Meerderheid handhaafde mening over prot.-chr. technische school Olijfje Zeeuwse Almanak WETHOUDER VAN 't WESTENDE RIDDER IN 0RANJE-NASSAU „C0L0RIET" EXPOSEERT IN MIDDELBURGS KUNSTMUSEUM Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 26 AUGUSTUS 1959 GEMEENTERAAD MIDDELBURG Verkeersprobleem Rotterdamse kaai werd onder de loep genomen Tijdens de vergadering- van de Middelburgse gemeenteraad van maandag middag, onder voorzitterschap van mr. Joh. de Wielt, is de stichting van een prot. chr. technische school weer aan de orde geweest. Zoals bekend, besloot de raad iu augustbs 1957 afwijzend te beschikken op een verzoek van de stichting „Prot. Chr. technisch onderwijs in Zeeland" tot het af geven van een zogenaamde „noodzakelijkheidsverklaring". Hiertegen was de stichting in beroep gegaan. Een voorstel betreffende het advies van B. en W. op dit beroep, kwam thans in bespreking. Het college gaf hierin in overweging Ged. Staten te berichten, dat de,mening van do raad niet gewijzigd is. Verschillende raadsleden hadden bezwaar tegen de wijze, waarop B. en W. in hun voorstel de bestrijding van een der argumenten van het stichtingsbestuur motiveerden. Tenslotte werd het voorstel op een punt gewijzigd en iu stemming gebracht. Met de stemmen van de heren J. W. Kögeler, J. S. Hoek, M. Wattel, P." Meliefste (allen a.r.) en A. J. Schot (sgp) tegen, werd het voorstel aangenomen. Da overweging van het stichtingsbe stuur, dat een chr. technische school gewenst wordt, omdat de bevolking van Zeeland overwegend prot. chr. is, ging volgens B. en W. in het geheel niet op. Blijkens de laatstgehouden volkstelling, aldus motiveerden B. en W. hun mening, is 70 van de Mid delburgse bevolking prot. chr., der halve ook het merendeel van haar vertegenwoordiging. Desondanks stemde een ruime meerderheid tegen het voorstel van B. en W. Dit bewees volgens het college, dat een prot. chr. meerderheid niet inhoudt, dat ook de meerderheid van de bevol king het gevraagde technisch onder wijs wenst. De heer Hoek kon zich niet voor stellen, dat dit de mening van het gehele college was. Volgens dit raadslid moet men ook de mening van de Walcherse raden er in be trekken. Op Walcheren is een be langrijke groep, die prot. chr. on derwijs wenst en de motivering van dit verlangen wordt gestaafd door de talrijke bijzondere scho len. „Waarom moet de begeerte naar chr. onderwijs bij de techni sche school ophouden", vroeg de heer Hoek zich af. Burgemeester De Widt gaf toe, dat de redactie wat ongelukkig was uit gevallen, De vakantieperiodes waren hier oorzaak van. Wetholder Kögeler haakte hierop in door te verklaren aan de redactie en motivering niet meegewerkt te hebben. De wethouder meende, dat de raad zich niet moest bezighouden met de argumentering van het stichtingsbestuur en stelde dan ook evenals de beer Hoek voor om de motieven ter bestrijding hiervan er uit te laten. Burgemees ter De Widt gaf toe, dat het wellicht overbodig is geweest ze op to nemen, waarop de wethouders A. J. Beren- pas en jhr. T. A. J. W. Schorer (p.v.d. a.) er op wezen, dat het toch juist de taak van het college is om hun voorstellen te motiveren. De heer A. J. Kainnd (c.h.) stipte aan, dat het argnment van het stich tingsbestuur wel degelijk waarde heeft. Hij stelde dan ook voor de redactie van de zin uit liet voorstel „gaat in liet geheel niet op" te wij zigen in „gaat niet geheel op". Het aldus gewijzigde voorstel werd in stemming gebracht en met 13 tegen 5 stemmen aangenomen. De raad handhaafde dus zijn mening. Autotoelage De raad voteerde verder een vaste autotoelage van f 1000 per jaar voor de burgemeester. Deze bezit een eigen auto, zodat het weinig zin heeft de dienst-auto nog aan te houden. De vaste lasten van deze auto belopen nog altijd rond f 600 per jaar, waar bij dan nog dienen te worden opge teld de normale onderhoudskosten, benzineverbruik enz. De heer P, H, Geers (p.v.d.a.) meende, dat de dienst auto reeds enkele jaren geleden ver kocht had kunnen worden, daar hij toch praktisch geen dienst meer deed. Hij vroeg zich af of het wel verantwoord is nu een toelage van f 1000 te geven. „Waar is het einde als straks ook de drie wethouders, die een auto bezitten, een tegemoet koming vragen". Voorts verzocht de heer Geers de dienstauto zo snel mogelijk van de hand te doen. Wethouder Kögeler stipte aan, dat dit inderdaad de bedoeling is. De wethouder be toogde, dat de burgemeester zich in het belang van zijn arbeid en het toezicht op alle werkzaamhe den.'zo snel mogelijk door de stad die zich steeds "-meer uitbreidt moet kunnen verplaatsen. Daarom besloot het college een autotoelage te wagen. Waarna de raad er mee akkoord ging. Voor de voorzieningen, die getroffen moeten worden voor de gas-, water en elektriciteitslevering en de open- .bare verlichting in het uitbreidings plan Griffioen, stelde de raad een to taalkrediet van f 2o.950 beschikbaar. Op het verplicht plaatselijk subsidie over 1958 aan de openbare leeszaal en bibliotheek werd een toelage ver strekt van f 1001,10. Mr. P. van Em- pel werd benoemd tot lid van het I college van curatoren van het stede- I Üjk gymnasium in de vakature van ir. T. Michielsen. I)e heer S. A. vnn Leverink werd aangewezen als eerste plaatsvervan- ""V. VAN |g£ TOT VREUGDEVUUR. A an Zwin tot Zijpe hebben zaterdag avond de vreugdevuren opgelaaid. In ons rubriekje van maandag vertelden wij al over het grote feest met kamp- uren, waarmee de badgasten in het Zeeuws-VIaamse NIemvvliet afscheid namen van het seizoen '58. Ook in de RIT.. Persoonlijk ge moet het dun maar ireten persoonlijk hebben wij nooit meegedaan aan een zogeheten tijd- of sterrit. Noch als automobilist, noch als motorrijder, scooterrijder, brom fietser, f ietser of wandelaar. Maar al tijd lezen wij niettemin geboeid de eer slag en over dergelijke evenemen ten en altijd öok weer treft ons de spitsvondigheid, waarmee de organi satoren zulk een rit samenstellen. Zoals dat ook in Zoutelande weer ge beurd is, waar men vrijdag zulk een rit gereden heeft een ..oriëntatie- rit" was dat en de veertig deelnemers icerden, zo bleek ons uit het verslag, wel voor merkwaardige opdrachten geplaatst. Zo moesten ze tien koperen stuivers inleveren, verpakt in een cel- lufaansakje; voorts per hoofd tien lu cifers. elk apart vastgebonden aan een rode draad en tenslotte moest iedere deelnemer aan de finish dan nog eens een half ons leverworst in leveren, verpakt in zilverpapier.- Na afloop was er in Zoutelande en omgeving geen stuiver en geen gram leverworst meer te krijgen, zo inten sief hadden de oriëntatie-rijders op deze produkten gejaagd. Het moet een boeiende belevenis zijn geioeest - allemaal opgewonden badgasten, huizen en winkels en vooral slage rijen afstropend, op jacht naar stui- i rrs 'en leverworstOm nog maar te zwijgen van de rode draden, die.'no dig waren voor het binden van de lu cifers...... Scliouwse Westhoek hebben als gasten van do V.V.V. Burgh-Haara- stede honderden bezoekers het traditionele festijn weer meege maakt. Het begon met een gezellige lampionoptocht naar de „Pasenhil", waar de duizenden lichtjes in 't nach telijke duinlandschap voor een sprook jesachtig tafreeltje zorgdeu. Hoogtepunt was, toen jhr. R. J. H. Q. Röell als voorzitter van V.V.V., twee jeugdige badgasten, Truusje Riet veld uit Dordrecht en Jan van de Ber ge uit Rotterdam, vroeg het grote vreugdevuur te ontsteken. Even later zo meldt onze correspondent verder, dansten honderden rond het vuur op de tonen van het populaire melodietje van de „Boerinnetjes", gebracht dooi de harmonie „Witte van Raemstede". Toen het vuur bijna gedoofd was, ging het in optocht terug naar het dorp, waar men nu nog vol ongeduld wacht op het grote afscheidsfeest van de middenstandsvereniging, SCH UTTERS J UBILEUM In Kloosterzande zullen de boog schutters zich a.s. zaterdag met dubbel plezier aan hun edele sport wijden, want er is een jubileum te vieren. En wat voor jubileum! De plaatselijke schuttersvereniging ..Willem Teil" bestaat namelijk honderd en tien jaar. Verschillende leden jubileren mee: erevoorzitter J. Buysroggc is niet minder dan 80 jaar lid, de heren P. Lcmsen en A. de Nijs, 50 jaar en de heren J. Vereecken, A. Menu en D. van Jol- le 40 jaar lid. Bovendien wordt een nieuw terrein en een nieuwe stalen Wip in gebruik genomen. Z.M. Koning Willem" ITI was destij Is opperbeschermheer van „Willem Teil". SNOEK. Tot slot ditmaal ecu nieuwtje, dat de hengelaars bijzonder zal Interesseren. Op de Vogelkreek onder Vogelwaarde haalde de heer J. Jansen Verplankc uit Kloosterzande, na een liavd „ge vecht" en met assistentie van andere hengelaars,,een reuze-snoek up. Het. dier was maar even één meter lang en woog ruim zeven kilo! ger van de secretaris, dit in de plaats van de lieer W. F. van Riet, die op 1 september a.s. de gemeentedienst verlaat. Na zijn benoeming legde do lieer Van Leverink de ambtseden af. Tijdens de rondvraag wees de heer J. J. Jonker (p.v.d.a.) er op, dat thans ook op Walcheren ter bestrij ding van de werkloosheid, goedkope werken worden uitgevoerd met sub sidie. Verschillende Walcherse ge nieenten hebben hiervoor reeds plan nen ingediend. In tegenstelling met andere meningen verklaarde de heer Jonker, dat er ook in Middelburg ob jecten te vinden zijn, waarop deze re geling van toepassing is. nij noemde onder meer de aanleg van een wandelpad bij de Haven- dijk, de verbetering van de bestra ting en de riolering van de Se- geerssingel en een gedeelte van de Segeersweg, de verbetering van de Beltweg, de aanleg van een nieu we loswal aan de Punt. en de aan leg van een persleiding naar Vlis- singen ter vervanging van het riooikanaa! langs de Veersedijk, dat door de totstandkoming van het Drieeilandenpian geen dienst nieer lean doen. Wethouder L. J. van 't Westehde ver klaarde, dat al deze objecten reeds ter sprake gekomen zijn. „Zo heel eenvoudig is het niet", betoogde de wethouder. „We moeten maar af wachten of er wat uit do bus komt". V erkeersprobleem Mr. P. van Empel (c.h.) vroeg of het mogelijk is de bomen op de Rotter damse kaai bij de loswal iets naar de waterkant te verplaatsen, daar zij de uitwijkmogelijkheden voor het verkeer beperken. Mevrouw A. J. P. C. de Vliegerde Vlieger (p.v.d.a.) merkte in dit verband op, dat de Koninklijke onderscheiding voor P.Z.E.M.-jubilaris Maandagmorgen werd in de directie kamer van liet P.Z.E.M.-hoofdkan- toor aan de Poelendaelesingel te Mid delburg een korte plechtigheid ge houden. De heer H. Kaashoek te Vlissingen, bankwerker in de mecha nische werkplaats der P.Z.EM. te Vlissingen, was, in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum, met zijn echtgenote uitgenodigd in de direc tiekamer te komen, waar de commis saris der koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, dè verheugende mededeling deed, dat de jubilaris de eremedaille in brons in de Orde van Oranje-Nas- sau was toegekend, waarna hij hem het eremetaal op de borst speldde. Als voorzitter van de raad van be stuur der P.Z.E.M. wenste de com missaris de heer Kaashoek van harte geluk met zijn onderscheiding en dankte hem in hartelijke woorden voor zijn toewijding aan het bedrijf. De directeur der P.Z.EM., ir. T. Mi chielsen, voegde daaraan zijn geluk wensen toe, overhandigde de heer Kaashoek de bij de versierselen be horende draagmedaille, alsmede de februikelijke enveloppe bij 40-jarige ienst. Onder het genot van een kop je koffie en een sigaar werden daar na nog verschillende oude herinne ringen opgehaald. Op nadrukkelijke verzoek Van de jubilaris was aan de huldiging een zeer sober karakter ge geven. bewoners meermalen een adres aan het gemeentebestuur gestuurd hebben om de toestand te verbeteren. „Maar er is tot nu toe nog niets gebeurd". „Als de bomen gekapt moeten wor den, zijn ze morgen verdwenen", ver zekerde de burgemeester. Zover wil de de raad evenwel niet gaan. Het bleek echter, dat de bomen door de aanwezigheid van de loswal niet ver achteruit geplant kannen worden. „En een nieuwe loswal kostte enkele jaren geleden nog altijd een half miljoen", vertelde wethouder Van 't Westende. Nadat de heer M. Wattel (a.r.) nog aanbevolen had om een verplichte rijbaan in te stellen, be sloten B. en W. de discussie met de mededeling, dat aan dit probleem aandacht- geschonken zal worden. GROOT AANDEEL IN HERBOREN STAD Middelburgse raadsleden Breel, Jonker en Meliefste namen afscheid Wegens zijn bijzondere verdiensten, niet name voor de herbouw van Middelburg, is de wethouder van gemeentewerken, reinigiugs- en out- .i smettingsdienst en brandweer, dé. heer L. J. van 't Westende, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Xassau. Het heuglijk nienws van deze onder scheiding werd door burgemeester Joh. de Widt meegedeeld tijdens do raadszitting van maandagmiddag, waarin vier raadsleden afscheid namen, namelijk de heren Van 't Westende, L. J. Breel (p.v.d.a.), P. Meliefste (a.r.) en J. J. Jonker (p.v.d.a). In een toespraak tot de scheidende wet houder, die'in deze functie bijna 13 jaar de belangen van Middelburg ge diend heeft, betoogde de burgemeester onder meer, dat liet een belang rijke beslissing is om zijn dagelijkse taak neer te leggen. „Er zit iets goeds in", verklaarde mr. De Widt. „U heeft uw levenstaak thans ver vuld en kunt in de nn volgende jaren tijd vinden voor uw hobby's. Vervolgens wees de burgemeester er op, dat wethouder Van 't Westende zich in 1945 als zodanig beschikbaar heeft gesteld op het moment,-dat er veel en belangrijk werk verricht moest worden. „Wij zijn ervan over tuigd, dat U dit werk met inzet van alle krachten goed heeft gedaan", verzekerde mr. De Widt. „U heeft dan ook een belangrijk aandeel gehad in de herbouw van de in mei 1940 zo afschuwelijk verwoeste stad". Een van de belangrijkste zaken ge durende het wethouderschap van de heer Van 't Westende noemde de burgemeester de herbouw van het stadhuis. Van verschillende zijden is er op aangedrongen om er maar wat anders voor in de plaats te bouwen. „In een van deze kritieke stadia heeft U op het juiste moment uw be slissing die motivering gegeven, die leidde tot de herbouw", zei mr. De Widt. De heer Van 't Westende heeft onder meer betoogd, dat het hiérbij niet alleen om een stedelijk, maar nog meer om een nationaal monument ging. Nadat de burgemeester er op gewezen had, dat de waardering van de raad voor de scheidende wethou der ten volle onderstreept wordt dooi de burgerij, speldde mr. De Widt de versierselen op, die behoren bij de koninklijke onderscheiding. Enfant chert Namens de raad werd de heer Van 't Westende toegesproken door de heer B. A. Hesselink. De ze onderschreef volkomen de be langrijke werken, die de wethou der in zijn ambtsperiode ver richtte. De heer Hesselink memo reerde speciaal de goedmoedige en vriendelijke wijze, waarop de heer Van 't Westende op de aan vallen van de raadsleden reageer de. „U zult de toekomst ingaan als het „enfant cheri" van do raad", verzekerde de heer Hesse link. De heer Van 't Westende dankte eerst voor de hem verleende onder scheiding en verklaarde vervolgens dankbaar te zijn in 1945 tot wethou der benoemd te zijn, hoewel het toen een vrij hopeloze taak was. Hij her innerde er aan, dat de architectuur van de stad hem altijd bijzonder aangetrokken heeft én herdacht in dit verband wijlen de heer Verhagen, die de basis heeft gelegd voor de we deropbouw. Tenslotte memoreerde de scheidende wethouder de immer pret tige samenwerking, die hij mocht hebben met de commissie van bij stand, met de directies van gemeen tewerken en -bedrijven, met de hoof den van dienst hiervan en met de ambtenaren vnn de secretarie. Ook de heer Hesselink dankte hij voor- zijn vriendelijke woorden. MET ROND VEERTIG werken ex poseren nog tot en met zaterdag a.s. elf leden van de Middelburgse teken en schildersclub „Coloriet" in het Kunstmuseum te Middelburg. Het is een tentoonstelling, die een uitsteken de indruk geeft van het streven en kunnen van de leden van „Coloriet", vooral dank zij de zorgvuldigheid waarmee het hier tentoongestelde werk geselecteerd is. Men vindt er zowel volgelingen van de moderne als van de behoudende school en beide „richtingen" zijn vertegenwoordigd met werk, dat voor alles als serieus valt te kenschetsen. „Coloriet" be oefent de schilderkunst, gezien de over het algemeen goede resultaten, klaarblijkelijk op gedegen wijze. Uiteraard valt hier en daar wel een enkele kritische kanttekening te plaatsen, maar dat zijn er dan ook maar enkele. Zo zal het werk van Els Hollebrandse, die vertegenwoor digd is met enkele „sprekende" stil levens ongetwijfeld aan waarde win nen, indien zij haar techniek nog weet te verbeteren. Overigens kleu rig werk, waarvan vooral het doek „Speelgoed" getuigt van een eigen vi sie. P; Meyer Iaat twee non-figuratieve „Composities" zien: harmonisch en gedurfd van opzet; die durf ontbreekt min of nieer bij H. Reynhout, wiens abstracte neigingen een weinig ble ven steken in een enigszins naïef aandoendene concretisering van zijn toch wel oorspronkelijke ideeën. Een doek als „Spoorwegovergang" getuigt daarvan zijn „Stormlamp" is daar entegen gaaf en goed geschilderd. Willem van Bennekom exposeert drie vrij weinig zeggende tekeningen, maar excelleert met „De twee figu ren"; een doek in vage grijzen, dat boeit door zowel de compositie als de uitwerking. Een enigszins starre, wei nig geïnspireerde toon ademen de werken van B. Schoenmakers uiterst evenwichtig en verrassend mooi zijn daarentegen de doeken van H. J. Bloembergen, van wie vooral diens „Bessen" en „Stilleven met boe ken" opvallen. Rustig- van compositie en een weloverwogen paletgebruik, waarbij in drie van zijn doeken het glanzende parelgrijs bijzonder be koort. Fris en ongecompliceerd werk laat Liet de Mey zien met haar bloe- menstillevens méér diepgang toont daarnaast Henny Huser met bijvoor beeld de kloek opgezette „Compositie met flessen", modern werk, getuigend van een eigen inzicht en van eigen opvattingen. Mevrouw Breel be tracht met haar stillevens de een voud, die het kenmerk van het ware heet te zijn; zij zet haar onderwer pen, wat 'schools gekozen, verant woord op het doek en levert daarmee rustig, weloverwogen, goed werk. Evenals B. Engelsman, die echter even „uit do band springt" met een portret, dat helaas een tikkeltje aan de oppervlakkige kant bleef. Niette- De Middelburgse wethouder L. J. van 't Westende is. benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn bijzondere verdiensten, met name voor de herbouw van de Zeeuwse hoofdstad. Tijdens de raadszitting van maandagmiddag, waarin de heer Van 't Westende afscheid nam van de raad, speldde mr. Joh. de Widt, bur gemeester van Middelburg, de wet houder de versierselen op, die beho ren bij deze koninklijke onderschei ding. Reeds eerder had de burgemees ter zich tijdens deze laatste ver- fadering van de raad in zijn bui ige samenstelling tot de raads leden gewend om hen te danken voor de In de laatste periode ver richte arbeid. „Ik maak de raad nog maar kort mee", verklaarde de burgemeester, „maar het is mij altijd een genoegen geweest. U werkte in goede harmonie met respect voor eikaars inzichten". Mr. Do Widt hoopte, dat dit in do toekomst ook het geval zal zijn. Hierna dankte do voorzitter do lieren Breel, Meliefste en Jonker, voor het geen zij in hun zittingsperiode in het: hclang van Middelburg deden, de lieer Breel gedurende 12 jaar, de lieer Me liefste eveneens 12 jaar in twee ter mijnen dit raadslid had zitting in de noodgenieenteraad na de oorlog en de heer Jonker slechts kort als „in valler". De heren Meliefste en Breel verklaar den met voel genoegen de raadszittin gen te hebben bijgewoond. Zij dank ten de raadsleden voor de prettige omgang en samenwerking, waarna de heer Meliefste in oen visie op de toekomst het college van B. en W. en de raadsleden sterkte toewenste voor de plannen om Middelburg nog meer tot industriestad te maken. min een te waarderen poging. Enigs zins gedwongen bleven de stillevens van Liesbeth Huser, van wie bijvoor beeld een „Expositie" wel getuigt van een te loven drang naar originaliteit, maar die men gaarne wat gedurfder van uitwerking zou zien. De ziwer ontbreekt nog; de wil en wellicht de mogelijkheden om een „eigen ge luid" te laten horen zijn er en die mogelijkheden kan men dan onder kennen in een doek als „Stilleven met melkfles"; even kleurig als zorg vuldig geschilderd. „Qoloriet" laat in het Middelburger Kunstmuseum, zo kan samenvattend geconstateerd worden, werk zien dat de moeite van het aanschouwen alles zins waard is en waarin ontegenzeg gelijk een opgaande lijn valt te sig naleren. v. B. Fanfare „Concordia" te Krabbendijke bestaat 70 jaar. Festival op zaterdag a.s. Ter gelegenheid van het 70-jarig be staan van het fanfaregezelschap „Con cordia" te Krabbendijke, wordt op zaterdag 30 augustus a.s. een muziek festival gehouden waaraan meewer ken „Concordia" te Krabbendijke; „Rillandia" te Rilland, de Kon. Har monie „E.M.M." te Kruiningen, „Voor uit" te Waarde, de „Postharmonie" te Breda en de jeugddrumband „Joing en Blij" te Breda. Om één uur begint het feest met een officieele ontvangst in de zaal Verburg, waarna een ge- zamelijke optocht met alle korpsen zal gehouden worden. Van 3.30 uur tot 5.30 uur worden concerten in de muziektent gegeven. Hierna een rondgang door de „Post harmonie" uit Breda. Na een uur pau ze is er om half acht een groot con cert door de „Postharmonnie" met als intermezzo een demonstratie door de drumband. Het feest wordt besloten met een tap toe door de „Postharmonie" en drum band. Slachtoffer auto-ongeval te Halsteren overleden In de nacht van zondag op maandag is in het algemeen burger gasthuis te Bergen op Zoom mevrouw v. cl. Zande uit Tholen, die zaterdagavond bij de autobotsing op de Halsterse- wêg zwaar werd gewond, aan de be komen verwondingen overleden. Het onderzoek van de rijkspolitie, dat maandagmorgen werd voortgezet, heeft uitgewezen dat niet, zoals aan vankelijk gemeld, de heer v. d. Zande op het linker weggedeelte had gere den, doch de heer H. uit Bergen op Zoom. Deze was even tevoren een auto gepasseerd. De heer v. d. Z. kwam van het zie kenhuis, waar hij met zijn vrouw op bezoek was geweest. Hij reed op het voor hem bestemde rechter weg- De heer H., die zich niet meer kan herinneren hoe het ongeluk zich had toegedragen^ kwam van Halsteren. De toestand van de heer v. d. Zande is nog zeer ernstig. Behalve een been fractuur heeft hij ook een schedelba- slsfractuur en inwendige kneuzingen bekomen. Afscheid wethouder P. de Koeijer te Yerseke. Aangezien de heer P. de Koeijer te Yerseke zich niet meer als raadslid herkiesbaar gesteld heeft, zal hij met ingang van de nieuwe zittingsperiode zijn ruim dertigjarige .periode als wethouder beëindigen. Op vrijdag 29 augustus a.s. des namiddags twee uur zal officieel afscheid van wethou der de Koeijer worden genomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Na afloop hiervan is er om 5 uur even eens in de raadzaal gelegenheid voor de burgerij, alsmede voor vertegen woordigers van verenigingen, van de heer Koeijer afscheid te nemen. Optreden in Westkapelle van balletgroep Soesman. Heden, dinsdagavond zal de balletgroep van mevrouw Soesman—Huffenreuter uit Domburg een optreden verzorgen in het verenigingsgebouw te Westkapelle. Aan dit optreden, dat geschiedt op verzoek van de Vereniging voor Vreemdelingen verkeer van Westkapelle, zullen tevens leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool meewerken. De avond begint om acht VANDAAG. Middelburg Electro: „Haar eerste lief de", a.l„ 19 en 21.15 uur; Schouwburg: The bridge on the river Kwai", 14 jaar, 20 uur. Van Benthem en Jutting: Expositie grafische werken van Pi casso, 9—ia uur; Kunstmuseum: Ex positie werken „Coloriet", 14—17 en 20—22 uur Molenwater: Miniatuur Walcheren, 9—22 uur. Vlissingen Alhambra: „The bridge on the river Kwai'-, 19 uur, 14 jaar; Luxor: .Bernadino", 20 uur, a.l.; Zee vaartschool: Tentoonstelling Scheeps bouw en Tankvaart, 10 tot 12 en 14 tot 17 uur; Jlogeweg: openluchtlilm- avond van C.N.V.. 20.30 uur; Nieuwe Markt: Cultm-ele avond: Nederlandse Pantomime Stichting, 20 uur. Goes Grand: „Paris holiday", 20 uur, a.l. Koudekcrke Westduin: Strandbal, 20 Zoutelande Middendorp: „Nina", 20 uur. Domburg Badpaviljoen: „Martin en Lewis in het wilde westen", 14 Jaar, 21 uur. Westkapelle letgroep uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 2