" de gebreken van pers, radio en reclame onder de loep namen was een allervriende lijkst congres. De verwijten werden gepresenteerd in sierlijke verpak king, maar het resultaat zal helaas zijn, dat velen de taalverknoeiers toch in het bijzonder gaan zoeken in de kringen van de journalistiek, de radio en de reclame. En de échte kampioenen voor onze schone moedertaal worden dan ge vonden in het genootschap „Onze Taal". Toch is dat een valse voorstelling. Alle journalisten in Nederland heb ben in hun hart een warm plekje voor hun moedertaal. Ook al zondi gen ze soms tegen het goede taalge bruik en ook al vervallen ze graag tot gemeenplaatsen, tóch dragen ze op een enkele dag méér bij tot een goed gebruik van de Nederlandse t.aal dan het genootschap „Onze Taal" in een heel jaar! Zoals het met journalisten is, is het ook met radiomensen. De wijze, waarop deze mensen in ijltempo het gesproken Nederlands hante ren getuigt altijd van bekwaamheid en soms zelfs van geniale vaardig heid. Dat er fouten gemaakt worden staat vast, maar ook dat miljoenen Nederlanders een voorbeeld kunnen nemen aan het spreken van de mees te radiomensen. En om tenslotte nog iets te zeggen (Zie slot pag. 3 kol 1) Doodsstrijd, begon vannacht 2.45 uur Radio-Vaticana deelde vanoch tend vroeg mee, dat Paus Pius om 03.52 vannacht is gestor ven. Om 03.15 uur vannacht bericht te Radio-Vaticana, dat een half uur tevoren de doodstrijd van paus Pius begonnen was. Om 2.40 uur vertoonden zich de eer ste symptomen van een instorting. De bloeddruk liep terug van 80 tot 70 en de temperatuur steeg tot 42 graden. Ook waren er tekenen die wezen op complicaties in de longen. De hoop dat de paus nog zou blijven leven werd woensdagavond definitief door de behandelende artsen opgege ven. De paus, met een kruisbeeld op zijn borst en een rozenkrans in zijn handen, reageerde niet op stimulan sen van buiten af. In de loop van de avond steeg de temperatuur van de patiënt tot meer dan 40 gTaden. De Vaticaanse radio deelde gisteravond laat mede, dat men het einde deze nacht nog verwachtte. Mgr. Angelo dell'Acqua, een der nauwste mede werkers van de paus, verklaarde: „Het is een kwestie van uren, wij denken niet dat de paus de nacht kan overleven." Gisterochtend -werd de paus opnieuw getroffen door een stoornis in de bloedsomloop van de hersenen. Later verklaarde de geneesheer professor Mingazzini echter, dat'er sinds half tien een aanhoudende lichte verbete ring in de toestand van de patiënt was opgetreden. Maar 's middags werd dVpaus getroffen door een ern- instorting van hart en adem- stit haling. Op het pleintje voor de pauselijke zomerresidentie begonnen na vie ren de inwoners van Castelgandolfo samen te komen, en te bidden voor hun paus. Ook elders in Italië, op het plein voor de St.-Pieter te Ro me, en in de kerken van de steden Een menigte ernstige mensen §f stond gisteren voor de in- gang van de pauselijke resi- n dentie te Castelgandolfo op de laatste berichten over de ziekte van de paus te wachten. en dorpen, kwamen de samen, nadat zij Radio- stad hadden horen verklaren dat het leven van paus Pius XII zijn einde naderde. Enkele keren ging woensdag het ge rucht dat de paus overleden was. Twee Italiaanse bladen verschenen op straat met een zwart omrande voor pagina, waarop de dood van de paus werd gemeld. Toen het publiek ver nam, dat deze berichten niet juist wa ren, werden de krantenjongens aan gevallen. Later werden deze bladen door de politie in beslag genomen. Ook de Argentijnse radiostations maakten in de loop van de dag bekend, dat de paus was overleden, maar ook dit be-, richt bleek ongegrond. Alle kardina len, die in Rome en omgeving aan wezig waren, bevonden zich gister avond in de antichambre van de pau selijke slaapkamer. Uit Belgrado en Boedapest werd gemeld, dat de Joego slavische kardinaal Stepinae en de Hongaarse kardinaal Mindszenty door de communistische autoriteiten niet in de gelegenheid worden gesteld, naar Rome te gaan. Voor een levensbeschrijving van paus Pius XII verwijzen we naar pagina 7. Zolang bestemd rond Quemoy voortduurt: Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft woensdag bekendgemaakt dat Amerikaanse oorlogsschepen de nationalistïsche-Chïnese bevoorradingsschepen naar Quemoy niet meer zullen begeleiden tenzij de Chinese communisten het bestand schenden. Het begeleiden door de oorlogsschepen wordt beperkt tot het militair noodzakelijke, aldus de verklaring van het ministerie. De woordvoerder kon niet zeggen wanneer het besluit in wer king was getreden, maar er was nauw overleg met de natio nalisten geweest. rende kernladingen verzonden. Zij kunnen gebruikt worden tegen vijandelijke vliegtuigen en hebben een reikwijdte van meer dan 120 km. Maar de commandant gelooft niet dat zij voor een aanval op het Chinese vasteland gebruikt kun nen worden. (De afstand tussen Formosa en het vasteland is onge veer 200 km). De Amerikaanse bataljonscomman dant zei nog, dat binnen een week tot 10 dagen vier raketbatterijen met elk negen lanceerapparaten zullen zijn opgesteld. Hij hoopte dat het ba taljon binnen een maand operationeel zou zijn. De meeste raketten zijn maandag met een Amerikaans vrachtschip in Keelung aangekomen. Maar er zijn nog meer raketten en uitrusting onderweg, aldus de Amerikaanse commandant. De federatie van Nederlandse opticiens-organisaties heeft gisteren op het ministerie van Economische Zaken een petitie aangeboden. Nadat de petitie was aangebodentrokken de opticiens in een lange stoet langs het ministerie-gebouw. 4 Eind oktober alle V.S.-troepen uit Libanon Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft meegedeeld, dat het verwacht dat de Amerikaanse troepen in Libanon, onverwachte ont wikkelingen voorbehouden, eind okto ber zullen zijn teruggetrokken. Dit besluit is genomen in overleg met de regering van de Libanon. De on rust van het ogenblik lijkt in hoofd zaak een binnenlandse oorsprong te hebtSeh, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het doelde hiermee op de botsingen in Beiroet tussen aan hangers van ex-president Camille Sjamcen en het tegenwoordige re gime. De Amerikaanse militairen wa ren in Libanon gestationeerd om af te rekenen met inmenging van bui tenaf. Die inmenging is momenteel afwezig. Inmiddels worden berichten gehoord, dat president Sjehab gedreigd heeft met de vorming van een militaire re gering en de afkondiging van de staat van beleg, als regering en vol gelingen van oud-president Sjamoen geen weg vinden voor het beëindigen van de nog steeds voortdurende bin nenlandse strijd. NOTA NAAR DEN HAAG Dulles verwacht geen Indonesisch geweld In een nota, welke woensdagmiddag werd overhandigd aan het hoofd van de Nederlandse diplomatieke verte genwoordiging in Indonesië, de heer A. H. Hasselman, verklaarde de In donesische regering alleen besprekin gen over eed integrale oplossing van alle geschillen tussen Nederland en Indonesië te kunnen overwegen, met inbegrip van de kwestie westelijk Nieuw-Guïnea. Deze nota was het antwoord op de nota van Nederlandse zijde, welke in september werd overhandigd en waarin om opheldering werd ge vraagd over het lot van de Neder landse bedrijven in Indonesië. Gezaghebbende Indonesische krin gen verklaarden: „Wij hebben in on ze nota erop gewezen, dat het naar onze mening niet mogelijk zal zijn voor de kwestie van de Nederlandse bedrijven een uitzondering voor be spreking te maken, en de andere vraagstukken onopgelost te laten". GROTE GROEI NA 1945 In nieuwe wijken verrezen moderne schoolgebouwen HET OUDE STADSGEDEELTE VAN GOES, binnen de vesten, is hard op weg om „scholenarm" te worden! In de afgelopen dertien jaar is de groei zo stormachtig geweest, dat het aantal van veertien dagscholen in 1945 is uitgebreid tot tweeëntwintig scholen in 1958. In deze periode ver rezen negen nieuwe schoolgebouwen; thans zijn nog twee scholen in aan bouw en bestaan plannen voor de bouw op kortere of langere termijn van zeven scholen. Er zijn slechts vier onderwijsinstellingen, die vooreerst geen nieuw gebouw nodig hebben. Opmerkelijk bij dit alles is de „over plaatsing" van de scholen uit het oude stadsgedeelte van Goes naar de nieuwe wijken, waarbij met name de Bergweg een nieuw „scholencen- trum" is geworden. Geen enkele Zeeuwse gemeente kan er zich op voorstaan aan een derge lijke dynamische groei van het on derwijs onderhevig te zijn als de centrumgemeente Goes. Niet alleen heeft het aantal dagscholen uitge zonderd het kleuteronderwijs zich uitgebreid van veertien tot tweeën twintig, maar ook het aantal leerlin gen is enorm gegroeid. Werden de scholen in 1945 door rond 3000 leer lingen bezocht, thans is dit aantal reeds toegenomen tot circa 5000, een toeneming dus met meer dan 65 Waarom de scholen in Goes steeds meer naar de nieuwe wijken trek ken? In de eerste plaats is dit een gevolg van de ontvolking van de bin nenstad. Meer en meer nemen zaken- panden de plaats in van gewone hui zen, waardoor er dus minder mensen en dus ook minder kinderen in dit gedeelte van de stad wor.en. Daarnaast speelt eveneens het aantal leerplichtige kinderen een Irol. Vastgesteld kan worden, dat men juist nu midden in een „hausse" zit. Van doorslaggeven de betekenis voor het „verplaat sen" van de onderwijsinrichtingen naar de nieuwe wijken, is onge twijfeld ook het-feit, dat juist daar de kinderrijke en jonge ge zinnen wonen. Dit blijkt ook bij beschouwing van de leerlingencij- fers van de verschillende scholen in Goes. De oude scholen in het centrum worden namelijk bezocht door het kleinste aantal leerlin gen. Uitbouw In 1945 telde Goes twee openbare scholen, waarvan er thans nog één in gebruik is, namelijk de prof. dr. Kohnstammschool (vroeger school B) aan de Beestenmarkt. Deze school dient nodig vervangen te wor den, zodat ook in die richting wordt gewerkt. De toenmalige school A thans het G.A.K. aan de V. d. Spie gelstraat werd vervangen door de fraaie Jan Ligthartschool aan de Bergweg, die in 1954 gereedkwam. In 1956 heeft het openbaar onderwijs in Goes zijn derde school gekregen, namelijk de H. v. d. Veenschool aan de J. P. Coenstraat, een afsplitsing van de prof. dr. Kohnstammschool. Vijfhonderdnegenenzestig leerlingen bezoeken deze drie scholen, tegen vierhonderdzeventig in 1945. Ook het hervormde onderwijs heeft in de jaren na Wereldoorlog II een grote vlucht genomen. Dertien jaar geleden was er slechts één hervorm de school met 378 leerlingen, gelegen aan de Nieuwstraat. Deze thans vrij oude school dient vervangen te wor den, maar eerst moeten daarvoor nog verschillende moeilijkheden wor den overwonnen. Intussen verrees in 1951 aan de Bergweg de hervormde „Ireneschool" en in 1956 volgde een derde school, de „Margrietschool" in West aan de Naereboutstraat. Het aantal leerlingen bedraagt gemiddeld over 1958 rond 680. Ook het rooms-katholieke onderwijs deelde in de groei. De jongens heb ben een nieuwe school gekregen aan de Bergweg (1951) en de meisjes zullen volgend jaar naar de nieuwe school in West kunnen verhuizen. Het leerlingenaantal van deze scho len ïs toegenomen van 293 tot 523. Tot nu is het zo geweest, dat de jon- (Zie slot pag. 2 kol. 3) Minister mr. J. M. A. Luns heeft tij dens de ontmoeting van de vorige week met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Foster Dulles, uiting gegeven aan de „diepe bezorgdheid" van de Nederlandse re gering, dat Indonesië geweld zou kunnen gebruiken tegen Nederlands- Nienw-Guinea. In een verklaring, die de Nederland se permanente vertegenwoordiger bij de V.N., mr. C. W. A. Schuer- maiin, aan journalisten heeft voor gelezen, zegt minister Luns, van mi nister Dulles de verzekering te heb ben gekregen, dat de V.S. geen re denen hebben aan te nemen dat In donesië overweegt geweld te plegen. Minister Luns zei dat Dulles had ver wezen naar verklaringen over dit on derwerp door de Indonesische minis ter-president, de Indonesische minis ter van buitenlandse zaken en andere .verantwoordelijke autoriteiten" die erop neerkomen dat tegen het Neder lands gebied geen geweld zou worden gebruikt. Minister Dulles had hieraan toege voegd, dat de V.S. „vertrouwden" dat deze verklaringen de „besliste poli tiek" van de Indonesische regering vertegenwoordigen. Dr. Ali Sastroamidjojo, de vaste vertegenwoordiger van Indonesië bij de V.N., heeft later tegenover verslaggevers verklaard: „De Ne derlandse verklaring is een nieu we propagandastunt tegen Indone sië. Zij bevat niets nieuws en dient slechts om spanning te scheppen". ...is het 100 jaar geleden, dat dr. ir. G. L. F. Philips, stich- ter van het Philips-concern te j= Eindhoven, te Zaltbommel werd |f geboren. H ...is het 25 jaar geleden, dat het telefoonverkeer tussen Ne- M derland en Costa Rica, Guate- g mala, Nicaragua en Panama via Londen-New York werd ge- opend. n lllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ Met het oog op de onverminderde belangstelling voor de Wereldten toonstelling te Brussel, is besloten de Expo-treinen van Amsterdam uit via Den HaagRoosendaal dagelijks tot en met de laatste dag (zondag 19 oktober) te laten rijden. De Expo-trein via Utrecht-Den Bosch-Roosendaal rijdt op de zonda gen 12 en 19 oktober en op woensdag 15 oktober. OPKLARINGEN Opklaringen en op de meeste plaat sen droog weer. Overwegend matige westelijke wind. Iets lagere middag- temperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 10 oktober Zon op 6.54 onder 17.59 Maan op 3.34 onder 16.41

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1