PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT oe BILT Atoomconferentie zal vanmiddag met Russen te Genève beginnen Prins Rainier en prinses Gracia maakten trip over Walcheren VERWACHT... GENERAAL DE GAULLE GAAT VANDAAG NAAR ALGERIJE Vandaag... Prins Rainier („hij heeft zr'n snor af geschoren" zeiden de vrouwelijke omstandersdoel voor zijn vrouw het portier open van de zeegroene station-car, waarmede het prinselijk paar uit Monaco gisteren een trip over Walcheren maakte. (Foto P.Z.C.). Overleg te Parijs tussen Macmillan en De Gaulle Zondagavond zijn in Parijs bespre kingen tussen de Britse premier en zijn Franse ambtgenoot generaal De Gaulle, in tegenwoordigheid van de ministers Lloyd en Couvé de Mur- ville, begonnen. Bij de eerste bespreking is in het algemeen over allerlei kwesties ge sproken, zoals de betrekkingen met dc Sowjet-Unie, de ontwapening, het Midden-Oosten, kernwapens en Euro pese vraagstukken. Er werd bijzon dere aandacht gewijd aan de Liba nese kwestie. De Gaulle en Macmil lan zouden beiden verklaard hebben, dat de Libanezen zelf hun moeilijk heden moeten Oplossen. Veertig arbeiders bij Odink ontslagen Bij de fabriek van Schakelmateriaal N.V. Odink en Koenderïnk te Haaks bergen zijn veertig personen ontsla gen. De oorzaak hiervan is het ge brek aan opdrachten, dat zich voor al na het van kracht worden van de maatregelen inzake de bestedingsbe perking openbaart, ook tal van re geringsopdrachten zijn achterwege gebleven. Dit heeft indertijd geleid tot een kortere werktijd bij' genoem de N.V., waarna de ontwikkeling in Indonesië de moeilijkheden nog heeft vergroot. Bij de N.V. Odink en Koen- derink werken in totaal 250 perso neelsleden. Vrachtauto reed op troep wilde zwijnen in (Van onze correspondent) Op de weg naar Herbenbosch (L.) nabij het grenskantoor Rothenbach is een Duitse vrachtautobestuurder op een troep wilde zwijnen ingere den, toen plotseling voor zijn auto twee oude zwijnen met vijf jongen het bos uitkwamen en de weg over staken. Bij deze botsing werden twee jonge zwijnen op slag gedood. De beiae oude dieren en de drie overgebleven jongen vluchtten schreeuwend het bos in. Nadat de autobestuurder aan het grenskantoor aangifte had ge daan van de aanrijding, zijn de beide gedode jonge dieren weggehaald. OOSTELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met In de namiddag enkele verspreid voorko mende buien. Vrij warm. Matige wind uit oostelijke richtingen. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag fraai strandweer met flin ke opklaringen en hogere temperatu ren. In de middag boven de twintig graden Celsius; zeewater vijftien graden Celsius, zwakke tot matige oostelijke wind. Vooruitzichten: vrij warm en zomers met Kans op een verspreide onweersbui. ZON EN MAAN 2 juli Zon op 4.24 onder 21.03 Maan op 21.27 onder 6.02 Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. pTk™'2.p. p™/ -WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN per kw. Losse nummers 15 cent. 201e jaargang - no. 152 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Dinsdag 1 juli 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van L—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z C Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425. udm tel 2094 ONDANKS GEUITE DREIGING VAN SOWJET-UNIE Rusland zowel als het westen hebben gisteren gezegd, dat zij gereed zijn voor het openen van de besprekingen, die vandaag te Génève zullen beginnen, en die betrekking hebben over de con trole van atoom-proefnemingen. Daardoor is het zo goed als zeker, dat de conferentie waar over tot de laatste minuut twijfel bestond op de vastgestelde tijd zal worden geopend met deelname van Rusland. Een mededeling gedaan Namens het westen aanwezig: V.S., Engeland, Frankrijk en Canada Later confereerde Fiodorow in de villa van de Russische delega tie met dr. James Brown Fisk, de leider van de Amerikaanse de legatie, die hem uit naam van alle westerse delegaties een be zoek bracht. Fiodorow bevestigde tegenover hem het feit, dat de Russen definitief besloten hebben aan de conferentie deel te ne men, niettegenstaande hun voorafgaande taktiek van „warm- en-koud". Fiodorow zei tegen de journalisten: „Wij wensen een overeenkomst, die een einde zal maken aan de proefne mingen met kern-wapenen en wij zijn er zeker van, dat de tegenpartij dat ook wenst. Ik ben er zeker van, dat het zeer goed mogelijk is, een sys teem te vinden voor de controle van de stopzetting van atoombom-ont ploffingen". Fiodorow gaf toe, dat er „technische moeilijkheden" zijn door het opspo ren van ondergrondse atoom-ontplof fingen. „Maar ik neem aan, dat de geleerden van de andere zijde dit ook erkennen en dat er middelen kunnen worden gevonden om die moeilijkhe den te overwinnen", zei hij. De conferentie zal plaats vinden in commissie-zaal zeven op de derde verdieping van het „Palais des Na tions". Die ligt dicht bij de grote ver gaderzaal van de Verenigde Naties en zij is een van de grootste com missie-zalen van het gebouw. Het westen zal vertegenwoordigd zijn dooro de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Canada. Het communistische blok door Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije en Roemenië. Dr. Solandt van Canada kwam gisteren per vlieg tuig aande laatste van de wes terse gedelegeerden, die aan kwam. De Tsjechoslowaakse delegatie kwam ook pas gisteren aan. De Polen en de voorhoede van de Russen arriveerden zondag. De rest van de Russische de legatie en de Roemeniërs kwamen gisteravond aan. De Campveersche T oor en", Veer- huys en Stadherberghestaat er bo ven de poort te lezen, waaruit hier het prinselijk paar uit Monaco komt. Zij hadden zojuist hier de maaltijd gebruikt, zittend aan het venster met. het panorama over het water. Het opschrift boven de poort kon den de beide gasten niet lezen, maar de gastronomische taal die binnen werd gesproken hadden zij wel de gelijk verstaan! (Foto P.Z.C.). De conferentie zal uitsluitend een technische beraadslaging zijn van ge leerden. Het voornaamste doel van de conferentie zal zijn een volkomen doeltreffend middel of systeem te vinden, dat het mogelijk zal maken een overeenkomst te sluiten, zo, dat een afspraak tot het stopzetten van atoombom-ontploffingen, niet onver wachts door het een of ander land kan worden geschonden. Het westen heeft altijd met nadruk door de leider van de Russische delegatie, pro fessor Y. K. Fiodorow, maakte een einde aan een onzekerheid van weken. „We zullen aanwezig zijn", deelde Fiodorow aan de journaliten mee, na op het „Palais des Nations" geconfereerd te hebben met dr. Piero Pasquale Spinelli, directeur van de Europese hoofdzetel van de Verenigde Naties. De openingszitting zal vandaag, om 3 uur plaats vinden. verklaard, dat het niet kan beloven, proef-ontploffingen stop te zetten, tenzij er zo'n systeem gevonden zou kunnen Worden. Maar de Russen maakten er een po litieke kwestie van, door plotseling te eisen, dat de Verenigde Staten zichzelf bij voorbaat zouden verplich ten, in de toekomst proef-ontploffin gen stop te zullen zetten en door er mee te dreigen, dat zij geen delegatie naar Génève zouden zenden, tenzij zij die belofte kregen. Het westen zal het resultaat van de conferentie als een proefsteen nemen voor de bereid heid van de Russen om wederom op serieuze wijze een algemene ontwa- penings-overeenkomst te bespreken. Maar de westerse diplomaten zijn pessimistisch. Frankrijk wil uitstel van tariefverlagingen De Franse minister van buitenlandse zaken, Maurice Couve de Murville, is gisteravond in Brussel aangeko men om aan de landen van de ge meenschappelijke markt te vragen de voorgenomen tarief-besnoeiingen binnen de gemeenschap van de zes uit te stellen en nog geen stappen te doen voor het aanwijzen van een Europese hoofdstad. Verwacht werd, dat de tarieven tus sen de zes leden-landen, vanaf 1 ja nuari a.s. met 10 procent zouden worden verlaagd. De ministers van •buitenlandse zaken van de zes lan den zouden op hun bijeenkomst van vandaag ook de zetel hebben moe ten aanwijzen van de Euromarkt, het Euratom en de kolen- en staalge meenschap. Gemeld wordt, dat Murville van de Gaulle de instructie mee heeft ge kregen, uitstel te vragen, zo mogelijk voor de toepassing van het Euro- markt-verdrag. VOOR DE TWEEDE MAAL Leger mag geen permanent politiek instrument worden Generaal de Gaulle gaat vandaag voor de tweede keer sedert zijn ambtsaanvaarding naar Algerije. Dit bezoek van drie dagen kan van be slissende betekenis zijn voor het wel slagen van zijn Noord-Afrikaanse politiek. Men verwacht, dat hij zal proberen zijn invloed op het leger groter te maken door een Inspectie reis van drie dagen langs de militai re posten. Het leger in Algerije geeft leiding aan de beweging van verbroedering met de mohammedaanse bevolking. Maar waai'nemers geloven dat de tijd is gekomen voor een concrete uitdrukking van de hoop die door de Gaulle is verwekt en zij verwachten, dat hij een aantal maatregelen zal bekend maken die tot de verbeelding van de bevolking zullen spreken. De ze maatregelen zouden omvatten: het gebruik van hetzelfde geld en dezelfde postzegels in Frankrijk zelf en in Algerije, mogelijke afschaffing van het douanestelsel tussen Algerije en Frankrijk, en mogelijk dezelfde pensioenen voor mohammedaanse en Franse oudstrijders. Op het ogen blik krijgt een mohammedaan die door dü dienst Invalide wordt, een la ger pensioen dan een Fransman. Het voornaamste probleem waarvoor de Gaülle staat is de groeiende on verschilligheid, om niet te zeggen vijandigheid, van de extremistische Franse kolonisten, die aanvankelijk het aan de macht komen van de ge neraal eisten, doch die hem nu „te liberaal" vinden. Generaal de Gaulle zal de steun van het leger nodig hebben, zeker tot het ogenblik waarop, over drie maanden, een volksstemming over een nieuwe grondwet zal worden gehouden. Het is waarschijnlijk dat het leger hem zal steunen, doch de Gaulle wenst te verhinderen dat het leger een per manent politiek instrument wordt. De beveiliging van Ned. Nieuw-Guinea Van officiële zijde wordt medege deeld: „De regering heeft besloten enige aanvullende maatregelen te treffen voor de aanpassing van de beveiliging van Nederlands Nieuw- Guinea aan de nieuwe verhoudingen en technische ontwikkeling. Een beperkt aantal manschappen van de Koninklijke Landmacht zal naar Nederlands Nieuw-Guinea wor den uitgezonden". ..bestaat de Koninklijke Ne- j= =derlandse Toeristenbond A.N. ^W.B. 60 jaar. Mis het 25 jaar geleden; dat ^een Italiaans eskader van 24 =watervliegtuigen een transat lantische vlucht begonnen. De- =ze vlucht stond onder leiding =van luchtmaarschalk Italo Bal- ^bo, die in 1940 boven Tobroek |om het leven kwam. De route üluidde: OrtobelloAmsterdam LondonderryReykjavik =§Cartwright Shediac Mon treal Chicago. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ONVERWACHTE GASTEN UIT MONACO EEN GROTE ZEEGROENE STATION-CAR reed gisteren over Walcheren met aan het stuur: Prins Rainier van Mo naco en naast hem prinses Gracia, voor haar huwelijk beter bekend als Grace Kelly! De prinses: slank, modieus gekleed in een liclit-geel toilet met een flatterend hoedje, de lippen licht aangezet met rood. De prins: breed-ge- scliouderd, kort, in een don ker kostuum gekleed, het zwarte haar hier en daar al grijzend. Met de boot van vijf voor half één was het gezel schap behalve het prinse lijk paar bevond zich in de auto nog een jonge dame en in een volgauto eveneens een dame, alsmede één lange ma gere plus één korte dikke heer uit Breskens geko men, waarna naar Veere werd gereden. Snel en niet al te opvallend. Maar toch waren er nog allerlei mensen die verbaasd opkeken: „Wat is dat voor een vreemde wagen. En die jonge dame met die zonne bril? Wat een bekend gezicht! Waar heb ik die toch meer ge zien? Op een foto? In de krant?" Zo reden op de Veerse weg, even buiten Middelburg de beide wa gens Sjoke Kers uit Veere achter op. Zij kwam uit school - de Middelburgse r.h.b.s. zag de wagens met de nummerborden uit Monaco en dacht: „Leuk, daar zie ik ook eens 'een auto uit Monaco, het land van prinses Gracia". Sjo ke beeft namelijk grote belang stelling voor de prinses en zond haar bij haar bruiloft en bij de geboorte van haar beide kinderen een hartelijke gelukwens. En prompt kwam er dan een brief met een fraaie foto, waarop de handtekeningen van Rainier en Grace. Een auto uit Monaco trok dus haar aandacht! Maar toen Sjoke in Veere aankwam hoorde ze, dat haar beide grote favorie ten in eigen persoon in Veere za ten. Jawel, in de Campveerse To ren van meneer Cranenburgh. „Dat is boffen", zei Sjoke. „Nou kan ik ze echt zien". En ze rende wat ze kon naar het hotel. Met haar moeder, die buiten bleef (Vervolg op pag. 2) De grote stationcar van het prinse lijk paar uit Monaco was gistermid dag vooraan geparkeerd op het rij- dek van de provinciale veerboot, waarna prinses Gracia zich mét haar gemaal rustig naar het bovendek be gaf. Als zij de kajuit beneden had genomen, dan had zij nog éénmaal kunnen profiteren van het vrije pei-sonenvervoer over de Wester- schelde.... Maar de prinses ging liever de trap op om te gemeten van het fraaie uitzicht over de Westerschel- de. (Foto P.Z.C.).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1