„RVIMTEMONUMEfir'mOSKOU Dti BOtiKtiNPliM JONGE IJSLANDER OLAFSSON IN GROOTMEESTERLIJKE VORM I ROTTERDAMMER WIL MEER l I BELASTING BETALEN SPORT EN WEDSTRIJDEN BINNEN EEN EEUW EEN NIEUWE IJSTIJD 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 In Moskou, op de „Leninheuvels", Kal dit 50 meter hoge monument ver- I rijzen ter herdenking aan de eerste schreden van de mens in de ruimte. Va, h en oeez Hakon Mielcke: „Olie, sheiks en cadillacs". De Deense Journalist Hakon Mielche heeft een boek geschreven over het Midden-Oosten, waar hij o.m. Koe weit, Basra, Kirkoek en Mosoel be zocht. Tussen de regels van zijn reis beschrijving door en in het inleiden de gedeelte van „Olie, sjeiks en cadil lacs" vlecht hij talloze wetenswaar digheden die tezamen een inzicht ge ven in het verleden zowel als in net heden dezer gebieden, waarbij de strijd tussen de oliemagnaten niet wordt vergeten. Boeiend zijn de be schrijvingen van soms wonderlijke maaltijden en ontvangsten en tochten. Het boek, dat met mooie gekleur de platen bij Ad. M. C. Stok, Forum Boekerij, Den Haag, verscheen in een goede vertaling van D. van Deurne, besluit als volgt: „In deze fantastische oliewereld zijn «aan bepaalde categorieën mensen, de mensen aan de top, nagenoeg ongeli miteerde middelen in handen gegeven. Zij gebruiken deze rijkdom om zie kenhuizen te bouwen, scholen, kracht stations en waterleidingen, enz. enz. maar dit zijn zegeningen die de klei ne man in dc bazaar nimmer ziet, waarmee hij nimmer in contact komt voorlopig. Intussen hoort hij van ongekende sommen gelds die binnen stromen en hij wordt weerspannig, ongeduldig. Hij wil nu ook eens pro fiteren. Men kan een nieuwe stem horen in de bazaar in het koor van ontevreden gemopper; het is maar een heel zacht stemmetje, maar het spreekt met Russisch accent Jammer genoeg schijnen de mensen aan de top het niet te horen, door het lawaai van de claxons van al hun prachtige nieuwe auto's". Nieuwe spannende prisma's Van de Prisma-reeks (Spectrum, Utrecht) ontvingen wij de volgende aanbevolen boekjes: Clay Blair, Met de moed der wanhoop, boeiende ont- snappingsverhalen uit Korea; Her- bert Brean, Het valse bewijs, ge slaagde speurders roman; Larry For rester: De onsterfelijke piloot, goed geschreven verhaal over RAF.-plloot; John Rathbone Oliver, De misstap van Michael Mann; Compton Macken zie, Raketten bij de vleet, kostelijk boekje in de trant van Whiskey Galo re; Arthur Upfield, De moord op de weerprofeet, Australische speurders roman; Frank Aniau, Pigskin maat 7, speurder van bijzondere kwaliteit, vergelijkbaar met de Nederlandse Van Eemlandts; Raleigh Trevelyan, De vesting van Antio. een oorlogs verhaal in dagboekvorm. 9 Volgens mededelingen van de Utrechts- se sterrenwacht zal de derde Russische kunstmaan te zien zijn 27 augustus om 20.47 uur in het zuidwesten op een hoog te van 21 graden gaande van west naar Wereldreis eindigde na een week bij uitgangspunt „Zee{utter" wordt woonschip. Het Amsterdamse echtpaar Nagel dat met hun 2%-jarig zoontje vorige week maandag met de zeewaardig ge maakte sloep „De Zee jutter", vol goe - de moed voor een zeilrels uit IJmni- den naar Australië vertrok, is zondag in de haven van Den Helder aan wal gebracht, na op het wad te zijn vast gelopen. De oorzaak van de stranding wordt geweten aan een tekort aan scheepvaartkundige kennis en het ont breken van de onontbeerlijke hulp middelen. Na de eerste nacht voor de Engelse kust te hebben gekoerst zonder een haven te kunnen aandoen hebben zij zich de overige dagen van de week door de stromingen laten meevoeren en dachten tenslotte niet ver van hun uitgangspunt de Nederlandse kust te rug te zien en hun tocht op te geveu. Dat het Den Helder was waar zij ge- stranlfl waren, was voor hen een ver rassing. De marine heeft hen met een vlet bevrijd en een Helderse visser man heeft later de „Zeejutter" naar Den Helder gesleept. Het werd, on danks het feit dat de wereldreizigers na een week weer thuis waren, een happy ending. „Maar mij krijgen ze niet meer mee", was het commentaar van mevrouw Nagel. De „Zeèjutter" zal in Amsterdam tot woonschip worden verbouwd. Vermindering van wintermelkproduktie Verlaging van toeslag wordt overwogen Naar aanleiding van het advies van het Landbouwschap de prijs van krachtvoer te verhogen door middel van een heffing, deelt de minister van landbouw het volgende mee: Zoals bekend, beraden zowel het be drijfsleven als de regering zich over middelen, die tot vermindering van de stijgende melkproduktie zouden kunnen lelden. Een van de oorzaken van de stijging is ongetwijfeld het toenemend gebruik van krachtvoer in de stalperlode. De huidige prijsver houding tussen krachtvoer en de gegarandeerde melkprijs maakt het gebruik van meer krachtvoer aan trekkelijk. Het Landbouwschap heeft voorge steld deze prijsverhouding te veran deren door een verhoging van de prijs van het krachtvoer. Als gevolg van de geruchten en de publikatie van het advies is een ernstige ver storing in de veevoederhandel opge treden. Hoewel het overleg over het toekom stige beleid in de rundveehouderij tussen regering en georganiseerd be drijfsleven nog pas in het eerste sta dium is en derhalve nog geen eind resultaat is bereikt, voelt de regering zich gedrongen mede te delen, dat het wel in haar voornemen ligt de win- termelkprodnktie onaantrekkelijker te maken, maar dat haar gedachten daarbij niet in de eerste plaats uit gaan naar een verhoging van de krachtvoederprijzen, doch naar een sterke verlaging van de toeslag op de prijs van in de stalperiode gewonnen melk. De regering verwacht, dat daardoor het verbruik van krachtvoer zal ver minderen en als gevolg daarvan ook de wintermelkproduktie. Geen censuur meer in Libanon Libanon heeft maandag de censuur op de plaatselijke pers en de tele grammen van buitenlandse corres pondenten opgeheven. De censuur is bijna vier maanden envan kracht ge weest. (Advertentie) **rfcrQgb«ar bQ M.H. «polhetoro, «bogljle* topper* *a d* ap*cl*albnmch*. Dirigent Leo Blech te Berlijn overleden Prof. Leo Blech, bekend Duits diri gent, is in de nacht van zondag op maandag te Berlijn aan hartzwakte overleden. Hij bereikte de leeftijd van 87 jaar. In 1906 werd hij door Richard Strauss uitgenodigd Karl Muck op te volgen als dirigent van de Koninklijke opera te Berlijn. Van 1913 tot 1937 was hij daar „Generalmusikdirector", de ti tel die de hofkapelmeesters van het Koninkrijk Pruisen droegen. Ook in het buitenland heeft Blech als dirigent van werken van Wagner, Verdi en vooral Bizet grote bekend heid gekregen. Als componist maakto hij ook naam. Door het optreden van de nationaal- socialisten moest Blech in 1937 Berlijn verlaten. Hij week uit naar Riga waar hij tot 1941 dirigent van de Na tionale Opera was. Van 1941 tot 1949 was hij dirigent van de Koninklijke Opera van Stockholm, In 1949 keerde hij terug naar Berlijn waar hij de leiding van het orkest der stedelijke opera op zich nam. Deze functie legde hij in 1954 neer. Dispensaties ingetrokken vain Naast het goedkeuren van de c.a.o. voor het bouwbedrijf heeft het Col lege van Rijksbemiddelaars, in nauw overleg met de bij de c.a.o. betrokken organisaties, thans een aanvullende maatregel getroffen, welke de ook door het georganiseerd bouwbedrijf gewenste sanering beoogt te onder steunen. Met ingang van 1 september a.s. worden alle dispensaties op de oude loonregeling ingetrokken, welke be trekking hebben op lopende werken en op grond waarvan de betaling bij tariefarbeid niet aan een begrenzing was gebonden. Dispensaties op de oude loonregeling en op de nieuwe c.a.o. kunnen bij de daartoe aangewezen instanties wor den aangevraagd. Uiteraard zullen de mogelijkheden van oververdiensten, welke bereikt kunnen worden krach tens dispensatie op de oude loonrege ling niet hoger zijn dan krachtens dispensatie öp de nieuwe c.a.o. SCHAAKRUBRIEK Sterke Hongaar Szabo moest hoofd buigen. (Red. Drs. M. C. Verburg) Reeds eerder maakten wij gewag van de goede resultaten van de niet-Rus- sen in het interzone-toernooi waarvan zojuist de helft is verstreken. Eén van de sterksten blijkt de 23-jarige IJslander Olafsson, die deze week tot grootmeester werd bevorderd. Wij geven hieronder zijn partij uit de eerste ronde tegen de Hongaar Szabo, die het zone-toernooi van Wagenin- gen won, maar thans wel wat tegen valt. Het ijzersterke spel van Olafsson valt in deze partij pas op wanneer zijn tegenstander heeft opgegeven. Wit: F. Olafsson. Zwart: L. Szabo. 1. c4, c5; 2. Pc3, e6; 3. Pf3, d5; 4. cd5:. ed5: 5. d4, Pc6; 6. g3, c4. (Zwart speelt een riskante opening, daar d5 gemakkelijk zwak kan worden. Nochtans was Pf6 beter, daar nu wit vanzelfsprekend met e4 de zwarte pionnen-opstelling gaat ondermij nen). 7. Lg2, Lb4; 8. 0-0, Pge7; 9. e4! 0-0. (Hier is Lc3:, 10. bc3:, de4: 11. Pd2 slecht omdat wit de zeggenschap over de zwarte diagonalen krijgt). 10. ed5:, Pd5: 11. Pg5, Pf8. (Twee maal slaan op c3 is taboe vanwege Dc2 met matdreiging en aanval op L of P op c3. 12. d5, Pa5. Zwart had d5 moeten veroveren door Pe7 en Lc3, hoewel wit dan c4 verovert door Dd4 en een volkomen open veld voor zijn loper- paar krijgt). 13. Pge4, Pe4: 14. Pe4: Lf5; 15. Lg5, f6; 16. Ld2, Ld2: 17. Dd2. (Nu heeft wit het loperpaar niet, maar gaat de pion op d5 de winnende rol spelen). 17. Db6; 18. Tel, Tfe8; 19. d6, Kh8; 20. Pc3, Ted8; 21. Pd5, Dc5; 22. Df4, Lg6: 23.Tc7, Tac8; 24. Tadl, Db6; 25. Lh3, Tb8; 26. d7, Pc6. (Op Db2 volgt 27. Pe8 en 28. dS en JllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllIM Aanklacht tegen belastinginspecteur. Sedert enige tijd is ons land een burger rijk, die niet alleen in een kadertje in de krant thuishoort, maar zelfs in een gouden lijstje dient te worden gezet. Het is een inwoner van Rotterdam, die er blijkens zijn mededelingen geen genoegen mee neemt, dat de Inspecteur der belastingen hem een te la ge aanslag heeft opgelegd. Hij is van mening dat de inspec teur daardoor de staat der Ne derlanden voor 42 heeft be nadeeld. Hij diende een bezwaarschrift in tegen de te lage aanslag, waarop de aanslag gehand haafd bleef. De inspecteur zou zich voorts op het standpunt hebben gesteld dat dit bezwaar schrift geen bezwaarschrift was volgens de wet. De Rotter dammer reclameerde daarop bij de directeur van 's rijks be lastingen te Rotterdam en kreeg onder meer ten ant woord, dat hij desgewenst ge- wetensgeld kon betalen Ook hiermee nam hij geen genoe- fen, want hij wilde niet over én kam geschoren worden met belastingontduikers. Daarop wendde hij zich tot de belastingkamer van het Haag se gerechtshof. Zij zou hebben medegedeeld de inspecteur in het gelijk te zullen stellen in dien hij geen hogere aanslag wenste op te leggen. Ook be roep op de Hoge Raad zou geen succes hebben gehad. Thans heeft hij ten einde raad zo deelde het A.N.P. mede, een aanklacht ingediend bij de officier van justitie te Rotterdam tegen genoemde inspecteur der belastingen om dat hij van mening is dat deze inspecteur gehandeld heeft in strijd met de „verdelende recht vaardigheid, in strijd met zijn ambtsplicht, in strijd met zijn ambtseed en in strijd met be trokkene* aangifte. Een nieuwe kopzorg voor de officier... De officier van justitie te Rot terdam heeft het A.N.P. de ontvangst van de klacht giste ren bevestigd. Uiteraard kon hij nog niet mededelen wat hij ermee zal doen. wit wint op de onderste lijn o.m. met Db8. 27. Pe8, Db2: gaat Td8 naar g8 dan volgt d8 en zwart moet de dame met een toren nemen daar op Pd8: Db8 volgt). 28. Pd8:, Td8: 29. Dc7 (Dreigt 30. Dd8: b.v. 29— h6; 30. Dd8: Pd8: 31. Te8, Kh7 32. Td8 en de d pion haalt dame). 29.Db6; 30. Db6:, ab6: 31. Tbl (thans zijn de zwarte pi onnen hulpeloos) 31.Pe5; 32. Te5:!, fe5: 33. Tb6:, Le4; 34. Te6 (wit heeft alles nauwkeurig berekend) 34. Lc6; 35. Te5:, Kg8; 36. Tc5, Kf7; 37. Tc4:, Ke7; 38. f4, Ta8 (op Ld7: volgt 39. Tc7 met algehele afruil, waarna wit gemakkelijk met zijn pluspion wint) 39. Td4, Kd8; 40. Le6. Ta3; 41. f5, Te3; 42. Tg4 en wit wint, gezien 42. g6 43. ?6, Te6: 44. f7. Tf6 45. Tf4, Tf7: 46. Tf7:, Ld7: 47. Th7: enz. Wit heeft deze partij imponerend ge speeld, zonder dat zwart de kans heeft gekregen zich uit de ijzeren greep te bevrijden. Zeeuwse titels op 10 km, 3 km jun. A en 800 meter dames. Zaterdag a.s. worden op de Middel burgse sintelbaan de Zeeuwse kam pioenschappen gelopen voor de 10.000 meter heren, de 3000 meter junioren A en de 800 meter dames. Vooraf gaande aan de titelstrijd wordt een vijfkamp voor C-junloren afgewerkt, die om half vier begint. De start van de 10 km is om ongeveer vijf uur. Hieraan nemen onder meer deel Hein Cujé van E.M.M. en de Dynamo-at leten Hans Bostelaav en Piet Zwar- tepoorte. Kinderen ontsnapten net aan inslaande bliksem Tijdens het hevige onweer van za terdagnamiddag stonden op de Zoom- weg bij de brug te Bergen op Zoom enkele kinderen en ouderen onder een grote boom te schuilen. Het begon echter hoe langer hoe harder te rege nen, waarop de dochter van de pa tates friteskraamhouder aldaar de kinderen riep om in de kraam te mo gen schuilen. Juist waren zij er bin nen gevlucht met de andere mensen die onder de boom schuilden, toen met een hevige slag de bliksem in deze boom sloeg en de stam van on der tot boven spleet. De schors en de vogelhuisjes werden eraf gerukt en de bliksem sloeg in de grond, waar de kinderen even tevoren hadden staan. strijd, die de afdeling Rotterdam van de K.N.A.U. op de Nenyto-sintelbaan hield, namen ongeveer 800 atleten en Middelburgse atleten liepen in Rotterdam Weinig opvallende resultaten. Aan de derde regionale atletiekwed- 'terdam van 3-sintelbaan 0 atleten en atletes uit geheéï Nederland deel. On der hen bevonden zich ook negen Zeeuwse atleten, allen lid van de at letiekvereniging „Dynamo" uit Mid delburg. De hoofd stedelingen behaal den weinig opvallende resultaten, waardoor enkele verwachte nieuwe Zeeuwse records nog in petto bleven. De lange afstanders Hans Bostelaar en Piet Zwartepoorte kwamen uit op het hoofdnummer van de dag, name lijk de 3000 meter voor de A-klassers, waaraan 19 atleten deelnemen. Deze wedstrijd werd gewonnen door W. Roovers van Thor voor de Sprint-at leet Frans Künen. Hans Bostelaar legde beslag op de achtste plaats in de tijd van 8.58.9, waarna Piet Zwar- teDoorte als 13e door de finish ging in 9.il. Ad Bouwens was op hetzelfde nummer voor D-klassers vierde ln 10.03.6. Kees de Groot sprintte in de eerste serie van de 100 meter heren A naar een derde plaats in 11.3 sec. Hij was hiermee uitgeschakeld voor de finale, waarin de eerste twee geplaatst wer den. Bij het vérspringen behaalde hij een afstand van 6.27 meter, hoewel hij bijna alle sprongen ongeldig maakte. Cas Mulder en John van Riel liepen de 1500 meter bii de junioren A. In de eerste serie werd Mulder vierde in de tijd van 4.25, terwijl in de tweedfe se rie Van Riel de elfde plaats bezette in 4.40. Han Mondeel deed goed werk door derde te worden in zijn serie op de 100 meter heren B. Zijn tijd was 2.40. Frans Brouwer werd 16e op de 1500 meter heren C in 4.47 en Frans Wassink werd op de 1500 meter heren D achtste in 4.49. K.N.V.B.-beker: Middelburg Goes en HontenisseHulst De vier Zeeuwse clubs die zich heb ben geplaatst voor de derde voor ronde van de wedstrijden om de KNVB-beker komen zondag 31 aug. tegen elkaar uit. Middelburg is daar bij gastheer van Goes, terwijl Honte nisse in een thuiswedstrijd tegen Hulst zal uitkomen. Zeeuws zomeravoridelftal tegen Dordtse ploeg Op zaterdag 30 augustus a.s. zal een vertegenwoordigend Zeeuws zomer avondelftal een voetbalwedstrijd spe len tegen het Dordts zomeravondelf- tal. De wedstrijd zal om 5 uur wor den gespeeld op het terrein „Wind hondpolder" aan de Noordendijk te Dordrecht. Het Zeeuws zomeravond - elftal is voor deze wedstrijd als volgt samengesteld: doel: H. Kramers (vet. Hulst); achter: C. J. J. v. d. Post fHerverkav. Sch.-Duivel.) en H. de Bock (De Hoop); midden C. StriJ- donck (Sasse Boys). J. Jansen (PZEM Middelburg) en E. de Nijs (vet. Hulst); voor: H. van Bruggen (Gebr. v. d. Berg), M. Klouwers (HKC), D. Schrier (Spadella), P. J. v. d. Berge (Herverkav. Sch.-Duivel.) en H. Segers (ONA). Reserves zijn: H. Ruedlsueli (SBLV), A. Tacq (Sas se Boys), D. v. d. Broecke (vet. Hulst) en C. M. Klink (fa. Janse). K.N.V.B.-scheidsrechters De heren J. C. de Biaay te Sas van Gent, A. Lockefeir te Goes, G. E. de Moor en Th. A. Sturms te St.-Jan- steen en P. Wissel te Zaamslag zijn toegelaten als scheidsrechter van de K.N.V.B. Twee Amerikaanse ge leerden verwachten aat over ongeveer een eeuw een vijfde ijstijd zal beginnen, die op de duur West-Europa en het oostelijk deel van de Ver. Staten met een laag ijs van meer dan drie kilometer zal be dekken. De geleerden, dr. Mau rice Ewing, directeur van het geologisch ob servatorium van de universiteit van Colum bia, en William Donn, geoloog en meteoroloog van het Brooklyn Col lege in New York, zijn namelijk van mening, dat gedurende de ijs tijden het water van de poolzee warm genoeg is geweest om ijsvrij te zijn. De poolzee zou dus niet, zoals de gel dende theorie luidt, in de ijstijden nog sterker bevroren zijn geweest dan thans. Dr. Ewing en de heer Donn wijzen erop, dat het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan snel warmer wordt. De gemiddelde tempera tuur op Groenland en IJslancf is in de afgelo pen jaren circa tien graden gestegen en de ijskap aan de Noord pool is volgens de hui dige ramingen 40 pro cent dunner dan 15 jaar geleden en ook aanzienlijk kleiner. Als nu maar voldoende warm water van de At lantische Oceaan in de IJszee vloeit, zal er een ijsvrije zee ontstaan. Dat zou condensatie van zeewater tot ge volg hebben en vrijwel onafgebroken sneeuw stormen, catastrofale stijging van het zeeni veau en het ontstaan van gletsjers op het vasteland. MMHC naar Iustrumtoemooi Boekaniers te Rotterdam Op 31 augustus a.s. Nu de zomersporten bijna weer voor bij zijn, gaat de Middelburgse Mixed Hockeyclub zich weer voorbereiden voor de aanstaande competitie, die op 21 september a.s. begint. Op 31 augustus a.s. neemt het eerste team van Middelburg deel aan het eerste Iustrumtoemooi van de Boeka niers te Rotterdam. Hier zullen vele Srominente le klassers vertegenwoor- igd zijn en het is dan ook een bij zondere eer, dat de hoofdstedelijke hockeyers hiervoor een uitnodiging ontvingen. Vermoedelijk zal Franke, die zovele jaren de Middelburgse kleuren verdedigde, dan zijn af- scheldswedstrijd van het eerste heren team spelen. Op dezelfde dag gaat er een mixed- team naar Den Haag om aan een toernooi van HJXM. deel te nemen.. Ook hiervoor werd door vele vooraan staande verenigingen ingeschreven. Op 7 september organiseert Middel burg voor haar eigen leden een toer nooi. De promotleklas A bestaat uit de volgende verenigingen: Eindhoven II en Oranje Zwart uit Eindhoven, For- wand en Tilburg II uit Tilburg, Push II en Zwart Wit uit Breda, Geel Zwart uit'Veghel en Middelburg. De tweede klas A voor de dames ziet er als volgt uit: Hoco uit Oisterwijk, Forward Were Dl II en Tilburg II uit Tilburg. Liberty uit Dongen, Pelikaan uit Roosendaal en het pas gepromoveerde Middelburg, in totaal dus zeven clubs. De indeling van Middelburg II en III en de drie jeugdelftallen is nog niet bekend. I Ronde van Rilland voor gewone fietsen. Zaterdag jl. werd de ronde van Ril land op gewone fietsen verreden. De wedstrijd blijkt ieder jaar weer een grote belangstelling te genieten, zo wel van de zijde van het publiek als van de renners, die van heinde en ver naar hier komen om de strijd op de gewone fiets aan te binden. BIJ de junioren kwamen 16 deelnemers aan de start. De ronde ging over een af stand van 12 km. Na een felle onder linge strijd werd de uitslag als volgt: 1 Does, Goes; 2 G, v. d. Griek, Ril land; 3 K. Verhage, Ossendrecht; 4 J. v. Llere, Schore; 5 P. de Koster, Kapelle; 6 B. Boode, Pindorp; 7 J. Braat, Souburg. Om 2.30 uur werd een aanvang ge maakt met de ronde voor de groten. Hieraan namen 38 renners deel. Na dat burgemeester J. C. W. Jobse het startschot had gegeven, vertrokken de renners. Al spoedig werd hard ge reden om de prijzen en de vele pre mies die door liet publiek beschik baar worden gesteld. Reeds in de eer ste ronde kwam een melding van drie renners, die bij het nemen van een haakse bocht, gevallen waren. Met enkele schaafwondjes konden zij de strijd voortzetten. Later kwamen er nog enkele valpartijtjes voor, waar van de ergste die van Luijks uit Heer- Ie. Hij werd zodanig aan zijn arm gewond, dat de wond gehecht moest worden. Toch stapte hij weer op de fiets en ondanks alles behaalde hij nog do achtste plaats. De uitslag was als volgt:1 M. Bode, Pindorp; 2 Chr. Bode, Pindorp; 3 J. Slabbekoorn, Kapelle; 4 P. Koster, Kapelle; 5 Achtmaal, Pindorp; 6 G. Schuurbiers, Pindorp; 7 H. Zoeteweij, Schore: 8 R. Luijks, Heerle: 9 Poelje, Goes; 10 P. J. Zuijdwegt, Schore; 11 J. Burremans, Pindorp; 12 M. de Koster, Rilland; 13 W. Clais, Antwer pen, 24 A. Prinsen, Rilland. Ter versterking van de kas werd er na afloop een bal gehouden in de zaal ,,'t Wapen van Rilland". Piet Rentmeester wint in Eekloo. Plet Rentmeester uit Yerseke is een typische renner, die blijkens rlc c ra ring in liet voor- en naseizoen .steeds tot zijn grootste vorm komt. Ook dit jaar is dit weer het geval, want se dert enkele weken, met het wereld kampioenschap, waaraan hij deel neemt, nog voor de boeg, groeit hij naar een uitstekende conditie. Na het opzienbarende succes in Stutt gart, vorige week, boekte hij zondag in Eekloo weer een overwinning in een sterk bezet criterium. Hij reed do 105 km in de formidabele tijd van 2 uur en 25 sec. (gem. 42,75 km|uur), vóór de Belg Frans Rousseau. Kees Raas uit 's-Heerenhoek plaatste zich in deze wedstrijd als 13e. In Ertvelde B. klasseerde Jan van Fs- pen uit Axel zich lie achter de win naar Vercauteren, die over 90 km. 2 uur 20 min. deed. In een door 64 deelnemers betwist criterium te Aalst B. reed Wilfred Ferket uit Hulst naar een 9e plaats achter de winnaar Be- nonl Beheudt, die voor 65 km. 1 uur en 48 min. nodig had,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 6