C. Kolff bepleit internationale coördinatie voor ruimtevaart Mevrouw Kasinkina verkoos tien jaar geleden de vrijheid KLAmORV en FANTAST PLEEGDE OPLICHTING TOT BEDRAG VAN 28.000.- DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 CONGRES INTERNATIONALE ASTRONAUTISCHE FEDERATIE GEOPEND Rus Sedow: desnoods een kunst matige planeet In de aula van de gemeente universi teit van Amsterdam heeft de heer C. Kolff, voorzitter van de Konink lijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, het negende congres van de internationale astronautische fe deratie, waarvan Andrew G. Haley president is, officieel geopend in het hijzijn van talrijke leden van het ere- comité, enkele honderden gedelegeer den van nationale organisaties voor de ruimtevaart en verder nog ver scheidene mannen van de wetenschap, uit alle hoekeu van de aarde, die op het congres, dat een week duurt, in leidingen zullen houden over diverse onderwerpen, op de ruimtevaart be trekking hebbend. De heer Kolff liet in zijn openings toespraak uitkomen, dat het lanceren van kunstmanen sterk op de publieke verbeeldingskracht werkt. „Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin het reizen van de mens dooi de ruimte mogelijk zal worden. Vele problemen moeten nog worden opge lost, maar ik ben ervan overtuigd, dat de deskundigen, ieder op hun ge bied, voor de opdoemende vragen een antwoord zullen kunnen vinden". Voortgaande merkte de heer Kolff op, dat dit grote werk slechts kan slagen, als er op internationaal ge bied nauwe samenwerking is. „Mil joenen guldens zijn voor onderzoek en ontwikkeling nodig en geen land kan dit reusachtige gebied alleen be strijken. Het is bemoedigend te con stateren, dat zovele geleerden van 24 verschillende landen naar Amster dam zijn gekomen om elkaar hier te treffen teneinde de diverse standpun ten te leren kennen en gegevens uit te wisselen. Voorts mag erop worden vertrouwd, dat in de nabije toekomst coördinatie tussen de verschillende landen tot stand zal komen teneinde geen tijd en geld teloor te laten gaan. „Is het niet gewenst", zo vroeg de voorzitter van de K.N.V.V.L. zich af, „dat in het kader van de Ver. Naties een centrum voor de ruimtevaart wordt geschapen Laat men niet ver- geten, dat de mannen van de weten schap eikaars taal uitstekend ver staan". Tenslotte sprak de heer Kolff de hoop uit, dat de discussies vrucht baar zouden zijn en dat het onder ling contact zóu leiden tot nieuwe mogelijkheden in de nog zo jonge wetenschap van de ruimtevaart. Dr. Theodore von Karman, de voor zitter van de A.G.A.R.D. te Parijs, hield vervolgens een improvisatie over „Dynamica van gasstromingen bij beïnvloeding van een magnetisch veld in verband met de ruimtevaart". Dr. van Karman treedt als leider op tijdens de talrijke zittingen, waarin het hoofdthema van het congres „voortstuwingssystemen en de daar voor benodigde brandstof" wordt be handeld. Dr. Wernher von Braun, de tech nische directeur van de afdeling geleide projectielen van het Ame rikaanse leger, waarvan het cen trum zich in het Redstone-arse- naal te Huntsville (Alabama)) be vindt, zou een voordracht houden over de resultaten met de „explo rers" en in het bijzonder over de voortstuwingskracht, alvoren de raket in zijn baan terecht komt. Deze inleiding werd, wegens ziek te van de spreker, tot een later tijdstip uitgesteld. De plaats van dr. van Braun werd ingenomen door dr. Leonid Sedow. vice-president van de I.A.F., en een der grote figuren van de Russische academie voor wetenschappen te Moskou. Uitvoerig ging hij in op de resultaten van de waarnemingen, verricht bij het lanceren en het om de aarde brengen van de drie spoet niks. De voordracht werd in de En gelse taal voorgelezen door zijn col lega, dr. Ogoradnokow, terwijl prof. Sedow op de demonstratieborden di verse formules toverde. Het was duidelijk, dat geen „nieuw tjes" tijdens deze twee voordrachten werden geopenbaard, maar wel deel de prof. Sedow mede, dat nog vele mogelijkheden voor het onderzoek van de wereldruimte aanwezig zijn, waarbij hij de hoop uitsprak, dat- door onderlinge samenwerking het tempo zou kunnen worden opge voerd. En wanneer onze plannen zo ver gaan, dat er niet voldoende pla neten zijn voor de wetenschappelijke experimenten, dan zullen wij een kunstmatige planeet scheppen". UIT VLIEGTUIG GEVALLEN. „Ik heb pijn in mijn rechterbeen, omdat ik uit een vliegtuig ben gevallen", zei een dronken Finse zeeman, die zich bij de politiepost Linker Veerdam te Rotterdam meldde. De politie ver moedt evenwel, dat hij ze alleen maar zou hebben zien vliegen en dat hij zijn verwondingen bij een vechtpar tijtje op Katendrecht heeft opgelopen. BEROEMDHEDEN. „Wanneer hebt U voor het eerst gemerkt dat U be roemd was"? heelt men de „vader van de Amerikaanse aavdsatelliet" dr. Werner von Braun (op het ogen blik aanwezig op het ruimtevaartcon gres te Amsterdam) gevraagd. „Dat kan ik me goed herinneren", ver telde Von Braun. „Ik hield lezingen in het Midden-Westen. Een meisje van .15 kwam na afloop van een lezing naar me toe en vroeg me om twee handtekeningen. Ik vroeg haar waar om zij er twee wilde hebben. Een vriendinnetje van me, zei de bakvis, wil een handtekening van Elvis Pres ley ruilen tegen twee van U. „Maar twee handtekeningen van mij tegen één van Presley: dat is be roemdheid", glimlachte Von Braun. De internationale spoor- en wegver binding over de Sint-pion bij San Giovanni is door een geweldige aard verschuiving versperd: tonnen en ton nen aarde met steen liggen over de wegen en men schat dat er zeker drie weken mee heen zullen gaan, voordat de spoordienst weer zal kun nen hersteld worden. Compromisvoorstel in IJslandse visserijkwestie In doorgaans betrouwbare kringen te Parijs is meegedeeld, dat IJsland maandag is verzocht buitenlandse vissersschepen binnen de nieuwe zone van twaalf mijl toe te laten, indien de hoeveelheid gevangen vis door een internationale overeenkomst wordt beperkt. De uitbreiding van de vïs- grens tot twaalf mijl door IJsland wordt maandag a.s. van kracht. Naar verluidt is een dergelijk voor stel gedaan aan de IJslandse delega tie die deelneemt aan geheime be sprekingen welke te Parijs worden gevoerd tussen visserijdeskundigen van landen van de Noo'rdatlantische verdragsorganisatie met visserijbe- langen in het betrokken gebied. Wernher von Braun ziek Dr. Wernher von Braun is maandag ochtend niet verschenen op de ont vangst, welke burgemeester en wet houders van Amsterdam de gedele geerden van bet negende congres van de internationale astronautische fede ratie in het Rijksmuseum aanbood. Terwijl andere grote geleerden op het gebied van de ruimtevaart zich ver spreidden door de zalen van het mu seum kwam president Andrew G. Ha ley van de IA. .F. door drukke werk zaamheden wat later op de receptie. Hij deelde mede. dat dr. Wernher von Braun, de technische directeur van de afdeling geleide projectielen van het Amerikaanse leger, zich niet goed voelde en het bed hield. Een genees heer behandelt hem in zijn hotel. Von Braun zal waarschijnlijk woensdag zijn voordracht over de „Explorer wel kunnen houden. Hij klaagde over in de rug en men neemt aan, dat hinder heeft van een oude blessure. Nagy's weduwe en kleinkinderen in Rusland? Volgens hel Oostenrijkse blad „Netter Kurler" zouden Nagy's weduwe en twee kleinkinderen naar Rusland zijn gedeporteerd op bevel van Janos Ka- dar, secretaris van de Hongaarse communistische partij. Zoals bekend werd Imre Nagy, pre mier van Hongarije, ten tijde van de oktober-revolutie in 1956 in juni na een geheim proces terechtgesteld. IN ROL VAN HUISVRIEND Voorschotten nodig voor ophalen juwelenschat Op verzoek van de rijkspolitie te Bolsward is de 46-jarige J. P. uit Leeuwarden aangehouden in Zwol lerkerspel. Enige maanden geleden had J. P. zich als huisvriend weten in te dringen bij de familie De B. te Bolsward. Hier vond hij na het ver tellen van fantastische verhalen ten slotte de lieer De B. bereid verschil lende bedragen aan geld 111 voorschot te geven tot een totaal van 28.000 a ƒ29.000. P. liet het namelijk voorkomen, dat hij in Zuid-Frankrijk een schat van juwelen verborgen had. Deze zouden afkomstig zijn van diverse schenkin gen van joden, die hem dankbaar wa ren voor wat hij in de oorlogsdagen voor hen had gedaan. Het geld had hij nodig om deze juwelenschat naar ons land te kunnen smokkelen, waar na hij beloofde het met rente terug te geven. Dit verhaal bleek pure fantasie. J. P., die al verschillende veroordelingen achter de rug heeft, heeft onder an dere een verooi-deling van negen jaar gehad wegens chantage, gepleegd op joodse families, waarbij hij zich des tijds van een bedrag van ƒ70.000 wist meester te maken. Toen de politie op het spoor van deze oplichterij kwam. heeft men een val uitgezet. Voordat de politie de hand op hem kon leggen, wist P. te ontkomen, rijdende in een op vallende zes-persoons auto. Toen heeft men verschillende politiepos ten telefonisch gewaarschuwd met het gevolg, dat P. bij Zwoller kerspel werd aangehouden. In zijn wagen bevonden zich verschillende soorten visitekaartjes, waarbij hij zich onder andere uitgaf voor vliegtuigmecanicien of rij-instruc- teur. Ook had hij doktersinstru menten in zijn wagen. Koninklijk gezin bezocht Expo incognito Koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke zijn gisteren voor een par ticulier bezoek in Brussel aangeko men. Het voornaamste punt van dit bezoek is bezichtiging van de Expo, waar het koninklijk gezin gisteren en kele afdelingen bezocht. Koningin Ju liana was vergezeld van prinses Dia- rijke, de prins bezocht de paviljoens alleen, de drie andere prinsessen ble ven bij elkaar. Omstreeks half een verenigden de ko ninklijke bezoekers zich in het Neder lands paviljoen, waar zij in de salons van het commissariaat-generaal wer den begroet door de commissaris-ge neraal en de Nederlandse ambassa deurs in Brussel, jlir. mr. P. D. E. Teixeira de Mattos'. Hare majesteit en prinses Marijke waren het eerst in de ontvangsthal. Onder de wachtende menigte ontstond In Amsterdam is maandag het inter nationale congres over de ruimte vaart begonnen. De bekende geleerde dr. Wernher von Braun tijdens de in schrijving in de Amsterdamse ge meentelijke universiteit. Vicaris-generaal bisdom Utrecht overleden. Gisternacht om half vijf is in het An- tonius-ziekenhuis in Utrecht overle den monseigneur E. Huurdeman, caris-generaal van de aartsbisschop van Utrecht. Mgr. Huurdeman was lid van de raad van bestuur der St. Radboudstichting. Tevens was hij voorzitter van de Ver eniging tot Bevordering van het Kath, Bijzonder Onderwijs in het aartsbis dom Utrecht. Het Wereldgebeuren -J Tussen Chinezen Nauwelijks is de spanning in het Midden-Oosten aanzienlijk afge nomen door de aanneming van een Arabische resolutie in de Verenig de Naties, of nieuwe incidenten, nu m het Verre Oosten, vragen de aan dacht. Communistisch China, richt arvanaalvuur, afkomstig van kust- batterijen. vliegtuigen en schepen, op het niet ver van de „communistische" 1 oevers der Straat van Formosa tegen- over Amov gelegen „nationalistische"' eiland Quemoy, waar velen werden gedood. Er spelen zich gevechten af tussen vliegtuigen en schepen van de beide China's: het communistische vaste land waar Mao tse Toeng staats hoofd en Tsjoe en Lai premier is. en het nationalistische China, dat wordt geregeerd door Tsjang kai Tsjek en welks voornaamste gebiedsdeel het i eiland Formosa is. Tsjang kai Tsjek, Tsjoe en Lai en-Mao tse Toeng zijn al ken- j nissen van oudsher. De nood- I zaak, de Chinese boeren te bevrijden uit de diepe staat van armoede waar- I in zij tengevolge van ondragelijke zware pachten en andere lasten ver kommerden. stond op het program van Tsjang's Kwo-min-tang en met dat revolutionaire doel konden de communisten zich verenigen. Tsjang had niet direct in de gaten, hoezeer I bijvoorbeeld de jonge Tsjoe loot uit een vooraanstaand geslacht geen andere idealen had dan de nauwkeurige verwezenlijking der I theorieën die Marx en Lenin hadden opgesteld. Van het begin der twinti- }ger jaren tot 1927 ageerden beide groeperingen gezamenlijk, waarbij i Tsjoe en Lai tot Tsjang's naaste me- 1 deweikers behoorde. Maar de onver mijdelijke breuk kwam toen Tsjoe in 1926 een grote arbeidersopstand in Sjanghai had georganiseerd, die vol gens Tsjang te ver over dc schreef ging en die door troepen van de Kwo-min-tang werd onderdrukt. Tsjoe „dook onder" en liet zijn baard staan om zich te vermommen. Toen de twee groepen in 1934 met elkaar in militair conflict waren geraakt, nam Tsjoe als „generaal" aan opper bevelhebber Mao's zijde deel aan de 2-jarige „Lange Mars", een lange vlucht voor de legers van Tsjang Kai-Sjek uit. Hij stond weer vooraan bij de nieuwe samenwerking tussen de Kwo-min-tang en de communis ten als gevolg van de in 1937 uitge broken oorlog met Japan. En hij kreeg het met Mao geheel voor het zeggen over het wel en wee van het Chinese vasteland, toen de commu nistische legers, profiterend van het feit dat Tsjang geen vat meer had op de massa's, na de Tweede Wereld oorlog het gehele vaste land inpalm den en de nationalisten geen andere mogelijkheid lieten dan hun bewind op Formosa en omliggende eilanden te vestigen. plotseling beweging toen prins Bern- hard, die via een achterdeur alleen binnengekomen was en achter de wachtenden was gaan staan, werd herkend en door twee politiemannen door de menigte geleid. Ook de drie prinsessen kwamen kort voor een uur door een andere ingang, dan waar door men ze verwachtte binnen. Voor de toeschouwers, die buiten stonden, was dit vooral een tegenvaller, daar het hele koninklijke gezin nu binnen was en zij niets gezien hadden. Even voor twee uur verlieten konin gin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen het Nederlands paviljoen, zoals zij het binnen waren gekomen, namelijk onopgemerkt in drie groep jes. Eén van de koninklijke wagens heeft de tentoonstelling door de Benelux- poort verlaten. De andere reden in volle vaart naar een onbekende plaats van bestemming binnen de tentoon stelling. Toch bleef een gedeelte van het publiek vergeefs in de stromende regen voor het Nederlandse paviljoen vachten of een van de leden van de koninklijke familie er zou terugkeren. lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllli VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE GETROKKEN Interview „ergens in Ver. Staten" Ergens in de V.S., 25 augustus. (United Press International) H Wij bezochten Oksana Stepanowa Kasenkia in haar kleine een-ka- nierflat, tien jaar nadat haar naam op de voorpagina's der kran- ten was verschenen. „Ik geloof dat God mij op tijd H naar dit land heeft laten gaan 0111 de Amerikanen te vertellen dat zij moesten oppassen voor Russen H zonder ziel", zegt zij. H Oksana Kasenkina was naar Ame- rika gezonden 0111 les te geven aan kinderen van Russische diploma- 1§ ten, o.a. aan een zooutje van de te il genwoordige Sovjet-minister van buitenlandse zaken Gromyko. jp Maar op zekere dag werd zij plol- selïng opgeroepen 0111 naar huis te- rug te keren. Het schooltje werd gesloten. In afwachting van haar repatriëring bleef zij in het Rus- sisehe consulaat. Mevrouw Iia- senkina wist wat dit te betekenen H bad: in 1936 had zij iets derge- lijks meegemaakt. Haar man werd toen door de geheime politie weg- gehaald. Hij is sindsdien spoor- loos verdwenen. In de middag van 12 augustus '-18 zat mevrouw Kasenkina in haar H kamer in het consulaatsgebouw toen zij plotseling besloot uit hot IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM Hel was deze maand tien jaar geleden dat een Russische on derwijzeres uit een raam op de tweede verdieping van het Sowjet-consulaat te New York sprong. Zij werd daar gevan gen gehouden en waagde lie ver de sprong dan naar de Sowjet-Unie gevoerd te wor den, zo zeide zij. Sinds die dag leeft zij een af gesloten bestaan, nog altijd vrezend voor wraak. United Press International heeft haar dezer dagen geïnterviev/d, op voorwaarde dat haar verblijf plaats geheim gehouden zou worden. raam te spriugen, in de hoop op die manier de vrijheid te herwin nen. De New Yorkse politie redde haar uit de handen der Russische func tionarissen. De onbekende Oekrai- nische („Ik ben geen Russin", zegt zij) werd spoedig bekend over de hele wereld. In de tien jaar die sindsdien verstreken zijn, zoekt zij „naar geluk", zoals zij het zelf uit drukt. Zij is van de ene plaats naar de andere getrokken. Soms verwissel de zij van verblijfplaats om de verslaggevers te ontlopen. Soms ook dacht zij dat de Russen haar op het spoor waren. „Zij ziet een Rus onder elk bed", zegt een vriendin. Mevrouw Kasenkina, klein van ge stalte, lijkt een vriendelijke zacht glimlachende grootmoeder. „Ik heb genoeg geld en als ik kleren nodig heb, krijg ik ze", vertelt zij. Het vorige jaar is zij Amerikaans staatsburgeres geworden. Kort daarop trad zij toe tot de r.-k. kerk. Zij heeft schilderen geleerd en zij leest veel. De last, die zij ondervond van de verwondingen, bij haar sprong op- j gelopen, heeft zij overwonnen-. Zij leidt een eenzaam leven. Zo nu en dan ziet zij een dokter, een tandarts, een vriendin. Of praat zij met een voorbijganger. Over het volk, waarvan zij thans i deel uitmaakt, zegt mevrouw. Ka- senkina: „wij vergeten ons A me- j rikaanse erfdeel. M ij moeten ons- zelf herinneren dat wij onafhan- kelijk moeten zijn. Als Amerika- nen praten over samenleven met j de communisten, dan zeg ik: hoe kunt gij met de duivel leven?" V an vechten hebben alle leiders het Chinese conflict dus wel verstand. En aan strijdlust ont breekt het hun, blijkens uitlatingen van de laatste tijd, helemaal niet. Maar in politiek opzicht zijn het ook geen kwajongens meer. Men mag daarom hopen, dat Mao en Tsjoe de waarschuwing ter harte nemen, die de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles, zaterdag indirect tot hen richtte. Hij liet weten, dat de Verenigde Staten een communisische poging om de na tionalistische eilanden Quemoy en Matsoe voor de Chinese kust te ver overen, zouden beschouwen als een bedreiging van de vrede in het Verre Oosten. Het defensieverdrag tussen nationa listisch China en de Verenigde Staten belooft alleen Amerikaans ingrij pen hij een aanval op Formosa en de nabijgelegen Pescadoren, maar Dulles heeft op deze wijze laten doorschemeren dat Amerika zich niet behoeft te beperken tot de hulpver lening die uit dat verdrag voort vloeit. De Amerikanen zijn blijkbaar vast besloten om het communisme in Azië niet toe te staan dat het zich met ge welddadige middelen verder uit breidt. Maar het is nog de vraag 1 of de Chinese communisten hier tot een werkelijke bezetting van de kusteilanden willen overgaan. Voor alsnog houdt men het erop, dat er volgens de communistische leiders een ander onrust-centrum moet zijn. nu het Midden-Oosten te rustig wordt en dat zij de wat in het ver geetboek geraakte kwestie-Formosa daarvoor een passend object vinden. TSJOE EN-LAI vechtjas In Nieuw Delhi zijn deze maand acht tien personen om het leven gekomen tengevolge van het drinken van bedor ven water. In de stad heerst een tekort can drinkwater,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 5