PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GROTE OVERWINNING VOOR DE GAULLE Klein percentage van kiezers bleef thuis Bescherming Bevolking hield in Cadzand provinciale wedstrijden Volgens stemmingsbeeld in afgelopen nacht: Vand aag. Stand om half twee hedenochtend LITTLE ROCK STEMDE TEGEN INTEGRATIE OP SCHOLEN 201e jaargang - no. 229 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 29 sept. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. i of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. (Telefonisch van onze correspondent Jan Brusse) Parijszondagavond. Het lijdt geen twijfel: de over grote meerderheid in Frankrijk heeft zich uitgespro ken voor de nieuwe grondwet. De vierde republiek heeft definitief afgedaan. De vriendelijke stemming, die zon dag in Parijs heerste door het aangename weer, is niet door ontploffingen of aanslagen verstoord. Men had algemeen gevreesd dat de leden van het Algerijnss© bevrijdingsfront (F.N.L.) zondag met een spectacu laire aanslag op het een of andere beroemde gebouw hun reeks terreurdaden in Frankrijk zouden sluiten. De Gaulle heeft nu de meerder heid. Uit de nog onvolledige re sultaten blijkt dat de nieuwe grondwet een veel groter per centage „ja"-s temmers heeft gekregen dan werd verwacht. Hieruit kan men het volgende aflei den: 1. Generaal De Gaulle Is nog popu lairder dan men tot nu toe had kunnen denken. Want de mensen hebben niet in de eerste plaats voor de constitutie gestemd, maar voor of tegen de generaal. Van de grondwet, die de vijfde repu bliek moet leiden, zegt bijna ieder een dat hij vrij slecht is. Maar men zei toch niet „nee", omdat men vertrouwen heeft in Charles de Gaulle. 2. Een aantal Fransen, dat gewend was zijn stem op de communisten uit te brengen, heeft dit keer niet naar de communistische leiders geluisterd. De Gaulle bleek ster ker dan Moskou. 3. De aanhang van mensen als Men- dès France en van de linkse so cialisten zoals Daniël Mayer, is niet bijzonder groot. Dit zal hen bij de komende verkiezingen wel te denken geven. Opvallend is ook geweest de enorm grote opkomst van de kiezers. In de- Sartementen, waar men gewend was at bij de verkiezing 40 procent van de bevolking thuis bleef, telde men nu maar 10 procent onthouders. Wel een bewijs dat de Fransen, die zich een half jaar geleden absoluut niet Om dit te voorkomen reden er heel de dag colonnes geblindeerde bussen vol republikeinse gardes en politie agenten en brandweermannen door de straten. Alle stemlokalen werden zeer streng bewaakt en om de Are de Triomphe, het Louvre, de Eiffeltoren, enz. werd voortdurend de wacht gehouden, maar er is gelukkig niets gebeurd. Waarschijnlijk heeft het F.N.L. ingezien dat deze moorddadige wild-westmanieren hen in heel de wereld alleen maar kwaad hebben gedaan. Het is logisch dat steeds meer Fransen juist hierdoor gaan denken dat ze onmogelijk kunnen onderhandelen met zulk soort mensen. (gele stembiljetten) ver uitgaat bo ven het aantal nee-stemmers (don kerblauw stembiljet). In Algerije zijn sommige stemloka len twee tot drie uren langer open gebleven dan eerst de bedoeling was, zo druk werd er gestemd van heinde en ver. Er worden enkele terreurda den gemeld; zo plaatste een terro rist een bom in een kleine vracht auto midden in het dorpje Saint- Denis du Sig, op ongeveer 55 km. van Algiers. Daardoor werden 27 mensen gewond, van wie zeven ern stig. Maar niettegenstaande de bedreiging met terreur was de opkomst massaal, in het bijzonder in de grote steden. De rebellen zijn er niet in geslaagd, hun bedreigingen waar te maken. Het ontbreken van een grote activi teit van de zijde van de rebellen wordt in het algemeen uitgelegd door de aanwezigheid van het leger, dat doortastende maatregelen had geno men. Doordat de stemming drie dagen duurde, konden de troepen de be volking telkens weer in een ander gedeelte van het land beschermen met doeltreffende macht. Een van de eerste resultaten bij het re ferendum kwam uit een dorpje bij Oran, Misserghin. Daar zijn 2.177 ja-stemmen en alleen maar 55 nee-stemmen uitgebracht. meer voor de politiek of de rege ring van hun land interesseerden, nu weer actief willen deelnemen aan de manier, waarop hun land wordt bestuurd. (U.PJ.) Frans Afrika schijnt, met uitzondering van Frans Guinee, de constitutie van premier Char les de Gaulle te hebben aanvaard. Het kabinet van De Gaulle zal vandaag een informele zitting houden en dan op dinsdag een officiële voltallige zitting om te beslissen, hoe er ten opzichte van Guinee gehandeld dient te wor den, als dit inderdaad tegen ge stemd heeft. De officiële cijfers zullen echter pas vandaag ter beschikking staan, maar het Franse bestuur in alle gebieden van Afrika (behalve in Guinee, al is daar de verhouding nog niet bekend) meldt, dat het aantal ja-stemmen Om half 2 hedenochtend was de stand in Frankrijk, na tel- ling der stemmen van 86 van jj| de 89 departementen: 14.700.306 ja, 3.494.489 nee. In Algerije 280.664 ja, 6.473 nee. Van de reeds getelde stemmen in Algerije minder dan tien procent van het totaal be droeg het aantal ja-stemmers 97 procent. Kort na 11 uur deelde De Gaulle zijn medewerkers in Parijs per telefoon mede, dat hij zich te bed zou begeven. Functionarissen in het hotel Matignon zeiden dat nu de overwinning zeker was, zij naar huis zouden In Norfolk zes scholen gesloten s hoopt mej. D. J. Lam- merts-Koopman in het rust- huis Johanna te Den Haag haar 106e verjaardag te geden- ken; vertrekt de „Johan van M H Oldcnbarnevelt" uit Amster- dam naar Australië met circa vijftienhonderd emigranten, o. Z w. het echtpaar C. Zevenber- Ij gen-Wageveld uit Abbenbroek, waarvan de vrouw als 100.000e Nederlandse emigrante naar Australië sinds 1945 is aange- H wezen; Ij is het 100 jaar geleden, dat de Italiaanse dirigent, ope- ra- en operettecomponist Leo- n polde Mugnone te Napels werd n H geboren. H iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Een der onderdelen van de provin ciale wedstrijden van de Bescher ming Bevolking, die zaterdag in Cadzand werden gehouden bestond uit een zeer realistische oefening voor geneeskundige teams. De leden van deze teams moesten onder meer injecties toedienen. Op de foto het Vlissingse geneeskundig team in ac tie. Rechts dokter A. H. van Dijk, de leider. (Foto P.Z.C.) In Little Koek is zaterdag een stem ming gehouden over de vraag of de vier openbare middelbare scholen van Little Rock, die thans gesloten zijn, heropend moeten worden voor onderwijs aan blanken en negers of alleen aan blanken. 19.470 stemmen werden uitgebracht tegen integratie, 7.565 stemmen voor integratie. Gouverneur Orval Faubus van Ar kansas had het referendum uitge schreven, nadat hij de openbare middelbare school van Little Rock gesloten had omdat het opperste ge rechtshof in Washington de ophef fing der rassenscheiding had ge last. De gouverneur is van plan de openbare school als particuliere school te laten exploiteren, die dan alleen voor blanke kinderen toegan- De minister van voorlichting Jacques Soustelle verklaarde dat voor de eerste maal sinds twaalf jaar het „blok van de abstentionisten in Frankrijk was gedesintegreerd". In Al gerije was opmerkelijk de gro te opkomst der gesluierde Is lamitische vrouwen. In vele traditionele „rode" ge bieden in Frankrijk bleek De Gaulle gewonnen te hebben on danks de bittere campagne, die daar door de communisten te gen de nieuwe grondwet was gevoerd. Voorstel van Spaak: Brits deelgenootschapsplan voor Cyprus opschorten De secretaris-generaal der N.A.V.O., Paul-Henri Spaak, heeft voorgesteld de toepassing van het Britse „deelge nootschapsplan" voor Cyprus op te schorten, om 'n rondetafelconferentie tussen de betrokken partijen moge lijk to maken. Een woordoerder van het Turkse mi nisterie van buitenlandse zaken heeft zondag het plan-Makarios, dat voor ziet in een onafhankelijkheid voor Cyprus, en door de Griekse regering werd aanvaard, verworpen. Hij ver klaarde dat de Turkse regering in dit plan slechts een dekmantel ziet voor het uiteindelijk doel: de vereni ging van Cyprus met Griekenland. kelijk zal zijn. Hij verklaarde toen hij de uitslag van de volksstemming vernam, dat de school zeer spoedig, misschien vandaag al, als particulier instituut zal openen. De regionale secretaris van N.A.A.C.P., de Amerikaanse vereni ging voor het bevorderen van de be langen der negers, verklaarde zater dag dat het referendum onwettig is. De vereniging is van plan een uit spraak van het districtsgerechtshof te St. Louis te vragen. Intussen heeft de schoolraad in Nor- fold, Virginia, 17 negerleerlingen in geschreven voor de zes openbare middelbare scholen in de staat, die tot op heden alleen door blanke kin deren zijn bezocht. Als gevolg van de wetgeving van Virginia die spe ciaal gericht is op het voorkomen van rassenintegratie, heeft dit be sluit van de schoolraad onmiddellijke sluiting van de scholen tot gevolg. Enige uren voor het besluit van de schoolraad had een districts hof geweigerd een uitstel van een jaar voor toepassing van de ras senintegratie te verlenen. Echtpaar slachtoffer van kolendampvergiftiging Een 82-jarige man is in Bussum in de nacht van zaterdag op zondag ten gevolge van kolendampvergifti ging overleden. Zijn 77-jarige echt- fenote verkeert in levensgevaar, 'oen zaterdagnacht omstreeks half een nog licht brandde in de woning van het bejaarde echtpaar Koster aan de Zwaardemakerstraat te Bus sum, wekte dit bevreemding bij de buren, daar het echtpaar nooit laat naar hed gaat. Toen men door de ra men naar binnen keek zag men de mah voorover in zijn rolstoel en zijn vrouw op de grond liggen. De politie werd gewaarschuwd en bij het openbreken van de deur werd ge constateerd, dat het echtpaar slacht offer was geworden van kolendamp vergiftiging. Beide echtelieden wer den naar de Sint Gerardus Majella- stichting overgebracht. Bij aankomst bleek de man reeds te zijn overleden. Zijn vrouw verkeert in levensgevaar. Uit het onderzoek is gebleken, dat de kachelpijp verkeerd geplaatst was, zodat de haard niet kon trekken. Generaal Persons volgt Sherman Adams op President Eisenhower heeft generaal- majoor Wilton Persons benoemd tot opvolger van Sherman Adams, die onlangs is afgetreden als adviseur van de president nadat zijn persoon in opspraak was gebracht. De Gaulle brengt zijn stem uit. Matroos vermoordt zijn vrouw In de nacht van zaterdag op zondag heeft de 25-jarige matroos bij de gro te vaart P. J. van der G. te Rotter dam, zijn 20-jarige echtgenote M. L. W. B. in een bar aan de West Duel straat in Charlois met een dolkmes neergestoken. De vrouw is korte tijd hierna aan haar verwondingen in het ziekenhuis Coolsingel overleden. Ope ratief ingrijpen mocht niet meer ba ten. De man en vrouw leefden al enige tijd gescheiden. Omstreeks half twaalf zaterdagavond zag van der G. haar dansen in genoemde bar. Hij zou toen naar zijn kosthuis gegaan zijn en een dolkmes hebben gehaald. Toen hij terug kwam zat de vrouw met een partner aan de bar. Van der G. dronk nog een glas bier, ging ver volgens naar haar toe en onder de woorden: „Nu ga je er aan" stak hij haar in rug en borst. Hevig bloedend vluchtte de vrouw achter de toonbank en viel daar neer. In de verwarring wist de man uit de bar te ontsnappen, maar later in de nacht kon hi] worden aangehouden. Hij heeft een volledige bekentenis af- VOOR DE VIERDE MAAL Nasser kondigde in V.A.R. noodtoestand af President Nasser van de Verenigde Arabische Republiek heeft zaterdag avond voor Egypte en Syrië de nood toestand afgekondigd. Uit een officiële bekendmaking in Cairo bleek later dat het decreet de noodwetten vervangt, die in 1949 in Syrië en in 1954 in Egypte werden afgekondigd. Men vermoedt dat het decreet dus slechts in de plaats treedt van de oude wetgeving. Nasser heeft zaterdag ook agrarische hervormingen voor 't gebiedsdeel Sy rië afgekondigd, waarbij het grond bezit dat één persoon mag bezitten, wordt beperkt. Het is voortaan verboden, dat één persoon meer dan tachtig hectare door rivieren of bronnen bevloeid en met vruchtbomen beplant land bezit of meer dan driehonderd hectare door regen bevloeid land. De staat zal de zo vrijgekomen lan derijen uitgeven aan geen grond be zittende boeren. Communistische coup in San Marino mislukt Door snel optreden van het 900 man grote militielegertje van San Marino is zondag een communistische staats greep verijdeld. De volgelingen van Ercole Cappïc- chioni zagen hun leider achter de tralies verdwijnen en konden zelf niets uitvoeren omdat de militie, ge waarschuwd door de christen-demo cratische partij, die in de regering de meerderheid heeft, hen voor was geweest. Vlotter en beter dan ooit ,,'T WAS AF!". Met deze woorden gaf de commissaris van de koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, zaterdagmiddag bij de prijsuitreiking zijn oordeel over de vierde provinciale wedstrijd van de Bescherming Bevol king, die dit keer in Cadzand is gehouden. „Het was een heel prettige dag", voegde de commissaris er aan toe en uit het applaus dat op deze woorden volgde, bleek dat velen het daarmee eens waren. Het prachtige weer en de mooie omgeving, waarin de wedstrijden werden gehouden, gaf deelne mers, juryleden en wedstrijdleiding dan ook het idee van een vakantiedag. Alle factoren waren aanwezig om de dag te doen slagen, zo merkte de commissaris op, toen hij de medewer kers, in het bijzonder burgemeester F. A. van Rosevelt van Schoondijke, voorzitter van de ontvangende kring- raad, de gastheer, burgemeester J. A. Leenhouts van Cadzand, het kring- hoofd, de heer W. J. Catsman, me vrouw Leenhouts en mevrouw Cats man dankte voor hun aandeel in de organisatie van de wedstrijden. Bijzonder prettig vond de commissa ris, die zelr de hele middag aanwezig was, de belangstelling van de ver scheidene autoriteiten en van de Cad- zandse bevolking. Maar bovenal was de heer De Ca sembroot tevreden over de zeer goede prestaties, die veel beter waren dan vorig jaar. Het peil van de oefeningen was gestegen. De opdrachten werden stuk voor stuk snel en met inzicht uitge voerd. „De wedstrijden waren zeer realistisch", aldus de commissaris. „Het is alleen jammer, dat niet alle teams deze dag konden mee maken". Hierna deelde de heer De Casembroot de uitslagen mede. Bij de blokploegen was Yerseke (Z 2) eerste geworden met 108 punten, gevolgd door Vlissin gen. Het reddingswerk werd het bes te verricht door het team uit Goes, dat 340 punten behaalde. Ook hier werd Vlissingen tweede. Het beste geneeskundige team was dat van Oostburg met 94 punten, daarop volg de Zierikzee met 91 punten. Bij de verbinding was het Zierikzee dat met de eer ging strijken, terwijl Oost Zeeuwsch-Vlaanderen op de tweede plaats eindigde. Prachtige dag Zo werden op deze prachtige zaterdag de wensen vervuld, die burgemeester Leenhouts 's morgens bij de officiële ontvangst van de genodigden in het gemeentehuis had geuit. De burge meester had de hoop uitgesproken, dat de wedstrijden vlot zouden mo gen verlopen en dat men aan Cad zand goede herinneringen zou mogen bewaren. Dit laatste zal ongetwijfeld het geval zijn, want de badplaats baadde in het zonlicht en kon de be zoekers geen betere indruk geven. Het stralende zomerzonnetje en de inspanning maakten B.B.-sters en B.B.-ers dorstig en hongerig. Maar geen nood, ook hierop had de lei ding gerekend. De kantïnewagen van de Dienst Sociale Verzorging reed van het ene object naar het andere. De charmante bemanning van deze wagen deelde met gulle hand lunchpakketten uit schonk kwistig koffie. De belangstelling voor de wedstrijden was groot. Onder de genodigden, die in het gemeentehuis 's morgens reeds met een kopje koffie waren ontvan gen waren de provinciaal comman dant van de B.B., mr. L. A. Kakebee- ke, diens plaatsvervanger, de heer A D. O. C. Fokker van Crayestein van Rengerskerke, mr. P. Bollen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de heer P .de Kam, vertegenwoordi ger van de Stichting Bevordering Be scherming Bevolking en burgemees ter F. A. van Rosevelt. voorzitter van de kringraad voor Wes' Zeeuwsch- Vlaanderen. Later op de dag arriveerden in Cad zand de garnizoenscommandant van Middelburg, overste A. Kornet, de commandant maritieme middelen, ko lonel J. A. Agelink van Rentergem en de heer H. Rombaut, vertegen woordiger van het Belgische ministe rie van Binnenlandse Zaken. De wedstrijden werden besloten met een gezamenlijke maaltijd in de ver schillende Cadzandse hotels. Uitslagen De gedetailleerde uitslagen luiden voor de blokploegen: 1 Yerseke (Z 2) 108 pnt.; 2 Vlissingen 102 pnt.; 3 Goes 102 pnt.; 4 Sint-Annaland (Z 5) 97 Ent.; 5. Serooskerke (Z 1) en Middel- urg 82 pnt.; 7 IJzéndijke (Z 3) 58 pnt.; 8 Sirjansland. (Z 6) 54 pnt.; 9 Sint-Jansteen (Z 4) 53 pnt.; 10 Ter- neuzen 52 pnt. Reddingsploegen: 1 Goes 340 pnt.; 2 Vlissingen 314 pnt.; 3 Walcheren (Z 1) 302 pnt.; 4 Schoon dijke Z 3) 297 pnt.; 5 Terneuzen 280 pnt.; 6 Noord- en Zuid-Beveland (Z 2) 270 pnt.; 7 O.Z.-Vlaanderen (Z 4) 246 pnt.; 8 Tholen (Z 5) 221 pnt.; 9 Schouwen en Duiveland (Z 6) 180 pnt. Geneeskundige teams: 1 Oost burg (Z 3) 94 pnt.; 2 Zierikzee (Z 6) 91 pnt.; 3 Terneuzen H, Axel (Z 4) en Tholen Z5) 88 pnt.; 4 Vlissingen I en Vlissingen H 81 pnt.; 5 Middel burg 80 pnt.; 9 Terneuzen I 67 pnt. Verbindingsdienst: 1 Schouwen en Duiveland (Z 6) 248 pnt.; 2 O.Z. Vlaanderen (Z 4) 245 pnL; 3 Vlissin gen 241 pnt.; 4 Walcheren (Z 1) 236 pnt.; 5 Terneuzen 235 pnt.; 6 Tholen (Z 5) 234 pnt.; 7 Noord- en Zuid-Be veland (Z 2) 227 pnt. VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige regen. Matige tot krach tige wind tussen zuidoost en zuid. Dezelfde temperaturen als zondag of iets lagere. ZON EN MAAN 30 september Zon op 6.38 onder 18.22 Maan op 19.22 onder 9.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1