PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hammarskjöld begon vooroverleg voor Veiligheidsraad op topniveau „Prinses Beatrix" eerste dag twee maal uit de vaart genomen Generaal De Gaulle heeft nog geen animo Eisenhower: Respect voor kleine landen RAZENDE STROMEN TEISTEREN ZUIDOOSTEN VAN OOSTENRIJK Vandaag... 201e jaargang - no. 180 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: \V. de Pagter. Hoofdredacteur: V/. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 2 aug. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3o08 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brou werjstraat 2: Zlenkzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094 ENGELAND, AMERIKA EN CANADA DIENDEN VERZOEKSCHRIFTEN IN De secretaris-generaal der Verenigde Naties, Dag Ham marskjöld, heeft gistermiddag de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, nationalis tisch China, de Sowjet-Unie en Frankrijk, de vijf perma nente leden van de Veiligheidsraad, ontboden om bespre kingen te voeren met betrekking tot een topconferentie. De uitnodiging kwam kort nadat de waarnemende voor zitter van de Britse delegatie bij de Verenigde Naties, Harold Beeley, aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Fransman Georges-Picot een brief had overhandigd waarin om een dergelijke bijeenkomst werd gevraagd. Later werden ook van de zijde der Verenigde Staten en van Canada dergelijke verzoeken gedaan. Naar verluidt geeft Hammarskjöld om technische rede nen aan New-York de voorkeur boven Genève als plaats van samenkomst voor de topconferentie. (In Genève moet o.m. een atoomconferentie worden gehouden die veel voorbereiding vraagt). Amerika's president Eisenhower heeft gisterochtend in overeenstemming met de Britse premier Macmillan, die al eerder had geantwoord, aan de Russische minister president Kroesjtsjew laten weten dat hij voorstander is van een topconferentie in het kader van de Veiligheids raad op of omstreeks 12 augustus. „Als een dergelijke vergadering tot stand komt", aldus Eisenhowers brief Eisenhower verwerpt in zijn brief aan Kroesjtsjew het Russische voor stel tot een conferentie van vijf grote mogendheden over het Midden-Oos ten. Dit kan volgens hem in de toe komst gevaarlijke gevolgen hebben voor de kleinere landen. De Amerikaanse president zegt in zijn brief het zeer onjuist te vinden, dat Kroesjtsjew de indruk wil vesti gen, dat de Amerikaanse regering probeert een vertragingspolitiek te voeren door moeilijkheden te maken over de procedure. „De verschillen tussen ons betreffen net de procedu re, maar zij zijn van principiële aard". Zo is de Amerikaanse regering van oordeel, dat in de. e.p.rste plaats de Drie punten De Statenvergadering van donder dag j.l. heeft het is uit het verslag in de P.Z.C. van giste ren reeds gebleken lang geduurd, langer dan wellicht nodig was. En de vraag is nu, wat daarvan de oorza ken waren. Het antwoord hierop moet naar onze mening drie punten omvat ten, namelijk het spreken door de Statenleden in derde termijn, voorts de werkverdeling in de fracties en tenslotte de lengte van de toespraken. Op deze drie punten willen wij in de ze beschouwing nader ingaan. In de eerste plaats dan de „derde termijn". In het reglement van orde, dat de vergaderingen van Zeelands Staten regelt, komt een bepaling voor (artikel 27). waarvan de aanhef luidt: „Niemand der leden voert meer dan tweemalen over hetzelfde onderwerp het woord, tenzij de vergadering hem daartoe verlof geve". Dat betekent derhalve, dat de Staten zij hebben immers het reglement zelf vastge steld twee spreekbeurten per on derwerp voldoende vinden en dat een derde en zeker een vierde keer tot de uitzonderingen dient te behoren. Wil een lid van die uitzondering gebruik maken, dan moet de vergadering daarmee akkoord gaan. Voor de Staten van Zeeland evenwel is dit artikel niet veel meer dan een formele bepaling. Er wordt nóóit ge reageerd, wanneer de voorzitter de vraag stelt: „Heeft de vergadering er bezwaar tegen dat meneer die-en-die in derde termijn het woord voert?" Waarom zou men bezwaar hebben? Hoe meer woorden er over een 2aak worden gesproken, hoe schoner de Staten het vinden, althans deze in druk vestigen zij. Daarom mag er hier nog wel eens op gewezen wor den, dat volgens artikel 27 van het reglement van orde het spreken in derde termijn een uitzondering be hoort te zijn. Een uitzondering, waar van men géén regel mag maken om dat in dat geval het artikel tot een dode letter wordt gedegradeerd. Het lijkt er door dit alles wel eens op, alsof de Staten van Zeeland vergeten, dat de door hen zelf vastgestelde procedure rond een te behandelen voorstel voldoende waar borgen biedt alle vragen beantwoord te krijgen en alle aspecten uitputtend te behandelen. Eerst wordt het voor stel in de afdelingen bekeken, dat wil zeggen, dat er in kleine groepen wordt beraadslaagd en dat men in eerste instantie van Ged. Staten reeds een antwoord krijgt op alle opmerkingen. Van deze afdelingsbehandeling wordt een verslag gemaakt en op dit ver slag volgt nogmaals een antwoord van Ged. Staten. Mochten er dan nog vragen overblijven, alsnog bezwaren bestaan, dan kan men in openbare zitting daarop terugkomen. Daarvoor zijn dan inderdaad twee spreekter- mijnen voldoende Het is jammer, dat sommige Statenleden dat niet be grijpen. Zij maken de vergadering nodeloos lang. (Vervolg op pag. S) Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties de instantie is, die verantwoorde lijk is voor het behoud van de vrede. „Nu volgens U de vrede in gevaar is, wilt U hem terzijde schuiven. Wij wil len hem inschakelen", aldus Eisenho wer aan Kroesjtsjew. Een ander principieel punt is dat van de deelneming van kleine landen aan een topconferentie. De geschiedenis heeft ruimschoots bewezen, dat het vermogen van een land een bijdrage te leveren tot de vooruitgang van de mens niet afhankelijk is van het aan tal divisies, dat het in het veld kan brengen, aldus Eisenhower. De presi dent zegt, dat Kroesjtsjews opmer king volgens welke de beslissingen van de vijf grote mogendheden graag door de kleine landen zullen worden aanvaard, duidt op een houding, die gevaarlijke gevolgen kan hebben Voor die landen. De Russische houding zou inhouden, dat er geen rekening wordt gehouden met de wensen, de waardigheid en de veiligheid van de kleine landen. Voorstellen van Fanfani De Italiaanse minister-president en minister van buitenlandse za ken, Fanfani, is vrijdag op door- aan Kroesjtsjew, „hoop ik die bij te wonen en ik hoop dat U dat ook zult doen". Amerika heeft geen bezwaar te gen een vergadering buiten New-York, als het maar niet in Moskou is". In kringen die in nauw contact met hem staan, is giste ren vernomen dat de Franse premier De Gaulle voor het ogenblik niet voornemens is een veiligheidsraad-bijeen komst, zoals voorgesteld door Engeland en gesteund door de Verenigde Staten, bij te wonen. Volgens hem kan een dergelijke vergadering alleen het toneel voor propagan- da-redevoeringen zijn. In zekere Franse kringen wordt echter druk op hem uitgeoefend om hem tot wijziging van dit standpunt te bewegen. Het is echter wel de be doeling, dat de Franse regering zich op een dergelijke vergadering door een gezaghebbende figuur laat verte genwoordigen. Westelijke diplomaten te Moskou voorspellen dat de Sowjet-Unie de Amerikaans-Britse voorstellen betref fende een topconferentie in hoofdzaak zal aanvaarden, maar zij houden rekening met verdere procedure-onder handelingen. Premier Kroesjtsjew heeft weliswaar zelf voorgesteld eerder dan 12 augustus bijeen te komen, maar men verwacht dat de Russen hiervan geen kwestie zullen maken. reis van Washington naar Rome te Londen aangekomen, waar hij besprekingen voerde met Britse ministers. Hij zal vervolgens te Bonn een onderhoud hebben met de Duitse bondskanselier, dr. Ade nauer. Fanfani sprak met de Britse mi nister-president, Macmillan en de minister van buitenlandse zaken, Lloyd over de vooruitzichten op een topconferentie van oost en en de jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De New-York Times meldde gisteren dat premier Amintore Fanfani van Italië bij zijn bezoek aan de Ver. Sta ten het volgende voorstel heeft ge daan ter verbetering van de toestand in het Midden-Oosten: O De grote mogendheden moeten geen druk uitoefenen op de regeringen van het Midden-Oosten. De regeringen in het Middén-Oos- ten moeten beloven zich niet tnet elkanders zaken te bemoeien. De levensstandaard in het Midden- Oosten moet worden verhoogd door het verlenen van economische hulp, bij voorkeur onder auspiciën van de Ver. Naties. N.T.S. kan beschikken over 10 mjljoen gulden Naar aanleiding van aan het depar tement gestelde vragen, deelt het mi nisterie van onderwijs, kunsten en wetenschappen mede, dat de waarne mend regeringscommissaris voor het radiowezen, daartoe gemachtigd door de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, aan het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting heeft meegedeeld, dat behoudens goedkeuring door de wet gever de Nederlandse Televisie Stichting en haar componenten voor dekking van exploitatiekosten en ter financiering van investeringen over het jaar 1959 zullen kunnen beschik ken over ongeveer 10 miljoen gulden (over 1958: ƒ7,1 miljoen), waarin niet begrepen zijn de kosten verbon den aan zenderhuur. Te Pontedassio (Italië) is een mu seum geopend, gewijd aan de geschie denis van het naiionale gerecht, de spaghetti. BRUGGEN, WEGEN EN HUIZEN VERNIELD Men vreest dat zestien mensen verdronken. Men vreest dat er bij overstro mingen in zuidoost-Oostenrijk veroorzaakt door zware re genval ongeveer zestien men sen verdronken zijn. Volgens de schattingen be draagt de schade, door de ramp veroorzaakt, circa IVo miljoen gulden. De Oostenrijkse rege ring heeft toegezegd minstens tweederde hiervan voor haar re kening te nemen. De bergbeekjes zijn door de zwa re slagregens veranderd in woes te stromen, die rotsblokken, bo men en vee met zich mee voeren. In een bioscoop in Bodensdorf aan het meer van Ossiach werden de bezoekers verrast door het wilde water. Twee mensen werden door de stroom meegesleurd. Ook de auto's die voor de bioscoop gepar keerd stonden nam het water mee. Een tentenkamp bij het Millstatter meer, waar 1.00(1 mensen verblijf hielden, werd donderdagavond wegge- Hittegolf in Italië. In Italië heerst een hittegolf. De hoogste temperatuur 42 graden Celsius in de schaduw werd te Turijn gemeten. spoeld. Een achttal auto's kwam in het meer terecht. Buiten het getroffen tentenkamp lie pen kinderen naar hun ouders te zoe ken. Acht kampbewoners zouden ver dronken zijn. Verder zouden twee mensen in Bodensdorf en vijf in Ra- denthein en Landfass om het leven zijn gekomen. De razende stromen vernielden bruggen, wegen en huizen. Een 16-jarige Nederlandse toerist, de 16-jarige Johannes Maarten Dijkstra uit Hoensbroek, is donderdag tijdens een tocht in de Karinthische Alpen dodelijk gewond. Dijkstra, die met zijn familie een va kantie in Oostenrijk doorbracht, viel in een afgrond en werd daarbij zo ernstig aan het hoofd gewond dat hij op slag dood moet zijn geweest. Defect in eindschakelaar aan het roer.. In de haven Sebastopol worden vloot dagen gehouden door de Russische Zwarte Zee-vloot. Foto: Een overzicht van de feestelijk heden op een der vlootdagen. §f is het 100 jaar geleden, dat prinses Adelheïd Emma Wilhelmina Theresia van Wal- M deck-Pyrmont, de echtgenote p van koning Willem III en moeder van prinses Wilhelmi- na, te Arolsen werd geboren, p p en morgenp viert prinses Christina M p van Zweden haar vijftiende verjaardag; p is het 40 jaar geleden, H dat de bekende karikaturist en tekenaar van politieke pren- p p ten Albert P. Hahn overleed. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllI KORTE PREDIKATIE Opdat ge zoudt heengaan en vruchtdragen. Joh. 15 16. Terwijl in de wereld geweldige en gewelddadige dingen gebeuren, gaat de Kevk over de hele wereld met haar arbeid door. Stil en onaanzien lijk, niaar wezenlijk en opbouwend! In een Belgisch dorp passeert onze auto een begrafenisstoet. De priester gaat vooraan. Dat kan. De Schrift wijst ons de weg door wat anders het labyrinth des levens zou moeten heten. Hoe vaak gaat de Kerk niet met rouwdragenden het knerpende grindpad af van het kerkhof. Hoe vaak zit ze thuis niet neer en wijdt de nabestaanden in, in de geheime nissen van leven en dood. Daarbij blijkt steeds weer dat moderne men sen veel kunnen en weten en tege lijkertijd kinderlijk verslagen en weerloos staan tegenover de laatste en grote vragen. De Schrift maakt ze echter doorzichtig. Vaak hebben' de mensen terecht be grepen dat de liefde de zin is van alle leven. Daarom is er bij een open graf vaak zelfaanklacht en zelfver wijt. Liefde i s ook de zin van het leven. De eeuwigheid is ervan en wij ervóór gemaakt. Alles gaat voorbij, maar de liefde blijft. Ons tijdelijk leven is bedoeld als die tuin, der voorlopigheid, waarin vrucht van Godsvertrouwen en naas- tenliefde groeien mag. Niet alleen i van het laatste, zoals een teijdver- breid modern misverstand meent. Ook van de eerste! Daarnaar zullen we uiteindelijk worden beoordeeld. Niet naar onze carrière, niet naar de roem, macht of naam die we bereikten. Maar naar wat ons leven opbracht aan Godsvrucht en liefde. Gelukkig de mens, die deze zin van het leven kent: door rechtvaardiging en dagelijks nieuwe vergeving heen vruchten te mogen voortbrengen der dankbaarheid. Want die vrucht „blijft". Zij vormt de neerslag van ons leven die vereeuwigd ivordt en die voor eeuwig zich zal mogen ba den in de zonnewarmte van Gods gunst en vjelbehagen. Middelburg. H. VAN DER LINDE. Geen kaartverkoop meer op de boot De veerboot „Prinses Beatrix" lieeft toch nog kinderziekten! Dat is gisteren gebleken, toen de nieuwe provinciale pont voor het eerst volledig volgens de dienstregeling tussen Vlissingen en Breskens in de vaart zou ko men. Die dienstregeling liep niet geheel volgens plan, want twee maal moest de „Beatrix" uit de vaart worden genomen; 's mor gens bleef het schip een uur in Vlissingen liggen en 's middags kon zelfs van tien voor drie tot tien voor half acht niet gevaren wordenDe oorzaak van dit alles was een defect in de eind- schakelaar aan het roer. En vooral door die tegenslag bleek, dat ook de organisatie aan de wal nog van enkele kinderziek ten genezen moet worden. „In de praktijk zal wel blijken wat er moet gebeuren om alles per fect te laten lopen", liad enkele dagen geleden nog iemand van de Provinciale Stoombootdien sten voorspeld. Welnu, de prak tijk van gisteren heeft al heel wat duidelijk gemaakt. Over één ding in het bijzonder waren de passagiers, die vanuit Bres kens gebruik moesten maken van de veerdienst in de periode, dat de „Prinses Beatrix" niet In de vaart was, zeer ontstemd. Dat was dit: op de weg SchoondijkeBreskens stond bij de splitsing naar de nieuwe en oude veerhaven niet aangegeven, dat alleen de oude aanleginrichting in Breskens in gebruik was. Het gevolg hiervan was, dat alle automobilisten en fietsers en aanvankelijk ook de bussen eerst naar de nieuwe haven reden en pas daar te horen kregen, dat ze naar de oude veerhaven moes ten gaan. Vooral voor de tientallen arbeiders, die uit Groede, Schoondij ke, Oostburg of een andere West- Zeeuws-Vlaamse plaats op de fiets naar hun huis in Vlissingen terug keerden, was dit een teleurstelling. En het spreekt vanzelf, dat velen door dit alles juist de boot misten en op de volgende dienst moesten wach ten. Chauffeurs en fietsers tevergeefs naar nieuwe veerhaven. „Die dingen gebeuren, zolang er nog kinderziekten zijn", gaf mr. J. L. Nieuwenhuis, directeur van de Pro vinciale Stoombootdiensten desge vraagd toe. Hij wees er op, dat de spljtsing in feite niet meer het gebied van de Stoombootdiensten is, maar van de Rijkswaterstaat. Maar de heer Nieuwenhuis verwacht wel, dat dit euvel in de toekomst verholpen zal worden. Hier, op het parkeerterrein voor de oude aanleginrichting van de provin ciale boot in Breskenshad het giste ren eigenlijk stil en verlaten moeten zijn. Maar het was anders, veel an ders; de foto, die niet enkele dagen geleden, maar gistermiddag werd ge nomen, bewijst het. Toch weer ston den tientallen auto's bij de oude veer haven in Breskens op de boot te wachten De nieuwe boot was na melijk uitgevallen wegens malheur. En dus was het in Breskens weer net zo druk als altijd. Een caféhouder zei zelfs: „Ik heb het op vrijdag nog nooit zo druk gezien als nu (Foto P.Z.C.) „Het zal waarschijnlijk niet moge lijk zijn om op de splitsing een ver keerslicht aan te brengen, dat de au tomobilisten en fietsers naar (le oude veerhaven stuurt, als de „Prinses Beatrix" weer uitvalt", zo verklaarde hij, „maar wel zal ik met de water staat in overleg treden over een bord, dat op de splitsing geplaatst kan worden". Hij wees er op, dat ook bij Kruiningen reeds zo'n bord staat, dat met een slot afgesloten is, maar opengeklapt kan worden als .VEER KRUININGEN GESTREMD' is. „Een dergelijk bordi dat in nood gevallen opengeklapt kan worden en dan in drie of vier talen een duidelij- (Vervolg op pag, 2) KOELER Veranderlijke bewolking met enkele verspreide buien. Matige, af en toe krachtige, westelijke wind. In het binnenland lagere temperaturen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN Vandaag opklaringen en overwegend droog weer. Matige wind uit weste lijke richtingen. Temperatuur over dag 18 tot 20 graden Celsius. Zeewa ter 17 graden. Vooruitzichten: ook zondag droog en goed strandweer met flinke opklarin gen. ZON EN MAAN 3 augustus Zon op 5.03 onder 20.28 Maan op 21.37 onder 9.21 4 augustus Zon op 5.05 onder 20.26 Maan op 21.59 onder 10.25

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1