SAROMA Strijd tussen straaljagerteams om kampioenschap stuntvliegen Lissabon wil brug over de rivier de Taag SPAANSE BURGEMEESTER CHANTEERDE DE RIJKEN VRIJDAG 27 JUNI 195J PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. 11 NAVO-VLIEGFEEST OP SOESTERBERG Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan Koninklijke Luchtmacht Onder auspiciën van de stichting: „Luchtmacht Demonstraties van de Ko ninklijke Luchtmacht" wordt op 5 juli a.s. een groots XAVO-vliegfeest ge houden op de vliegbasis Soesterberg, de bakermat van het Nederlandse militaire vliegwezen, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Ko ninklijke Luchtmacht. Verschillende luchtmachten van de NAVO-landen hebben reeds toegezegd medewerking aan deze vliegshow te verlenen, zo dat het geheel een internationaal karakter zal dragen. De luchtmachten van de respectievelijk deelnemende landen zijn die Aan Engeland, Frankrijk. «Ie Ver. Staten, Canada, West-Duitsland, België, Italië, Griekenland, Turkije, Denemarken, Noorwegen en Portugal. Verschillende van deze luchtmachten zullen één of meerdere formaties straaljagers afvaardigen om op deze vliegshoAV acte de presence te geven. Het gaat in het bijzonder om het Eu ropees kampioenschap formatie-stuntvliegen, dat op die bewuste middag boAen Soesterberg gevlogen zal worden. Tussen het gewone programma door. Aan het voorvliegen van oude tweedekkertjes uit de Eerste Wereld oorlog tot de demonstratie van de supersnelle Amerikaanse straalbommen- AAerperfi, zullen de diverse nationale teams de strijd om de eer met elkaar aanbinden. j vliegbasis Soesterberg. dat het groot- I ste wordt genoemd dat ooit werd ge houden, zeer zeker de belangstelling i van 't luchtvaartgezinde Nederlandse publiek trekken. De verbazingwek- j kond snelle ontwikkeling van wel zeer j in het bijzonder de militaire lucht- j aart, maakt het mogelijk dat men bij een 50-jarig bestaan van onze j luchtmacht misschien niet eens meer Aan een vliegfeest zal kunnen spre- i ken, gezien de buitengeAvoon snelle opkomst der geleide projectielen als vervanger van de bemande jager. Amerika overweegt leger opnieuw in te krimpen De Verenigde Staten o.erwegen een j nieuAve Inkrimping van de strijdkrach- I ten in het komende begrotingsjaar. l De geplande inkrimpingen houden i verbanu mei pogingen om hetdefensie. i budget niet opnieuw te laten stijgen. Gedacht wordt aan een vermindering van de strijdkrachten met 50.000 man, Avat het aantal militairen, dat de Ver enigde Staten op de been hebben, zou terugbrengen tot 2.450.000 man. Burgerlijke en militaire Amerikaanse leiders zijn drie dagen in Auantico (Virginia) bijeen geweest met het doel middelen te vrinden om de strijd krachten minder kostbaar te maken. Naar verluidt zag de bijeenkomst geen andere mogelijkheid dan een ver dere inkrimping van de strijdkrachten om dit doel te bereiken. Ondanks de bezuinigingen wordt verwacht, dat de uitgaven voor de defensie in het komende begro tingsjaar zullen stijgen tot 41 mil jard (dit jaar 39.7 miljard) dollar en het jaar daarop tot 42 miljard. Advertentie Skyblazert Dat er boven Soesterberg om de eer volle en A-eelzeggendc titel van Euro pees kampioen formatie-stuntvliegen en de hieraan verbonden bokaal fel gestreden zal worden, staat nu al vast. Hoogstaand formatie vliegwerk zal het ongetwijfeld talrijke publiek worden voorgeschoteld met een sou plesse en precisie welke tegelijk on gelofelijk, verbazingwekkend en in drukwekkend aandoet. De Verenigde Staten komen traditie- getrouAA" Aveer uit met hun Super Sa- bretean», de Skyblazers, «lat ook hier te lande reeds zo toegejuicht vverd op de Gouden Ilsy 6 van verleden jaar. De vier A'liegers van dit team Aliegen met Ariër rood, Avit en blauAV geschil derde North American F-100 Super Sabre straaljagers, vvelk type momen teel het paradepaard van de Ameri kaanse Luchtmacht A-ormt. De_ze ja ger, het symbool van de Amerikaan se luchtvaartindustrie, kan binnen 14 seconden van een snelheid van 250 km per uur een snelheid van 1200 km per uur bereiken De vijf Amerikaanse vliegers, de Sky blazers, zijn afkomstig van een vlieg basis uit West-Duitsland. waar zij in gedeeld zijn bij het 36e Day Fighter Wing van de Amerikaanse Lucht macht in Europa. Dit over heel de Avereld bekende team, bewonderd door vele vorstenhuizen en staatslieden in Europa door de werkelijk fascineren de manier waarop zij hun vier Super Sabres tijdens de ingewikkeldste vlieg figuren toch in diamond formatie dicht bijeen weten te houden, bestaat reeds van 1949, wel is de teambezet ting natuurlijk in de loop der tijden vele malen veranderd tengevolge van personeelsmutaties, doch de vlam van de aloude Skyblazers traditie heeft men zorgAmldig brandende gehouden. Sinds de oprichting in 1949 door de Pacific veteraan Captain Bill Evans heeft dit team reeds meer dan 280 maal voor 't publiek gedemonstreerd in meer dan 15 verschillende landen Vier maal zijn ze van type straalja ger verAvisseld. Van de F-84 Thun- aerjet die ook in ons land een oude bekende was, zijn ze respectievelijk van de F-86 Sabre en F-84F Thun- derstreak op de supersonische F-100 Super Sabre die in horizontale vlucht sneller dan het geluid is, overgegaan. The Black Knights Deze Britse cracks vliegen met Aijf, straaljagers van het type HaAvker Hunter. Volgens hen geeft deze grotere formatie meer variatie in vliegfiguren. Hun team is pas drie jaar in de lucht, maar gezien de roem die ze A'erleden jaar geoogst hebben op het vlieg feest bij Zurich schijnt hun optre den zeer indrukAvekkend te zijn. In de voorshow van hun optreden, A-liegen ze zelfs met 9 straaljagers van het type Hunter F.m.k. 6. Bo vendien zijn de machines alle zwart geverfd om ze goed te doen uitkomen in hun adembenemende stunts van dicht tegen de 900 km per uur. De start van het offi ciële team Avelke gezamenlijk wordt uitgeAoerd moet een bijzon der spectaculair gezicht zijn. The Black Knights zijn afkomstig van de vliegbasis North Weald in Es sex, waar ze ingedeeld zijn bij het no. Ill squadron van de BritseJR.A.F. De Skyblazers zullen zich nog moeten meten met een Turks en Noors Sabre-team, een Frans Mystere-LeamLa Patrouille de France, terwijl de Portugezen en Grieken waarschijnlijk met een Sa bre- of Thunderstreak-team zullen mededingen. De Italianen die op de Gouden Ilsy 6 van verleden jaar een magnifieke demonstratie ten beste gaven, zullen ook nu weer van de par tij zijn. Nu niet met hun roodgeschil derde Thunderstreaks maar met vier crème geschilderde Sabre's F 86 K waarmee ze op de jongste Salon Aéro- nautique te Le Bourget in Frankrijk lauweren geoogst hebben door het to nen van een pakkend sluitstuk van hun show in de vorm van de mooie maar ontzaggelijk moeilijke „Bomb Burst"-vliegfiguur. Dit is een uiteen spatting van ae formatie naar alle windrichtingen, terwijl men na een looping terug naar de aarde duikt, dan wanneer men denkt dat ze niet meer terug zullen komen laag met donderende motoren uit alle richtin gen op elkaar aanstormen, om elkaar boven een van tevoren vastgesteld punt in het gezicht van het publiek met zeer kleine hoogte- en tijdsver schillen te kruisen. Dit alles wordt bo vendien nog opgeluisterd door het leg gen van een rood, wit en blauw ge kleurd rookspoor vanuit de top van de looping, zodat een machtige pyra- mide boven het vliegveld wordt ge vormd. Deze figuur vliegen de Sky blazers dit jaar ook met gekleurde rook; hun hele weg tegen de hopen- lijk blauwe hemel zal hierdoor wor den afgetekend. Hoe het Nederlandse nationale stunt team het zal doen, vliegend met vier Hawker Hunters F.mk. 4, afkomstig A'an de vliegbasis Leeuwarden, zullen we moeten afwachten! Er mag goed werk van onze landgenoten verwacht worden. Ze schijnen een verrassing voor de buitenlanders te hebben in de vorm van een nieuwe vliegfiguur. AI met al zal het vliegfeest op de HOLLANOIA-CEMA PATENT 1 SCHOENEN zijn BUIGZAAM alt de roetièlf} Aanbevolen door voet-specialisten» D* schoen die U GULDENS bespaart aan reparatiekosten. HET 4 HAANDEN GARANTIE Of DE ZOLEN. Een karakteristieke opname van de vier Super Sabre F-100 straaljagers van de Skyblazers in de top van de looping. De ruitformatie is zo perfect dat het lijkt alsof er maar drie vliegtuigen zijn. Het toestel aan de linkervleugel van de forma tie, Super Sabre nummer Jf is te zien The Black Knights achter het middelste vliegtuig. Met negen zwarte Hawker Hunters F. 6 straaljagers beginnen de Engel se concurrenten The Black Knights hun precisie-show boven de vlieg basis Soesterberg, overgaande in de officiële formatie van vijf. Wijzigingen in Amerikaans paviljoen voorgesteld De voorzitter van het Amerikaanse in lichtingenbureau, George V. Allen, die naar aanleiding A'an kritiek in het congres een korte inspectiereis naar het Amerikaanse paviljoen op de We reldtentoonstelling in Brussel maakte, heeft de president enkele wijzigingen voorgesteld, maar niet de Aerwijde- ring van de ets der ontklede Indiaan se. waarover veel te doen is geweest. De daartegen ingebrachte bezwaren acht hij onbetekenend. Wel zouden echter volgens hem meer aspecten van het Amerikaanse leven, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, een plaats kunnen krijgen inhet pavil joen. Verder zou ook de kunstten toonstelling, Avaar nu het abstracte, volgens hem, enigszins overheerst, een wijder veld moeten bestrijken. Chrer het geheel is zijn indruk ech ter gunstig geweest. Dit deelde Allen mee aan de pers, nadat hij bij de pre sident een voorlopig verslag had uit gebracht. Kramers tenniscircus naar Sowjet-Unie? Jack Kramer heeft woensdag ver klaard, dat de onderhandelingen met de Russen over toernee van zijn „ten- nis-circus" door de Sowjet-Unie bijna voltooid zijn. De onderhandelingen hebben thans alleen nog maar betrekking op fi nanciële kwesties en regelingen voor het reizen. De Russen hopen met de toernee van Kramers beroepstennissers de be langstelling van het volk op te wek ken voor deze sport. Verrukkelijk en in één minuut klaar Heerlijke pudding en verse aardbeiendat wordt amüllen. En zo'n tractatie bereidt u nu zo gemakkelijk: met SAROMAzonder koken! Eén minuut kloppen in koude melk en... klaar is die mmra-zo-lekkere, romige pudding. Zorg dat u altjjd SAROMA in huis hebt. Iedereen is èr dol op en één pakje Is voldoende om vier tot zes personen te verwennen. PUDDINQ ZONDER KOKEN Een Van Nolle product WIE NIET BETAALDE KWAM IN DE GEVANGENIS Om nood der armen te lenigen (Van een speciale correspondent) Senor Agostin Sanchez-Lopes, burge meester van Santisteban del Puerto, een vergeten klein stadje in het arm ste deel van Andalusië, is als eens Don Quichotte tegen windmolens ten strijde getrokken. Hij heeft het daarbij hard te verduren gehad, maar tenslotte heeft hij de strijd ge wonnen en daarmee de eeuwige Don Quichotte, do in Avezen grote held van de Spaanse dichter Cervantes, voor het gerecht eerherstel bezorgd. Toen Spanje in 1945 door levensmid delenwoekeraars, profiteurs en zwar te handelaren beheerst werd, kreeg Don Agostin zijn benoeming als bur gemeester van zijn geboortestadje. Hij was geen jurist en ook geen ge studeerd gemeente-ambtenaar, hij was slechts een bescheiden boer. Negen tiende van de bevolking van Santisteban hongerde, een tiende maakte goede zaken uit die honger. Nieuwe belastingen kon de burge meester niet invoeren, maar dat was ook niet nodig. Hij ontwierp namelijk een geheel eigen systeem van afgifte. Hij legde een lijst aan voor „ArrijAvil- lige schenkingen" ter leniging van de nood van de bevolking en hij maakte (Advertentie) De Portugese hoofdstad heeft grootse plannen tot uitbreiding van haar grenzen tot over de zuidelijke oever van de monding van de Taag. Ter bevordering van de ontwikkeling van de lang j verwaarloosde zuidelijke oever zal over de anderhalve kilometer l brede viermonding een brug worden gebouwd, die naar men hoopt, in 1962 voltooid zal zijn. Vervolgens zal een tunnel onder de Taag door worden gegraven. 1964.de bouAv van een brug opge nomen. Deze zal twee kilometer De zuidelijke oever krijgt het uiter lijk van een toekomstige industrie centrum. De eerste staalfabriek in Portugal wordt daar gebouwd, an dere fabrieken zullen spoedig vol gen. Op de departementen wordt de mogelijkheid overwogen van het in stellen van een Airijhandelshaven. Minder dan eentiende van de ander half miljoen inwoners der stad woont o pde zuidelijke oever. De daar wo nenden moeten van een veerpont ge bruik maken om naar de stad te gaan. Onlangs is een veerboot die plaats biedt aan 450 passagiers te water gelaten om tegemoet te komen aan het toenemende verkeer van en naar de stad. Maar de groei van dé bevolking op de zuidelijke oever gaat zo snel, dat gevreesd wordt dat de verbinding per veerboot tussen beide oevers niet langer voldoende zal zijn. Eo werd ia het zesjareagian 1953* lang Avorden en zal gebruikt wor den door het wegverkeer. De kos ten zijn geraamd op 1.580.000.000 escudo's (meer dan tweehonderd miljoen gulden). De tunnel, die 830.000.000 escudo's (meer dan honderd miljoen gulden), zal kos ten, is bestemd voor het spoor wegverkeer. Het buitenlandse kapitaal zal wor den uitgenodigd deel te nemen aan de bouAv van de brag, waarvoor tol gelden zullen worden geheven. De tunnel levert meer gecompliceerde teclinische moeilijkheden op en zal gegraven worden. De dichtstbijzijnde brug over de Taag —is gelegen in Vfla Franca de een indeling van zijn gemeentenaren. De rijken van Santisteban moesten betalen. Betaalden ze niet, dan liet hij ze eenvoudigweg om te beginnen opsluiten in de plaatselijke gevange nis. Na een of twee dagen waren ze ge woonlijk wel murw en vloeiden de giften rijkelijk. Op de cent nauwkeu rig werden de giften verantwoord in de gemeentelijke boekhouding. Senor Sanchez-Lopes liet kleding en levens middelen komen voor de noodlijdende bevolking, voerde zijn eigen werk- loosheidszorg in, herstelde de water voorziening van ziin stad en was de goede vader van zijn gemeente. Tot er een klacht tegen hem werd ingediend en de politie hem arres teerde. Hij werd in eerste instan tie tot 18 jaar tuchthuis veroor deeld wegens vrijheidsberoving en afpersing. En verder veroordeelde de rechtbank van de proArinciale hoofdstad Jean hem tot teruggave van de „giften" in totaal een half miljoen peseta's 1en het verlies van het recht om enig ambt te bekleden. Meer dan tien jaar lang heeft deze foede burger, de Don Quichotte van antisteban, zich door een oerwoud van rechtbanken en appèlgerechten heengeworsteld, die hem iedere keer weer achter tuchthuismuren wilden opsluiten. Nu echter heeft eindelijk het hoogste Spaanse gerechtshof een vonnis ge veld, dat een kleine revolutie bete kent in het tot nu toe zich steeds aan de letter van de wet houdende Spaanse justitie. De burgemeester van Santisteban del Puerto is vrijge sproken en heeft volledig eerherstel gekregen. Het hof motiveerde dit vonnis door te eerbiedigen, dat Iemand onder bepaalde omstandighe den de wetten der moraal laat gaan boven de geschreven AAetten, omdat zijn hart en zijn menselijkheid het zo wilden. Conferentie instellingen zorg van alcoholisten De federatie van instellingen voor de zorg van alcoholisten is woensdag de viering: van het eerste lustrum begon nen met een conferentie te Leiden, waarop de directeur-generaal van de volksgezondheid, prof. dr. P. Munten- dam, een openingswoord heeft gespro ken. Prof. Muntendam heeft er voorname lijk voor gepleit, dat het verschijnsel van het alcoholisme primair als een geneeskundige aangelegenheid moet AA-orden bezien. Hij zei, dat men in de eerste plaats met een patiënt te ma ken krijgt, dat het vooral een genees kundige procedure is, waarin wij ge wikkeld zijn en dat derhalve de or ganisatie van de totale zorgen van re- A'alidatie in de eerste plaats één is, of behoort te zijn, op het terrein van de volksgezondheid Xira, ongeveer 32 km van Lissabon. Het voorziet in een dringende behoef-1 met alle mogelijke "urgentie t« aan «en Uitweg yoohet .verkeer I gebouwd", aldus het Wad. naar Spanje en de ootelijke distrio ten van Portugal. De nieuwe brug zal echter in een nog dringender behoefte voorzien, daar op vrije dagen duizenden Portugezen hun vermaak willen zoeken op het strand ten zuiden van Lissabon. Ve len zien er echter van af wanneer zij de lange rijen wachtenden voor de ponten zien. Maar dit is slechts eeri Eunt A'an minder belang. Volgens het ïvloedrijke financiële blad „Jornal do Comerclo" is de bouw A'an de brug „een nationaal belang". „Het verkeer van Lissabon naar de' andere oever en rice versa ontwik kelt zich op zulk een schaal dat de situatie binnen enkele jaren waarlijk kritiek sal zijn. Indien de brug niet wordt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 7