PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Olie-opslagplaatsen in Zuid-Frankrijk door Algerijnen in brand gestoken Lucht- en zeegevecht tussen Chinezen Echte mijnenveger voor kapitein v. d. Deckengroep te Terneuzen Om stemming te kweken tegen nieuwe grondwet Militairen, burgers en politie zoeken naar verdwenen kind Ook helikopter Vandaag... 201e jaargang no. 200 Dagblad, uitgave van de tirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 26 aug. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnim. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 20»4 Tiental brandweerlieden gedood door explosie nabij Marseille Bij aanslagen van Algerijnse verzetslieden in Frankrijk zijn maandag in Parijs vier politiemannen om het leven gekomen. Grote branden werden, eveneens door Algerijnen, gesticht in olïeopslagplaatsen in Zuid-Frankrijk. Bij het oliedepot van Mourpiane deed zich tijdens zo'n brand een krachtige ontplof fing voor, waarbij naar verluidt een tiental brandweerlieden om het leven is gekomen. Het gehele opslagterrein was na deze ex plosie één vuurzee. Boven Marseille, in welks nabijheid deze plaats ligt, hing maandagavond een zwarte rookwolk, de hemel was vele kilometers in het rond hel verlicht. De vlammen waren 300 meter hoog. Op het terrein bevonden zich veertig tanks. In de onmiddellijke omgeving van de brand brak onder de be woners een ware paniek uit. Het was onmogelijk, het terrein van de ramp dichter dan op 2 km te benaderen. Vier Parijse politiemannen slachtoffers van aanslagen In Parijs vielen benden maandag ochtend met machinegeweren twee garages van de politie aan. Bij de vuurgevechten die ontstonden werden vier politiemensen en drie Algerij nen gedood. De overvallen op de olieterreinen in Zuid-Frankrijk, waar bijna de helft van de Franse voorraden is opgesla gen, gebruikten de verzetslieden plas tieken bommen. Vele brandweerlie den zijn gewond bij het bestrijden van de reusachtige branden dié ont stonden. Toulouse en Narbonne be hoorden tot de geteisterde plaatsen. Het ministerie van binnenlandse zaken in Parijs heeft onmiddellijk speciale maatregelen genomen om herhaling van de aanslagen te ver hinderen. Het ministerie meent dat het Algerijnse nationale bevrij dingsfront, de F.L.N., de aanslagen heeft georganiseerd. Foto's uit Bagdad In het Amerikaanse weekblad „Time" werden onlangs twee veel zeggende foto's afgedrukt, enkele verminkte slachtoffers van de op stand in Bagdad voorstellend. De re acties uit de lezerskring op deze pu- blikatie bleven niet uit: in het vo rige week verschenen laatste num mer van „Time" zijn niet minder dan vijf brieven opgenomen over deze „picture's story". Eén is afkomstig van een heer uit Londen en hij deelt, de redactie mee de bewuste pagina uit het tijdschrift te hebben'gescheurd vóórdat hij het mee naar huis nam „Ilc vraag me af, hoe er één redac teur kan zijn toch ook een mense lijk wezen die zelfs maar aan pu- blikatie van dergelijke foto's denkt", zo schrijft hij verontwaardigd. De vier andere epistels zijn van Amerikanen, die het niet zo zeer over het afdruk ken van de foto's hebben, dan wel over de indruk welke de platen op hen hebben gemaakt. Zo is er een mevrouw, die meedeelt besloten te hebben „afstand te doen van het menselijk ras". En een andere brief schrijver betoogt, dat hij heeft ge probeerd de gruwelen te vergeten, maar al spoedig realiseerde ik me dat ik het niet kon en ook niet mocht!" Ziehier enige ingezonden stukken, die men zelden in" de dag- of week bladen van ons land zal aantreffen, omdat de foto's waarover het hier gaat, vrijwel nooit in Nederlandse periodieken worden afgedrukt. Zou dit wel gebeuren, dan zouden zonder enige twijfel de meeste reacties wèl in overeenstemming zijn met de hier boven geciteerde brief uit Londen en niet met hetgeen de vier Time-lezers uit de Verenigde Staten schreven. De vaderlandse 'pers zou menig fef ver wijt te horen krijgen, dat zij op een naargeestige manier sensatie be dreef. Toch is het niet te ontkennen, dat een foto men zou hier van een beeld-bericht kunnen spreken soms schokkender, aangrijpender werkt dan welke reportage-in-woor- den ook. De vraag is evenwel met welk doel een dergelijke foto wordt geplaatst. Om voor te lichten of om sensatie te bedrijven Het is een feit, dat sommige bladen in het bui tenland gruwel-foto's brengen in een zodanige opmaak, dat het althans lijkt alsof de sensatie in aanzienlijke mate overheerst over hetgeen norm voor voorlichting behoort te zijn. Een dergelijke plaat immers wordt in de lezerskring bekeken met dezelfde on gezonde interesse, die vroeger een menigte op de been bracht bij het voltrekken van een doodvonnis. Het komt echter ook voor, dat zulk een foto uitsluitend wordt gebruikt als een middel om zéér indringend enkele feiten te tonen. De opzet van de ,,Time"-redactie hoorde (ditmaal) dunkt ons geheel en al in deze laatste categorie thuis. Er was hier géén sprake van een schreeuwerige op maak: de foto's waren in klein for maat als illustratie bij een artikel over de gebeurtenissen in Bagdad afgedrukt. Zij waren schokkend, in derdaad. Maar dat waren de feiten daarginds nu eenmaal In Nederland echter plaatst men dergelijke foto's vrijwel niet. Mo gelijk, dat hier (on)bewust nog het respect voor de mens een rol speelt, die eens beelddrager Gods werd ge noemd. Zodat het geen pas zou ge ven hem in een gruwelijke staat af te beelden. Maar vooral ook wordt hier rekening gehouden met de even tuele gevolgen" van publikatie, met name voor de jeugd. Zo kunnen wij ons voorstellen', dat de Londense heer, die zulk een verontwaardigde brief aan „Time" schreef, kinderen heeft. Wellicht dat hij voor hen de ge wraakte pagina uit het tijdschrift scheurde, vóór hij het mee naar huis namGelukkig behoeft er weinig uit Nederlandse periodieken te wor den gescheurd, omdat het hier (nog) als een overschrijding van een norm wordt gevoeld wanneer gruwelfoto's in grote oplagen via kranten en tijd schriften onder oud en jong worden verspreid. Al wordt de realiteit van hetgeen op de foto's is afgebeeld, er helaas niet minder door. Maandagmorgen heeft er bij Eastbourne (Engeland) weer een spoorwegongeluk plaatsgevonden. De nachttrein uit Glasgow reed er in op een elektrische forensentrein, welke van East bourne op weg was naar Londen. Volgens de laatste berichten zijn zes mensen om het leven gekomen en 31 gewond. De foto laat de wrakstukken zien van het ongeluk bij Eastbourne. Telefoto Na de overvallen in Parijs zijn vijftig Algerijnen gearresteerd. Acht van hen bleken in het bezit van wapens te zijn. De Parijse commissaris van politie, Maurice Papon, verklaarde, dat dank zij deze arrestaties pogingen tot brandstichting in het gebied van Parijs verhinderd zijn. Zo waren de verzetslieden van plan de mu nitiefabriek te Saint-Mande op te blazen. President Coty heeft in een brief aan de minister van binnenlandse zaken verklaard „zeer verontrust" te zijn over de aanvallen op de politie. De politie had min of meer een nieuwe golf van Algerijnse aanslagen verwacht als onderdeel van een actie om stemming te kweken met het oog op het komende referendum over de nieuwe Franse grondwet. De aanslagen vielen samen met de terechtstelling van twee Algerijnse verzetslieden in Algiers, die wegens het vermoorden van een Mohamme daans gezin ter dood veroordeeld waren. Volgens de politie hebben acht Noord afrikanen geprobeerd de olieraffina derij te Frontignan buiten werking te stellen door onder acht benzine tanks ontplofbare stoffen te plaatsen. Door de komst van een tankauto werden zij echter in hun poging ge stoord. Emir Mohamed Abdcl Krim, de gees telijke leider van de Noordafrikaan- se bevrijdingsbeweging, heeft een oproep gedaan voor een algemene staking op 28 september (de datum van het referendum in Frankrijk en in Algerije) als een protest tegen de nieuwe Franse constitutie. Abdel Krim, die zich in ballingschap bevindt te Cairo, drong er bij alle Arabische landen en bij „andere vre delievende landen" op aan de staking te steunen. „De constitutie van De Gaulle pro beert de Afrikaanse gebieden van Frankrijk in de Franse Unie te in tegreren," zei hij. IN OMGEVING VAN APELDOORN ingeschakeld In de wijde omgeving van het kam- peercentrum „Rabbitt Hill" te Apel doorn zoeken al gedurende meer dan 24 uur politiemannen, militairen en burgers naar de 8-jarige Fransje Schouten uit Amsterdam, die zondag middag tijdens een wandeling spoor loos is verdwenen. Het kind, dat niet kan praten, is vol gens een Apeldoornse inwoner om streeks zeven uur zondagavond nog is het 100 jaar geleden, dat Sir W. H. Perkin patent ver- H kreeg op een verfstof, die hij uit het in 1826 door O. Unver- j= dorben ontdekte analine ver- i| kreeg. Door dit patent kreeg n de analine voor de verfindus- trie grote commerciële waarde. H viert Egypte zijn onafhan- H kelijkheidsdag, 1936. m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü gezien tussen Assel en Hoog Soeren, zodat het gebied, waarover de speur tocht zich uitstrekt, bijzonder groot is. Aanvankelijk heeft men in de naaste omgeving van „Rabbitt Hill" gezocht. De politiehonden konden hier niets uitrichten, omdat behulpzame mensen het terrein reeds in alle'rich tingen hadden doorkruist en voor de honden bruikbare sporen hadden uit gewist. Maandagmiddag is een helikopter van het eerste legerkorps bij het zoeken ingeschakeld. Uiteraard moest het zoeken met de helikopter bij het in vallen van de duisternis worden ge staakt. Politie, militairen en burgers zetten hun speurtocht in de omgeving echter nog steeds voort. Vliegtuig neergestort op ziekenhuis m Frankrijk Een vliegtuig is maandag neergestort op een Canadees ziekenhuis in Gros- tenquin in Oost-Frankrijk, waardoor twee mensen de dood vonden en tien werden gewond. Het toestel was een van twee Cana dese straalvliegtuigen die tegen elk aar vlogen. Drie van de vier vliegers kwamen om het leven. De andere kwam ongedeerd aan zijn valscherm op de grond. Nationalistisch-Chinese organisaties in Djakarta verboden De plaatselijke militaire commandant van Djakarta, luitenant-kolonel En- dang Dachjar, hééft met ingang van gisteren alle nationalistisch-Chinese organisaties in de Indonesische hoofd stad verboden. Dit militaire besluit, waarbij de Kwomintang-partij en alle verenigin gen en instellingen, die deel uitmaken van of dezelfde ideologie aanhangen als Kwomintang worden verboden werd uitgegeven „met het oog op de veiligheid van de staat en in het be lang van de veiligheid". In het besluit is bepaald, dat politieke partijen, die een afdeling zijn van een politieke partij in het buitenland en welker leden buitenlanders zijn, in In donesië niet mogen bestaan. De activiteit van de Kwomintang brengt de rust en orde en de algemene veiligheid in gevaar, aldus de motive ring. 't Bestuur van de Kwomintang-partij kreeg opdracht zich bij de militaire gezaghebber van Djakarta te melden. Amerikaanse vloot paraat Kustbatterijen van communistisch China hebben maandag opnieuw het nationalistische eiland Quemoy be schoten. Er is van nationalistische zijde geen melding van slachtoffers gemaakt. In de buurt van het eiland is maandag een luchtgevecht gele verd tussen een formatie nationalisti sche straaljagers en 48 communisti sche jagers. Op Formosa werd be kend gemaakt, dat twee communisti sche straaljagers werden neergescho ten. Ook is officieel meegedeeld, dat communistische kanonneerboten en torpedoboten zondagnacht een landingsvaartuig van de nationa- nistische marine met gewonde sol daten aan boord tot zinken heb ben gebracht. Een tweede lan dingsvaartuig werd beschadigd. De communistische Chinezen i loren twee torpedoboten. De Amerikaanse, vloot, die Formosa beschermt, heeft bevel gekregen „normale voorzorgsmaatregelen" te nemen met het oog op de toegenomen activiteit van de communisten. De acht Amerikaanse oorlogsschepen, die in Singapore voor anker liggen, hebben opdracht gekregen te ver trekken. MICKEY MOUSE" BIJ M1DDELSLUIS.... Zeeverkenners krijgen zaterdag zeewaardig schip van Kon. Marine „MICKEY MOUSE"! In de duis tere jaren 1942-1943 was dit de bij Britse zeelui gebruikelijke bijnaam voor een „M.M.S.", een Motor Mine Sweeper: een motor mijnenveger. Van Engelse makelij werden deze mijnenvegers onmiddellijk na bouw in 1942 aan de Nederlandse marine overgedragen, die er een dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Op 1 maart van dit jaar voer zo'n vaartuig Terneuzen binnen, zocht zich een plaatsje in het Kanaal Ter- neuzen-Gent en ligt daar nu, bijna verscholen tussen 't struikgewas, vlakbij de Middelsluis. Op woeste zeeën in de nabijheid van monstrueuze oorlogsbodems zal dit schip ongetwijfeld vrij nietig zijn geweest, maar nu, in Terneuzen naast de vissersbootjes en woonsche pen, is een échte mijnenveger niet minder dan een groot en grijs ge vaarte I „Putten" staat er op deze Mickey Mouse, die zaterdag van „baas" zal veranderen. Want dan draagt de ma rine haar M 864 over aan de zeever kenners van de kapitein Van den Deckengroep te Terneuzen! De 22 knapen van deze groep zullen hun koude en vochtige bunker aan de Zeedijk verlaten en bezit van de „Put-J ten" nemen. En ook zij zullen er on getwijfeld een dankbaar gebruik van maken De regen plensde op het dek neer toen wij aan boord van de „Putten" stapten. Twee jongelieden uit Am sterdam, ex-zeeman E. L. Wassink en student A. R. Hoitink waren er, in vuile overalls gehuid, druk doende. Zij bleken zeeverkenners, die in hun kleine autootje de tocht naar Terneu zen hadden gemaakt om de motoren van de mijnenveger na te zien. Hun groep, in Amsterdam, bezit zelf ook zo'n schip nl. de „Ameland" en de heren Wassink en Hoitink wonen erop... Even later arriveerde de heer L. de Jong uit Terneuzen, schipper en groepsleider van de kapitein Van den Deckengroep, die zaterdag de „Put ten" in ontvangst zal mogen nemen. Onder de koffie, door de heer Hoitink bekwaam bereid, vertelden deze drie heren ons in de kleine kajuit het een en ander over het schip, over de zee verkenners en van de geschiedenis van dezë „mijnenvegersweggeverij". Op een gegeven moment bezat de Kon. Marine zeven mijnenvegers, die hoewel als schépen nog pri ma in orde als mijnenvegers .(Vervolg op pag. 5). Men meent te weten dat deze sche pen zich bij de Amerikaanse zevende vloot, die in Okinawa is gestation- neerd, zullen voegen. Op de schepen bevinden zich bijna 2000 Amerikaan se mariniers. De Britse vloot voor het Verre Oos ten, die op het ogenblik kruisers als grootste schepen heeft, zal blijvend versterkt worden met twee vliegdek schepen, zo -heeft het Britse vloot- commando in Singapore bekendge maakt. Een der schepen beschikt over helikopters voor duikbootbestrij- ding en om in noodgevallen comman do's mariniers te kunnen laten lan den. Geen inleiding tot grootscheeps offensief? Het in Peking verschijnende volksdagblad schreef maandag, dat de beschieting van Quemoy, dat zaterdag begon met een bom- bordement van twee uur, een „af straffing van de bandieten van Tsjang kai-Tsjek" is. Waarnemers merkten maandag in Peking op, dat geen der communistische bla den het voorstelt alsof de bombar dementen de inleiding van een grootscheeps communistisch of fensief zijn. Volgens radio-Peking zijn „de lucht- en zeestrijdkrach ten van communistisch China in staat van alarm gebracht om de activiteit van Tsjang kai Tsjeks strijdkrachten in de gaten te hou- den, welke op bevel van de Ame rikaanse imperialisten handelen". In welingelichte kringen te Wash ington heeft United Press vernomen, dat de Ver. Staten bij de regering van nationalistisch China erop heb ben aangedrongen, geen aanvallen op het vasteland van China te doen als repressaille voor de communistische bombardementen op de Quemoy- eilanden. Het Amerikaanse advies is naar het schijnt ingegeven door de veronderstelling, dat de communisten met hun beschieting van Quemoy eerder een politieke dan een militai re overwinning beogen. In Peking zou men met de beschieting willen bereiken, dat de Algemene Vergade ring van de Ver. Naties in haar ko mende zitting aandacht besteedt aan de kwestie-China. WESTELIJKE WIND. Aanvankelijk nog plaatselijk buien, 'overigens vrij zonnig weer. Overwe gend matige wind uit westelijke rich tingen. Iets hogere middagtempera- turen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag perioden met zonneschijn en overwegend droog weer. Tempe ratuur overdag 18 graden Celsius. Zeewater 17 graden Celsius. Matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vooruitzichten: tijdelijk iets beter strandweer met woensdag weer toe nemende regenkansen. ZON EN MAAN 27 augustus Zon op 5.42 onder 19.40 Maan op, 18.29 onder 3.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1