FEESTELIJKE OPENING VAN OESTER- EN MOSSELSEIZOEN WALCHEREN EREGOUD VOOR SCHEIDENDE WETHOUDERS VAN BRESKENS MIJNENVEGER VOOR KAPITEIN VAN DEN DECKENGR0EP MARKTBERICHTEN DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 „ZEELAND PRESENTEERT Programma voor woensdag en donderdag. Het programma voor de woensdag1 en donderdag te houden feestelijkheden ter opening van het oester- en mos selseizoen 1958/'59 is als volgt: Woensdag 27 augustus: Botterdam: 10.00 uur: Vertrek van St. Jacobs- Êlaat naar de Spaanse kade. De stoet estaat o.a. uit de muziekvereniging „Mozart" en1 een groep vrouwen in Bevelandse klederdracht. 10.20 uur: Aankomst Pi eter Cornelis- zoon met gevolg aan de Spaanse kade. 10.25 uur: Vertrek Pieter Cornelis- zoon met gevolg, voorafgegaan door „Mozart" en gevolgd door groep Zeeuwse vrouwen naar marktterrein Centrum/Hoogstraat. 10.30 uur: Ontmoeting Kaat Mossel/ Pieter Corneliszoon op het marktter rein. Kaat Mossel zorgt voor verras sing. 10.40 uur: Vertrek stoet met Kaat Mossel en Pieter Corneliszoon naar St. Jacobsplaat. Amsterdam: 13.30 uur: Vertrek per schip van de Centrale Markthallen: 14.15 uur: Aankomst Stadhouderska de (hoekje v. d. Heistraat). Kaat Mossel Pieter Corneliszoon bezoe ken „collega's 1958" op de markt aan de Albert Cuypstraat (Kaat Mossel zal voor een karakteristieke verras sing zorgen). 14.45 uur: Vertrek van de Stadhou derskade. 15.30 uur: Het gezelschap arriveert ten stadhuize. Pieter Corneliszoon en Kaat Mossel bieden het gmeentebe- stuur „een groet der Oosterschelde" aan. Ontmoeting met oud-burgemees ter Jacob Braseman. 16.00 uur: Korte mars door Amster- Afscheid ds. C. J. P. Lam In verband met zijn vertrek naar Lunteren nam ds. C. J. P. Lam, Ned. herv. predikant te Poortvliet, zondag afscheid van zijn tegenwoordige ge meente. Na de predikatie over het tekstwoord uit 2 Cor. 2 14, richtten verschillende sprekers zich tot de scheidende predikant. Burgemeester W. J. v. Doorn deed dit namens 't ge meentebestuur, ds. J. den Hoed uit Tholen namens de t;lassis Zierikzee en als consulent en ds. J. Brons uit Scherpenisse voor de ring Tholen. De president-kerkvoogd, de heer P. Burgers, dankte namens het college van kerkvoogden en notabelen en ouderling C. Bijl deed dit namens ker- keraad en gemeente. Op verzoek van ouderling Bijl werd ds. Lam psalm 121 4 staande toegezongen. Beslo ten werd met psalm 72 11. Tijdens deze dienst was de kerk overvol. Bezoek gemeentebestuur Sint-Jansteen aan Groede. Het gemeentebestuur van Sint-Jan- ■steen bracht een bezoek aan de ge meente Groede waar zij op het ge meentehuis door de burgemeester, J. C. Everaars, verwelkomd werden. Na de koffiemaaltijd werd de nieuwe zuiveringsinstallatie van Groede be zichtigd, alsmede het sportpark, waar vooral de nieuwe tennisbanen en de mooie kleedlokalen de speciale aan dacht trokken. Tevens werd nog een bezoek gebracht aan het Hertenkamp te Groede. Voor het vertrek werden nog enkele verkeersfilms gedraaid. dam. Jacob Braseman, Kaat Mossel en Pieter Corneliszoon, voorafgegaan door de Amsterdamse Politiekapel en gevolgd door een groep vrouwen in Bevelandse klederdracht en de mu ziekvereniging „Mozart" uit Yerseke, gaan naar de De Ruyterkade. Donderdag 28 augustus: Yerseke: 13.00 uur: Spectaculaire optocht van Yerseke's schooljeugd met tal van uitbeeldingen van de oester- en mos selcultuur. 14.30 uur: Vertrek van de schepen voor de vlootschouw. 15.00 uur: Vlootschouw op de Ooster schelde. Bij de schepen van Yerseke voegen zich de vissersvaartuigen van Tholen, Bruinisse, Zierikzee en Ber gen op Zoom. 16.00 uur: De vloot loopt binnen. „Het feest der Oosterschelde". a. Aankomst van de „bruidsstoet" aan de haven. b. De ceremoniemeester verwelkomt... c. Dialoog tussen Pieter Corneliszoon en Kaat Mossel. d. Geschenken worden aangeboden. e. Jacob Braseman, oud-burgemees ter (1439) van Amsterdam, roept de nicht van Kaat Mossel en de neef van Pieter Corneliszoon uit tot het „Bruidspaar van de Oosterschelde". f. Het bruispaar antwoordt. h. Met het bruidspaar gaan de geno digden oesters eten aan de putten. 17.30 uur: Feest in het dorp! Concer ten door diverse muziekverenigingen, gevolgd door een amusementspro gramma, dat zal worden afgesloten met een groot vuurwerk. Teveel uitbetaalde 1800.nog niet terug Ondanks Ijverig speuren en navragen op vele adressen is de Vlissingse re cherche er nog niet in geslaagd de persoon te vinden, aam wie de kan toorhouder van het hulppostkantoor te Vlissingen, zoals gemeld, bij geld wisselen een bedrag van 1800 te veel uitbetaalde. De bewuste man, die verklaarde klein geld nodig te hebben voor het doen van uitbetalingen, had eerst op het hoofdpostkantoor een briefje van 1000 gewisseld in biljetten van 100. Daar hij het bedrag In nog kleinere coupures wenste te hebben, verwees men hem naar het hulp postkantoor aan de Clijverstraat. Daar vroeg en kreeg hij dertig bil jetten van 25, twintig muntbiljetten van 2,50, doch inplaats van 200 aan tientjes, gaf de kantoorhouder hem toen abusievelijk 200 biljetten van ƒ10. Mét de kantoorhouder die even tueel zelf de strop van 1800 zal moeten dragen hoopt men dat de bewuste mijnheer, die zeer vermoe delijk van buiten Vlissingen komt, alsnog het teveel betaalde zal komen terugbrengen. Het is immers moge lijk, dat hij .tot dusver zelf nog niet ontdekt heeft, dat hem teveel werd uitbetaald. Weer appelen naar België en Luxemburg Met ingang van maandag j.l. heb ben België $n Luxemburg hun gren zen weer opengesteld voor de invoer van appelen uit Nederland. Zoals be kend, werd op 15 augustus de invoer door deze landen voor appelen stop gezet. Wel heeft het Produktschap een expórtheffing opgelegd, die de eerste dag 11 cent per kg bedroeg, doch deze heffing kan zich van dag tot dag wijzigen naar gelang de prijsontwikkeling verloopt. MIDDELBURG Onderlinge wedstrijden van „Luctor". De Middelburgse zwemvereniging „Luctor" houdt a.s. woensdag haar jaarlijkse onderlinge wedstrijden in het zwembad aan de Poelendaelesin- gel. De wedstrijden beginnen om 7 uur. VROUWENPOLDER Ongelukkige val De heer J. M. te Vrouwenpolder viel zo onglukkig van een boerenwagen, dat zijn opname in het ziekenhuis noodzakelijk bleek. Officiële publikatie Vlissingen HINDERWET VERGUNNING VERLEEND. B. en, W. van Vlissingen, gelet op art. 12 der Hinderwet, brengen ter openbare kennis, dat bij hun besluit van 19 augus-' tus 1958 aan C. F. HOORNICK TE VLISSINGEN op de daarbij gestelde voorwaarden vergunning is verleend tot het oprichten van een inrichting voor machinale hout bewerking, waarin 8 elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 12 p.k. gebezigd zullen worden, in het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, Sectie D. No. Cf, plaatselijk gemerkt Paardenstraat 6. Vlissingen, 23 augustus 1958. SEDERT 1945 IN FUNCTIE Heren Van Haneghem en Nootebaart onderscheiden Tijdens de maandagavond gehouden vergadering van de raad van Bres- kens Is afscheid genomen van de bei de wethouders, do heren Jac. van Ha neghem en I*. J. Notebaart. In een toespraak releveerde burgemeester J. A. Eekhout de vele verdiensten van de wethouders, die beiden als zodanig sedert 1945 liebben gediend. Een toe spraak, waarin de vele werken, die tijdens de zittingsperiode van de bei de wethouders tot stand Ivwamen, werden belicht. Een toespraak, die de burgemeester kon besluiten met de mededeling dat de beide wethouders zijn begiftigd met de eremedaille in goud, verbonden aau de Orde van Oranje-Nassau. De heer Notebaart die zich in het bijzonder op het gebied van de visse rij voor Breskens verdienstelijk heeft femaakt deed in 1927 voor de .D.A.P. zijn intrede in de raad; in 1945, bij de samenstelling van de noodgemeenteraad werd hij wethou der. In deze zelfde eerste zitting van de noodgemeenteraad deed de heer Van Haneghem zijn intrede in de raad voor de protestants-christelijke lijst. De lieer Van Haneghem werd toen onmiddellijk wethouder. Toen de beide heren het wethou- derscliap aanvaardden was het een uiterst moeilijke en chaotische tijd, zoals burgemeester Eekhout in zijn toespraak zei, „een tijd ran zoeken en tasten". Een van dc eerste voorstellen, die de wethouders uitwerkten, was dat voor de bouw van 270 noodwoningen. Tegelijkertijd werd reeds gewerkt aan plannen voor de permanente houw; in de herbouw van Breskens hadden de beide wethouders een be langrijk aandeel. Ook hielpen zij de huisvestingscommissie op te richten. In chronologische volgorde stipte de burgemeester de vele werken en ge beurtenissen in het openbare en eco nomische leven van Breskens aan, waarin do wethouders hun deel had den. Zo bracht hij de stichting van het nieuwe vismijngebouw een initiatief van de lieer Notebaart in herinnering, de totstandkoming Evenementen voor de badgasten te Vrouwenpolder In Vrouwenpolder waren er in de af gelopen week weer verschillende eve nementen voor de badgasten. De voet balwedstrijd tussen de badgasten en de inwoners van Vrouwenpolder ein digde in een 3—3 gelijk spel. Vooraf gegaan door het muziekkorps uit Se- rooskerke tro-k 's-avonds een lampion optocht door het dorp. Tevens gaf het jeugd- en kinderkoor een uitvoering voor de badgasten. Deze avond werd besloten met het vertonen van enige films. ZOUTELANDE Zesde zomeravoridstilte. A.s. woensdagavond om 8 uur zal In de hervormde kerk te Zoutelande de laatste zomeravondstilte gehouden worden. Medewerking verlenen twee koren, onder leldinfe van Jan Kouse maker uit Goes, n.l. een Middelburgs en een Koudekerks koor, die zullen uitvoeren de cantate: „A daughter óf Moab" (Ruth de Moabitiscbef vah; Isaac Andrew. Ds. Hoffman uit Koudekerke spreekt de meditatie uit, die tevens inleiding op de cantate zal zijn. van badinrichting en gymnastieklo kaal en het overslagbedrijf. De heer Notebaart was ook de geestelijke va der van de stichting Visserijbelangen, waaruit de Zevibel voortkwam. Uit het puin „Al die jaren hebben we prettig sa mengewerkt," zo zei burgemeester Eekhout aan het slot van zijn toe spraak, „U hebt beiden meegeholpen Breskens uit het puin te laten herrij zen. Ik dank U daarvoor, niedo na mens de raad en de secretaris." Tevoren had burgemeester Eekhout zich gericht tot de heren raadsleden E. Seuss (Vrije Lijst), M. P. Meeu- sen en C. D. de Feijter (beiden prot. chr. lijst) en A. J. Vermeulen (arb.) die geen deel meer zullen uitmaken van de raad in zijn nieuwe samen stelling. De heer Eekhout zei in een dank woord dat de functie van raadslid die vroeger het karakter van „ere baantje" droeg veel verantwoorde lijkheid meebracht door de belang rijke besluiten, die vaak genomen moesten worden. Namens de verschil lende raadsleden sprak de heer Seuss een dankwoord. Ook de heren Vermeulen en Meeu- sen spraken een persoonlijk woord. Het laatste woord in deze raadszit ting was aan de scheidende wethou ders. In welk woord do lieer Van liane- ghcra constateerde, dat dc wethou ders in deze zitting nog de goedkeu ring van een belangrijk voorstel in verband met het uitbreidingsplan mochten meemaken. Zo werd de heer M. A. M. de Milliano door verkoop van grond in de gele genheid gesteld een hotel te bouwen op dc kruising van dc aanvoerwes naar de nieuwe veerhaven en dc Langeweg. Het punt „grenswijziging" gaf geen aanleiding tot discussies Aan Gedeputeerde Staten zal worden bericht, dat de raad hiermee akkoord gaat. De volière op het Spuiplein werd door de gemeente aanvaard met een woord van dank en hulde aan 1 de initiatiefnemers voor de houw De hoer H. R. Timmoran jr. te Yorne- yan deze „dorpsvolière", dc Bres- ke slaagde voor het examen Nod. kense vogelvrienden. Handelscorrespondentie. ZUID-BEVELAND GOES Vriendschapstoernooi van „Hellas" te Goes. De handbalvereniging „Hellas" te Goes organiseerde een vriendschaps toernooi voor adspiranten en junioren. Aan dit toernooi namen de Politie- sportvereniging uit Rreidt-Duitsland, P.S.V. uit Eindhoven en de Goese ver enigingen Tonido, Volharding en Hel las deel. In totaal werden 38 wedstrij den gespeeld, waarbij de verenigin gen door het invoeren van een breuk getal maximaal 21 punten konden be halen, onverschllig met hoeveel elf tallen zij deelnamen. Het toernooi werd begunstigd door prima handbal- weer. De winnaar, de Politiesport- vereniging ontving een bokaal, ter wijl alle deelnemende verenigingen een vaantje kregen. De uitslag luidt: 1 Politiesportvereni- ging, Rheydt, 21 punten; 2 Tonido, Goes. 14.7 punten: 3 P.S.V., Eindho ven, 9.5 punten; 4 Hellas, Goes, 9 punten en 5 Volharding, Goes 5.7 punten. Het toernooi werd besloten met een afscheid van de Duitse gas ten, die de vereniging Hellas uitno digdon voor een tegenbezoek in 1959. Opening uloschool De nieuwe uloschool van de geref. de gemeente te Goes zal aanstaande donderdag worden geopend en niet dondordag 28 september, zoals wij abusievelijk meldden. Wedvlucht. De postduivcnhoudersverenlging „De Ro de Doffer" tc Goes hield een wedvlucht van St. Quentin uit. De uitslag was: 1 en 6 G. de Hond: 2 J. Bakker: 3 J. van Es; 4 en 5 D. Hage; 7 D. Kloosterman; 8 M. Tilroe; 9 en 10 W. J. v. d. Ree. Etalage-wedstrijd „Lange Vorst" Tijdens de fruitweek te Goes, van 13 tot en met 20 September a.s., zullen dq winkeliers in dc Lange Vorst- straat een étalagcwedstrijd houden. De straat zal ter gelegenheid daarvan feestelijk worden verlicht, terwijl de winkeliers individueel de gevel van hun winkel met bloemen zullen ver sieren. De wedstrijd bestaat hieruit, dat huis-aan-huis deeinemingsformu- lieren zullen worden verspreid, waar op kan worden ingevuld welke étala ge dc mooiste is. Als prijzen worden waardebonnen beschikbaar gesteld tot een totaal bedrag van f 500. Voor de winkelier, die de meeste stemmen op zich verenigt, is cr een fraaio wisselbeker beschikbaar. YERSEKE Minder gebruik badhuis Medisch Centrum Goes Jaarverslag 1957 verschenen Er wordt- steeds minder gebruik ge maakt van het badhuis in het Medisch Centrum te Goes. In 1957 werden 48.475 baden genomen tegen 50.355 in 1956. De jaren daarvoor bedroegen de cijfers: 1955: 54.776 en 1954: 55.857. Aldus blijkt uit het jaarver slag over 1957 van de Stichting Me disch Centrum te Goes. Ook de financiële uitkomst van het Medisch Centrum viel tegen. Kon in het vorige verslagjaar voor het eerst melding worden gemaakt van een klein batig saldo, dit kan van het af gelopen jaar niet worden gezegd. Het boekjaar 1957 sloot met een nadelig saldo van 938,83 of 538,83 meer dan was geraamd. Dit was gevolg van de mindere opbrengst van „verhuur lokalen". Deze post bleef 564,50 be neden de raming. Het zal dus nodig zijn om meer werkzaamheden op me disch gebied in het gebouw te doen verrichten, waardoor een gunstiger exploitatie kan worden verkregen, al dus het verslag. Wel zijn thans de kosten van oprichting per 31 decem ber 1957 geheel afgeschreven, waar door de exploitatierekening met 1120,per jaar minder wordt be last. Dit voordeel dreigt evenwel te niet gedaan te worden door daling van de huuropbrengst. In het gebouw van het Medisch Cen trum zijn ondergebracht het Bode Kruis met opleiding voor E.H.B.O., het consultatiebureau voor zuigelin gen en kleuters, het Kraameentrum voor Noord- en Zuid-Beveland en Tho len met een opleiding voor kraamhul pen, de schoolarts voor enkele scho len, de medische sportkeuring, de Ver eniging voor E.H.B.O. en het consul tatiebureau voor geestelijke volksge zondheid. In het gebouw hadden voorts de inentingen plaats tegen Ëolio. >e exploitatierekening van het bad huis sluit met aan inkomsten en uit gaven op een bedrag van 19.167,77. Het nadelig saldo van 4376,29 zal van de gemeente worden ontvangen. De exploitatie van het Medisch Cen trum sloot op 8974,33. De ledenver gadering van de stichting wordt mor gen woensdag om 7.30 uur des avonds in het Medisch Centrum ge houden. Raad Ellewoutsdijk besliste over subsidieverzoeken. Vrijdagavond kwam de raad van El lewoutsdijk onder voorzitterschap van burgemeester Lodder bijeen. Op verzoek van de Gereformeerde Stichting voor Kerkelijke Sociale Ar beid werd besloten alsnog over 1957 een subsidie te verlenen van 68,86 in de kosten gezinsverzorging. Eveneens werd besloten aan de com missie voor de hygiëne van het kind in Zeeland een subsidie te verlenen van 20 cent per consult op een con sultatiebureau. Na de vaststelling van een wijziging op de begroting dienst 1958 werd op een verzoek om subsidie van het Zeeuws consultatiebureau voor alco holisme in Zeeland afwijzend be schikt. Op een verzoek van de Stichting tot steun van de Protestants Geestelijke Verzorging van het Nederlandse Le ger om subsidie voor vormingscentra werd afwijzend beschikt aangezien dit meer als een kerkelijke taak werd ge zien. De leges voor een toeristenkaart werd bepaald op 75 cent. Gewezen werd op het grote gevaar bij de opslagplaats van zand, zulks voor kinderen die daar spelen. Even eens werd het gevaarlijk geacht dat de sluis bij de nieuwe polder niet is afgetuind. Hierna sprak de voorzitter dankwoor den aan de raadsleden voor hetgeen zij voor de gemeeente hebben gedaan in de afgesloten zittingsperiode. In zonderheid richtte hij woorden van dank tot wethouder Oele voor hetgeen hij voor herstel der watersnoodschade in 1953 en daarna heeft gedaan. Ver volgens werd afscheid genomen van raadslid Spruijt. De heer Spruijt dankte allen voor de prettige samen werking. (Slot van pag. 1) verouderd waren. De Marine be sloot deze vaartuigen niet naar de sloperij te brengen, maar zomaar weg te geven aan behoeftigen": enkele schepen gingpn naar de zee cadetten. naar eenzeevaartschool enz. Voor de Nederlandse Padvin ders Bond bleven er twee over. Met vragen in de Tweede Kamer en liedjes in de Bonte Dinsdagavond- trein reageerde men op dit besluit de sloperijcentjes voor de ma- rinekas bleven op deze manier im mers achterwege! De Amsterdamse zeeverkenners ontvingen de „Ameland" en ook de Terneuzense kapitein Van den Deckengroep die nog slechts vijf jaar bestaat werd met een „Mickey Mouse" verblijd. Dat is niet zo toevallig als men bedenkt, dat de heer De Jong reeds drie jaar al het mogelijke doet om „zijn jongens" uit die ongezonde bunker te krijgen. Zijn smeekbeden wer den verhoord. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat de „Putten" reeds in september naar Terneuzen zou komen, maar dat ging niet door want het schip was op... een vlootmanoeuvre! De Terneu zense jongens krijgen dus wél een „vers" schip als troephuis. Dank zij de technische assistentie-in-de-regen van de twee Amsterdamse zeever kenners i's de „Putten" thans com pleet. De motor een zes-cilinder Crossley met 480 pk zowel als de hulpmotor 2-ciiinder Crossley zijn door de kennelijk zeer technisch georiënteerde -knapen in orde ge maakt. Van binnen ziet het er prima zij het dan niet direct opgeruimd uit, maar aan de buitenkant moet nog wel het een en ander gebeuren. Het schip moet vóór de overdracht namelijk nog een ware metamorfose ondergaan: de voor marineschepen gebruikelijke kleuren moeten worden veranderd. Een gedeelte van de „Put ten" zonder uitrusting plus minus 250 ton metende is reeds zwart ge schilderd, maar de andere nieuwe kleuren geel, wit en bruin moe ten nog worden aangebracht. Door de zeeverkenners zélf; maar zolang het weer niet meewerkt, zijn deze werkzaamheden niet mogelijk. Het 37% meter lange en 7% meter brede vaartuig moet zaterdagmiddag ech ter in zijn nieuwe pakje zitten. Zo'n drijvend troephuis heeft uiter aard veel voordelen. Niet alleen is er meer ruimte, maar alles is ook éch ter. Een gezellige kajuit, twee ruime manschappenverblijven, twee toilet- GRAANBEURS ROTTERDAM. Binnenlandse granen. Officieuze noterin gen per 199 kg. Ochtendbeurs. Zomergerst met goede aanvoer doch stroeve handel. Naar kwaliteit f 24 09 26.00 franco Rotterdam. Aanbod van haver en rogge nog klein. Ongepunte haver op monster f 27.00 franco Rotterdam. Rog ge doorsneekwaliteit 20.75 franco Rot terdam. Groene erwten met levendige handel op monster 35.00—52.50. Schok kers boerenschoon op monster f 70.00— 71.00. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Klei aardappelen 35 mm opwarts. Eigenheimers f 8.75—9.75; bintje f 850— 9 25. Bintje van de kleigrond in twee maten gesorteerd met quarantaine 35 mm opwarts f 10.50; 45 mm op waarts f 10.50ll.oo. Prijzen berekend per 100 kg en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van con sumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. ROTTERDAMSE VEEMARKT. Aanvoer in totaal 1890. Vette koelen en ossen 1137; varkens 753. Vette koeien lc kw. 300—330. 2ï kw. 360— 295. 3e kw. 260—270; varkens (lev. gew.) lc Uw. 194. 2e kw. 102, 3e kw. 130, belden in cents per kg. Vette koeien aanvoer iets ruimer, han del kalm, prijzen onveranderd, prima's boven notering, afloop flauwer; varkens (lev. gew.) aanvoer groter, handel aan vankelijk aflopend traag, prijzen als vo rige week. aflopend lager. AARDAPPELTERMIJNMARKT ROTTERDAM 25 aug. De totale dagomzet op de heden gehouden termljnmarkt voor aardappe len te Rotterdam bedroeg 113 contracten waarvan 70 contracten terecht kwamen bij de consumptie-aardappelen. Bintje 45 mm met 46 contracten nam hiervan het grootste gedeelte, de stemming was prijs- houdend te noemen. September, oktober en november werd gedaan tegen 11.50, december tegen 12.60, februari tegen 14.30 en april tegen 15.30. Bintje 35 mro met 24 contracten, waarvan septem ber tegen 9.50 en 9.60 en maart tegen 13—. Bij de poolaardappelen ging het leeuwen aandeel naar Sirtema „E", waar de stem ming vast was. Alles werd gedaan op november tegen prijzen van 19.60, 19.70 en 19.80, Sirtema „A" drie za ken op november tegen 18-50, Voran „B" 5 zaken op november tegen 18.50 Bintje „E" een op november tegen 16.70 en Eerstelingen „E" 8 zaken op novem ber tegen 15.50. VLASMARKT ROTTERDAM. 25 augustus. Waterrootvlas: lage soorten van f 1.00—1.20, middensoorten tot 1 1.50, best vlas tot f 1.85. Dauwrootvlas: lager soorten van f 0.85—1.10, middensoorten tot f 1.30, best vlas tot f 1.60. Breekvlas: van f 0.601.05 naar gelang van kwali teit en bewerking. Gezwingelde lokken: van f 0.40—0.70. De produktie komt slechts zeer lang zaam op gang, het repelen van de nieu we oogst heeft meer aandacht dan zwin gelen. De aangeboden partijen werden grotendeels verkocht tegen vrijwel on veranderde prijzen, enkele bete t mid densoorten zijn lets in prijs vs. jeterd. Het aanbod van betere kwa, teiten is uiterst gering. De produktie van Dauwrootvlas blijft klein, er is minder strovias te dauwro- ten gelegd dan in andere Jaren, zodat de najaarsroot kleiner zal zfjn. Do beste partijen blijven gezocht, overige soorten worden weinig verhandeld, de prijzen blijven op hetzelfde peil als vorige we ken. In breekvlas wordt weinig aangeboden, voor beste soorten blijft belangstelling doch lagere kwaliteiten zijn weinig ge vraagd. Het aanbod van gezwingelde lok ken is kien, de meeste gezwingelde par tijen zijn voor levering verkocht. De prij zen hebben neiging iets aan te trekken, de meeste vraag ls thans voor de ma chinaal bewerkte soorten. Enkele partijen gezwingeld vlas van de nieuwe oogst kwamen aan de markt. Het resultaat is zeer matig, de opbrengst per hectare valt tegen tent-ijl de kwaliteit niet boven een middelmatig merk zal komen. Ex-zeeman E. L. Wassink (rechts) en student A. R. Hoiting (links), beiden van een zeeverkennersgroep uit Amsterdam, hebben de mijney\- veger „Puffen", die momenteel in Tentetten ligt, volkomen geïnspec teerd. Zij deden dat voor de Terneu zense zeeverkenners, die dit vaartuig cadeau gekregen hebben De heer L. de Jong uit Terneuzen (midden), schipper en groepsleider van de ka pitein Van den Deckengroep, staat er trots bij! (Foto P.Z.C ten, twee douchecellen, slaapgelegen heid enz. garanderen plezierig ver tier. Voor een groep, die met slechts dertig cent contributie in de week altijd in geldnood zit is dit geschenk van de marine behalve een enorme aanwinst echter ook een vrij zware opgaaf... Een mooi klein be kertje, geschenk van Engeland voor de Kon. Ned. Marine voor haar gro te verdiensten, komt ook in het bezit der zeeverkenners. De overdracht, za terdagmiddag aanstaande, is tamelijk gecompliceerd. De commandant van de mijnenveegdienst te Den Helder draagt de „Putten" over aan de Ne derlandse Padvinders Bond. Bij mon de van de hoofdkwartiercommissaris J. Volkmaars zal het schip vervol gens in. handen van de hoofdcommis saris der zeeverkenners worden ge steld, die het dan weer aan de waar nemend districtscommandant te Zeeuwsch-Vlaandefen, de heer P. J. v. d. Goes, overdraagt. Dat is de laatste schakel, want dan wordt de heer De Jonge officieel aangesteld als „schipper" van de „Putten D&n is de nog zeer zeewaardige „Mickey Mouse" van de Terneuzense jongens. Zij zullen vooral in de winter vele uurtjes op het vaar tuig doorbrengen. En wellicht zal de „Putten" nog eens varen. Bemand door de jongens van de Van den Deckengroep te Terneuzen. Dan is in derdaad de situatie ontstaan, die in dertijd in het spotliedje van de Bonte Trein werd geschilderd: dan kan men zeeverkenners op een oorlogsbodem de zeeën zien bevaren VEILING MIDDELBURG 25 aug. Aardappelen Bintje bonken 10— 11, grote 8—9. Aanvoer totaal 13.000 kg. Fruit: Perziken per stuk 24—35; Fi'anken- thalers 158—213; Ananasmeloen 37—78; Netmeloen 3060; Suikenmeloen 37—102. Appels: Manks Codlin H 60-70 16—21, K 36—17, F 15—16; Zigeunerin H 75-85 28—36, 6575 27—43, 60-70 30—35, K 24—33; Perzik rode Zomerappel H 70-80 4648, 60-70 35 46, K 31—42; Early Victoria H 70-80 25, 60-70 23; Péren: Clapps Favourite H 65 en op 39—41, 60-65' 35—39, 50-60 33—38, K 32—, 34; Precose de Trevoux H 60-70 42—45, 50-60 32—37, H 28—30: Pruimen; Reine Vlet. 86—103; Reine Cl. d'Ouillion 93—116: Rei ne Claude Verte 99—114; Czarpruim 46— 66; Reinde Claude d'Althan 101—117; Belle dc Lcuvain 53—105; Dubb. Boere Witte 109—117. Groenten; Dubb. prinsessen 36—68; Snij bonen 4064; Pronkbonen 37—45; Bospeen 18—27; Boskroten 7—9; Waspeen 7—37; Kropsla A 3—7, B 3; Komkommers A 8— 13, B 8—10, C 3—8; Spinazie 15—31; Poste lein 12—40; Rabarber 7—14; Kroten per kg 5—12; Prei 8—19; Andijvie 7—26; Ro dekool 5—19; Savooiekool 7—11; Wittekool 46; Uien per kg 7—12; Bloemkool 4 st. per kist 26—44, 6 st. per kist 16—39, 8 st. per kist 10—22. VISMIJN VEERE aug. Export garnalen 1726 kg 136—311: Handels garnalen 232 kg 174—187; Schar 267 kg 39-55; Bot 191 kg 35—49; Tong 5 kg 212—412; Schol 287 kg 43—47; Rog 18 kg 17—44: Weiting 9 kg 42; Visiever 2 kg 1127; Paling 1 kg 249; Ongesort. vis 9 kg 40—47; Poon 16 kg 24—41; Krab 2 kg 27. VEILING SINT-ANN"ALAND 25 aug. D;ré gew. 11.83—12.06; Eigenhei mers bonken 5.72—6.43, gew. I 11.55—12.14, 6ew. H 11.10—12.10; Bintjes bonken 12— 12.11, gew. I 10.43—10.70, gew. n 9.01—10.23, drielingen 4.50. Aanvoer 125 ton. VEILING SINT-MAARTENSDIJK 23 aug. Doré I il.30-li.60; Eigenheimers t 911.71, II 6.209, bonken 6-26, drielin gen 5.50—4.99, voer 1.84—2; Bintjes I 9— 10.20, II 8.21—9, bonken I 11.52, bonken II 8.44; Climax I 9, bonken 10. Aanvoer 90 ton. VEILING BERGEN OP ZOOM 23 aug. Andijvie 7—12; Bloemkool 10-61; Snijbonen 25—45: Stamb. dubb. prins. 25—56; Komkommers 8—20; Rodekool 3.50 —20; Savooiekool 7—18; Kroten 8—13; Bospeen 10—25; Waspeen 9—19; Sla 30—47; Tomaten 20-29; Prei 14—16; Wittekool 6- 15; Spinazie 8—17; James Grieve 1940: Zigeunerinnen 7—38; Manks Codlin 6—29: Early Victoria 6—16; Clapps e—37; Pre cose 18—31; N.-H. Suikerpeer 6—19; Jutte- peer 23—41; Belle de Louvain 28—83; Rei ne Victoria 32—101: Boeren-witte fil—gj; Reine Claude 22—116; Meloen 15—119: Druiven 154—166.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 3