PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zeven landen vragen in resolutie: zend Hammarskjöld naar Midden-Oosten Arabische landen moeten neutraal zijn Bootdienst Zierikzee- vatseveer blijft zeven maal per dag varen Vandaag.. 201e jaargang - no. 194 Dagblad, uitgave van de ilrma ■Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (to.g.g 1 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 Dinsdag 19 aug. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») 23 cent p. regel met een minimum van 1.„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425, adm. tel. 2094 DEBAT OVER MIDEN-OOSTEN IN V.N. VOORTGEZET SIR LESLIE MUNROE ...boos... Verregende kritiek Vorige week heeft een door de re gen van het strand weggespoel de toerist in de P.Z.C. een uit voerig ingezonden stuk gepleegd, waarin overigens op een uiterst welwillende wijze kritiek werd uit geoefend op enige toeristische aange legenheden aan de Zeeuwse kust. Een van de belangrijkste punten daaruit was, dat de overheid maar weinig zou doen voor de badgasten, zodat men te zeer afhankelijk was van particuliere initiatieven. De vriendelijke toerist was er met zijn kritiek echter volko men naast en had zijn klacht te haas tig neergepend. Niettemin.is er reden op enkele aspecten van het V.V.V.- werk in Zeeland nader in te gaan. Er moet dan op worden gewezen, dat de overheid een rekbaar begrip vrijwel in geen enkel opzicht direct betrokken is bij het organiseren van evenementen ten dienste van de toe risten. Wél verleent zij subsidies aan instellingen, die de bevordering van het vreemdelingenverkeer nastreven. Zo geeft de provincie Zeeland jaar lijks een niet onbelangrijk bedrag aan de provinciale V.V.V., opdat deze in stelling naar behoren haar werk kan verrichten. Werk, dat onder meer be staat in het uitgeven van een blad, dat in een grote oplage wordt ver spreid, en in het bedrijven van om eens een modewoord te gebruiken public relations voor het Zeeuwse ge west. Zo wordt in deze sector mede werking verleend aan radio, televisie, pers, er worden lezingen gehouden en wat dies meer zij. Aldus wordt ge tracht en het is in de afgelopen jaren gebleken, dat dit pogen succes heeft de toerist naar Zeeland te „halen". De provincie en haar aan trekkelijkheden worden dus gepropa geerd, opdat de toerist kome Welnu, hij komt. Maar het is dui delijk, dat Zeeland-zonder- meer over het algemeen niet voldoende biedt om een gast voor een langere periode te boeien, of zelfs voor een dag. Er moet derhalve voor evenementen worden gezorgd, voor attractieve zaken,«die de vreemdeling mogelijk interesseren. En daarmee komt men dan in de sfeer van de plaatselijke V.V.V.'s, die in vele Zeeuwse gemeenten uitstekend werk doen. Zij bevorderen het toerisme in eigen plaats, verzenden foldermate riaal, verlenen bemiddeling bij het re serveren van hotels of pensions en sti muleren of organiseren die activitei ten, waarvan men meent, dat de gast ze op prijs stelt. Enkele zijn allerwe- ge bekend: wedstrijden in de bad plaatsen, zomershow Vlissingen, folkloristische-dagen en Abdijverlich ting Middelburg, fruitweek en -corso Goes, visserijfeesten in Breskens en Yerseke, ziehier enige evenementen, waarbij in de meeste gevallen de plaatselijke V.V.V. zo niet direct, dan toch indirect is betrokken. Deze ac tiviteiten samen nu vormen een soort ..toeristisch pakket", dat mèt wat Zeeland vanouds her reeds heeft te bieden (natuurschoon, klederdrach ten. marktdagen enz.) het verblijf voor de gast hier aantrekkelijk moet maken. Maar nogmaals: de overheid is daarbij niet rechtstreeks betrok ken. De kritiek op grond van „te-weinig gebeurtenissen" zou zich dus vooral moeten richten tot de V.V.V.'s ter plaatse. Doch voor men haar uit spreekt of neerschrijft moet men zich goed realiseren ,dat evenementen van enige allure onnoemelijk veel geld kosten, afgezien nog van de vele tijd en moeite, die er aan besteed moeten worden. Geld vooral is nodig en dient voornamelijk te worden opgebracht door het particulier initiatief. Want de plaatselijke V.V.V.'s krijgen van de gemeenten maar héél mondjesmaat subsidie. In grotere plaatsen exploite ren de betrokken verenigingen zelfs een reisbureau om toch maar in staat te zijn het V.V.V.-wcrk enigszins naar behoren te vervullen. En toch zijn er elk jaar tekorten. Men zal begrijpen, dat wij kritiek op V.V.V.'s in Zeeland wat de organisatie van .(Vervolg op pag. 3) Bij begin van vergadering slechts één afgevaardigde aanwezig Zeven landen (Noorwegen, Columbia, Canada, Denemarken, Li beria, Panamaen Paraquya) hebben maandag in de AJg. Verga dering van de Ver. Naties een resolutie ingediend. Hierin wordt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammars kjöld gevraagd om in overeenstemming met het handvest, on middellijk zodanige praktische maatregelen te treffen, dat de doelstellingen en grondslagen van het handvest met betrekking tot Libanon en Jordanië worden gehandhaafd. Daartoe zou hij in overleg moeten treden met de regeringen van Jordanië en Libanon. j Voorts wordt in de resolutie de secretaris-generaal uitgenodigd i zijn onderzoek voort te zetten over de mogelijkheid een „vredes- macht van de Verenigde Naties op te richten". Ook zal hij met de Arabische landen in overleg moeten treden over mogelijke steun aan een instituut, dat ten doel heeft de economische ont wikkeling van deze landen te bevorderen. Dit houdt in, dat als de resolutie wordt aangenomen, Hammars kjöld weer naar het Midden-Oosten zal gaan. Het wordt moge lijk geacht dat donderdag reeds wordt gestemd over de resolutie en zo deze aanvaard zou worden, dat Hammarskjöld nog deze week aan zijn missie begint. aanwezigheid van de Britse troepen in zijn land en zei dat zijn regering er van overtuigd is dat het zenden van een groep V.N.-waarnemers niet het antwoord is op het huidige vraag stuk. Dit wil echter niet zeggen, dat wij niet met de Verenigde Naties wil len samenwerken. Aanwezigheid toejuichen We zouden de aanwezigheid van de Verenigde Naties in Jordanië toejuichen, indien dit zou gebeu ren op een wijze, waardoor de te genwoordige krisis kan worden overwonnen. De vorige week had Rifai nog verklaard dat Jordanië tegen de aanwezigheid in zijn land van een V.N.-politiemacht of -waarnemers gekant is. De Iraakse minister van buitenlandse zaken. dr. Abdul Jabbar Jomard, ver klaarde dat zijn land de souvereini- teit van de Libanon en Jordanië zal eerbiedigen en zich niet in de bin nenlandse aangelegenheden van de ze landen zal mengen. De Britse en Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten vormden volgens hem een bedreiging voor de veilig heid van Irak en voor de vrede. Om half elf is de avondzitting van de Algemene Vergadering verdaagd tot vandaag half vier. Het schijnt echter dat de Arabische landen tegen de resolutie zijn even als verschillende „neutrale landen". De resolutie zou ook voor de commu nistische landen niet aanvaardbaar zijn. Aan het begin van de vergadering deed zich een incident voor. Sir Les lie Muroe, de voorzitter van de Alge mene Vergadering, heeft zich boos gemaakt over het feit, dat verschei dene delegaties afwezig waren toen de bijeenkomst begon. Hij legde er de nadruk op dat het hier een spoed zitting was en vroeg de leden eraan te denken, dat zij aanwezig behoor den te zijn op het tijdstip dat de ver gadering begon. Toen de bijeenkomst moest beginnen 15.30 uur was de publieke tri bune goed bezet, doch er zat slechts één vertegenwoordiger op zijn plaats, nl. de afgevaardigde van Brazilië. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Foster Dulles, liet zich maar eventjes zien, evenals trouwens Cabot Lodge, de permanente afge vaardigde van de Verenigde Staten en zijn Britse collega sir Pierson Dixon. Ook de Britse minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, was maar kort aanwezig. Naar verluidt zijn Dulles en de Rus sische minister van buitenlandse za ken, Gromyko het achter de scher men voor "een belangrijk deel eens geworden over de plannen ten aan zien van Libanon. Men verwacht dat zij zich nu zullen wijden aan de cri sis in Jordanië, die men over liet al gemeen meer acuut acht dan de cri sis in Libanon. Na het indienen van de resolutie werd het debat dat vrijdag was on derbroken, voortgezet. Opvallend was de verklaring van de Jordaanse afge vaardigde Rifai. Hij verduidelijkte de Engeland en Ver. Staten willen troepen terugtrekken. Mits V.N. maatregelen nemen om vrede en veiligheid te waarborgen. Groot-Brittannië en de V.S. hebben zich maandagavond verbonden hun troepen uit Jordanië en Libanon te rug te trekken als de V.N. maatrege len nemen om de „internationale vre de en veiligheid" te waarborgen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Foster Dulles, en zijn Britse collega, Selwyn Lloyd, hebben in bijna gelijkluidende brieven aan de voorzitter van de Algemene Vergade ring toegezegd dat hun landen zich zullen houden aan een „besluit" van de Algemene Vergadering, inhouden de dat het optreden van de V.N. de aanwezigheid van hun troepen in Li banon en Jordanië niet langer nodig maakt. De inhoud van de brieven werd be kendgemaakt kort nadat Canada, Noorwegen, Columbia, Denemarken, Liberia, Panama en Paraquay een ge meenschappelijke resolutie hadden in gediend, waarin secretaris-generaal Dag Hammarskjöld gevraagd wordt naar het Midden-Oosten te gaan om de vrede aldaar te bevorderen. Door de ongunstige weersomstandig heden is het koren in vele delen van ons land -platgeslagen. De zelfbinder staat nu werkeloos op het veld, aangezien deze machine al leen „staand" koren kan maaien. De boeren hanteren nu weer sikkels. Foto: de oogst in de Betuwe; de hand kracht heeft het weer van de tech niek overgenomen. ....is het 150 jaar geleden, dat C de Schotse werktuigkundige S James Nasmyth, die onder C meer de stoomhamer uitvond, S x te Edinburg werd geboren. H Het stoffelijk overschot van H Frederic Joliot-Curie is opge- H baard in de Sorbonne-hal te n Parijs. Vandaag zal de staats- begrafenis plaatsvinden. Foto: verwanten en vrienden s staan bij de baar van Joliot- Curie. p llllllllllllllllllllllllllllllliiilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii F EIS AL IN CAïRO: Besprekingen met Nasser bereikten doel. Kroonprins Feisal, de premier van Saoedi-Arabië, heeft maandag voor zijn vertrek naar huis verklaard, dat de besprekingen die hij in het afgelo- Een weekeinde met president Nasser eeft gevoerd „hun doel bereikt heb ben en volledig geslaagd zijn". Prins Feisal, die vrijdag in Egypte aankwam, vertrok van het militaire vliegveld Almaza, uitgeleide gedaan door president Nasser van de Verenig de Arabische Republiek. Desgevraagd zei Feisal, dat de poli tiek van zijn land ten aanzien van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten deel uitmaakt van de politiek van de V.A.R. Saoedi-Arabië is voor neutralisatie van het Midden-Oosten, aldus prins Feisal. De Arabische landen dienden neutraal te blijven in elk conflict tus sen het Oosten en het Westen. „Wat zouden de Arabieren winnen als zij het ene blok tegen het andere steu nen?" Sjaimoen: situatie nog nieti Camille Sjamoen, de demissionaire president van Libanon, heeft maan dag in zijn paleis te Beiroet ver klaard dat hij „voor 23 september geen terugtrekking van de Ameri kaanse troepen voorziet, aangezien de interne situatie in Libanon nog niet gestabiliseerd is". Toen men hem de vraag stelde of na 23 september zijn opvolger (generaal Foeaa Sjehab) om terugtrekking van de Amerikanen zou verzoeken, ant woordde Sjamoun: „Ik kan me niet indenken dat welk autoriteit dan ook de terugtrekking van de Amerikanen zal vragen zolang de veiligheid nog in gevaar schijnt te zijn". OOK IN DE KOMENDE WINTER Laatste boot vertrekt voortaan om 22.10 uur uit Katseveer Op uitnodiging van de burgemeester van Zierikzee, mr. F. Th. Dijckmees- ster, is maandagmorgen in het stadhuis te Zierikzee een vergadering ge houden over mogelijke verbeteringen in de bootverbinding ZierikzeeKat seveer. In de vergadering is uitgebreid gesproken over de vraag of men met ingang der winterdienstregeling van de Provinciale Stoomboot Dienst zou moeten overgaan tot het maken van zes vaarten, zoals de dienst is geweest, toen de boot nog aan het Luitje in het havenkanaal van Zierik zee afmeerde, of dat de huidige zevenvaartendienst moet worden gehand haafd. Men heeft tenslotte besloten de zevenvaartendienst aan te houden. Er zal echter een kleine wijziging komen, met dien verstande, dat de vaart met vijf minuten verlengd zal worden, zodat straks de boot die de verbindingen met Beveland en Schouwen onderhoudt telkens vijftig minu ten onderweg zal zijn. De vergadering in het Zierikzeese stadhuis werd gepresideerd door het lid van Gedeputeerde Staten, de heer M. J. van Poelje en werd verder o.m. bijgewoond door de burgemeesters van het eiland Schouwen-Duiveland of hun plaatsvervangers, de Schouwse Statenleden de heren P. Heering uit Zierikzee, H. Flikweert uit Nieuwer- kerk, A. H. Vermeulen uit Dreischor en de heer IJssel uit Zierikzee, de hoofdinspecteur van de rijksverkeers inspectie van het district Zeeland, de heer J. Later, de directeur van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij, dr. H. J. van Zuylen en de heer J. Krijger van een Goese autobusonder neming. Langdurig heeft men stilgestaan bij het probleem of teruggegaan moest worden naar een dienst van zes vaar ten, waardoor dus de verbeteringen ontstaan door de nieuwe aanlegplaats van de provinciale boot „De Val" weer teniet gedaan werden. Een min derheid van de aanwezigen stond ach ter deze maatregel, onder wie enkele Schouwse afgevaardigden. De meer derheid steunde echter de plannen om de zevenvaartendienst te handha ven en uitsluitend over te gaan tot Nieuwe winter dienst. H De winterdienstregeling van de Provinciale Stoomboot Dienst H voor het traject Zierikzee Katseveer ziet er uit als volgt: Vertrek Zierikzeeaankomst Katseveer: 5.206.10, 88.50, 1 10.40—11.30, 13.20—14.10, 16— 16.50, 18.40—19.30 en 21.05— 22.10. Vertrek Katseveeraankomst Zierikzee: 6.40—7.30. 9.20 10.10, 12—12.50, 14.40—15.30, 1 17.20—18.10, 20—20.50 en 22.10 1 m —23. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiu een verruiming van de vaartijd tot vijftig minuten. Met ingang van de winterdienstregeling zal de eerste boot uit Zierikzee om 5.20 uur ver trekken en de overige boten uit Zie rikzee zullen varen om 8 uur, 10.40 uur, 13.20 uur, 16 uur, 18.40 uur en 21.05 uur. De laatste boot die in Zie rikzee aankomt zal in de komende winter om elf uur in De Val afmeren. Dit is één uur en vijf minuten later dan momenteel het geval is en door deze maatregel wordt het mogelijk gemaakt, dat bewoners van Schou wen-Duiveland 's avonds eventueel een bezoek aan Zuid-Beveland en Walcheren kunnen brengen, terwijl ze toch dezelfde avond nog terug kunnen keren. De laatste boot uit Katseveer vertrekt dan om 22.10 uur. Met de huidige dienstregeling kan men na tien minuten over negen niet meer van Zuid-Beveland naar Schouwen- Duiveland varen. Deze in de winter dienstregeling in te stellen late boot van tien uur tien, opent tevens de mogelijkheden om vergaderingen en eventuele culturele uitvoeringen in Goes of naaste omgeving bij te wo nen. De busdienst Uiteraard is in de vergadering te Zierikzee ook gesproken over het ver voer per bus van-en-naar De Val. De- Vervolg op pag. 7) Foster Dulles over indirecte agressie De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles, heeft maandag op een bijeenkomst van oudstrijders in New York ver klaard, dat, als men „indirecte agres sie" zou tolereren als instrument van de buitenlandse politiek, de gebeurte nissen „het tragische patroon" zouden volgen dat tot ae tweede wereldoorlog heeft geleid. En dat zou deze keer veel rampzaliger gevolgen hebben, zei hij. Volgens de Amerikaanse regering moeten de Ver. Naties zoveel moge lijk het tegengaan van indirecte agressie op zich nemen, aldus Dulles. De minister omschreef indirecte agressie als „het aanstoken van bur- f erstrijd of het ondermijnen van bui- enlandse regeringen". Als de Ver. Naties de bestrijding daarvan op zich nemen, zou het risico-, weggenomen worden dat afzonderlijke landen wel licht gewapende interventie zullen ge bruiken onder omstandigheden, die meer het eigen belang dienen dari de beginselen van het Handvest. Beslissing tot uitstel integratie in Little Rock vernietigd. Het Amerikaanse hof van beroep heeft maandag de beslissing van de districtsrechter te Arkansas, Lemley, waardoor de integratie op de scholen te Little Rock tot 1961 zou worden uitgesteld, vernietigd. Het oordeel van het uit zeven leden bestaande appèl-college was niet een stemmig. Doch de meerderheidsbe slissing betoogt, dat de onregelmatig heden die in Little Rock zijn voorge vallen zeker niet bevorderlijk waren vooor de normale gang van het on derwijs, doch geen wettige basis vor men vooor een opschorting van de in tegratieplannen. „Een ander oordeel zou betekenen, te wijken voor de eisen van de opstan delingen en bedrijvers van onlusten", aldus het oordeel. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Helsinki, zwaar bewolkt 17 gr. Stockholm, zwaar bewolkt 18 gr. Oslo, onbewolkt 24 gr. Kopenhagen, onbewolkt 18 gr. Aberdeen, regen 17 gr. Londen, onweer 19 gr. Amsterdam, onweer 24 gr. Brussel, half bewolkt 24 gr. Luxemburg, half bewolkt 25 gr- Parijs, onweer 26 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt 27 gr. Grenoble, zwaar bewolkt 34 gr- Nice, onbewolkt 26 gr. Berlijn, onbewolkt 25 gr. Frankfort, regenbui 27 gr. München, half bewolkt 27 gr. Garmisch P., zwaar bewolkt 27 gr. Ztirich, licht bewolkt 27 gr. Genève, zwaar bewolkt 28 gr. Locarno, onweer 24 gr. Wenen, half bewolkt 30 gr. Innsbrück, onweer 29 gr. Rome, onbewolkt 32 gr. Ajaccio, onbewolkt 30 gr. Madrid, zwaar bewolkt 27 gr. Algiers, zwaar bewolkt 39 gr. VERANDERLIJK. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele regen of onweersbuien. Overwegend matige wind in hoofd zaak tussen oost en zuid. Iets min der wind. VERWACHTINGEN VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag minder warm strandweer met nog kans op een bul, maar ook opklaringen. Temperatuur overdag 18 tot 20 graden Celsius; zeewater 18 graden. Matige wind tussen zuid-oost en zuid. Vooruitzichten: enkele dagen onbestendig, waarbij ook perioden van zonnig en goed strandweer, ZON EN MAAN 20 augustus Zon op 5.30 onder 19.55 Maan op 12.29 onder 22.20

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1