PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BRITSE LUCHTLANDINGEN IN JORDANIË Russen houden manoeuvres aan grenzen met Perzië en Turkije Meerderheid Lagerhuis voor Macmillans beleid Raad Zierikzee begint een actie tegen slechte veerverbinding BILT AMMAN REAGEERDE RUSTIG Vandaag... 201e jaargang - no. 167 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant/ Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A, de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 juli 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingèii Walste. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2 Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, t Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierïkzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094 Verzoek van koning Hoessein ingewilligd De voornaamste nieuwe gebeurtenissen in liet Midden-Oosten zijn de volgende: Grote Britse transportvliegtuigen hebben donderdagochtend Britse parachutisten naar Amman overgebracht als antwoord op een verzoek van koning Hoessein van Jordanië om hulp. Deze Arabische vorst zei zich bedreigd te voelen door de revolutio naire beweging in Irak. De Amerikanen hebben 1600 soldaten per vliegtuig overge bracht naar Adana in Turkije. Deze troepen zijn kennelijk be stemd voor Libanon. Amerikaanse mariniers, dié reeds eerder in Libanon waren geland, werden donderdag in het havengebied van Beiroet beschoten. Geen van hen werd echter getroffen. De Russen hebben bekendgemaakt, dat land-, zee- en lucht strijdkrachten vandaag zullen beginnen met manoeuvres aan de grenzen met Perzië en Turkije. In Sofia is officieel medegeeeld, dat de Bulgaarse land-, lucht en zeestrijdkrachten vrijdag oefeningen zullen beginnen met eenheden van de Sowjet-luchtmacht. In een communiqué wordt gezegd, dat dit geschiedt „in overeenstemming met het plan voor de opleiding van het Bulgaarse volksleger". Volgens radio-Moskou neemt de Verenigde Arabische Repu bliek maatregelen om een eventueel conflict in het Midden-Oos ten en in de provincie.Syrië het hoofd te bieden. „De eerste re servisten zijn opgeroepen". In geval van oorlog, zo voegde radio- Moskou eraan toe, zullen de imperialisten een ontelbare massa tegenover zich vinden: de volkeren van het gehele Arabische oosten. Hoge ambtenaren van de Amerikaanse geheime dienst zijn van oordeel, aldus eeu bericht uit Washington, dat de Sowjet- Unie geen algemene atoomoorlog met het westen wil riskeren door direct in het Midden-Oosten in te grijpen. De Russen zou den zelfs geen „vrijwilligers" willen zenden, zoals communis tisch China in de Koreaanse oorlog heeft gedaan. De Jordaniërs hebben rustig gereageerd op de aankomst van de Britse soldaten. De Jordaanse strijdkrachten werden paraat gehouden in de kazernes. Koning Hoessein riep de hulp van de Britten in op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties, waarbij individuele of col lectieve verdediging wordt toegestaan in het geval van een gewapende aanval totdat de Veiligheidsraad maatregelen zal hebben genomen tot handhaving van do vrede. Er is per vliegtuig aardolie van Bah rein aan de Perzischè Golf naar Jor danië overgebracht, dat tot dusver de olie uit Irak ontving. Geheel zonder moeilijkheden zijn de troepentransporten door de lucht niet verlopen. Israël protesteerde donder dag tegen schending van het Israëli sche luchtruim door Britse transport toestellen die parachutisten van Cy prus naar Jordanië vlogen. Verschei dene vliegtuigen keerden daarna on verrichter zake naar Nicosia terug. Later kon de Britse premier Macmil- lan echter in het Lagerhuis bekend maken, dat Israël erin had toege stemd het gros van de Britse para chutisten naar Jordanië over zijn ge bied te laten vliegen. De transporten werden daarna in volle omvang her vat. Omdat Amerikaanse transport- en militaire vliegtuigen ook gisteren over Tirool bleven vliegen in weer wil van een protest, dat Oostenrijk tegen deze vluchten had ingediend, werd in Wenen officieel meegedeeld Montgomery: Geen derde wereldoorlog Veldmaarschalk burggraaf Mont gomery, de plaatsvervangende opper bevelhebber van de N.A.V.O.-strijd- kracliten in Europa, heeft gisteren gezegd, dat de situatie in het Mid den-Oosten „erg bedroevend" was, maar hij voorspelde, dat er geen der de wereldoorlog uit voort zou komen. In een interview aan plaatselijke journalisten toegestaan, een paar minuten, nadat hij per vliegtuig uit Parijs was aangekomen voor een af scheidsbezoek, voordat hij in septem ber a.s. zijn post verlaat, wekte hij de indruk erop te vertrouwen, dat de wereld zich niet vlak voor een nieu we oorlog bevond. „Er is nog geen mogelijkheid van een derde wereldoorlog," zei hij, „om dat de westerse mogendheden kracht dadig zijn opgetreden en omdat die krachtdadigheid verdere moeilijkhe den zal voorkomen." Montgomery zei niettemin, dat de situatie in het Midden-Oosten „erg bedroevend" was. De troepen zouden zeker uit het land gaan, als de Ver. Naties hun taak zouden overnemen, maar, waar schuwde hij, „tot nu toe hebben dé Ver. Naties niet bewezten erg goed te zijn." dat eenheden van de Oostenrijkse luchtmacht naar het betrokken ge bied zouden vliegen „om het lucht ruim boven Oostenrijk te verdedi gen". Sommige landen, Duitsland, Italië, Noorwegen, Denemarken en Grie kenland, zouden gisteren in de NA- VO-raad bezorgdheid hebben geuit over mogelijke gevolgen van het westelijke ingrijpen in het Midden- Oosten. Paraatheid De Deense premier, Hansen, heeft donderdag verklaard dat met het oog op de crisis in het Midden-Oosten Veiligheidsraad ever Libanon en Jordanië Zweden tegen inmenging De Sowjet-Unie heeft donderdag gedreigd de algemene vergadering van de V.N. in spoedvergadering bij een te laten roepen, als de Veilig heidsraad zich niet akkoord verklaar de met haar ontwerp-resolutie, waar in de terugtrekking van de Ameri kaanse en Britse troepen uit resp. Li banon en Jordanië wordt geëist. Zweden heeft donderdagavond een ontwerp-resolutie ingediend, waarin wordt aangedrongen op opschorting van de werkzaamheden van de waar nemers van de Verenigde Naties in Libanon met het oog op de Ameri kaanse actie in dat laftd. Volgens de ontwerp-resolutie heb ben de Verenigde Naties niet het reelit zich te mengen in zaken, die in wezen van binnenlands belang van een land zijn. de verloven van de Deense dienst plichtigen in het komende weekeinde zullen worden beperkt. Voorts is het alarmsysteem van de Deense defensie in staat van paraatheid gebracht. Dé nationalistische strijdkrachten op Formosa werden in verband met de gebeurtenissen in het Midden-Oos ten in een toestand van oorlogspa raatheid gebracht. Alle Amerikaanse militairen in West-Duitsland kregen de order, zich niet van hun kazarnes te verwijderen. Dit laatste vernam United Press International uit onof ficiële bron te Frankfort aan de Main. Ongeveer tweeduizend Russen heb ben donderdag voor de Amerikaan se ambassade te Mokou een (rustige) betoging gehouden. De betogers rie- Vervolg op pag. 3) Nederland billijkt Engelse landingen in Jordanië ten volle Nederlandse regeringskringen volgen met de grootste aandacht de ontwik keling der gebeurtenissen in het Midden-Oosten. De landing van Brit se troepen in Jordanië wordt door deze kringen na bestudering van hetgeen premier Macmillan daarover ter toelichting in het Lagerhuis heeft gezegd, ten volle gebillijkt, aldus ver nemen wij van officiële zijde. Het dringende beroep van koning Hoes sein, mede gezien hetgeen is geschied in Irak, kon, aldus deze kringen, be zwaarlijk onbeantwoord blijven. H ....viert prins Alexander van België zijn 16de verjaardag. M His het 60 jaar geleden, dat M j§ het beroemde Franse echtpaar n H Curie-Skodowska de radio-ac- tieve elementen polonium en radium ontdekten. lll!!llll!!llllllllllll!llllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH Om te beginnen 2000 parachutisten naar Amman De Britse regering heeft donder dagavond in het Lagerhuis een ver- trouwensstemming over haar besluit om parachutisten naar Jordanië te zenden, met 314 tegen 251 stemmen een meerderheid van 63 stemmen gewonnen. Premier Macmillan deelde aan het begin van liet spoeddebat over het zenden van Britse troepen naar Jor danië mee, dat er in eerste instantie tweeduizend parachutisten worden ge stuurd. Van de ontwikkeling van de toestand in Jordanië, waar het thans rustig is, zal het afhangen of dit aan tal genoeg is. Macmillan zei dat de Ver. Staten donderdagochtend vóór de landing van dc eerste Britse mi litairen verkenningsvliegtuigen naar Jordanië hadden gezonden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van defensie te Londen was in de ochtend' een groep van honderd Britten in Amman geland. Om half vier in de middag volgde het merendeel van de overige para chutisten. Geen Jordaanse aanval op Irak Premier Macmillan verklaarde dat koning Hoessein en zijn regering niet van plan waren om van de komst van de Britse militairen gebruik te maken om Jordaanse troepen vrij te Twee beelden uit Beiroet: een lange rij Amerikaanse mariniers trekt met de wapens schietklaar door een straat van Beiroet. De winkeliers hebben uit voorzorg de rolluiken van de win kels maar laten zakken De andere foto toont de ontmoeting tussen de commandant van de Ame rikaanse troepen in Libanon, J. L. Holloway (2e v.l.)de Amerikaanse ambassadeur Robert Maclintock (met zonnebril) en de bevelhebber van de Libanese troepen, generaal Fouad Cheliad. maken voor een aanval op Irak. Hij herhaalde dat de Britten alleen naar Amman waren gekomen om te voor komen dat de revolutie in Irak zich tot Jordanië uitbreidt. De Britse ac tie werd geheel door de Ver.Staten gesteund. Tijdens de kabinetsverga dering te Londen in de nacht van woensdag op donderdag had hij, Mac millan, tweemaal telefonisch met Washington overleg gepleegd voor dat het kabinet definitief het besluit nam tot de troepenzending naar Jor danië. „Men zou zich kunnen afvragen of wij niet moeten toelaten dat de revolutionaire beweging in Irak ook Jordanië en wellicht andere landen, de een na de ander, over neemt en of wij dan tot een ver gelijk. met haar moeten komen, Het argument om terzijde te blij ven staan en niets te doen zou een andere waarde hebben als deze be wegingen echte volksacties over eenkomstig de grondwet waren. In deze gevallen gaat het echter om een patroon van samenzwering en ondermijning," aldus de Britse premier. Complicaties Gaitskell, de leider van de socialis tische oppositie zei dat koning PROTEST BIJ GED. STATEN Het ziet er naar uit, dat Schouwen-Duiveland bij Gedeputeerde Staten zal protesteren tegen de slechte bootverbïndïngen van dit eiland met de rest van Zeeland. De gemeente Zierikzee zal bierbij als initiatiefneemster funge ren en men hoopt, dat alle gemeenteraden op bet eiland met de te beginnen actie zullen instemmen. Schouwen-Duiveland zal deze actie beginnen in navolging van Zeeuwscli-Vlaanderen, ech ter met dien verstande, dat het Schouwen-Duiveland niet is be gonnen om vrije veren, doch om betere verbindingen met de rest van Zeeland. Deze verbindingen zijn door de ingebruik neming van de nieuwe aanlegplaats van de provinciale boot eer der verslechterd dan verbeterd, zoals aanvankelijk werd ver wacht. Tot een protestactie werd donder dagavond tijdens de raadsvergade ring van de gemeente Zierikzee be sloten, toen de zaak van de slechte verbindingen ter sprake kwam bij de behandeling van de ingekomen stukken, waarbij een schrijven was van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Heerenhoele om ad hesie te betuigen met de actie tegen de verhoging van de veertarieven over de Westerschelde. Het was in eerste instantie me vrouw J. P. van der Werve-Schouls (arb.) die zeide geen bezwaar te hebben tegen adhesiebetuiging, maar die van mening was, dat Schouwen-Duiveland met evenveel recht een actie zou kunnen begin nen voor betere verbindingen. „Wij betalen reeds jarenlang voor een verbinding met de rest van Zee land en we mogen daarvoor een goe de verbinding verwachten," aldus mevrouw Van der Werve. Schouwen- Duiveland heeft zeer ongaarne de provinciale boot van „Het Luitje" zien vertrekken* maar heeft zich daar tenslotte, min of meer in een dwangpositie,, in geschikt. Toenter tijd werd geschermd met de grotere voordelen van de aanlegplaats aan „De Val", waardoor de verbinding met Zuid-Beveland aanzienlijk ver kort zou worden, zodat meer dien sten ingelegd zouden kunnen wor den. Nu de dienstregeling Zierikzee- Katseveer ruim een maand in wer king is, blijkt echter wel, dat de theoretische verbeteringen in praktijk niet uit te (voeren zijn. Veel vertraging Vrijwel alle boten van de nieuwe dienst naar Katseveer en terug kun nen niet binnen de gestelde tijd va ren, waardoor er veel vertraging ont staat en bus- en treinaansluitingen worden gemist. Bovendien is het nog zo, dat op bepaalde dagen veel auto's in de middagdiensten niet met één boot vervoerd kunnen worden, zodat een tweede boot moet invallen. Ook hierdoor ontstaat grote vertraging. Bovendien is de reis naar de rest van Zeeland sinds de ingebruikneming van de nieuwe aanlegplaats aan „De Val" aanmerkelijk,duurder geworden, zo kwam naar voren. In de eerste plaats is het veertarief gelijk geble ven, terwijl de reisduur met vijftien minuten is bekort. Verder wordt de boot enkele kilometers buiten de stad Zierikzee afgemeerd, zodat men ge dwongen is indien met niet over een eigen vervoermiddel beschikt «-s, naar Zierikzee door te reizen per autobus, hetgeen bij de oude toe stand het afmeren in de haven van Zierikzee niet nodig was. De ze buskosten zijn in verhouding zeer hoog. Het duurder worden van de reis van Zierikzee naar Katseveer kan ongeveer op veertig tot vijftig procent worden gesteld. Burgemeester F. Th. Dijekmeester j van Zierikzee was dezelfde mening toegedaan. „De ervaringen met „De Val" zijn tot nu toe niet gelukkig gewedst," aldus rar. Dijckmeester; „de praktijk heeft bewezen, dat de nieuw opgestelde dienstregeling niet uitgevoerd kan worden. De hoge verwachtingen, die wij ten aanzien van de nieuwe veerverbinding had den, is niet beantwoord." De heer J. W. van de Doel (a.r.) was van mening, dat alle bezwaren, die ten aanzien van de veerverbin ding met Zuid-Beveland gemaakt kunnen worden, reeds voldoende aan leiding zijn om tegen de gang van zaken te kunnen protesteren. Ook de overige raadsleden betreur den het zeer, dat de verbinding met do rest van Zeeland eerder verslech terd dan verbeterd Is. Het voorstel van mevrouw Van der Werve-Schouls werd tenslotte met algemene stem men aangenomen, waarbij de bepa ling werd gemaakt, dat getracht zal worden alle 18 gemeenten op het eiland voor deze protestactie te win nen. Zierikzee zal echter als ini tiatiefnemer blijven fungeren. Hoessein zich uitgeroepen had tot vorst van Jordanië en Irak en via de radio het Iraakse volk had op geroepen tot opstand tegen de hui dige regering. Interventie in Jor danië had, evenals de Amerikaan se landing in Libanon, op zichzelf niet veel zin. Volgens hem konden er niet veel argumenten worden aangevoerd, waarom men voor on bepaalde tijd een beperkt aantal Britse, troepen in Jordanië zou stationeren om in dat land een be paald regiem te handhaven. Wat rnen ook tegen de methoden van de revolutionairen kon'inbrengen, er was in dé betrokken Arabische landen geen andere beweging die op enige steun van het volk kon rekenen. Men moest de sterke wens van deze Arabische volkeren naar eenheid erkennen, zo meende Gaitskell. Hij sprak vervolgens over de me dedeling van de Russen dat zij niet onverschillig konden blijven tegen over de jongste ontwikkelingen en over de Sowjetmanoeuvres langs de Perzische grens en bepleitte overleg met de Russen. In dat licht achtte hij de actie van de Britse regering in Jordanië, „hoewel met oprechte be doelingen genomen, vol van zeer ern stige risico's zowel voor de belangen van Engeland als voor de wereld vrede." Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Helsinki, zwaai' bewolkt 20 gr. Stockholm, geheel bewolkt 16 gr. Oslo, regen 17 gr. Kopenhagen, geheel bewolkt 17 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 17 gr. Londen, zwaar bewolkt 22 gr. Amsterdam, licht bewolkt 19 gr. Brussel, onbewolkt 20 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt 18 gr. Parijs, licht bewolkt 22 gr. Bordeaux, onbewolkt 22 gr. Grenoble, half bewolkt 21 gr. Nice, onbewolkt 25 gr. Berlijn, plicht bewolkt 20 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 20 gr. Munchen, zwaar bewolkt 18 gr. Frankfort, zwaar bewolkt 20 gr. Garmlsch, zwaar bewolkt 15 gr. Zürich, half bewolkt 20 gr. Genève, licht bewolkt 21 gr. Locarno," onbewolkt 27 gr. VERWACHT. ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Iets hogere temperaturen. Matige wind in hoofd zaak tussen west en zuid. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag droog- en vrij zonnig strandweer. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidwest. Middagtem- peratuur 18 tot 20 graden Celsius. Zeewater: 17 graden Celsius. Vooruitzichten: een hoge-drukge- bied trekt van Frankrijk naar het noordoosten en brengt beter zomer weer, dat ook morgen kan aanhou den. ZON EN MAAN 19 juli Zon op 4.42 onder 20.52 Maan oj> 8.14 pnder. 21.48

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1