riTr-.:!; nnni/iyriaic 7tniwcc rniinAUT wmemb HKUVIHblALC IcCUvraC UUUKAnl ssssss Engeland zal voorlopig immigratie uit de overzeese gebieden met beperken ervan Sabena bij Roosendaal geland Vandaag... ff ...herdenkt Frankrijk de stieh- s §1 ting van de derde republiek (1870), ter gelegenheid waar- in |i van premier De Gaulle op de n Place de la République te Pa- M rijs de tekst bekend zal ma- H ken van zijn ontwerp voor een l| nieuwe grondwet. f§ 1mini Het weer in Europa. volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur: Helsinki, licht bewolkt, 23 gr. Stockholm, onbewolkt, 21 gr. Oslo, onbewolkt, 26 gr. Kopenhagen, onbewolkt, 22 gr. Aberdeen, onbewolkt, 18 gr. Londen, geheel bewolkt, 23 gr. Amsterdam, onbewolkt, 23 gr. Brussel, zwaar bewolkt, 26 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt, 23 gr. Parijs, zwaar bewolkt, 26 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt, 24 gr. Grenoble, onbewolkt, 26 gr. Nice, onbewolkt, 24 gr. Berlijn, licht bewolkt, 22 gr: Frankfort, licht bewolkt, 23 gr. München, licht bewolkt, 20 gr. Garmisch p., zwaar bewolkt. 20 gr. Zürich, half bewolkt, 23 gr. Genève, half bewolkt, 25 gr. Locarno, half bewolkt, 25 gr. Wenen, onbewolkt, 19 gr. Innsbruck, onweer, 26 gr. Rome, onbewolkt, 30 gr. Ajaccio, onbewolkt, 28 gr. Madrid, licht bewolkt, 29 gr. VERWACHT,:. ONGEVEER DEZELFDE TEMPERATUREN Weinig bewolking- met een overwe gend matige oostelijke wind. Maar in het zuiden tijdelijk meer bewolking met enkele verspreide onweersbuien en een zwakke tot matige verander lijke wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag nog zomers strandweer met iets meer bewolking en een kleine kans op onweer. Temperatuur over dag 2324 graden Celsius. Tempera tuur zeewater 18 graden Celsius. Ma tige tot vrij krachtige wind tussen oost- en zuidoost. Vooruitzichten: Tij delijk wat meer bewolking, maar verder goed strandweer. ZON EN MAAN 5 september Zon op 5.56 onder 19.20 Maaü or 22.28 ouden 13.21' Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. 23 cent P- re&el met een minlraum "a°rATpTS™Jfr 5„6 T, WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN J v'| Jt per kw. Losse nummers 15 cent. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zterikzee. red. tel 2425, adm. tel. 2094. Grote politiemacht in Londen om einde te maken aan rassenrelletjes De premier van Engeland, Harold Macmillan, en de minister van buiten landse zaken, Butler, hebben gisteravond besprekingen gehouden over de rassenrelletjes en de stappen, die genomen moeten worden, om ze te bestrijden. Na afloop werd verklaard, dat de Engelse regering er voor het ogenblik niet aan denkt de immigratie uit overzeese gebieden te be perken. Het vraagstuk wordt wel bestudeerd. De regering geeft uitdrukking aan haar wens om de onpartijdige toe passing van de wet te doen eerbiedigen. Alle maatregelen zullen worden genomen om te verhinderen dat er aanvalswapenen in handen blijven van mensen, die deze niet bij zich mogen dragen, omdat dit onwettig is. Het publiek kan het beste bijdragen tot een terugkeer van de normale toestand door te vermijden in situaties te geraken, waarbij het tégen zijn wil betrokken zou worden door wanordelijkheden. De regering acht het belangrijk dat in Engeland en overzee de betekenis van de incidenten niet wordt over dreven. De leider van de oppositie, Hugh Gaitskell, heeft ook een ver klaring over de rassenrelletjes be kendgemaakt. „Welke lokale moei lijkheden er ook mogen zijn", zei hij, „niets kan de relletjes en de wanorde lijkheden van de laatste dagen recht vaardigen". „Zulk een optreden kan alleen maar de reputatie van ons land in de wereld schade berokkenen, de eenheid van het gemenebest ver zwakken en de spanning tussen de rassen doen toenemen, zonder dat op enigerlei wijze de hieraan ten grondslag liggende sociale en eco nomische problemen erdoor zou den worden opgelost". „Ik hoop, dat de openbare mening zich overal sterk tegen dit betreu renswaardige uitbreken van ge weld op straat zal uitspreken", zei Gaitskell. Ondertussen heeft Scotland Yard een grote macht aan manschappen, paar den en politiehonden gemobiliseerd ter bestrijding van de rassenrelletjes in het westen van midden-Londen. Er zijn minstens nog 200 agenten toe gevoegd aan de politicmacht van dui zend man, die dinsdagavond in Not- ting-Hill aan de geweldpleging paal en perk wist te stellen. De algemene raad van de Engelse vakbeweging (de T.U.C., het Trades Union Congress) „bestudeert nauw keurig" de onlusten die zich de afge lopen dagen in de Londense wijk Not- ting Hill hebben voorgedaan. Dit heeft de secretaris-generaal van de T.U.C., sir Vincent Tewson, op het In Haagse rechtbank geboren kindje overleden. Een 25-jarige Haagse vrouw, die voor een licht misdrijf terecht moest staan, heeft in de vestibule van de rechtbank in Den Haag een kind ter wereld gebracht. Voordat de vrouw voor zou komen, voelde zij zich onwel. Zij wilde daar om naar huis gaan, maar zij kon het gerechtsgebouw niet meer verlaten, want de baby diende zich aan. De gezondheidstoestand van het kindje was slecht. Het is overgebracht naar de Emmakliniek, waar het later op de dag is gestorven. iourbemouth wordt gehouden, mede gedeeld. Hij betitelde de relletjes, voornamelijk veroorzaakt door zoge naamde „teddy boys", „nozems", als „straatschenderij". Voor het einde van de conferentie zal de T.U.C. een verklaring over de relletjes publice ren. De kwestie werd ter sprake ge bracht door Peter Morris, een af gevaardigde van de „clerical and administrative workers union", die zijn afschuw over het gebeurde, had uitgesproken. „Wij hebben one altijd gekeerd tegen rassendiscri minatie en onverdraagzaamheid, waar ook ter wereld. Thans wor den wij zelf met dit probleem ge confronteerd, hoewel de oorzaken wellicht verschillen van die in an dere landen". Zomers, maar wat minder stabiel (Van onze weerkundige medewerker) Al enkele dagen voert een krachtige droge, oostelijke wind lucht uit Rus land afkomstig via Midden-Europa naar ons land. Ook gistermiddag steeg de temperatuur in Zeeland tot 24 graden Celsius. Een depressie bij Zuid-Ierland heeft een buienfront naar Noordwest-Frankrijk gestuurd. Plaatselijk komen daar onweersbuien voor en het is mogelijk, dat een ver dwaalde bui ook in onze omgeving te recht komt. Tijdelijk drijft er wat meer bewolking over, maar doordat het hoge drukgebied geen krimp geeft houdt het weer een zomers ka rakter. Het is waarschijnlijk, dat de depressie bij Ierland verder naar de Golf van Biskaye trekt. Er blijft met de zuidoostelijke wind vrij warme lucht naar ons land stromen. TELEFOONTJE BOM AAN BOORD Na lang onderzoek niets gevonden Een helikopter van de Sabena heeft gisteren een landing gemaakt op een weiland in Zegge bij Roosendaal. De Siloot had van de Sabena uit Rotter- am radiografisch opdracht gekregen zijn toestel zo snel mogelijk aan de grond te zetten. Te Rotterdam was via een anoniem telefoontje bericht binnengekomen dat er zich aan boord van het toestel een tijdbom zou be vinden. De passagiers werden zodra het toes tel aan de grond was gezet naar een boerderij gebracht. De rijkspolitie en de Kon. Marechaussee zetten direct alle toegangswegen af en uit veilig heidsoverwegingen werd ook het treinverkeer Breda-Roosendaal omge legd. Het toestel is door de mijnoprui- mingsdienst en de rijkspolitie ijverig onderzocht, maar men heeft niets bij zonders kunnen ontdekken. Om half vier kon de machine weer opstijgen en zijn reis naar Brussel vervolgen. De Sabena was in de morgen opge beld door een onbekende, die met een Duits accent sprak. Hij deelde mee, dat een tijdbom in het toestel, dat van .Rotterdam naar Brussel was ver trokken, binnen elf minuten zou' ont ploffen. Ofschoon men dacht aan een grap werd toch onmiddellijk de poli tie gewaarschuwd en de nodige maat regelen getroffen. De politie onder zoekt thans wie de Sabena heeft op gebeld. Frans kabinet keurt grondwet goed De Franse raad van ministers heeft gisteren de definitieve tekst van de nieuwe grondwet goedgekeurd. Op 28 september zal de bevolking van het moederland en de overzeese ge bieden zich er bij referendum over uitspreken. Vrijdag zal de grondwet worden gepubliceerd. Zij vergroot de bevoegdheden van de president. Het parlement heeft nog slechts een controlerende taak. De president zal door een speciaal kies college in plaats van door het parle ment worden gekozen. De eerste-mi- nister wordt door de president be noemd. De overzeese gebieden kun nen voor onafhankelijkheid kiezen door bij het referendum „neen" te stemmen. Volgens minister van voor lichting Soustelle hebben de ministers geen belangrijke wijzigingen in het ontwerp aangebracht. Een negerechtpaarde. vrouw gewa pend met een bijl, staat verslagge vers te woord aan de deur van zijn woning in Notting Hill (Londen). In de nacht van zondag op maandag hebben groepen blanken het huis aan gevallen, waarbij alle ruiten Toerden ingegooid. Prins Bernhard bezocht atoomonderzeeboot „Skate" Prins Bernhard heeft gisteren in zijn functie van inspecteur-generaal der Koninklijke Marine een bezoek ge bracht aan de Amerikaanse atoom- onderzeeboot Skate. Dinsdag heeft de staatssecretaris van marine- vice-admiraal H. C. D. Moor man de Skate bezocht en gisteroch tend waren het minister ir. C. Staf en minister Luns, die met het schip en de bemanning kwamen kennismaken. zeer pril stadium. Met het oog op de belangrijke uit breiding van de watersport, die men in vele kringen verwacht na afslui ting van het Veerse Gat en de Zand- kreek, kan Goes van dit soort toeris me profijt trekken. Ontsluiting van de thans ongebruikte kadekom kan bijzonder attractief zijn voor dit doel betoogde de wethouder. Daarbij is ook al de mogelijkheid overwogen van een beweegbare brug. De gedach ten gaan hierbij uit naar een ophaal brug, waarvan de bouw evenwel een flinke bres zou slaan in de gemeente lijke financiën. Ook vroeger werd dit gedeelte van Goes-noord door een der gelijke brug verbonden, namelijk een draaibrug. Tijdens de crisisjaren wil de men het salaris van een brugwach ter uitsparen, zodat toen de huidige stenen boogbrug werd gebouwd. Zou er een jachthaven komen in de Kaai, dan is een draai- of ophaalbrug noodzakelijk. Ook de andere A'oorzieningen zou- den een schep geld vergen; alles bij elkaar mag men op een uit gaaf van enkele tonnen rekenen. Immers, de Kaai zal moeten wor- dex* nitgediept; ss proeft een plan-» kier als het kan meer dan één komen, terwijl tal van andere voorzieningen ten gerieve van de watersporttoeristen zullen moeten worden getroffen. Hoe mooi het plan mag lijken en hoeveel voor standers zich zullen aandienen, de factor geld is ook voor dit project beslissend. Overigens en dit ver namen wij van de heer Van Melle staan de plannen beslist niet zover, dat men zich daar nu al druk over zou maken. „Het is slechts een suggestie, waar mis schien nog eens wat uit kan ko men", aldus de wethouder. Voor en tegen Velen hebben reeds hun oordeel over deze suggestie geveld. Naast voor standers zijn er ook tegenstanders. De heer F. van Zee, de secretaris van de stichting „Jachthaven de Werf" te Goes, kon het idee als zodanig toe juichen. „In de functie van watercon sul voor de A.N.W.B. zie ik er niets dan goeds in", verklaarde hij. Zijn mening was voorts, dat de „Jachtha ven de Werf" overigens weinig be langstelling voor een dergelijk pro ject zal hebben, omdat de haven te veel in^het\p,ublieku z.ftu komen^^On-, Onze fotograaf liep iaat vooruit op de nog vage plannen om van de ka de te Goes een jachthaven te maken. Het stadsbeeld zou er dan zo uit kun nen zien.... ze twee jachthavensz ijn net toerei kend voor de circa zestig jachten van onze leden. We hebben het daar ook uitstekend getroffen; rustig en intiem en toch niet ver van de stad". Wel was de heer Van Zee de mening toe gedaan, dat de „gastjachten" een uit stekende ligplaats zouden kunnen kie zen in de Kaai-jachthaven. Dit jaar bijvoorbeeld heeft „De Werf" ruim 200 vreemde jachten op bezoek ge had. Het kan dan wel eens voorko men, dat men erg met de ruimte moet woekeren. Voorts zag hij een moge lijkheid om in de toekomst meer vreemde jachten aan te trekken. „Wanneer iemand een jachthaven wil inrichten in de Kaai, gaan wij er ze ker mee akkoord. We zullen evenwel een verplichtingen ten aanzien van e exploitatie op ons nemen", voegde hij er aan toe. „De laatste jaren heeft „De Werf" zoveel medewerking gekregen van het gemeentebestuur, dat onze outillage thans uitstekend .(.Vervolg oppag. öi Negers konden rustig naar school gaan Te Clinton is het nieuwe schooljaar rustig begonnen. Tien negerjongens en negermeisjes konden ongehinderd de middelbare school betreden, in te genstelling tot twee jaar geleden toen er ongeregeldheden ontstonden naar aanleiding van de opheffing van de rassenscheiding op scholen én staats- troepen moesten ingrijpen. In het nabijgelegen Oak Ridge zijn 80 negers tezamen met ongeveer 2200 blanken naar school gegaan. Ook hier zijn geen incidenten geweest. In ge heel het zuiden van de V.S. zijn gis ter scholen open gegaan. Er zijn geen berichten ontvangen over ongeregeld heden naar aanleiding van de inter gratie. In het plaatsje Buren In Ar kansas zagen 24 negerleerlingen ruw geschilderde opschriften bij de mid delbare school met waarschuwingen als „Dit is een school voor blanken" en „Nikker ga naar huis". Twee steden in Virginia, die bij de in tegratie zijn betrokken, Charlottes ville en Norfolk, hebben het begin van de scholen tot 22 september uit gesteld. In een derde plaats in Vir ginia, Alexandria, zal. een rechter vermoedelijk binnenkort beslissen wie van de 30 negerleerlingen op de school moet worden toegelaten. Het schoolbestuur heeft de opening van de school uitgesteld totdat de beslissing genomen is. De centrale middelbare school te Little Rock (Arkansas) opent 15 sep tember, 4 dagen nadat het Ameri kaanse hooggerechtshof bijeengeko men is om definitief te beslissen of negers wel of niet moeten worden toegelaten, Voor- en tegenstanders aan het woord ZAL DE KADE, het vrijwel afgesloten water tussen de Bierkade, Turfkade, Kleine Kade en Grote Kade te Goes mettertijd het dorado van de water sportliefhebbers worden Een jacht haven temidden van de eeuwenoude gevels Veelkleurige vlaggen tegen een pittoreske achtergrond De toe komst zal het uitwijzen! Wethouder J. J. van Melie, de waarnemend- burgemeester van Goes, heeft in de eerste vergadering met de nieuwe raadsleden de suggestie van een jachthaven in de Kade geopperd. Uiteraard los van iedere andere ge dachte^ wc;ni de zaak is nog in een Westduitse koleninvoer wordt beperkt De Westduitse regering zal met in gang van vandaag de uitgifte van Invoervergunningen voor kolen uit landen buiten de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal stopzetten. Hiermede wordt steun beoogd aan de Duitse kolenmijnen, die thans over meer dan 9 miljoen aan onverkoch te voorraden beschikken. De maatre gel heeft niet betrekking op eerder verstrekte vergunningen. De Vere nigde Staten zijn het belangrijkste köleninvocrland voor West-Duits- land.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1