PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RUSSEN WILLEN: DINSDAG T0P0VERLEG Amerika en Engeland beraden zich Sprookjesreis naar Spitsbergen deBILT „MILITAIR INGRIJPEN IN IRAK HEEFT GEEN ZIN" Vandaag... ACHT MAN TE WATER OM AUTOPASSAGIER TE REDDEN ze sprong het water in om hulp te bieden. Kort daarna kwamen zijn beide zoons met een trekker en eèn auto om bij te lichten. Met. de trekker poogden zij de'auto uit 't water te halen, waarbij een tweede bóer met een jeep voor de zo no- dige verlichting zorgde. Alle pogingen bleven" vergeefs, want telkens kantelde de auto en ging de om hulp roepende passa gier onder water. Er kwam nog meer assistentie. De chauffeur C. Koster uit Hilversum en de con ducteur L. Kracht uit Eemnes, die met een bus van de N.B.M. de plek passeerden, sprongen eveneens in het water en een van hen zag kans het hoofd van de bijkans bezwij kende inzittende boven water te houden. Intussen arriveerde de gewaarschuw de politie uit Naarden. Twee hoofd agenten en een agent begaven zich te water. Met vereende krachten zag men kans de achterhelft van de auto, waarvan de voorste helft steeds die per in de modder wegzakte, boven water te houden. Na ongeveer 20 minuten (al die tijd hadden de woonwagenbewoners en de boer in het water gestaan) arriveerde een kraanwagen, waarmee de auto naar de kant kon worden getrokken. Men sneed zo snel mogelijk het dak van de beschadigde wagen open en bevrijdde de inzittende. Eerst toen ontdekte men het stoffe lijk overschot van de bestuurder. De chauffeur en de conducteur zetten daarna in natte klereu de reis met hun passagiers in dc autobus voort. Prinses Fazilet vertrekt deze week naar Turkije Prinses Fazilet, de 17-jarige verloof de van de deze week ih Bagdad ver moorde koning Feisal van Irak, heeft besloten haar studie in Heathfield (Engeland) af te breken. Zij gaat deze week terug naar Turkije, waar haar familie woont. VERWACHT... ONSTANDVASTIG. Tijdelijk opklaringen maar later mo gelijk hier en daar weer enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tus sen west en zuidwest. Gematigde tem peraturen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker). Vandaag opklaringen, later toene mende bewolking met mogelijk voor de avond enige lichte regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid west en west. Middagtemperatuur 18 tot 20 -a-aden Celsius. Zeewater 17 graden «Celsius.' Vooruitzichten: enkele dage i onbestendig en iets koe ler met sto..ngen van de Oceaan. ZON EN MAAN 22 juli Zon op 4.46 onder 20.46 Maan op 12.08 onder 23.10 201e jaargang - no. 169 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter, Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 juli 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3500 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Ooslburg, G. F. de Fauwstr. 9, tel. 20: Terneuzen, Brouwerljstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. teL 2094 Diplomatieke activiteit over Midden-Oosten Nikita Kroesjtsjew, premier en eerste secretaris van de communistische partij in de Sowjet- Unie, heeft zaterdagavond in boodschappen aan de regeringsleiders van de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en India en aan secretaris generaal der Ver. Naties Hammarskjöld er op aangedrongen dinsdag a.s. een topconferentie te openen „teneinde het beginnende militaire con flict te beteugelen". De Sowjet-leider zei dat de Amerikaanse landing in Libanon en de Britse interventie in Jordanië de wereld hebben ge bracht tot „een van de ernstigste momenten in de gescliiedenis van de mensheid". Hij stelde voor te Genève bijeen te komen, doch voegde hieraan toe, dat de Sowjet-regering bereid is „overal, met inbegrip van Washington te verga deren als de westelijke mogendheden Genève niet geschikt zouden vinden. Het belangrijkste is dat men geen tijd verloren laat gaan „daar de kanonnen al beginnen te schieten". De toestand heeft zich zodanig ontwikkeld dat „elke onvoor zichtige stap 's werelds grootste catastrofe kan veroorzaken". Premier Nehroe van India heeft, naar in gezag hebbende kringen te New-Delhi verluidt, inmid dels ingestemd met Kroesjtsjews voorstel. De Zweedse premier, Toge Erlander, verklaarde in een interview, dat zijn regering met Kroesj tsjews initiatief instemt, vooral omdat ook Ham- De Britse minister van buitenlandse zaken Selwyn Lloyd heeft na zijn be sprekingen met zijn Amerikaanse collega John Foster Dulles verklaard, dat er volledige overeenstemming tossen de Verenigde Staten en Engeland bestaat over het beleid ten aanzien van de crisis in het Midden-Oosten. Po litieke waarnemers in Washington hebben gezegd, dat de belangrijkste conclusie van deze besprekingen waarschijnlijk is geweest, dat een mi- litair ingrijpen in Irak geen zin heeft. Dulles en Lloyd zouden het erover eens zijn, dat bondgenoten als Jordanië, Turkije en Pakistan ervan weer houden moeten worden, enige militaire actie tegen Irak te beginnen. Het nieuwe bewind in Bagdad zou gepoogd hebben, het westen te overtuigen van zijn goede bedoelingen en de westelijke mogendheden hadden besloten af te wachten hoe Irak zich zal gedragen. met liet oog op de moeilijkheden in het Midden-Oosten. De Soedanese regering heeft Ali Cha- sjaba, raadsman van de ambassade der Verenigde Arabische Republiek te Khartoem tot ongewenst persoon ver klaard en hem gelast binnen 24 uur het land te verlaten. Jemen heeft de Verenigde Arabische Republiek opgedragen in de algeme ne vergadering der Verenigde Naties „de kwestie der Britse aanvallen op de grenzen van Jemen" aan de orde te stellen. marsköld voor de topconferentie uitgenodigd. President Eisenhower heeft zondag, na een kor te tijd rust genoten te hebben op zijn boerderij te Gettysburg, onmiddellijk een Amerikaanse „topconferentie" belegd over de crisis in het Midden-Oosten en de Russische uitnodiging tot een topconferentie te Genève die dinsdag zou moeten beginnen. Aanwezig waren onder meer de minister van buitenlandse zaken, Dulles, vice- president Nixon, de minister van defensie, McEl- roy, generaal Twining, voorzitter van de com missie van stafchefs en Herter, onder-minister van buitenlandse zaken. Na afloop werd ver klaard, dat de Amerikaanse regering Kroesj tsjews voorstel zorgvuldig bestudeert en zich heeft voorgenomen, er een constructief ant woord op te geven. Dit zal echter geschieden na overleg binnen de regering en met de Navo. Premier MacMillan van Engeland, die eveneens uitrustte en wel op zijn landgoed in Sussex, riep een bijeenkomst van ministers bijeen ter bespre king van Kroesjtsjews nota. Vanmorgen zal in Parijs een spoedzitting worden gehouden door de Navo-raad. 'Van gewoonlijk betrouwbare zijde was tevoren in Londen vernomen dat men Kroesjtsjews voor stel „een serieus denkbeeld" achtte, „dat ernsti ge overweging waard is". Iraakse republiek officieel erkend. „Ons doel is het imperialisme en zijn agenten, de corruptie en de reactie 'te vernietigen en de samenwerking tus sen Irak en de andere bevrijdde Ara bische en Mohammedaanse landen te herstellen". Dit verklaarde de nieuwe Iraakse premier, Abdel Derim Kas- sem, vrijdag tot een groep journalis ten uit de Verenigde Arabische Re publiek. Militaire maatregelen Van welingelichte zijde te Londen verneemt United Press dat Rusland •*ijn vlooteeuheden in de- Oostzee en Vervols op pag. 5) Fanfani als bemiddelaar Verder valt omtrent de crisis rond het Midden-Oosten nog het volgende te vermelden Premier Fanfani van Italië deelde in de Kamer mede, dat de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken, Dulles, de wens te kennen heeft ge geven tot een gesprek met hem over de huidige internationale toestand. Men verwacht, dat de Italiaanse pre mier deze week vertrekt. Hier en daar wordt aangenomen, dat Fanfani tevoren schriftelijk Italiaans-West- duitse bemiddeling in het huidige conflict had aangeboden. Volgens Israëlische persberichten is Ben. Goerion van Israël van plan, een regering van nationale eenheid te. vormen met het oog op de huidige crisis. Aan deze regering zouden geen communisten of leden van de uiterst rechtse Sjeroet partij deelnemen. In Libië en Soedan Een eenheid Britse mariniers heeft bevel gekregen, van de kruiser „Ber muda" en andere schepen van de Britse marine ongeveer 400 man te ontschepen in de Libische havenstad Tobroek, zo heeft het Britse ministe rie van defensie zaterdag bekendge maakt. Dit besluit werd genomen Verdrag Irak-V.A.R. Kolonel Abdel Salem Aref, vice-pre mier van Irak, deelde zaterdag op een bijeenkomst in Damascus, waar hij werd ingeleid door de Egyptische premier Gamel Abdel Nassèr, mee, dat de Verenigde Arabische Republiek en de Iraakse republiek zaterdag een verdedigingsverdrag hebben sloten. De Iraakse ambassade te Washing ton lièeft op het Amerikaanse 'mini sterie van buitenlandse zaken een no ta doen overhandigen, waarin de Ver enigde Staten officieel wordt meege deeld dat Irak uit de Arabische Unie met Jordanië is getreden. De Arabi sche Liga heeft zondag de nieuwe Een blik op Longyearbyen, de neder zetting tussen sneeuiv en ijs op Spüs- bergen, waar het burgemeestersecht paar Van Dongen uit Aardenburg een uitzonderlijke vakantie mocht be leven. M ....viert de beroemde Ameri- M H kaanse realistische roman- schrijver en nobelprijswinnaar H Ernest M. Hemmingway, van wiens romans er vele werden p verfilmd, onder andere „De laatste Etappe" en „Voor wie de klok luidt", te San Francis- p co de Paula (Cuba) zijn 60ste M p verjaardag. immuun Geen Nederlands commentaar op Kroesjtsjews voorstel De Nederlandse premier dr. W. Drees, heeft zich onthouden van commentaar op het voorstel van Kroesjtsjew voor een topconferentie over de crisis in het Midden-Oosten in Genève op dins dag aanstaande. Dr, Drees. zeide dat het voor Neder land, als een land dat niet direct bij de besprekingen is betrokken, nogal prematuur zou zijn op dit ogenblik commentaar te leveren op Kroesjt sjews voorstel. Een woordvoerder van het Nederland se ministerie van buitenlandse zaken onthield zich eveneens van commen taar en zeide dat de Nederlandse re gering zorgvuldig de ontwikkeling op dit gebied zou bestuderen. Oostduitsers lieten negen Amerikanen vrij De negen Amerikaanse militairen die sedert 7 juni in Oost-Duitsland werden vastgehouden nadat hun hef- scli roef vliegtuig over de grens was geraakt, zijn zaterdag plotseling vrij gelaten. Van Amerikaanse zijde wordt mee gedeeld, dat de mannen zijn vrijge laten ingevolge een overeenkomst welke twee da^en geleden door Ame rikaanse en Oostduitse Rode-Kruis- autoriteiten is getekend. ANGSTIG AVONTUUR BIJ NAARDEN Met vereende krachten hield men achterhelft van wagen boven Acht mannen hebben vrijdagavond huil' geruime tijd in de Muidertrek- vaart tussen Naarden en Muiderberg een verbeten strijd gevoerd om het leven te redden van de 32-jarige B. van der Kooy uit Hilversum, die in panische angst om hulp gilde, terwijl hij achterin een auto gevangen zat, waarvan het voorste deel reeds ge heel onder de waterspiegel was ver dwenen. Wel hadden zij succes met hun moedige strijd, maar voorin de auto, die later door een kraanwagen op het droge werk getrokken, trof men het stoffelijk overschot aan van de bestuurder, de 24-jarige G. Jan sen uit Hilversum. Zowel dit slacht offer als de geredde passagier zijn gehuwd. Van der Rooy werd met een shock naar het ziekenhuis te Naar den overgebracht. Het was ongeveer half twaalf wij dagavond, toen twee woonwagenbe woners van het woonwagenkamp aan de Muiderstraat tussen Naarden en Muiderberg, de 22-jarige A. de Vries en de 25-jarige W. Ge'even, gewekt werden door angstig hulpgeroep. Zij schotén haastig, enkele kleren aan en vonden enkele minuten later honderd meter verder, een auto in het water, waarvan de voorste helft al onder het water was verdwenen. Uit een raampje aan de achterzijde schreeuwde een man in doodsangst. Zonder zich te bedenken sprongen de beide mannen te water. Zij zakten meteen in de modder weg, stonden spoedig tot aan hun nek in het wa ter en konden weinig anders doen, dan te pogen althans het achterste deel van de auto boven water te hou den, omdat de mortieren muurvast bleken te zitten. Gelukkig had een landbouwer aan de overzijde, de heer J. Maas, ooit het hulpgeroep gehoord en ook de- AARDENBURGS BURGEMEESTERSECHTPAAR TERUG VAN Uitzonderlijke vakantietocht DE HEER EN JIEVROEW Van Dongen, het burgemeesters-echt paar van Aardenburg, ïs terug van de sprookjesreis naar Spitsbergen, die de oud-bewoner van dit onher bergzaam brokje Noord-Europa via een VA.R.A.-televisieprogram- ma als liet ware in de schoot kreeg geworpen. Drie weken uit en thuis is het geworden; heen donderdag 26 juni, met veel publiciteit in pers en radio, en terug j.l. donderdag, in alle stilte. Voor het echtpaar Van Dongen zijn het drie onverge telijke weken geworden, waarin de heer Van Dongen na rond dertig jaar de kennismaking kon vernieu wen met het oord, waar hij als jon geling vijf jaren vertoefde (vijf overwinteringen en waarin me vrouw Van Dongen nu dan einde lijk kennis kon maken met het land, waar haar echtgenoot zo vele goede herinneringen aan bewaart. „Ik was er onmiddellijk weer thuis", vertelde de heer J. M. A. C. van Don gen; „met het Noors ging het de eerste twee dagen een beetje stroef, maar dat ging al heel spoedig een stuk vlotter. Het gekke was, dat ik als het ware bij intuïtie de dingen deed, die je op Spitsbergen nu een maal doen moet. Voorbeeld? Wan neer we wel eens een wandeling maakten, liep ik automatisch daar waar sneeuw lag. Dat doe je omdat je er altijd rekening mee moet hou den, dat je bij een plotseling opko mende mist gemakkelijk kunt ver dwalen. Je voetstappen dienen dan als sporen om 't eventuele reddings werk te vergemakkelijken". De vijf jaren,- die hij als, jongeling (van zijn 18e tot zijn 23ste jaar) op Spitsbergen heeft doorgebracht met de befaamde reddingsexpeditie voor de verongelukte poolreiziger Nobilé zijn de huidige burgemees ter én Tweede Kamerlid Van Dongen dus niet bepaald in de „koude kle ren gaan zitten". Het waren erva ringen, die sterk bleven leven en die vooral nu, bij de terugkeer naar dat barre gebied, opnieuw zijn gaan spreken. „Dat begon al toen we bij aankomst in de nederzetting Longv yearbyen op de kade de vrachtboot kapitein vonden, die zo'n dertig jaar geleden een hond van me had over genomen. Ik had die hond gekregen, maar kon hem niet mee naar huis nemen, omdat 't een nogal omslach tige reis was, terug naar Holland. Kapitein Torkilsen nam hem van me over „als ik eens in Holland kom, breng ik hem mee", beloofde hij. Twee jaar nadat ik terug was in Ne derland kreeg ik een telefoontje. Het was Torkilsen. die met zijn schip in Dordrecht lag en „Nigra" („Zwart je"), de hond, bij zich had. Ja. ik heb die hond gehad hij is ten slotte van ouderdom gestorven". Die Torkilsen was de eerste oude bekende, die de heer Van Dongen op Spitsbergen kon begroeten de Noor is er nu walkapitein. Een andere bekende uit de twintiger jaren, die de heer Van Dongen weerzag, was de beroemde pels jager Helman Noïs, die volgend jaar zijn vijftigste overwintering op Spitsbergen „viert". Het zijn hartelijke begroetingen geworden, waarbij talloze herinneringen zijn opgehaald. „We praatten soms zo lang, dat ik me dan ineens een beetje vreemd gloeierig begon te voelen. Dan bleek, dat het kwart voor drie in de nacht was gewor den, maar dat merk je niet, want de zon schijnt nu op Spitsbergen dag en nacht", vertelde mevrouw Van Dongen. Voor een onbekende met de poolstre ken is dat schier onvoorstelbaar. Trouwens, het was ook voor de heer Van Dongen weer een belevenis om al varende gewaar te worden, dat de nachten zo langzamerhand verdwe nen, totdat het dag én nacht... dag was! „In de watten Vol lof was het echtpaar over de goede zorgen, waarmee het omringd is eeweest. Zoals bekend, had een Noorse rederij de reis voor haar re kening genomen en bekostigde de Noorse regering verblijf op Spits bergen. „We zijn 'n de watten ge legd", verklaarde burgemeester Van Dongen."ï„Aan boord een voortreffe lijke verzorging gehad, die al begon (Vervolg op pag, 2)_ Op de Lindengracht in Am- M sterdam is de mooiste straat- II hond van de J or daan gekozen, H H Foto boven: Kampioen „Lek- sy" en zijn baasje Wim Lam H M (13 jaar). Foto onder: de Jor- p daanjeugd met haar lievelin- 11 p gen. p

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1