FABLO urn INTERIEUR BOERENLEENBANK SINT-LAURENS VERNIEUWD IIE IIIIEkEMIM BURGEMEESTER VAR D0RGER OP WEG RAAR SPITSBERGEN ^\orew, yew ew zl\ uit de ETHER 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT. VRIJDAG 27 JUNI 1958 INGRIJPENDE VERBOUWING Kantoorruimte uitgebreid; nieuwe spreekkamer Aan de buitenkant is ho.t nog1 vflj nieuwe, in 1936 gestichte gebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank te Sint-Lauren», aan de Noord weg, hétzelfde gebleven. Binnen is echter alles veranderd. En ten goede. Medio februari heeft de kassier, de heer W. Davidse en zijn staf van administra tief personeel de wijk moeten ne men naar "een nood-onderkomen, dat werd gevonden in een op dat moment leegstaande woning aan de Noord- weg, op slechts enkele tientallen me ters afstand van de bank. Toen is'er gebroken, gebouwd, ge timmerd en geschilderd en werd een nieuw, modern en ruim boerenleeri- bankkantoor geschapen, dat aan alle huidige eisen voldoet. Van de te sombere, voor de uitbreidende preso- neelsstaf te onpraktisch ingerichte kantoorruimte, vindt men thans niets meer terug. Door de ingang te verplaatsen naar de zijkant kon zo veel ruimte worden gewonnen, dat de oude hal en wachtkamer bij de kantoorruimte konden worden ge trokken. Er werd een nieuw gedeel te aan de kaesierewoning gebouwd, waardoor een gedeelte van deze wo ning bij het kantoor kon worden „ge voegd". -Zo kor» behalve een nieuwe wacht kamer ook een bestuurs- en spreekkamer worden gebouwd, die de bank tot bp heden node moest missen, en ofifit Kristin Lavransdochter Ongetwijfeld 1» Kristin Lavrans dochter de beste roman die de Noor se Nobelprijswinnares Sigrid I'ndset heeft geschreven. Het is een verhaal dat ontroert en dat meeslepend is. Singrid Undsct klaagde erin een mo dern verhaal te schrijven waarin de opvattingen van de Middeleeuwen worden gekenschetst. Kristin La vransdochter heeft de liefde erva ren, maar ook de ontgoocheling en het bittere leven. Ze weet wat te derheid is. maar ook wat hardheid betekent. Het boek manifesteert de vele goede kwaliteiten van de schrijf ster Singrid Undset. Het drama wordt warm en menselijk beschre- Kristin Lavransdochter werd uitge geven door J. M. Meulenhoff te Am sterdam. (Advertentie TODSI2RO Forse coupe voor de man die weet wat hij wil. Vurige Spaanse kleuren die gloeien in de zon. Olcl Doe nh uw keus uit ZOMERSHIRTS .VtuN NADENKEN Het ene, geslc' loket kon plaats maken voor tp moderne balie, die drie loketten zich verenigt. De kantoorinventai ió werd geheel ver nieuwd. A.s. maandag, 30 juni zullen kassier en personeel het nieuwe kan toor betrekken, dat zaterdag voor belangstellenden te bezichtigen zal zijn. Deze verbouwing, waartoe bestuur en raad van toezicht in 1957 besloten, is voor de snelgroeiende boerenleen bank van Sint-Laurens geen overbo dige luxe. De cijfers spreken ook hier een harde, maar klare taal. Zo bedroeg de omzet in 1957 31.373.181.09, ruim vyf miljoen meer dan in 1956. Bij het 40-jarig jubileum van de bank, dat in 1954 werd gevierd, was men verheugd over een spaargeld van twee miljoen. Nu zet men daar nog een half mil joen achter. Een vergelijking van de cijfers van 1914 en 1957 is uiteraard niet objectief, maar wel frappant! Werd in 1914 1100 ingelegd en 1000 terugbetaald aan de rekening houders in 1957 goochelde men cijfers die vijftien miljoen aangaven. De omzet van het eerste jaar bedroeg 32.114,92. Werd in een klein zijkamertje van woning van de toenmalige kassier de heer P. Vader Hzn. het eerste „kantoor" uiterst bescheiden be- Sonnen, thans kan bet veelomvatten- e werk van de bank in een daarbij aangepaste ruimte worden uitge voerd. Opmerkelijk is ook, dat deze boe renleenbank, die bij haar oprichting de gemeenten Sint-Laurens, Middel burg en Vrouwenpolder (Gaplnge) tot haar werkgebied rekende, „wor tel" lieeft geschoten in het niet-agra- rische deel van Middelburg. Ver schillende zakenlieden heblien de bank als relatie gekozen, zodat op donderdag (de marktdagen) zitting wordt gehouden in de Zeeuwse hoofd- DE HEER W. DAVIDSE kassier in nieuwe omgeving (Foto PJZ-C-) „ONZE TWEEDE HUWELIJKSREIS" Hij hoopt er nog oude bekenden te ontmoeten De thans 5'l jaar oude Sjef vau Don gen, oud-Poolreiziger, en thans bur gemeester van Aardeuhurg, is met zijn vrouw na 25 jaar op zijn tweede huwelijksreis. Zo wil hij namelijk de hem aangeboden reis van 14 dagen naar Spitsbergen, bet barre eiland, waar hij 30 jaar geleden verscheide ne malen overwinterde, beschouwen. „Veertien «lagen geleden waren wij 25 jaar getrouwd", vertelde hij don derdagmiddag met zijn vrouw voor het vertrek van Schiphol naar Ham burg. „Maar er zijn meer toevallig heden ten naiizieu van data, want op 13 juli a.s. is het precies 30 jaar ge# leden, dat mijn Italiaanse metgezel en ik uit onze benarde situatie door Zweedse vliegtuigen werden gered, toen we tevergeefs poogden bet; ver ongelukte Italiaanse luchtschip „Ita lia" met Umbertö Nobile te vin den". In oktober van het vorig jaar trad Sjef van Dongen op in het Vara- programma „dit is uw leven" en reeds tijdehs «lal programma werd hem als bijzondere verrassing me degedeeld, dat de Noorse regering hem had uitgenodigd nog eens naar Spitsbergen té komen en dan voor de eerste maal zijn vrouw mee fe ne men. Hun zes kinderen worden in Aardenburg gedurende de komende twee weken door een huishoudster verzorgd. De Vara is de gastheer van het echt paar tot LUbeek toe, waar het de reis voor rekening van de Noorse rederij Kjödde voort zal zetten op de „ïn- gerseks", een kolenboot van deze maatschappij. De Noorse regering zal als gastvrouw optreden tijdens het verblijf op Spitsbergen, want het echtpaar Van Dongen zal daar loge ren bij de Noorse gouverneur, die in HorizontaalI. bestuurder v. bep. vervoermiddel; 3. krijg; 4. bep. plat vorm deskundige; 6. tevreden; 7- groot vertrek; 8. nachtverblijf9. bleekpoeder; 10. iets, waaraan alles opgeofferd wordt; 11. vader en moe der: 12. kosteloos; J3. haarwater. Verticaal: Zéér bijzondere school voor zéér bepaald onderricht. Weidumer moordzaak in appel Voor het gerechtshof te I^eiiwnrden heeft gisteren in appèl gestiian dc "i 1-jarige \V. K. van der M. te Wei duin voor een poging tot moord op dc 61-jarige 8., die, evenals verdach te, verbleef in liet Weidumer rust huis. Verdachte liad gedurende do maan den juni en juli van het, vorige jaar tot vijf maai toe rodent op het twaalfuurtje van de heer b. ge smeerd met het onvermijdelijke ge volg, dat deze ziek werd, De recht bank had de verdachte hiervoor twaalf jaar met aftrek opgelegd, van welke straf door de procureur-gene raal, mr. E. Witsen-Elias gisteren bevestiging werd gevraagd. Ter zitting hield verdachte vol, dat hij genoeg van het leven had en daarom van plan was zelfmoord te plegen. Om te zien of het middel er ge pijn zou veroorzaken, had hij vol gens zijn zeggen als enige oplossing gevonden de heer S. ais proefkonijn ta gebruiken. het plaatsjg Long Ygar Byen in de Adventbaai woont. In totaal telt. het eiland tegenwoordig circa 4500' iriwó- ners. „Ik geloof, dat ik al zijn er .30 jaar verlopen op Spitsbergen toch nog enkele bekenden zal ont moeten'vertelde de heer Van Dongen en hij doelde op de twee gebroeders Nors, Noorse pelsja gers, met wie hij destijds be vriend is geweest. „Voor zover ik heb gehoord wonen ze nog steeds op Spitsbergen en ik hoop hen te ontmoeten". In deze tijd van het jaar is het op het eiland best uit te houden, ver klaarde h»j- 's Winters kan het er tot 50 graden onder het vriespunt zijn; in de zomer beweegt de tem peratuur zich om het vriespunt en kan zelfs tot. «en maximum van 15 graden boven hul stijgen. „We heb ben alleen wat truien, meegenomen en overigens geen speciale winter- kleding", zei zijn vrouw. Dertig jaar geleden was «Ie naam van Sjef van Dongen in Nederland op ieders lippen. Teen de Italiaanse poolonderzoeker Nobile met zijn luchtschip in liet Noordpoolgebied was verongelukt, ondernam Van Dongen met een Italiaanse Alpenja ger over de onafzienbare ijsmassa's een gewaagile, doch helaas vergeefse, reddïngscxpeditje. Na drie dagen en nachten kwamen de beide mannen zelf in ernstig levensgevaar en wer den op hun beurt gered door Zweed se vliegtuigen, die door de piloten in een groot wak op het water werden gezet, Van Dongen was destijds door de Nederland-Spitsbergen compagnie naar het eiland gezonden. Deze com pagnie is inmiddels aan de Russen De foto va» de heer en mevrouw Van Dongen tijdens de controle op Schiphol voor het vertrek. Eerste uitkering van de melkprij sgarantie '57-'58 Naar het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening mede deelt, zal zeer binnenkort een bedrag van ruim 120 miljoen gulden aan de melkveehouders worden uitgekeerd, overeenkomende met 4 cent per kg melk over de van 10 november 1957 tot 22 juni 1958 geleverde hoeveel heid. Het produktsebap voor zuivel zal de uitbetaling zo regelen, dat de zuivelfabrieken na 10 juli over de gelden van de uitkering ter doorbe taling aan de veehouders kunnen be schikken. Het was tot dusver gebruikelijk de gelden, die aan de melkveehouders toekomen op grond van de gega randeerde melkprijs, uit te keren na afloop van het melkprijsjaar. Een dergelijke nabetaling zou voor de garantieperiode 19571958 ten gevol ge van de gedaalde opbrengst der zuivelprodukten een zo aanzienlijk bedrag uitmaken, dat de legering gemeend heeft aan de wensen van het agrarische bedrijfsleven tege moet te komen door de uitbetaling te spreiden en reeds in het lopende melkprijsjaar een begin te maken met de uitkering der gelden. Tot deze methode geeft tevens aan leiding de overweging, dat de ge daalde opbrengst van de melk de veehouders financiële moeilijkheden in de bedrijfsvoering bezorgt, die door tijdige uitbetaling van een deel der garantlegelden kunnen worden verminderd. De positie van 's rijks kas geeft geen aanleiding een eerste betaling uit te stellen, zo wordt nog meegedeeld. RADIO- EN T.V.-RUBRIEK bereidt weer acties voor Op de jaarvergadering van de bond van personeel bij 's rijksbelastingen in Nederland, die in Utrecht werd ge houden, heeft de voorzitter, de heer J. H. van den Meer uit Amsterdam, een rede gehouden, waarin hij betoog de dat er nog een grote onrust eu on tevredenheid heerst in de gelederen van de ambtenaren over het salaris peil en het promotiebeleid. De ambtenaren zijn volgens de bond na de oorlog in maatschappelijk op zicht niet alleen verhoudingsgewijs, doch ook reëel teruggedrongen naar een lager levensniveau, als gevolg van een loonsysteem dat politieke waarde kreeg en voor regeringsleiders en vakorganiisatieleiders tot een dogma werd verheven. De werknemers in de vrije bedrijven wisten zichzelf te helpen. Zelfs buiten t^e medewerking van de vakorganisa ties om en de hoogconjunctuur met de overspannen arbeidsmarkt was daar- A^V\W«W\WAVVVWVW senr ij vett Instructieve TV-avond\ Radioles voor muzikanten De VARA heeft de kijkers gister- J De NCRV is gisteravond begonnen avond ecu met zorg samengesteldmet een serie uitzendingen „Jong instructief programma geboden. Nederland musiceert", waarin men Drs. Lou de Jong begon met een overzicht van de situatie in de Liba non, waarvan men even tevoren nog flitsen in het journaal had gezien. Dit buitenlands tv-overzicht zouden we evenals dat van mr. Hilterman niet graag meer willen missen. Voor de lichte toets zorgde Joop Si mons. die de Nederlands-Franse film ster Doude van Herwijnen interview de. Voorts was er een vraaggesprek met de Amsterdamse wethouder voor kunstzaken, mr. A. de Roos, over museumcursussen voor de hoofdste delijke jeugd en Piet de Nuijl jr. gaf op sympathieke wijze een beeld van het werk dat in het instituut voor onderwijs aan blinden in Huizen wordt verricht. Het luchtige programma „zomerse frivoliteiten" dat de avond besloot en waarmee Thora Keiling zich als een fantasierijk regisseur liet ken nen, was een wat Saint Germain- achtig niemendalletje, dat zowel wat tekst als wat muziek, choreo grafie en presentatie betrof, te „gemaakt" experimenteel was, om de aandacht van vele kijkers te kunnen trekken. Wij konden de expressieve voordracht van Jetty Paerl en de rustige muzikaliteit van de Kees Kuyt Combo het meest appreciëren. Een pluim tenslotte nog voor het journaal, dat om acht uur een vol ledige reportage met de finish bracht van de eerste etappe van de Tour dé France. bij dienstig. De "ambtenaar werd ech ter slachtoffer van het ritme van de officiële loonronden, zodat zij alleen in schijn gelijk opdeelden, aldus de voorzitter. Hij zei, dat de ambtenaren, door de regeringspolitiek op grove wijze zijn beetgenomen en het was hem een raadsel hoe mep voor de ambtenaren nog een voor burn gunstige spaarre geling heeft kunnen voorstellen. Dit getuige zijns inziens van weinig zin voor realiteit. De vergadering besloot ge én ge noegen te nemen met „de luttele salarisverhoging" en de bond zal nieuwe acties en openbare protest- vergaderingen voorbereiden. Haagse jongens vluchtten uit ouderlijk huis Drie Haagse jongens van vijftien zestien jaar, die thuis moeilijkheden haddéQ gekregen en toen zij bo vendien nog siei'bie rapppjten van school meekregen niet meer huis waarts wilden, trokken «Ie stoute schoenen aan en gingen naar Bel gië. Bij de grens werden zij gevat gisteren werden zij op transport ge steld naar hun woonplaats, **-- Haag. Den Het zindc de jongens al lange tijd niet en toen zij een slecht school rapport ontvingen stond hun be sluit vast. Zij verkochten enige kost bare boeken van één hunner vaders aan een tweedehands boekwinkel en met dit geld trokken zij in de rich ting van de Nederlands-Belgische ;rens te Putte. Jaar werden zij opgemerkt door de wachtmeester der rijkspolitie, die "Jjjj v" het gedrag van het voortvluchtige trio wantrouwde. Bij verhoor in de wacht gaven de knapen allereerst valse namen en woonplaatsen op en zeiden op wég te zijn naar de EXPO. Zij hadden echter geen geldige pa pleren en het was duidelijk dat óók de toestemming van hun ouders ont brak. Langzaam vielen zij door de mand en tenslotte vertelden zij de ware geschiedenis. Zij mochten een nacht je gratis in Putte slapen; ouders en kinderpolitie werden op dc hoogte gebracht. Gisteren werden de jon gens op transport naar hun woon plaats gesteld. Dramatische vlucht vanEstlander Een zeeman van een Russische vis sersvloot, heeft donderdug na een dramatische vlucht, in Lerwick, Shetland Islands, politiek asiel ge vraagd. „Zij zullen me doden, als U me terugstuurt", verklaarde hij te genover de autoriteiten. Hij was een Estiander, zo vertelde hij. De man sprong donderdagmorgen omstreeks 3 uur in zee toen de vloot van Russische haringvissers in de baai van Footabrough het anker uit wierp. Enkele minuten nadat hij de kust bereikt had en begonnen was een groot stuk helde over te steken, maakten zich enkele kleine boten van de Russische vloot los en lidten dertig man aan wal gaan. Een boer, die door zijn verrekijker keek, zag de mannen aan wal gaan en ontdekte dat zij iemand achter volgden, waarop hij onmiddellijk de autoriteiten telefonisch waarschuw de. De zeeman werd gevonden *ln oen hut in Crookatting, een gehucht, waar men hem onderdak had gege ven. De Shetland eilanden liggen on geveer 210 km ten noordoosten van Schotland. Later voeren drie Russische boten de haven van Lerwick binnen. Eén der schippers vroeg de burgemeester te spreken en eiste vervolgens een on derhoud met de vluchteling. Dit vverd geweigard, waarop dé Russische bo ten weer wegvtwren. 1 repetities en concerten van harmo nie-orkesten en fanfares hoopt te laten horen. De vele duizenden ac- tiefspelende muzikanten in ons land, zullen ongetwijfeld blij zijn met der gelijke uitzendingen. De eerste was althans bijzonder instructief, door dat de dirigent, evenals dat op nor male repetities het geval is, vele aanwijzingen gaf en de verschillen de instrumenten afzonderlijk liet ho ren. Deze radiolessen kunnen er ze ker toe bijdrage, het muzikale peil te verhogen van de vele amateur korpsen aie wij kennen. In verband met de opheffing van de T.V.-spelerskern, heeft de N.T.S. contact gezocht met verschillende gezelschapen voor de verzorging van toneelavonden in het volgende sei zoen. Behalve het Arnhemse Thea ter dat drie voorstellingen voor zijn rekening neemt zal het nieu we gezelschaivEnsemble (voortgeko men uit het zuidelijk toneel) ook drie voorstellingen geven. Met „Puck" zijn onderhandelingen gaande voor twee of drie stukken. Voorts zijn bespreknigen gaande met de Nederlandse Comedie. Het is voorts niet uitgesloten, dat andere gezelschappen in T.V.-produkties zul len worden betrokken. ZATERDAG 28 JUNI. HILVERSUM I. 402 m 746 kc/s. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7 00 Nieuws. 7.10 Gram. 7.15 De zingende kerk. 7.45 Morgengebed en lit. kalender. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.55 Voor de kleuters. 10.10 TT.rases. 10.20 Gram. 10.30 Ben je zestig'/ ll.ou Voor de zieken. 11.45 TT ra ces. 12.00 Middagklok noodklok. 12.03 Lichte muziek. 12.30 Land- en tuinbouw- meded. 12.33 Gram. 12.50 TT races. 13.00 Nieuws en kath. nieuws. 13.20 Gram 13-30 Dansmuziek. 14.00 T.T. races. 14,15 Gram. 14.40 Gregoriaanse zang. 15 40 Voor de jeugd. 15.30 Fanfare-orkest. 15.50 Koor concert. 18.10 T.T. races. 16.30 Voor de jeugd. 17.20 T.T. races. 17.30 Strijkorkest. 17.50 T.T. races. 18.00 Wereldkampioen schap voetbal. 18.50 Gram. 19.00 Nieuws. 19.10 Commentaar. 1915 Holland Festi val: Concertsgebouworkest. 20.10 Lichtba ken. 20.35 Act. 20.40 De gewone man. 20,45 De Springplank. 21.05 Gram. 21.20 Gram. 22.00 Lichte muziek. 22.35 Wij lulden de zondag ln Aansluitend: avondgebed en lit, kalender. 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Esperanto. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/g. T.08 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gym. 7.23 Gram. 0.00 Nieuws. 8.18 Gram. 9.05 Gym, voor de vrouw. 9.15 Gram. VPRO: 10.00 Tijde lijk uitgeschakeld, caus. 10 05 Morgen wijding. VARA: 10 20 Voor de vrouw. 10.55 ZIegeunerorkest. 11.25 Bultenl, week. overzicht. 11.40 Bariton cn piano. 12.00 Lichte muziek. 12.30 Land- en tulnbouw- meded. 12.31 Orgel en zang. 11.00 Nieuws 13.15 VARA-varia. 13.20 Politlekapel. 13.45 Sportpraade. 14.00 Jazzmuziek 14.23 Voor de Jeugd. 15 00 Koorconcert. 1645 Boek bespreking. 15 35 Kamerorkest en so list. 16.30 Veertig jaren is een korte tijd, caus. 16.48 Gram. 17.00 Vakantletlps. 17.30 Radloweekjourn, 18.00 Nieuws en com mentaar. 18 20 Hammondorgelspel 18.35 Tour dc France. 18.45 Regeringsuitzen ding: Atlantisch allerlei. F.en en ander over dc 15 landen, aangesloten bij het Atlantisch Pact. 19.00 Artistieke staal kaart. VPRO' 19.30 Passepartout. 19.40 Ge sproken portret. 19,55 Deze week. caus. VARA: 20 00 Nieuws. 20.05 Gevar. mu ziek. 20.30 Tour de France. 20.40 Prome nade orkest en solist. 21.15 Dossier Inter pol, documentaire. 21,50 Soclalistltsch nieuws. 22.05 Cabaret. 22.35 Opsporing verzocht. 23.00 Nieuws. 23.15 Gram. 23.30 —24.00 Ballroom-orkest. TELEVISIEPROGRAMMA. AVRO: 16.15—16.45 Voor de kinderen, NTS: Eurovisie: 16.45—18.50 Wereldkam pioenschap voetbal. 20.00 Journ. en weer- overzicht, NCRV: 2020 Lied van de maand. 20.25 Uit tegen thuis. 21.00 Nieuwe gram. 21.28 ge- var. programma. 22.10 Dagsluiting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 6