Tijdelijk f25.- of f15.- off 10.-terug bij aankoop van een Philips platenwisselaar van f159.- of f135.- KAPPIE PHILIPS NIEUWS UIT DE KERKEN ondergang de Canopus GRAMMOFOON INRUILACTIE! en hei geheim van de zeedraak DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 P ROV I N O I ALE ZEEUW 8E COURANT 11 (Advertentie) AG 1114 - Automati sche platenwisselaar, tevens platenspeler met druktoetsbedie- ning", 4 snelheden. Op voet, als afgebeeld f 159.- AG 1014 - Dezelfde automatische platen- wisselaar, tevens pla tenspeler,voor inbouw 135.- f25.- terug voor een oude Philips grammofoon of f 15.- terug voor een andere grammofoon of f 10.- terug voor tien oude platen AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Damrak onder invloed crisis Formosa 22 aug. 25 aug. Nederland 1951 (3%f 94 94% Nederland 1948 (3%) 87% b. 87% b. Nederland 1955 (5%) 88% 88ft Nederland 1947 (3%) 3 91% 9 IK Nederland 1937 3 89% 89% Dollarlening 1947 3 92'/» 92% Investerlngscert. 3 95% 95% Nederland 1962-64 3 94tè 94% Ned. Indië 1937 3 95% 95% Nat Handelsbank 89% 89% Ned. HandelmiJ. 170 170 Alg. Kunstzijde Unie 200 200% Berghs' en Jurgens 271 270 Calvé-Delft 312 312 Hoogovens n.r. 331 334 Ned. Kabelfabriek 272 273% Philips 323% 321% Unilever 380% 381% WUton-FelJenoord 184 186 Kon. Petroleum Mij. 171 169.90 Amsterdam Rubber 69% 69% Holland Amerika Lijn 141 141% Kon. Paketvaart 139% 139% Rotterdamse Lloyd 128 128 Scheepvaart Unie 130% 129% Stv. Mij. Nederland 141 140% H.VA 108% 109% Eank van Ned. gem. 4% 97% 97% Bank van Ned. gem. 0-5-10 122% Van Berkels Patent 192 Centrale Suiker 214 213 Kon. Mij. De Schelde N.E. 175 173% Intern; Nickel 82% 82% Anaconda 60% Bethlehem Steel 45 43% General Motors 43% 43% Kennecott 93 Missouri K.T. 3 8% New York Central 19 18% Pennsylvania 14 13% Republic Steel Shell Oil Comp. 82% Tide Water 26% U.S. Steel American Motor» icü 16% Nat. Can. Comp. 12 PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 92% 92% Breda 1954 Eindhoven 1954 8514 85% Enschede 1954 84% Den Haag 1952 I 92 91% Den Haag 1952 n 91% 91% Rotterdam 1952 I 93 Rotterdam 1952 II 91% Utrecht 1952 1 98% Amsterdam 1956 I 84% 84% Amsterdam 1956 II 94% Amsterdam 1956 III 100% 100% Amsterdam '33 (C. en A.) 95% Dordrecht 1956 85 Alkmaar 1956 85% 85 (Advertentie) hierom gaat het U -t A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 21-8 22-8 25-8 Intern. Concerns 294.65 297.69 296.51 Industrie 152.91 153.80 154.15 Scheepvaart 137.85 138.49 137.64 Banken 123.70 123.53 123.70 Indon. fondsen 87.15 88.17 87,80 Algemeen 207.44 209.25 208.68 BEURSOVERZICHT. De beurs was maandagmiddag lager en gaf enigszins teleurstellende koersen te zien. Aan de hausse-periode van de vo rige dagen is een einde gekomen en dit dient volkomen op rekening te worden geschreven van de crisis rondom For mosa. De politieke spanningen hebben zich in de wereld verplaatst van het Midden-Oosten naar het Verre-Oosten. Was het voor de beurs een stimulans, dat de Arabische resolutie ten aanzien van het Midden-Oosten in de algemene ver gadering van de Verenigde Naties, de vorige week, met algemene stemmen werd aanvaard, de bombardementen van zondag door Communistisch China op het Nationalistisch eiland Quemoy, ga ven de beurs gisteren een onaangenaam gevoel. Men weet niet wat achter deze schermutselingen verborgen ligt en acht te het verstandiger de kat eerst even uit boom te kijken. Amerika, dat nog steeds het bewind van Rood-China niet erkend heeft, heeft zijn zevende vloot in paraatheid gebracht en is op alle on voorziene omstandigheden voorbereid. Tevens heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster Dulles een waarschuwend woerd aan Peking laten horen in verband met de gebeurtenissen in de Straat van Formosa. Toch trok de (Advertentie) Van Nelle bestellen AA/VWWW\\'VV\*\<\WVW\A Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Londen 10.57—10.57%, New York 3.78%—3.78'/», Montreal 3.90&—3.90ft Parijs 90.10—90.20, Brussel 7.60%— 7.60%, Frankfurt 90.32—90 37, Stock holm 73.28—73.33, Zürich 86.55%— 86.60%, Zürich (vrije francs) 88.27% —88.32%, Milaan 60.72%—60.77%, Kopenhagen 54.64-54.69, Oslo 52.82% -52.87%, Wenen 14.59%-14.60%, An kara 3.79%—3.80,Praag 52.84—52.94, Lissabon 13.26%—13.28. vwwwwwvwwwv\*w? markt, nadat de eerste berichten over de gebeurtenissen in het Verre-Oosten verwerkt waren aan en kwamen er ho gere koersen tot stand. Vooral verge leken bij de noteringen die plaatsvonden in de niet-officiële ochtendhandel, waar de allereerste stoot werd opgevangen, toen werd gedaan als laatste koers voor Kon. Olies f 169.50, Unilever 378, Philips 320, A.K.U.'s 199 en Deli f 119.50. De officiële beurs opende voor Unile vers op 379%, waarna de koers op be scheiden aankopen verbeterde tot 382 of wel ruim een punt boven de vorige slot- prljs. Philips kalm, 321%, min 2 pet. De converteerbare obligaties Philips ruim 1 pet. lager. A.K.U. bij geringe affaire op circa 199, min 2 pet. K.L.M. werd der tig ct. lager vernomen, Kon. Olies vielen op rond 170 mee en boekten slechts 70 ct. verlies. Door de alarmerende poli tieke berichten was van de vrij leven dige handel van de vorige week hoege naamd niets meer overgebleven. De om zetten waren gistermiddag minimaal. Dit gold ook voor de scheepvaarten, waar de koersen niet veel afweken bij die van vrijdag jl. In cultures was middenkoersaanbod voor certificaten Deli, waardoor de opening op een laag niveau belandde, nl. f 118.50. Hierna trok de koers snel aan tot Dader van overval op Hongaarse legatie te Bern overleden. De 22-jarige Hongaarse vluchteling Sandor Nagy, die op 16 augustus zwaar gewond werd toen hij, samen met een tweede vluchteling, een aan val deed op de Hongaarse legatie te Bern, is in een ziekenhuis te Bern overleden, zonder tot bewustzijn ge komen te zijn. Nagy kreeg twee pïs- toolkogels in het hoofd. Zijn helper, de 21-jarige Hongaar Endre Papp, zit in voorarrest en wacht op zijn berechting. Nagy en Papp waren van plan geheime doku- menten te stelen uit het archief van de legatie. Hon plan werd verijdeld omdat het personeel van de legatie zich met vuurwapens verweerde» Na een beleg van twee uur door de poli tie werden Nagy en Papp gevanke lijk weggevoerd. f 120.80, om tegen het sluiten van de markt terug te vallen op f 120, hetgeen toch altijd nog drie gulden lager is bij de vorige slotkoers. De overige fondsen in deze sector ondergingen vrijwel geen verandering. Staatsfondsen nauwelijks prijshoudend. Aandelen Kaiser Fraser werden op 215 220 (222) geadviseerd op een liquidatie- voorstel door de directie. Prolongatie 3% procent. Op last van de nieuwe Italiaanse mi nister van financiën stelt de Italiaanse belastingdienst een onderzoek in naar de grootte van het inkomen van de voor aanstaande Italiaanse filmacteurs- en ac trices. In het parlement zijn onlangs vra gen gesteld over „grote verschillen" die zouden 'bestaan tussen de belastbare In komens die door sommige filmspelers zijn opgegeven en hun werkelijke inko mens. Italiaanse Alpinisten zijn er in ge slaagd de top Gasjerboem IV in het Ka- rakorumgebergte, die 7878 meter hoog is, te beklimmen. LEZERS SCHRIJVEN Koningin Wilhelminafond» De ontwikkeling van de medische wetenschap heeft de laatste tiental len jaren enorme vorderingen ge maakt. Zeer ernstige ziekten, die vroeger vele slachtoffers eisten, heb ben hun vrees-aanjagend karakter verloren. Dank zij de grotere kundig heid van onze medici, de uitvoering van nieuwe therapeutische methoden, verbeterde hygiëne en het beschik baar zijn van een heel arsenaal van nieuwe geneesmiddelen, hebben velen hun leven met tal van jaren zien ver lengd. Voor deze vooruitgang op medisch terrein kunnen wij niet dankbaar ge noeg zijn. En het is zeker niet te veel van ons gevraagd, die dankbaarheid in een offer om te zetten. Daartoe krijgen wij a.s. 25 t/m 30 augustus de gelegenheid, wanneer voor het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding wordt gecollec teerd. i Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft de steun van iedere Nederlan der nodig, want de wetenschap is helaas nog niet zover gevorderd, dat de oorzaken van kanker en de ware aard van de kankercel bekend zijn. Wel kan in een groot aantal gevallen reeds op doeltreffende manier wor den ingegrepen; kan veel leven wor den behouden, veel lijden verzacht- De medici en andere wetenschaps mensen spannen echter hun uiterste krachten in, ook deze gevreesde ziek te geheel „onder de knie" te krijgen. Maar voor al dit tijdrovende en kost bare werk is geld, veel geld nodig. Het is geen kwestie van duizenden, neen, het gaat om miljoenen, vele miljoenen guldens. Onderzoekingen moeten op ruime schaal worden verricht; laboratoria gebouwd en van dure Instrumenten voorzien; ziekenhuizen moeten be schikbaar zijn; deskundigen moeten worden opgeleid en daarna in de ge legenheid vesteld hun onderzoekings- en genezingswerk onbelemmerd uit te voeren. Nogmaals: daarvoor zijn miljoenen nodig. Vlaamse zendingsdag ie Maria-Horebeke (B.) De 51ste Vlaamse zendingsdag werd dezer dagen te Maria-Horebeke, het protestantse centrum van Belgisch- Vlaanderen, gehouden. Hij vormde het ontmoetingspunt van protestanten uit alle streken van Bel gisch en van Zeeuwsch-Viaanderen. Wika L. H. C. van Ginkel sprak over Christus als onze medestrijder en on- Advertentie) Van Nelle bestellen I HOOG EN LAAG WATER 27 augustus Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap uur meter -f nap uur meter nap uur meter 0.39 1.05 1.34 1.47 2.11 1.97 2.13 1.39 1.61 12.58 13:27 13.56 14.11 14.38 2.00 2.16 2.27 1.28 1.52 6.59 7.28 8.00 7.37 8.00 1.40 1.63 19.27 19.57 20.07 20.23 ze „medelijder". Ds. P. A. L. Brinkman, hervormd pre dikant te Schoondijke, behandelde het thema van de op Hemelvaartsdag in ons land gehouden kerkedag „God met ons". Ds. H. Wiersinga, geref. predikant te Gent, sprak over „Welk beeld hebt ge van God?", terwijl de heer J. Nijs, evangelist te Kortrijk, een rede hield, getiteld „Met God in Zijn Rijk". De zangvereniging „De Vlaamse Olijfberg*' onder leiding van de heer De Jonge, alsmede een muziekgezel schap, verleende medewerking. De Axelse klederdracht van de vrou wen uit Zaamslag, onder leiding van de heer Heyboer, vormde een schit- bij deze protes- 17 In de enge cabine van de „Klikspaan" moest Kap- pie werkeloos toezien, hoe even later zijn trouwe be manningsleden geboeid aan het dek van de Kraak ver schenen en daarna door de ruwe vreemdelingen werden gedwongen om de muil van het monster binnen te gaan. Okki, de maat en de mees ter zagen er alle drie even verslagen uit. Kappie voelde een steek door zijn hart gaan, toen hij de verwijten de blikken zag, die ln de richting van zijn periscoop werden geworpen. Die jongs denken natuurlijk, dat ik ze in de steek laat!" dacht hij spijtig. „En ik kan ze niet eens zeggen, wat ik van plan benhet is me ja wat!" Gelukkig kreeg demand veel tijd om over dat vervelende mis verstand na te denken. Hét trieste drietal ver- iween in de buik van de slang en Kappie's landacht werd onmiddellijk op iets anders ge richt, toen hij zag, hoe een aantal van de slan- genmensen zijn stuurhut binnendrong om er wat later uit te voorschijn te komen, terwijl ze zware technische voorwerpen met zich mee sleepten. „Alle kniezebieters nog es an toe! Ze slopen daar ja mijn hele instrumentarium! riep Kap pie woedend uit. „Ontvoeren is die knapen blijkbaar niet genoeg...— Dit is je reinste zee roverij! Maar dat zal ik ze inzoutenwacht maar!" Beheerst wachtte hij af, tot de zeeslang zich tenslotte van de Kraak losmaakte en borre lend onderdook. Toen Ut hij de „Klikspaan" wat dieper in het water zakken en zette de achtervolging in. pauze had nog een voetbalwèd- ouxiju plaats tussen inwoners van Ma ria-Horebeke en „de rest van de we reld", waarbij ook ouderlingen mee- kampten. De wedstrijd eindigde met een 65-overwinning voor de „Geu- zenhoek" (Maria-Horebeke). Nieuwe predikantsplaatsen. Bij de Ned. Herv. gemeenten van Joure, Lunteren en Rheden is een tweede predikantsplaats gevestigd, bij die van Wieringermeer een derde, bil die van Schiedam een zevende en bij die van Vlaardingen een negende predikantsplaats. De vierde predi kantsplaats bij de Herv. Gemeente van Sloten (N.H.) is opgeheven. De gestichtsgemeente Norg te Veenhui- zen is opgeheven. NED. HERV. KERK. Beroepen te Bergum: J. den Hartogh te Wommels. Benoemd tot bijstand in het pasto raat te Ressen: dr. J. J. Woldendorp, em. predikant te Cillaarshoek. GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te Halle: L. Weerman, kan didaat te Emmen. Aangenomen naar Woerden (vacatu re P. deBruijn): A. v. d. Kooij te Ezinge. GEREFORM EEREDE KERKEN (ART. 31). Aangenomen naar Garrelsweer: R. Hoogsteen, kandidaat te Drogeham, die bedankte voor Almkerk-Werken- dam en voor Blija. CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Vlissingen: A. W. Drechsler van Amsterdam-N. BAPTISTENGEMEENTE. Aangenomen naar Noord Bergum: B. Fabrie te Enschede. FEUILLETON EDOUARD PËISSON 49 „Onnodig de dokter te halen. En U kunt hem hier laten, hij geneert me niet. Hij was een vriend van mij, ik mocht hem graag." „Hil haalde een hoofdkussen uit zijn kooi, schoof het onder Rouveyre's hoofd, zodat het niet op de vloer zou liggen, bedekte het ingeslagen voor hoofd met zijn eigen pet, zocht in zijn zakken en haalde er een blad papier uit. „Hier is het briefje voor de kapitein. Het is de Virginia, die daar aangekomen is." „Dejeari's kalmte was verwonderlijk. In zijn kleine vierkante doos, behan gen met koperdraden, en een ver blindend licht als van een lamp met een stroom van te hoge voltage, trillend als een trommelvel onder de klappen van zee en schuim, heen en weer gewiegd als het schuitje vaa „het grote rad op de kermis", (Advertentie) Van Nelle bestellen l was elk voorwerp dat door een schok op de grond zou kunnen val len, stevig bevestigd de kastdeu ren waren vastgeschroefd, de laden uitgetrokken en de stoel werd op zijn plaats gehouden door stalen ve ren van een Sandow toestel. „Ik ben zo ziek als een hond", klaagde hij, nadat hij was gaan zit ten en de koptelefoon had opgezet. „Ik heb nooit aan stormweer kun nen wennen. Stuur de dokter toch maar", voegde hij er bij, zich het voorhoofd afvegend, „als hij in staat is hier te komen. Maar ik let wel op hem en hij is beter af hier bij mij dan alleen, waar dan ook. Hij was mijn vriend", herhaalde hij, alsof hij eindelijk had aangezien hoe wonderlijk zijn houding zou kunnen schijnen." „Toen ik Godde in de kaartenkamer het memorandum gaf, dat Dejean uit de zak van de oudste tweede had gehaald, zei ik: „Ik heb Rou- reyre met gebroken ruggegiaat en (Advertentie) Van Nelle bestellen ingeslagen voorhoofd op het dek gevonden, kapitein. Dejean en ik heb ben hem naar de marconihut ge bracht. Hij is dood. Ik moet de dok ter halen." Ik weet niet hoe ik er uitzag, misschien als een gek, maar zag ik er vreemder uit dan Char- rel toen hij overdekt met modder voor Godde verscheen? De kapitein liet zijn blik glijden v^n mijn ogen naar mijn wangen, mijn mond, mijn handen en toen nam hij me geheel op. Ongetwijfeld herinnerde Godde zich toen de ware gek, toen ik hem kort te voren had verteld van wat er in het tussendek gepeurde en toen hij me ruwweg had onderbroken door me weg te sturen om te zien waar Rouveyre bleef. „Wat? Wat?'" riep hij uit. „Wat zeg je?" „Rouveyre is aan dek doodgevallen." „Maar als hij dood is, waarom wil je dan de dokter halen? Bertrand, neem een man mee en ga eens kij ken wat er bij Dejean gebeurt." „Toen reikte Godde me het blad papier aan dat ik hem gebracht had, „lees dit." Ik zette mijn pet af, haalde mijn zakdoek uit mijn zak, veegde mijn gezicht af en las lang zaam, woord voor woord, uw ant woord, kapitein, op de vragen die Dejean U had gesteld. Daarop hoor de ik mij zonder aanleiding zeggen: „Denk alsublieft niet dat ik gek of bang ben. Drie weken geleden lag ik in Napels in een kliniek wegens malaria en sedert we Gibraltar ge passeerd zijn, lijd Ik aan een nieuwe aanval." „Dadelijk daarop was ik weer op de brug, die ik nauwelijks een half uur van tevoren had verlaten en volgde met de kijker uw Virginia, die in de wind was opgekomen en zich op twee, twee en een halve mijl dwars van de Canopus bevond en haar groene licht toonde. Ik had nog steeds dat afschuwelijke gevoel het verminkte lichaam van Rouveyre op te tillen en mijn vingers voelden nog de gebroken voorhoofdsbeenderen onder mijn vingers Indeuken, ik pre velde: „Niet te geloven! Rouveyre!" en het was alsof een ander die woorden had gesproken. Mannen bewogen in de duisternis om mij heen, en zagen er in hun zeekle- ding allemaal eender uit en ik kende hen niet voldoende om hen aan de vorm van een wang, of een snor, een even belicht oog, te kunnen herken- nnen. Ik was verwonderd dat geen van hen naar me toe kwam, me een inlichting of bijzonderheid vroeg. Toen ik zijn dood bekend maakte werd er naar mij geluisterd. Van waar nu zoveel onverschilligheid? Ze interesseerden zich alleen voor de be wegingen van de Virginia, die op dat (Advertentie) V«n Nelle bestellen 1 (Advertentie) Van Nelle bestellen ogenblik een wending uitvoerde. Al leen het achterlicht bleef zichtbaar, maar verdween in een geweldig golf- dal. De bezorgdheid van de mannen was zichtbaar door hun onbeweeglijk heid en zwijgen tot het moment waar op het licht weer uit de diepte boven kwam, alleen en stralend als de door de priester opgeheven hostie. De top lichten verschenen en daalden, het rood knipoogde. „Hij komt dichterbij" mompelde een matroos. „Het was duidelijk dat de Virginia dê enige hoop van allen was geworden... behalve van Godde, behalve ook van Bertrand. Maar voor hem was het anders. Ik stond dicht bij de kapitein toen de eerste offici ir van de marco nihut terugkwam en hem in het oor fluisterde. „Het is zo; hij is dood. Ik heb hem in de hut voor de kooi van Dejean laten liggen. Ik heb de papie ren, die hij bij zich had, meege bracht". „Waarom?" vroeg Godde. „Die moe ten bij de autoriteiten worden ingele verd als een van ons voet aan wal zet." Bertrand zei dit op droge toon, zonder stemverheffing, stellig met de bedoeling Godde te treffen, die ervan schrok. „Jij gelooft dus ook „Ik geloof dat de Canopus nooit weer aan een kade zal meren". Ik keek snel om me heen, omdat ik bang was dat het ruwe antwoord van Bertrand door iemand anders sou rijn opgevangen. Of de kapitein geschrok ken was? Ik geloof van niet. Eerst antwoordde hij niet, maar toen zei hij als vergoelijking: „Maar de Virginia is er toch!" „Wat verwacht U dan van de Virginia?" „Vox is een handig zeeman". „Door het overhellen van het schip verloor ik het evenwicht en toen ik weer was opgestaan en me op een pas van de beide mannen aan de brugreling vasthield, sprak Bertrand weer over het uitdraaien van de an kers en kettingen. „Neen, neen", zei Godde. „Dat zou geen nut hebben. De Virginia „Ik begon me aan Godde te ergeren. Vanwaar zulk een blindheid? Waar om niet naar Bertrand geluisterd? Wat een koppigheid. Hij zag hét niet, hij wilde het niet, hij weigerde. Het was bijna misdadig. Wat hinderde het ln onze omstandigheden dat de ankers en kettingen uit de kluizen hingen, als dat onze dekken enigszins zou beschermen tegen de golven, en het slingeren zou verminderen? Als die maatregel eerder was genomen, zou Rouveyre misschien nu niet dood zijn. Godde wendde zich tot mij. „Du- for, schrijf het journaal bij. Vermeld de dood van Rouveyre. Noteer onze telegrammen met de Virginia. Ver geet niet de tijden nauwkeurig op te geven en doe daarna opnieuw een ronde". (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 9