GOLDEN FICTION Recordtemperaturen in het Midden-Oosten PLOEGENDIENST VOOR 22 PCT. VAN ARBEIDERS IN NIJVERHEID ROOMBOTER ALS LOKARTIKEL KRACHTIG BEGINVANVLISSINGSE JEUGDWEEK Ik heb een hard beroep, maar ik wil een zachte sigaret! DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 PRUVlNGlALbi Z hl bi U W tl U U R A N 'l I Beeldje van vrouw binnen rotsblok Prof. Alan Movius van de Universi teit van Harvard heeft een beeldje van een vrouw, dat 20 tot 25.000 ja£fr oud is, gevonden binnen een rotsblok Dit geschiedde bij opgravingen in Eyzies in het zuiden van Midden- Frankrijk. Vijf mannen zijn vrijdagavond ver dronken doordat hun auto te St. John in New Brunswick bij de aanlegplaats van een veerpont iiïfchet water reed. Resten gevonden van oud stadje in Noord-Syrië Nabij de Noordsyrische haven Lata- kia is een stadje opgegraven dat da teert van de twaalfde eeuw voor chr. en dat waarschijnlijk tot de zevende of zesde eeuw voor chr. heeft be staan. Dit is meegedeeld door Hisjam Safadi, hoofd voor opgravingen van het Syrische departement voor ar cheologie. Het stadje was ongeveer 300 meter lang en 250 meter breed. Men stelt een onderzoek in om het stadje en zijn "bewoners te identificeren. Op grond van de vondsten neemt men aan, dat het hier een belangrijk centrum voor handel met Egypte en Griekenland betreft. Men vond onder meer Egyptische hiëroglyfen, wijn- ne olijvenpersen en veel aarden potten en kruiken. Fotograferen wat er niet meer is. Volgens het Amerikaanse blad „Mi ami Herald" hebben de technische diensten van de Amerikaanse lucht macht ten behoeve van verkennings vliegtuigen een foto-apparaat ont wikkeld, dat temperatuurverschillen op een gevooelige plaat vastlegt en daardoor dingen kan fotograferen „die er niet meer zijn". Het fototoestel legt de „warmtestra len" van het te fotograferen object vast, zoals een gewoon toestel de lichtstralen opneemt. Hierdoor kon 't gebeuren, dat tijdens de proefnemin gen een foto werd genomen van een lege parkeerplaats, waarop na het ontwikkelen een aantal auto's bleken te staan. Op het ogenblik dat de foto genomen werd, waren die auto's reeds weggereden, doch hun „warmtespo- ren" waren achtergebleven en door de camera vastgelegd. Bekend beeldhouwer lijdt aan ondervoeding Ernest Durig, die presidenten, pausen en dictators heeft vereeuwigd in zijn glorietijd, lijdt aan ondervoeding. De thans 62-jarige kunstenaar, die ïn Washington varriemand een kamertje heeft gekregen waarvoor hij geen huur behoeft te betalen, heeft de laat ste jaren vele tegenslagen te incasse ren gekregen: hij verloor zijn vrouw en daarna zijn enig kind. Sindsdien is het met hem snel bergafwaarts ge gaan, tot hij deze week wegens on dervoeding in het ziekenhuis moest woeden opgenomen, nadat hij in elkaar was gezakt Durig. die bekend staat als een van de grootste beedhouwers van onze t'jd, heeft onder Rodin gestudeerd. Hij heeft borstbeelden gemaakt van Truman. Mussolini, Haile Selassie en van drie pausen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur: Helsinki, zwaar bewolkt 15 gr. Stockholm, regenbul 17 gr. Oslo. zwa^r bewolkt 17 gr. Kopenhagen, licht bewolkt 20 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 14 gr. Londen, zwaar bewolkt 19 gr. Amsterdam, licth bewolkt 17 gr. Brussel, regenbul 18 gr. Luxemburg, regenbul 16 gr. Parijs, half bewolkt 20 gr. Bordeaux, licht bewolkt 22 gr. Grenoble, half bewolkt 21 gr. Nice, half bewolkt 23 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 19 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 21 gr. München, onbewolkt 21 gr. Zürlch, licht bewolkt 21 gr. Genève, licht bewolkt 21 gr. Wenen, zwaar bewolkt 24 gr! KAARSEN SMOLTEN IN JERUZALEM In dal Eufraat: 52 gr. Celsius In de landen van het Midden-Oosten heerst een ongekend zware hittegolf met zuidelijke en oostelijke winden, die zeer warme lucht uit de woestij nen aanvoeren. In hèt dal van de Eufraat is een recordtemperatuur van 52 graden Celsius in de schaduw gemeten. In Bagdad, Basrah, Koe weit en Bahrein is het met 48 graden iets „koeler". *s' Nachts daalt het kwik in deze plaatsen niet verder dan 39 graden. In Jeruzalem is het zo warm, dat men maandag niet de kaarsen in de kerk van het Heilig Graf kon ontste ken. Ze smolten als gevolg van de temperatuur van 40 graden. In het Israëlische deel van de stad heeft de hitte het gewonnen van de orthodoxe rabbijnen: een menigte heeft het nieuwe bad in gebruik ge nomen waar men gemengd mag Wereldraad van Kerken hield dienst te Odense Meer dan honderd leiders van protes tantse, anglicaanse en orthodoxe ker ken hebben zondag in de 12e eeuwse kathedraal van Ödense een kerk dienst ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van de Wereldraad van kerken bijgewoond. Zij waren in hun ambtsgewaad ver schenen, in de rode bakstenen kathe draal, gewijd aan de Deense heilige Kanoet, zodat men naast elkaar het purper van Anglicaanse bischoppen, eenvoudige uniformen van het Leger des Heils, calvinistische togen en zware gewaden van Grieks-Ortho doxe geestelijken zag. De leiders ver toeven op het ogenblik in Odense voor de jaarlijkse conferentie van het centrale comité van de Wereldraad. Tijdens de dienst werden twee toe spraken gehouden, een door de Britse bisschop George Bell en een door de Berlijnse bisschop Otto Dibelius. De ze laatste zei, dat de raad „tot op he den veel te weinig heeft gedaan", de kerken kunnen de wereld weliswaar niet veranderen, meende hij, doch „zij kunnen in de wereld het woord van God verkondigen, dat oproept tot vi'e- de en gerechtigheid en waarheid". „Wij hadden dat luider, moediger en indrukwekkender moeten doen' „Maar meer dan eens heeft de God delijke geest ons geholpen in onze zwakte en heeft de wereld gehoord wat wij door het evangelie te zeggen hebben", aldus bisschop Dibelius. Verbintenis beroeps militairen voor onbepaalde tijd. Verschenen is een Kon. Besluit van 31 juli, houdende wijziging van het reglement voor de militaire ambtena ren der Koninklijke landmacht. On der meer wordt daarin bepaald, dat de verbintenis als beroepsmilitair bene den de rang van tweede luitenant bij de Koninklijke Landmacht of bij dë Koninklijke Luchtmacht voor onbe-, paalde tijd wordt aangegaan. In de eerste negen maanden na het aan gaan der verbintenis zal deze weder zijds kunnen worden opgezegd. Tot nu toe werd de verbintenis aange gaan voor zes jaar, waarbij een proef tijd van een jaar. zwemmen, ondanks het verzet van orthodoxe zijde. In Istanboel zijn temperaturen van 41 graden Celsius gemeten. Het is daar in 50 jaar niet zo warm geweest. De Italiaanse tennisspeler Orlando Sirola die maandag moest uitkomen in de halve finale van het internatio nale toernooi in Turkije, bezweek op het tennisveld. De Britse troepen op Cyprus en de Amerikaanse mariniers ïn Libanon hebben opdracht gekregen hun muni- tievoorraden in ae schaduw te hou den om spontane explosies te voor komen. Vooral de Amerikanen die op de schepen voor de Libanese kust in reserve worden gehouden, hebben erg van de hitte te lijden. Ook ïn Griekenland is het ongekend warm. In Thessalië steeg het kwik tot 47.2 graden Celsius, te Larissa tot 45 graden en te Athehe tot 41 graden. In Libanon, op Kreta, op Cyprus en in Turkije zijn bosbranden ontstaan. In het dal van de Nijl zijn de tem peraturen normaal. In Cairo stond het kwik maandag op 36 graden, het geen niet ongewoon is in deze tijd van het jaar. ARBEIDSINSPECTIE HIELD ENQUÊTE Vooral in mijnbouw, textiel - en metaalindustrie. (Van onze Haagse redacteur) Op of omstreeks 1 oktober 1957 werk ten 22 procent der nïjverheidsarbei- ders in ploegendienst of wel 165.232 op een totaal van 752.970 arbeiders van 18 jaar en ouder. De percentages per bedrijfsklasse lopen sterk uiteen. Vooral in de mijnbouw blijkt de ploe- genarbeid van groot gewicht te zijn; niet minder dan 85 procent, der ar beiders was er in betrokken. Ook voor de textielindustrie en de papier nijverheid liggen de percentages hoog, namelijk op resp. 41,1 en 34 pet. Een en ander blijkt uit een rapport over de eerste in het najaar van 1957 door de arbeidsinspectie ingestelde enquête naar de ploegenarbeïd in de nijver heid. Deze enquête omvatte alle nij- verheidsbedrijven die, op grond van het werktijdenbesluit of van een bij zondere vergunning, gerechtigd wa ren in ploegen te werken. Op een totaal van 104.510 vrouwelij ke arbeiders boven de 18 jaar in de industrie werkten 4193 of 4 procent in ploegendienst. Van werkelijke be tekenis is de ploegenarbeid van vrou wen eigenlijk alleen maar in de tex tielnijverheid. In deze bedrijfsklasse werkten 15 procent van alle arbeid sters van 18 jaar en ouder in ploegen. Het aantal ploegenarbeidsters in de textielindustrie bedraagt meer dan driekwart van het totaal aantal ploe genarbeidsters. Over het geheel genomen zijn in de semi-continu drieploegendienst meer arbeiders werkzaam dan in elk der andere stelsels, namelijk 80.790 ar beiders op het totaal van 752.970 (de ze andere stelsels zijn: twee ploegen, drie ploegen vol-continu, vier- of meerploegendienst; de semi-continu vïerploegendienst komt zeer weinig voor) Opblaasbare plastictent op Utrechtse jaarbeurs Tijdens de najaarsbeurs te Utrecht zal een plastic tent van bijzondere constructie worden geïntroduceerd. De tent kan binnen 2 a drie minuten worden opgezet. Een aggregaat dat buiten de tent wordt opgesteld blaast lucht onder het doek. De luchtdruk blijft constant en maakt het mogelijk, dat de tent niet inzakt ook al wordt een deuropening aange bracht. Desgewenst kan men warme lucht in voeren. Proeven wezen uit, dat deze plastic tent zelfs bij windkracht 7 rustig blijft staan. Het aantal toepassingsmogelijkheden wordt legio geacht. Zo denkt men aan overdekte zwembaden, overdekte tennisbanen, tentoonstellingen etc. De afmetingen van de demonstratie tent bedragen bijna 6 x 13 meter bij een hoogte van 3 meter. Egyptische pers zonder gescheld op Hoessein In de Arabische kranten die in Cairo verschijnen is zondag, voor het eerst in maanden, niet geschol den op koning Hoessein van Jorda nië. Vrijdag hadden de Egyp tische bladen de koning nog een „laffe dwerg" en een „misdadiger" genoemd, doch zondag was er geen kritiek op Jordanië. De stopzetting van de scheldcampagne is in over eenstemming' met de resolutie die. deze week door de algemene ver gadering der Ver. Naties is aan gekomen. Van het totaal aantal in ploegendienst werkende arbeiders behoort 25,4 pro cent tot de mijnbouw, die daarmee het grootste aandeel levert. Twee an dere in dit opzicht belangrijke be- drijfsklassen zijn de textielindustrie en de metaalnijverheid. In deze drie bedrijfsklassen werkt bijna driekwart van het totale aantal ploegenarbei- ders. De gemiddelde arbeidsduur be draagt voor alle waargenomen man nelijke ploegenarbeiders tezamen 46 uur per week, voor alle waargeno men vrouwelijke ploegenarbeiders te zamen 44 uur per week. Het voornemen bestaat in de toe komst meermalen een onderzoek in te stellen naar de arbeid in ploegen dienst, omdat men het van groot be lang acht de ontwikkeling van dit verschijnsel te kunnen gadeslaan. Waarschijnlijk zullen deze enquêtes met tussenpozen van enkele jaren worden gehouden. Markante, verande ringen in de conjunctuur kunnen ech ter,. aanleiding zijn om op kortere termijn een onderzoek in te stellen. Drachtcr bouwvakkers waardeerden kantine niet Het kantine-experiment van de N.V. Bouwbedrijf Rijpsma in Drachten is mislukt. Dit Grouwster-Drachter bedrijf richtte een jaar geleden bij zijn werkobject aan de Lange Weg in Drachten als eerste in Noord-Ne derland een moderne kantine in voor werknemers, waarin de stich ting „Alkoholvrije bedrijven" in Amsterdam het buffet exploiteert en waarin toiletten en douches zijn ondergebracht. De arbeiders waarderen naar net schijnt deze nieuwigheid niet: ze zitten soms op enkele meters af stand van de kantine hun brood te eten in de luwte van een hoop ste nen, terwijl het gebruik van de kantine geheel vrij en zonder enige verplichting is en men zelfs nog gratis koffiekoppen kan lenen. Het aantal mannen dat van de douches gebruik maakt is zeer beperkt. Het bouwbedrijf heeft daarom beslo- tende kantine met ingang van 1 september a.s. op te heffen. Grootse ontvangst voor Nautilus in New York De Amerikaanse atoomduikboot Nau tilus is bij haar bezoek aan New York een grootse ontvangst ten deel gevallen. Oceaanstomers bliezen een welkom, brandweerboten spoten ho ge stralen, en duizenden mensen op de omringende schepen in de haven en op de kaden juichten en wuifden toen de Nautilus langzaam de haven binnenvoer. De boot heeft twee we reldrecords op haar naam staan: de pioniersreis onder de Noordpoolkap door en een nieuw record voor een onderzeese Atlantische reis van En geland uit. De bemanning werd o.a. welkom geheten door de „vader" van de atoomduikboten, schout-bij-nacht Rickover. De Amerikaanse atoomduikboot „Skate" is maandagavond uit de Noorse havenstad Bergen in Oslo aangekomen. Vanochtend zullen koning plaf, de Noorse premier en de minister van buitenlandse zaken een bezoek aan het schip brengen. (Een bezoek aan Kopenhagen moest de vorige week op verzoek van de Deense over heid, die de aanwezigheid van een atoomboot in een grote stad gevaar lijk achtte, worden afgelast. Urker kotter ving een enorme steur (f 639.—) De Urker kotter Ü-22 heeft zaterdag morgen een grote steur aangevoerd die 2.70 m. lang was en 159 kilo woog Het dier bracht f 4.per kg op. In totaal betaalde de IJmuidense groot handelaar P. Jongejan 636 gulden voor dit visje. De steur werd dinsdag door de kotter -op de visgronden on der de kust buit gemaakt. Men heeft nog getracht het oeest in leven t.e houden maar na twee dagen gaf de steur de geest:. De vis is voor export naar ^België bestémd. fAdvertentie Derde redacteur bij Maupertuus neemt ontslag Nadat op 19 april j.l. na een mening- verschil met de uitgeverij A. A. M. Stols de redacteuren van het tijd schrift Maupertuus de heren J." B. W. Polak en D. W. Fokkema hun ontslag hebben ingediend heeft dezer dagen naar wij vernemen, ook de nog over gebleven derde redacteur de heer A. H. Gerrits zijn ontslag aangeboden. Naar wij van de zijde der uitgeverij A. A. M. Stols vernemen was dit me- ningverschil een gevolg van de wijze waarop Maupertuus werd samenge steld en waarop nog al kritiek" is geoefend. De uitgeverij Stols hoopt nu binnenkort in samenwerking met eer. andere uitgeverij een ander letterkun dig tijdschrift te kunnen uitgeven. Vlaggenparade en jazzconcert Op een vervaarlijk deinende planken vloer heeft de jazzband „New Orleans Seven" maandagavond in een tent op de Grote Markt de Viissingse Jeugd- week een krachtig begin ingeblazen. Na een plechtig en officieel begin in de openlucht, met het Wilhelmus, een vlaggenparade en een toespraak van de burgemeester en nadat het mu ziekgezelschap „Ons Genoegen", met de vlaggengroepen van de bij de Viissingse Jeugdraad aangesloten zes tien verenigingen, een korte mars door de staaf had gemaakt. Ondanks het feit, dat het orkest met rond drie kwartier vertraging arriveerde ondanks het aanvan kelijk ontbreken van een piano en vervolgens van het sleuteltje van een ijlings gecharterde piano on danks deze kleine reeks van tegen slagen, is het een daverend begin van de jeugdweek geworden. Auto riteiten lieten de strak-ritmische klanken misschien wat bleekjes over zich heen spoelen de heel jongeren kelcen wat verbouwereerd toe, maar de jeugd zo tussen twaalf en twintig heeft ongetwijfeld intens genoten. Op het grasveld buiten de tent ver kreeg burgemeester, mr. B. Kolff, na het Wilhelmus en de vlaggenparade, het woord van de heer C. S. Luitwieler voorzitter van de Viissingse Jeugd raad. In een korte toespraak, met Ju: stem uitgesproken, wees mr. Kolff er o.m. op. dat klachten als zou de jeugd zo weinig geïnteresseerd zijn in vereni gingsleven en in het wel en wee van stad en land, niet nieuw zijn. Die wer den ook vroeger gehoord. Wat Vlissin- gen betreft sprak de burgemeester er zijn vreugde over uit, dat het hier niet aan activiteiten ontbreekt, gezien het feit immers dat niet minder dan zes tien verenigingen aangesloten zijn bij de Jeugdraad. Elke jongen en elk meisje kan wel ergens terecht, zo constateerde mr. Kolff, die voorts vaststelde, dat de jeugdverenigingen uitstekend werk doen, dat in de Jeugdraad gecoördineerd wordt. Hij juichte het toe, dat de Jeugdraad cur sussen geeft voor leiders en hij sprak tenslotte de wens uit, dat deze „Jeugdweek" meer bekendheid zou geven aan het werk van de Jeugd raad. Na de toespraak van de burgemees ter verzamelden genodigden en de in vrij grote getale opgekomen jeugd zich in de op de Grote Markt opgestelde tent, waar opgewekte marsmuziek weerklonk, in afwach ting van de band, die met motor- nech was opgehouden. Toen de or kestleden tenslotte echter in het fel- le licht van de schijnwerpers ver schenen, tegen een décor van een „Rijzende Zon", met daarop de na men van de aangesloten jeugdver enigingen, steeg er een waar vreug- degehuil op. Dat even later her haald werd, toen na rond een half uur een piano werd binnengezeuld en dat wederom opklonk, toen ten slotte ook nog het sleuteltje van die piano was gevonden Al dit enthousiasme werd bijgewoond .door o.a. het lid van Gedep. Staten, de heer M. J. van Poelje, de wethou ders J. Post, M. A. van Popering en W. Poppe, de commissaris van politie, „New Orleans"-klanken de heer C, van der Mark. de directeur van de Stichting Zeeland voor Cultu reel en Maatschappelijk Werk, mr. J. F. Hornstra en door de heer W. H. P. Meerkamp van Embden, secretaris van de Z.V.U. De organisatie was in handen van de heer H. Schuys, secre taris van de Viissingse Jeugdraad. Voor vanavond staat het optreden van de Ned. Pantomime-stichting op het programma. „N ew-Orleans"-klanken De piano ontbrak dus aanvankelijk, maar de musici lieten zich niet beïn vloeden door deze handicap. Slechts bij de melancholieke classic „Basin Street Blues" bleek het gemis van de piano een werkelijk bezwaar, maar de oude overbekende nummers „Jazz me Blues" en „Alexanders Ragtime Band" leden niet onder dit gemis en werden door klarinetten, baritonsax, trompet, trombone, drums en bas uit gevoerd in een stijl en tempo die het begrip „jazz" uitnemend" vertegen woordigden. Een bijzonder dynami sche vertolking viel de eveneens over bekende classic „Dokter Jazz" ten deel, met voortreffelijk ritmewerk van drummer en bassist. Na deze „Doctor Jazz" kon ook de pianist zich bij de ritmesectie voegen; een pia nist die overigens ook als solist de moeite van het beluisteren waard bleek! Het werd een concert dat qua sfeer en (ietwat provisorische) om standigheden onweerstaanbaar deed denken aan de jam-sessions" uit de periode van opkomst der jazzmuziek, zoals men ze m de literatuur over de ze muziekstroming beschreven vindt. En het optreden van de „New Orleans Seven" kreeg hierdoor een geheel eigen charme. Bezwaren van zuivelhandel. Bij het Produlvtschap voor Zuivel is een brief binnengekomen met bezwa ren over een aantal detailhandelaren, die roomboter als lokartikel gebrui ken. De brief, verzonden door het bedrijf schap kleinhandel in melk en zuivel- produkten meldt, dat verse boter van exportkwaliteit wordt geleverd voor 79 cent per pakje van 250 gram. Deze prijs kan volgens het bedrijf schap de kosten niet of nauwelijks goedmaken en soms de inkoopprijs niet meer dekken. De lage prijs wordt gehanteerd om de verkoop van andere artikelen te sti muleren in bedrijven, waarin het pro- dukt geen belangrijk deel van het ge hele assortiment uitmaakt. Andere boterverkopende bedrijven moeten zich noodgedwongen aanpassen, doch kunnen dit niet onbeperkt volhouden. De belangstelling om boter te verko pen zal verminderen, terwijl het prijs- bewustzijn van het publiek wordt be dorven, aldus het bedrijfschap. De bedrijven voor wie boterverkoop essentieel is, zullen naar andere we gen tot rentabiliteitsverhoging moe ten omzien door b.v. zich meer op de verkoop van margarine te gaan toe leggen, hetgeen volgens het bedrijf schap een uiteindelijk nadelige uit werking op de boterpositie zal hebben. Men verwacht voorts, dat het ontbre ken van verantwoorde prijsvorming de zorg voor het gevoelige artikel bo ter zal doen verminderen, waarbij aan verpakkingsmateriaal wordt gedacht. Fabrikanten van merk-margarine doen hun uiterste best te voorkomen, dat hun waar als lokartikel wordt ge bruikt. Het bedrijfschap verwacht van de roomboter als lokartikel ver slappende zorg, kwaliteitsverminde ring. prïjsbederf enz., welke tot ver minderde afzet zullen leiden. Men verzoekt om maatregelen om dit te voorkomen. m SCHIPPER J. VAN DER PLAS nitIJmaiden. f'f Wie weet hoe vaak genoten hebt Tan Hollandse Nieuwe die hij met zijn trawler gevangen heeft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 7