PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sastroamidjojo lanceert een felle aanval op ons land in Ver. Naties Duizend bezoekers aan driedaags artsencongres op Walcheren Antwoord op rede van minister Luns VOOR DE GRONDWET STEMDE SI PROCENT VAN DE KIEZERS GOUDEN KUNSTSCHATTEN UIT MUSEA GESTOLEN CHINESE JOURNALIST WERD NA 26 UUR GERED 201e jaargang - no. 230 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 sept. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 3593» P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, a dm. tel. 2094. geveer 11'4 miljard dollar norlands bezit confisceerde. Sastroamidjojo zag het zo: „Wat betreft de Nederlandse investerin gen in Indonesië moet worden op gemerkt dat deze activa nooit uit Nederland naar Indonesië ge bracht zijn. Van oorsprong is het Indonesisch kapitaal. Maar mijn Verstekelingen terug naar Indonesië Aan de 37 zich nog in de Kruis berg bij Doetinchem bevindende Indonesische verstekelingen is geen voortgezet verblijf in Ne derland toegestaan. Zij worden met de „Johan van Oldebarne- velt" naar Indonesië terugge bracht. Het schip is gistermiddag uit Nederland vertrokken. Op de Oranjewerf te Nieuwendam is maandag het Panamese schip Mi chigan" 2500 ton in tweeën „getrokken". In de ontstane ruimte sal een stuk van 15 meter lengte worden ingevoegd. Een A.N.P.-foto- graaf klom op de werf in een hoge kraan om van daar uit dit overzicht te maken van de „gespleten" boot. regering heeft deze activa niet zonder betaling overgenomen. Wij hebben ze altijd gerespecteerd en we zullen dat blijven doen. als de Nederland overhandigde weer protestnota in Djakarta In de Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft de In donesische gedelegeerde, dr. Ali Sastroamidjojo, medegedeeld dat Indonesië zijn aanspraken op westelijk Nïeuw-Guinea handhaaft en heeft hij verklaard dat de Nederlandse „koloniale overheersing in dat gebied de vrede in Azië ondermijnt. De Indonesische gedelegeerde gebruikte ruim een kwart van zijn speech voor een stevige aanval op Nederland. In deze speech antwoordde hij op een verklaring die de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Luns, vrijdag in de assemblee had afge legd. Minister Luns verklaarde toen dat het onrecht dat Indo nesië tegen de Nederlanders begaat, de vrede en de veiligheid in de wereld bedreigt. „Wat in feite de vrede en veiligheid in dit deel van de wereld ondermijnt, is de onverzoenlijke houding van de Nederlandse regering, wat betreft haar pogingen haar koloniale over heersing van West-Irian, een inte graal deel van het territoir van In donesië, voort te zetten", aldus Sas troamidjojo. De Indonesische gedelegeerde be-, schuldigde minister Luns een grove lijk valse voorstelling van zaken te hebben gegeven wat betreft maatre gelen, die tegen Nederlandse onderda nen en Nederlandse belangen waren genomen. Minister Luns had gezegd dat 40.000 Nederlandse onderdanen waren uitge wezen. De visie van Sastroamidjojo was dat 9000 werkloze Nederlandse onderdanen naar huis werden ge stuurd en dat de Nederlandse rege ring en pers toen probeerden alle Ne derlandse burgers over te halen In donesië te verlaten. „Dit optreden van de Nederlandse regering, dat re sulteerde in een plotseling massaal vertrek, kan alleen maar worden uit gelegd als bedoeld om de economi sche, technische en administratieve diensten van mijn land te ontwrich ten en te verlammen". Een andere beschuldiging van minis ter Luns was dat Indonesië voor on geveer 1114 miljard dollar aan Ne- Indonesische belangen te respecte ren". Het hoofd van de Nederlandse diplo matieke vertegenwoordiging in Dja karta, de heer H. Hasselman, heeft volgens Antara maandag op het In donesische ministerie van buiten landse zaken een tweede nota inge diend over de Indonesische maatre gelen tegen de Nederlandse onderne mingen. Volgens radio - Djakarta heeft de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Soebandrio, maandag een onderhoud gehad met de Amerikaanse ambassadeur in Dja karta, Jones. Het onderhoud betrof 't geschil over Nieuw-Guinea. Volgens radio-Djakar ta zou Soebandrio de hoop hebben uitgesproken, „dat de Verenigde Sta ten geen beslissingen over de status van Nieuw-Guinea zullen nemen, voordat zij kennis hebben genomen van de Indonesische zienswijze". Soebandrio verklaarde, dat het ge- sprek noodzakelijk was om „een mis verstand tussen de Verenigde Staten en Indonesië uit de weg te ruimen". VOLLEDIGE CIJFERS VAN REFERENDUM Guinea ontvangt geen meer. De Gaulle heeft een massieve 81,7 pet. van het aantal stemmen bij het referendum gewonnen. Officiële cijfers, door het ministerie van voorlichting bekendgemaakt, to nen aan, dat van een totaal van 31.435.783 ingeschreven kiezers 26.444.599 personen gestemd hebben 84,1 pet. van het totaal aantal stemgerechtigden. 21.322.211 stemden „oui" en slechts 4.767.180 „non"'. De cijfers gelden voor alle ingeschre ven kiezers in Frankrijk en overzee se gebieden, het buitenland, twee ge- isoleerde departementen van Algerije niet meegerekend. In Frankrijk de overzeese gebieden en de Fransen die in het buitenland Algerijnse rebellen laten Amerikaanse predikant vrij Zaterdag hebben de Algerijnse op standelingen de Amerikaanse metho distische predikant Lester Lee Grif fith, die een maand geleden ontvoerd werd, vrijgelaten. Zij hebben hem overgeleverd aan de witte paters te Mekla. Echtpaar slachtoffer van kolendampvergiftiging Gisteren is ook de 77-jarige mevrouw Corver uit Bussum, die zaterdag nacht met een kolendampvergiftiging naaT de St.-Gerardus Majella-stich- ting te Bussum werd gebracht, over leden. Belgische oudheidkundigen hebben nabij Charleroi overblijfselen gevonden van een vierkant Romeins iort, dat ln de derde eeuw na Christus gebouwd zou zijn. De zijden van het fort waren zes tig meter lang. De leider van de groep oudheidkundigen, Graff, veronderstelt, dat de sterkte in het jaar 276 door de Franken is verwoest. In de omgeving werden stukken aardewerk en wapens gevonden. stemden meegerekend) stemde een totaal van 23.192.741 personen dat wil zeggen 84,6 pet. van het kiezers korps. Er waren 18.200.512 „ja"- stemmen en 4.662.408 „nee"-stemmen. In Algerije, afgezien van de twee de partementen, waarvan de uitslagen nog moeten binnenkomen, stemden ".015.528. personen, een percentage van 80,9 pet. van de stemgerechtig den. Het aantal „ja"-stemmeH be droeg 2.889.586 en het aantal „nee"- stemmen 101.483. Premier Charles de Gaulle, Franlt- rijks sterke man, de overwinnaar bij het referendum, heeft gisteren nieu we stappen gedaan tot vestiging van de vijfde republiek, waarin hij over grotere macht zal beschikken dan enige Fransman onder de vierde re publiek. De vroegere leider van de vrije Fransen keerde gisteren uit Colombey-les-deux-Églises terug, waar hij zelf gestemd had en de re sultaten van de stemming had afge wacht. Hij heeft vervolgens vandaag een kabinetszitting bijeengeroepen. De Franse regering heeft maandag dé minister-president van Guinea, Sekoe Toere, officieel meegedeeld, dat Guinea zich van de andere West- afrikaanse gebieden heeft afgeschei den door tegen de door generaal De Gaulle voorgestelde grondwet t? stemmen. De officiële mededeling is te Cona kry overhandigd. Er wordt in ge zegd, dat Guinea niet langer finan ciële en administratieve hulp van Frankrijk zal ontvangen en dat maatregelen zullen worden genomen tot terugtrekking van Franse amb tenaren en technici. 100.000ste emigrant naar Australië vertrokken. „Aangeboden ter herinnering aan uw emigratie als 100.000ste naar Austra lië", J. G. Suurhoff, minister van so ciale zaken en volksgezondheid, 29 september 1958. De heer en mevrouw Zevenbergen zullen over tal van jaren hun kinde ren en kleinkinderen met trots deze door de minister zelf geschreven op dracht in het fotoboek „Holland" to nen, en dan nog eens het verhaal ver tellen van alle feestelijkheden die zij meemaakten omdat mevrouw Zeven bergen de 100.000ste Nederlandse emigrante naar Australië was. Mevrouw A. ZevenbergenWageveld en haar echtgenoot werden gister middag aan boord van de „Johan van Oldebarnevelt" van de Stoom vaartmaatschappij Nederland, welk schip in de late namiddag naar Au stralië vertrok, door minister Suur hoff namens de regering toegespro ken. Maandagmiddag is uit Amsterdam de „Johan van Oldebarnevelt" naar Australië vertrokken, met aan boord mevrouw A. Zevenbergen uit Abben- broek, de 100.000ste emigrante en haar echtgenoot. Het echtpaar naast de „Johan" op de kade bij hun attractief uitgedoste „verhuiskist" die blijkens de op schriften aan duidelijkheid niets te vjensen overlaat. Thans levenslang voor diefstal van 1.95 dollar. De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama, James E. Folsom, heeft -Jimmy Wilson gratie verleend. De gouverneur heeft niet de bevoegd heid de doodstraf in een kortere straf dan levenslang te veranderen. De 55- jarige Wilson komt na vijftien jaar in aanmerking voor vrijlating op ere woord. Hij werd veroordeeld wegens het roven van 1,95 dollar van een oude blanke vrouw. Op beroving in de nacht staat in de staat Alabama de doodstraf. De neger zou op 24 ok tober worden terechtgesteld. De zaak-Wilson heeft in de gehele wereld reacties uitgelokt en de gou verneur heeft vele protesten tegen het vonnis ontvangen. Paneel van altaarstuk te Brugge ontvreemd. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in het Rijksmuseum te Amster dam en in het Klokkenmuseum te Utrecht diefstallen gepleegd. In Am sterdam werden enkele zeventiende eeuwse gouden kunstschatten ont vreemd en in Utrecht wordt een groot aantal gouden en zilveren hor loges, waarvan de waarde wordt ge schat op een bedrag tussen de 75.000 en 100.000 gulden, vermist. De inbraken zijn met een tijdverschil van drie uur na elkaar gepleegd. Dat is een reden voor de politie om te vermoeden, dat er een verband be staat tussen beide diefstallen. De voorwerpen, die uit het Rijksmu seum zijn verdwenen, bestaan uit een gouden ketting, die volgens de overlevering aan Michiel de Ruyter heeft toebehoord, een keten met pen ning van kapitein Iesbrand Gotske, een beker van kapitein Cornelis Schrijver en een penning van Isaak Rockesen. Een van de acht jour nalisten, wier scliip op weg naar Quemoy ver ging, is gered na 26 uur in het water te hebben gelegen. Vrij dag zonk het schip in de Straat van Formosa. Een journalist kon di rect na het ongeluk worden gered. Aange nomen wordt, dat de overigen zijn vetdron- ken. De 33-jarige Chung- Chi had, alvorens in het water te springen, zijn zwemvest omge bonden. Hij was ge wond, maar hoopte desalniettemin naar de kust te kunnen zwemmen. Hoge gol ven benamen hem ieder uitzicht en na twintig uur te hebben rondge dreven, zag hij zater dagochtend, dat Que moy nog ver weg was. Het zwemvest sneed Chung-Chi in het vlees, zijn wond stak en hij kreeg delirium. Op een gegeven moment meen de hij een duikboot te' voelen, maar het idee dat het een communis- tisch-Chinese duikboot zou kunnen zijn deed hem afzien van pogin gen te worden gered. Na 24 uur kauwde hij zijn visitekaartje op om de honger te stillen. Nauwelijks twee uur later zag hij op nog geen vijftig meter af stand een landings vaartuig. Met zijn laatste kracht schreeuwde Chung-Clü „help" en verloor het bewustzijn. Nog steeds bewusteloos hees men hem aan boord. Hij was gered. DE „MAATSCHAPPIJ" VERGADERT Met voorbereidingen werd anderhalf jaar geleden reeds begonnen DONDERDAG begint in Middelburg het tiende ledencongres van de Ko ninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Dan zijn er inmiddels een kleine duizend congresgangers uit het hele land naar Walcheren gestroomd om er drie dagen lang gezamenlijk weten schap en ontspanning te beoefenen. Duizend congresgangers! Dat is geen kleinigheid, zeker niet voor de organisatoren, de leden van liet district Zeeland van de maatschappij. Zij begonnen ongeveer anderhalf jaar ge leden met de eerste voorbereidingen en dachten daarbij aan de veilige kant te zijn, wanneer het aantal bezoekers op zevenhonderd werd begroot. Maar blijkbaar hebben de Zeeuwse artsen voor hun collega's een zo aan trekkelijk programma in elkaar gezet, dat de dames en heren medici be sloten hebben in grote drommen naar Zeeland te trekken. „Wij groeien vast in tal en last" heeft de huisvestingscommissie van het congres ver zucht. Maar gelukkig is met wat passen en meten het mogelijk gebleken iedereen onderdak te brengen. Niet alleen die huisvestingscommis sie had overigens zorgen, ook de meer dan twintig andere commissies hebben zo af en toe eens met de handen door het haar gewoeld. Want om alles precies te laten lopen, kwam er heel wat kijken. Trouwens, dat blijkt alleen al uit dat respec tabele aantal commissies: er is er een voor de financiën, voor de we tenschappelijke voordrachten, een feestcommissie, een muziekcommis- sie, toneelcommissie, voor de foto tentoonstelling, voor „pincet en pen seel", er is een „schaaldierencom missie" en ga zo maar door. Maar het werk van al deze eerbiedwaar dige colleges is thans voortreffelijk gecoördineerd en het resultaat is sa mengevat in een keurig en zéér over zichtelijk programmaboekje. Een hoekje, dat evenals de zaalversierin gen, is aangeboden door de pfarma- ceusische industrie. De eerste dag begint het congres met de opening van een fototentoon stelling in het gebouw van het Zeeuws Genootschap en van de ex positie „Pincet en penseel" in het Kunstmuseum. Beide tentoonstellin gen zijn tijdens de congresdagen ge opend van 912 en van 1317 uur voor alle belangstellenden. De officiële opening van het con gres is 's middags in de Burger zaal van het Middelburgse Stad huis. Daar zal de voorzitter van het district Zeeland, dr. J. J. Ok- ker een welkomstwoord spreken en zal voorts het woord worden gevoerd door de burgemeester van Middelburg, de afgetreden voorzitter en de nieuwe voorzitter der maatschappij en tenslotte door de commissaris der koningin. De toespraak van de commissaris is bedoeld als begroetingsrede namens het provinciaal bestuur. Qat gebeurt met opzet nog in de Burgerzaal van het stadhuis, omdat de ontvangst van het provinciaal bestuur, volgend op de middagbijeenkdbist, ditmaal in de Kloostergang geschiedt. En het is nu eenmaal onmogelijk om daar het woord te richten-tot een kleine dui zend mensen op een wijze, die voor iedereen verstaanbaar is. De eerste dag wordt zoals be kend besloten met een galacon cert door het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest onder leiding van Edu- ard Flipse, waarbij een Zeeuwse me- dica mevrouw Josina Scherphuis- Voogd - als soliste optreedt: zij speelt het celloconcert van Dvorak. Aanvankelijk meende men, dat dit De Belgische politie heeft de holp van Interpol ingeroepen bij het op sporen van een paneel uit de vijftien de eeuw, een altaarstuk van De Mees ter van de Sint-Ursulalegende, dat zondagochtend uit een voormalig klooster, thans kindertehuis, te Brug ge werd gestolen. Een man. die er als toerist uitzag, had verzocht het paneel te mogen zien. De man werd toegelaten en men liet hem een ogenblik alleen in het vertrek met het paneel. Even la ter bleek de man met het paneel te zijn verdwenen, aldus de politie. Prinses Marie-Esmeralda, het jong ste dochtertje van koning Leopold en prinses Liliane van België, dat op 1 oktober haar tweede verjaardag viert. concert ook bijgewoond zou kunnen worden door een beperkte groep be langstellenden. Maar de grote op komst van medische zijde maakt dit onmogelijk. De zaal zal namelijk bezet zijn door doktoren en hun da mes. Het orkest gaat na afloop van het concert met een extra-trein naar Rotterdam. De tweede dag is vrijwel geheel ge wijd aan wetenschappelijke onder werpen. Er zijn diverse lezingen en voorts worden wetenschappelijke films vertoond. Als onderwerpen zijn gekozen zaken, die op het ogenblik in het middelpunt van de medische belangstelling staan. Opvallend is, dat een aantal le zingen ditmaal door Zeeuwse artsen wordt verzorgd, terwijl twee van de wetenschappelijke films, die vertoond zullen worden, eveneens door Zeeuwse medici zijn vervaardigd. De Zeeuwse le zingen worden gehouden door de doktoren J. Z. S. Pel, Middelburg, dr. J. J. Okker, Middelburg, dr. C. D. Binkhorst, Terneuzen en mej. M. J. van de Vooren. Omdat de heren doktoren tijdens hun gemeenschappelijke arbeid niet (Zie slot pag. 7 kol. 6) LAGERE MIDDAGTEMPERATUREN. Plaatselijk regen maar ook versprei de opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. ZON EN MAAN 1 oktober Zon op 6.39 onder 18.20 Maan op 19.52 onder 10.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1